HC91

Treoir Chleachtais maidir le gach éileamh (seachas éilimh um dhíobháil phearsanta) ina dtabharfar fianaise ó bhéal.

Treoir Chleachtais maidir le gach éileamh (seachas éilimh um dhíobháil phearsanta) ina dtabharfar fianaise ó bhéal.

Chun go mbeifear in ann gníomhartha dá bhfuil fianaise ó bhéal riachtanach chun dul ar aghaidh a dhéanamh ar shlí a chomhlíonann treoir sláinte poiblí agus chun sábháilteacht úsáideoirí cúirte a chosaint le linn srianta Covid-19, beidh éifeacht ag an treoir chleachtais seo ón 13 Iúil 2020.

 1. Ní mór do gach duine a fhreastalaíonn ar chúirt ar bith chun éileamh a éisteacht ina dtugtar fianaise ó bhéal cloí leis an gcomhairle sláinte poiblí reatha. Go háirithe, ba cheart do gach duine den sórt sin a lámha a ní go minic agus cloí le béasa riospráide.
 2. Agus iad ar áitreabh na cúirte, fanfaidh daoine amach óna chéile i gcomhréir le comhairle reatha na Roinne Sláinte, atá ag 2 mhéadar ag an am seo.
 3. Níor cheart do dhuine ar bith a bhfuil siomptóim Covid-19 orthu i.e. fiabhras, gearranáil, deacrachtaí análaithe nó casacht, nó duine ar bith a airíonn tinn ar aon slí, freastal ar theach cúirte agus ba cheart dóibh comhairle cúram sláinte a lorg.
 4. Cé nach bhfuil cumhdaigh aghaidhe éigeantach faoi láthair, moltar do gach duine, seachas iad siúd nach féidir leo ar chúinsí leighis nó ar chúinsí leasa eile, cumhdach aghaidhe a chaitheamh i gcónaí ach amháin má tá fianaise á tabhairt acu, má tá finné á cheistiú acu, nó má tá an Chúirt á aitheasc acu.
 5.  Fiú agus clúdaigh aghaidhe á gcaitheamh, tá sé fós d'oibleagáid ar dhaoine cloí leis na ceanglais a bhaineann leis an scaradh sóisialta mar is féidir na ceanglais seo a chomhlíonadh, cé go gcuireann siad isteach ar chúrsaí in amanna.
 6. Rinneadh measúnú ar thoilleadh gach seomra cúirte ag féachaint do shrianta Covid-19. Léireofar líon na ndaoine ar féidir leo a bheith in aon seomra cúirte ar an doras agus ní fhéadfar dul thar an líon sin choíche. Ní mór d'aon duine breise a bhfuil baint acu leis an gcás fanacht thar mhaighne theach na cúirte go dtí gur gá. Chun míchaoithiúlacht a laghdú, ba cheart d'aturnaetha a chinntiú nach gcuireann siad toghairm ar fhinné ar bith ach amháin na finnéithe ar dócha go n-éistfear leo ar aon lá ar leith amháin.
 7. Níor cheart do na daoine a bhfuil baint acu leis an éileamh dul isteach in áitreabh na cúirte ach nuair a ghlaoitear ar chás le hé a éisteacht. Ag an bpointe sin, ní mór do na daoine sin dul díreach go dtí seomra na cúirte nuair ba cheart go mbeadh an cás réidh le tosú.
 8. Ní mór dóibh siúd a fhreastalaíonn ar chás ar bith, agus iad ag dul isteach i dteach na cúirte, dul díreach go dtí seomra na cúirte agus fanacht ansin go dtí go dtagann deireadh leis an suí pleanáilte, ach amháin má tá finné, tar éis dó/di a f(h)ianaise a chríochnú, ag iarraidh imeacht, agus sa chás sin ba cheart dó/di teach na cúirte a fhágáil go díreach.
 9. Ní cheadaítear aon idirbheartaíocht nó comhairliúcháin a dhéanamh ag nó i dteach na cúirte. Ní mór iad a dhéanamh ag ionad eile, sna seachtainí nó sna laethanta roimh an éisteacht más féidir. Ní mór aon idirbheartaíocht a bhféadfadh a bheith ag teastáil ar lá na héisteachta a chur ar siúl thar mhaighne theach na cúirte.
 10. Chun ré éilimh den sórt sin agus líon na bhfinnéithe a d'fhéadfaí glaoch orthu ar shlí eile a laghdú, ba cheart go n-aontódh na páirtithe ar (i) a oiread fíorais agus is féidir (ii) na prionsabail dhlíthiúla a bheidh le cur i bhfeidhm (iii) thuarascálacha saineolaithe (ina n-iomláine, nó go páirteach) agus (iv) na saincheisteanna atá fós le cinneadh i bhfianaise na nithe nach rabhthas in ann iad a chomhaontú.
 11. Chun “críocha lorg agus rianaigh”, roimh an éisteacht agus le cead ón gcláraitheoir ag deireadh na n-imeachtaí, ullmhóidh an t-aturnae do gach páirtí doiciméad ar a mbeidh ainm agus uimhir theileafóin gach duine (abhcóide, aturnae, páirtí, finné/eile) a bhí i dteach na cúirte i gcomhar leis an gcás. Ba cheart ainmneacha daoine nár fhreastail i ndáiríre a bhaint. Chun críocha RGSC, ní mór cead a fháil ó na daoine atá liostaithe. Scriosfar taifid den sórt sin 14 lá tar éis na himeachtaí a thabhairt chun críche.
 12. Nuair a bhíonn cás thart, ní mór gach duine lena mbaineann an foirgneamh a fhágáil go pras.
 13. Ní bheidh cead ag na daoine a bheidh baint acu leis an gcéad chás eile dul isteach san fhoirgneamh go dtí go mbeidh gach duine a raibh baint acu leis an gcás roimhe sin imithe.

Uachtarán na hArd-Chúirte
Mary Irvine
7 Iúil 2020

High court