HC124

Liosta Pleanála agus Comhshaoil

TREOIR CHLEACHTAIS HC 124
LIOSTA PLEANÁLA AGUS COMHSHAOIL

Clár Ábhair

CUID I – FORÁLACHA GINEARÁLTA.. 2
(1) Raon feidhme an Liosta. 2
(2) Dlíthíocht satailíte. 4
(3) Cuspóir agus Spriocanna an Liosta. 4
(4) Feidhmiú an Liosta. 5
(5) Liostaí an Luain. 6
(6) Teagmháil leis an gcúirt 6
(7) Páipéir le taisceadh. 7
(8) Leasú na bpléadálacha. 9
(9) Atráth. 10

CUID II – PRÓISEÁIL CÁSANNA CÉIM AR CHÉIM... 11

(10) Iarratais seachas iad siúd a dhéantar le hathbhreithniú breithiúnach. 11
(11) Iarratais bheartaithe ex parte. 11
(12) Iarratais Bheartaithe le cur isteach ar an Liosta. 11
(13) Ráitis i dtaobh na bhForas agus Mionnscríbhinní Forais. 11
(14) Fógra foriarratais chun cás a ligean isteach ar an liosta. 12
(15) Iarratas ar shaoire ex parte a éisteacht 13
(16) Cead a dheonú. 13
(17) An chéad dáta tuairisceáin le haghaidh fógra foriarratais substainteach. 13
(18) Ráitis freasúra. 14
(19) Saincheisteanna a eascraíonn tar éis an chéad dáta tagartha. 14
(20) Páipéir a thaisceadh roimh an dáta iarrtha. 15
(21) Socrú dáta le haghaidh éisteachta & ainmniú páirtí bainistíochta doiciméad. 16
(22) Aighneachtaí Scríofa. 17
(23) Údaráis leis an éisteacht 18
(24) Eagrú na héisteachta. 18
(25) Breithiúnais agus Ordaithe. 19
SCEIDEAL 1 - TÉARMAÍ RÉAMHSHOCRAITHE ORDÚ SAOIRE.. 20
SCEIDEAL 2 - SCEIDEAL TREORACHA RÉAMHSHOCRAITHE.. 21
SCEIDEAL 3 - CEANGLAIS PHLÉADÁIL SA LIOSTA.. 22
SCEIDEAL 4 – FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA.. 29
NÓTAÍ TREORACH.. 30
Teagmhálaithe. 30
Eolas ginearálta faoin Liosta. 30
ShareFile. 30
An Liosta le Dátaí a Shocrú. 30
Nóta míniúcháin maidir le dleacht stampála. 30
Tagairtí an CBAE – treoracha maidir leis an nós imeachta. 31
Socruithe suí 32
Foirmeacha. 32
SEICLIOSTA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH NÓ CHUN DÁTA A DHEARBHÚ.. 33

Eiseoidh mise, David Barniville, Uachtarán na hArd-Chúirte, leis seo an Treoir Chleachtais seo a leanas de réir údarás ginearálta Uachtarán na hArd-Chúirte agus a.11(12) agus (13) den Acht um an Dlí Sibhialta agus um an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020.

Cúlghairtear Treoir Chleachtais AC119 le héifeacht ón Luan 11 Nollaig 2023, arb é sin lá tosaithe na Treorach Cleachtais seo. Beidh feidhm ag na forálacha idirthréimhseacha i Sceideal 4 den Treoir Chleachtais seo.

CUID I – FORÁLACHA GINEARÁLTA

(1) Raon feidhme an Liosta

 1. Bunaítear leis seo an Liosta Pleanála agus Comhshaoil (“an Liosta”). Éistfidh na breithiúna atá sannta do Rannóg Pleanála agus Comhshaoil na hArd-Chúirte leis an Liosta agus déanfaidh an breitheamh atá i bhfeighil an Liosta é a bhainistiú.
 2. Cuimsíonn an Liosta na catagóirí cásanna seo a leanas:
 1. aon chás ina n-eisíonn an páirtí a thionscnaíonn na himeachtaí, na himeachtaí laistigh den liosta trí theideal a thabhairt do na himeachtaí mar atá leagtha amach i mír 4. Déanfar cásanna den sórt sin a iontráil ar an Liosta ó thaobh riaracháin de gan gá le hiarratas ó aon pháirtí chun an cás a chur isteach ar an Liosta, faoi réir an fhéidearthacht go ndéanfaidh aon pháirtí eile iarratas faoi mhír 5. Féadfaidh an páirtí tairisceana na himeachtaí a chur i dteideal amhlaidh sna haicmí cásanna seo a leanas:
  1. imeachtaí a bhaineann le cinntí nó gníomhartha agus neamhghníomhartha eile a bhaineann le haon cheann de na reachtaíochta AE seo a leanas nó le haon reachtaíocht lena leasaítear nó lena n-ionad (nó le haon reachtaíocht de chuid an AE ar cuireadh an méid seo a leanas ina n-ionad), lena n-áirítear imeachtaí a bhaineann le leordhóthanacht reachtaíocht AE den sórt sin a thrasuíomh:
   1. an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh, 91/271/CEE;
   2. an Treoir Níotráití, 91/676/CEE;
   3. an Treoir maidir le Gnáthóga, 92/43/CEE;
   4. Coinbhinsiún Aarhus 1998 mar eilimint de dhlí an AE;
   5. an Chreat-Treoir Uisce, 2000/60/CE;
   6. an Treoir MST, 2001/42/CE;
   7. an Treoir um Uasteorainn Astaíochtaí Náisiúnta, 2016/2284;
   8. an Treoir um Thorann Comhshaoil, 2002/49/CE;
   9. an Treoir maidir le rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol (AIE), 2003/4/CE;
   10. an Treoir um Dhliteanas Comhshaoil, 2004/35/CE;
   11. an Treoir um Uisce Snámha, 2006/7/CE;
   12. an Treoir um Screamhuisce, 2006/118/CE;
   13. an Treoir um Aer Glan don Eoraip, 2008/50/CE;
   14. an Chreat-Treoir um Straitéis Mhuirí, 2008/56/CE;
   15. an Chreat-Treoir Dramhaíola, 2008/98/CE;
   16. an Treoir maidir le hÉin, 2009/147/CE;
   17. an Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha, 2010/75/AE;
   18. an Treoir um Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT), 2011/92/AE arna leasú ag 2014/52/AE;
   19. an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Mhuirí, 2014/89/AE;
   20. an Treoir um Uisce Óil, (AE) 2020/2184;
   21. aon treoir, rialachán nó ionstraim eile de chuid an AE a bhaineann le húsáid talún, an comhshaol muirí, gnéithe comhshaoil na talmhaíochta agus an iascaigh, uisce, speicis, gnáthóga, aeráid, aer, atmaisféar, ithir, tírdhreach, orgánaigh ghéinmhodhnaithe, seandálaíochta, stairiúla agus cultúrtha oidhreachta nó aon ghné eile den chomhshaol nó a bhaineann ar shlí eile leis; nó
     
  2. imeachtaí a bhaineann le cinntí nó gníomhartha agus neamhghníomhartha eile faoi aon cheann den reachtaíocht seo a leanas nó faoi aon reachtaíocht lena leasaítear nó lena n-ionad (nó aon reachtaíocht ar cuireadh an méid seo a leanas ina ionad), lena n-áirítear agóidí in aghaidh bhailíocht na reachtaíochta sin nó faoi leordhóthanacht thrasuí dhlí an AE ann:
   1. an tAcht Imeall Trá 1933;
   2. an tAcht Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977;
   3. an tAcht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992;
   4. Acht na mBóithre 1993;
   5. an tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996;
   6. an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000;
   7. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 (S.I. Uimh. 133 de 2007);
   8. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011;
   9. an tAcht Foraoiseachta 2014;
   10. An tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú) 2015;
   11. an tAcht um Fhorbairt Mianraí 2017;
   12. an tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí 2021;
   13. forálacha reachtúla dá dtagraítear in alt 4(4) den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011 nó in aon reachtaíocht eile lena ndéantar foráil maidir le toiliú forbartha nó ceadúnú comhshaoil a dheonú, lena n-áirítear go neamh-uileghabhálach nó reachtaíocht lena soláthraítear nósanna imeachta maidir le toiliú le haghaidh tionscadal bonneagair;
   14. reachtaíocht maidir le truailliú aeir, dumpáil ar muir, gnéithe comhshaoil iascaigh, gáis, cúltaiscí náisiúnta ola, peitriliam, truailliú farraige nó fiadhúlra;
   15. aon reachtaíocht eile a bhaineann le húsáid talún, an comhshaol muirí, gnéithe comhshaoil na talmhaíochta agus an iascaigh, uisce, speicis, gnáthóga, aeráid, aer, atmaisféar, ithir, tírdhreach, orgánaigh ghéinmhodhnaithe, oidhreacht seandálaíochta, staire agus chultúrtha nó aon ghné eile de nó a bhaineann leis an gcomhshaol ar shlí eile; nó
   16. aon reachtaíocht eile a thugann éifeacht do na treoracha dá dtagraítear thuas nó d'ionstraimí dlí idirnáisiúnta a bhaineann leis na réimsí a chumhdaítear leis an méid sin roimhe seo.
     
 2. Na cásanna seo a leanas a ligtear isteach ar an Liosta le hordú ón gcúirt, ag tabhairt faoi deara go mbainfidh measúnú an cháis chun críche ligean isteach le hábhar na díospóide agus ní leis na saincheisteanna sonracha a ardaíodh:
  1. aon chás nach dtagann faoi réim fhomhír (a) nó (c) gur dóigh leis an gcúirt gur de chineál pleanála nó comhshaoil é nó go bhfuil gnéithe pleanála nó comhshaoil aige a d’fhágfadh gur cuí é a ligean isteach ar an Liosta (lena n-áirítear, go neamh-uileghabhálach, cásanna a bhaineann leis an aeráid, aer, uisce, fuíolluisce, fuinneamh in-athnuaite agus neamh-inathnuaite, mianraí nó cosaint acmhainní nádúrtha eile, flóra nó fána, foraoiseacht, iascach/dobharshaothrú, nó an comhshaol muirí nó comhaontuithe idirnáisiúnta de chineál comhshaoil nó a bhfuil tréithe nó impleachtaí comhshaoil acu); agus
  2. aon díospóid maidir le gné de thionscadal atá nasctha le nó a leanann as cinneadh lena mbaineann imeachtaí ar an Liosta, mar orduithe fála éigeantaigh nó fógraí ceada slí a bhaineann le toiliú forbartha atá brúite sna himeachtaí.
    
 3. Glacfar na nithe seo a leanas go huathoibríoch nuair a fhógraítear don chúirt iad gan gá le hiarratas ó aon pháirtí chun an cás a ligean isteach ar an Liosta:
  1. dlíthíocht satailíte mar a mhínítear é thíos; agus
  2. ceisteanna a chinneadh i dtaobh cibé acu an ionann imeachtaí ar leith agus dlíthíocht satailíte;
    
 4. Measfar go bhfolaíonn míreanna (a), (b) agus (c) faoi seach ábhair a bhfuil achomharc substainteach ina dtaobh ón gCúirt Chuarda nó iarratais chun na hArd-Chúirte mar achomharc i gcoinne diúltú na Cúirte Cuarda an cás a aistriú chun na hArd-Chúirte.

 

 1. D’ainneoin raon feidhme an liosta a leagtar amach i mír 2, sannfar leibhéil dhifriúla tosaíochta do chásanna agus beidh sé mar chuspóir go ndéanfar gnó a bhainistiú ionas go gcoinneofar an cumas sa Liosta déileáil go pras le cásanna práinneacha amhail imeachtaí a bhaineann le tionscadail mhórscála a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, nó le hábhair a bhfuil tionchar suntasach acu ar an gcomhshaol, ionas gur féidir leanúint ar aghaidh le tosaíocht a thabhairt do na himeachtaí seo agus dáta éisteachta luath a thabhairt dóibh. I gcás go n-ionsúitear aon dátaí atá ar fáil ag cásanna tosaíochta, féadfar roghanna eile a thairiscint do chásanna eile amhail am éisteachta teasctha.
   
 2. Beidh gach pléadálacha sa Liosta i dteideal:

AN ARD-CHÚIRT
PLEANÁIL & COMHSHAOIL

 1. I gcás ina dtionscnaíonn páirtí caingean ar an liosta de bhua mhíreanna 2(a) nó (c) agus 4, nó go n-iarrann sé ar an gCláraitheoir Liosta an cás a thaifeadadh go huathoibríoch sa liosta faoi na forálacha sin, agus go measann páirtí ar bith eile go ndéanann an cás nach dtagann go cuí faoi na forálacha sin, agus nach mbeadh sé oiriúnach lena ligean isteach faoi mhír 2(b), féadfaidh an páirtí eile sin iarratas a dhéanamh chuig an mBreitheamh i gCeannas an Liosta ar fhógra a thabhairt do na páirtithe eile ar ordú chun an cás a aistriú chuig liosta eile. Ní fhéadfar aon iarratas a dhéanamh chun cás a thagann faoi raon feidhme an Liosta a ligean isteach in aon liosta eile mura ndéantar agus má dheonaítear iarratas faoin mír seo ar dtús.

 

(2) Dlíthíocht satailíte

 1. Chun críocha raon feidhme an Liosta–
 1. folaíonn “páirtí” aon chomhalta, stiúrthóir, oifigeach, seirbhíseach nó gníomhaire de chuid páirtí nó daoine eile ar féidir a fheiceáil le réasún go bhfuil siad ag gníomhú i gcomhar le haon pháirtithe den sórt sin, agus chun na críche sin;
 2. ciallaíonn “dlíthíocht satailíte” imeachtaí de chineál ar bith a bhaineann leis na nithe dlí nó fíorasacha lena mbaineann an dlíthíocht shubstainteach nó a eascraíonn astu; agus folaíonn sé (ach níl sé teoranta dóibh) gníomhaíochtaí clúmhillte, in aghaidh oireann nó urghairí comhchosúla, líomhaintí maidir le cothabháil agus le huachtair, nó gníomhaíochtaí chun faisnéis a fháil; agus
 3. ciallaíonn “dlíthíocht shubstainteach” aon imeachtaí ar an Liosta.
 1. Ní fhéadfaidh páirtí ar bith aon iarratas a dhéanamh in aon dlíthíocht satailíte chuig aon bhreitheamh den Ard-Chúirt seachas chuig an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta nó, a mhéid a ordóidh an breitheamh sin, chuig breitheamh eile atá sannta don Liosta.
 2. I gcás nach bhfuil aon bhreitheamh atá sannta don Liosta ina s(h)uí ag an am a bheartaítear iarratas a dhéanamh, ní mór don pháirtí tionscanta dul i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta chun treoracha a fháil ón mBreitheamh i bhfeighil an Liosta nó thar ceann an Bhreithimh i bhfeighil an Liosta maidir le conas agus cathain go bhféadfar an t-iarratas a dhéanamh.
 3. I gcás ina gcuirtear tús le dlíthíocht satailíte ar bith ar dháta tosaithe na Treorach Cleachtais seo nó dá éis, nó i gcás, ag am ar bith tar éis dháta na Treorach Cleachtais seo, nach aontaíonn na páirtithe sna himeachtaí cibé acu an dlíthíocht satailíte iad na himeachtaí, cuirfidh na páirtithe Cláraitheoir an Liosta ar an eolas láithreach ionas go bhféadfar an dlíthíocht a liostú lena lua ar an Liosta ar an gcéad Luan áisiúil eile ar a mbeidh suí ar siúl.

 

(3) Cuspóir agus Spriocanna an Liosta

 1. Is é aidhm an Liosta ná chun próiseáil atá chomh héifeachtach agus atá seasmhach le ceartas na gcásanna pleanála agus comhshaoil sin, agus cásanna gaolmhara mar atá sonraithe thuas, mar a shanntar nó a ligtear isteach ar an Liosta a sholáthar.
 2. Áirítear an méid seo a leanas le spriocanna sonracha an Liosta:
 1. sásra speisialaithe a sholáthar chun cásanna a phróiseáil thar shainiú cuimsitheach ar an réimse pleanála agus comhshaoil, sainithe go ginearálta, a chomhlíonann Coinbhinsiún Aarhus, ceart dlí an AE chun leigheas éifeachtach agus caighdeáin intíre, Eorpacha agus idirnáisiúnta eile is infheidhme;
 2. rochtain éifeachtach gan pháipéar ar cheartas a sholáthar do chásanna laistigh den Liosta agus a ndiúscairt éifeachtach, cothrom agus cothrom a sholáthar;
 3. a mhéid a iarrfaidh aon pháirtí, cibé cinnteacht is féidir a bhaint amach maidir le rialacha costas a sholáthar sula dtabhófar costais inter partes sna himeachtaí;
 4. úsáid acmhainní a uasmhéadú agus costais a íoslaghdú trí chásbhainistiú, chun an gá le hiarratais iolracha nó eatramhacha iolracha agus éisteachtaí substainteacha a cuireadh ar atráth nó a íoslaghdú, agus aon bhearta eile a ghlacadh chun go rachaidh nithe ar aghaidh go tapa chun éisteachta agus, ag an éisteacht, go gcinnfear go pras iad;
 5. a mhéid a cheadaíonn acmhainní, dátaí éisteachta a sholáthar do gach cás atá incháilithe do Liosta le Dátaí a Shocrú (LFD) do théarma ar leith, laistigh den téarma lena mbaineann an LFD;
 6. aidhm ghinearálta a chur chun cinn, trí mhodúlú nó ar bhealach eile, go ndéileálfar le saincheisteanna maidir le bailíocht dlíthe nó bearta a bhfuil feidhm ghinearálta leo ach amháin mura bhfuil pointí dlí intíre nó an AE cinntitheach; agus
 7. na héilimh ar na breithiúna atá sannta don Liosta a chothromú ionas go mbeadh an chúirt in ann breithiúnais a sheachadadh go tráthúil, agus, a mhéid is féidir, laistigh de thréimhse 2 mhí le linn an téarma ón dáta a choimeádtar breithiúnas.
 1. Is é an méid seo a leanas a iarrtar agus a bhfuiltear ag súil leis ó pháirtithe agus ó chleachtóirí, inter alia:
 1. cur chuige réasúnta agus proifisiúnta maidir leis an bpróiseáil ábhar laistigh den Liosta;
 2. iarrachtaí marthanacha réalaíocha chun teacht ar chomhaontú maidir leis an oiread saincheisteanna, go háirithe saincheisteanna nós imeachta agus is féidir;
 3. díospóidí idirbhreitheacha neamhriachtanacha a sheachaint, go háirithe nuair is féidir easaontas a shábháil go réasúnach le haghaidh éisteacht shubstainteach amháin;
 4. comhlíonadh cibé teorainneacha ama a ordaítear, lena n-áirítear d’aighneachtaí ó bhéal, agus, chun na críche sin, aird a tharraingt ar a bpríomh-aighneachtaí ag páirtithe ar bhealach beacht;
 5. comhfhreagras agus cumarsáid inter partes a dhéanamh ar bhealach atá proifisiúnta, comhoibritheach agus neamhchonspóideach de réir mar a ligtear leis na himthosca;
 6. comhoibriú go ginearálta leis an gcúirt agus lena chéile maidir le gnó a sheoladh go héifeachtach agus éisteachtaí a bhainistiú go héifeachtach;
 7. soláthar tráthúil doiciméad (lena n-áirítear, de réir mar is infheidhme, pléadálacha nó treoracha/orduithe comhaontaithe molta) don chúirt agus don Chláraitheoir Liosta nuair is infheidhme; agus
 8. toilteanas réasúnach roghanna ADR a iniúchadh más cuí, nó moltaí ó pháirtithe eile nó ón gcúirt maidir le conas a d’fhéadfaí réimsí díospóide a laghdú.
 1. Tá sé mar aidhm leis na forálacha roimhe seo spriocanna agus iarratais na cúirte a leagan amach agus gan dualgais infheidhmithe a chruthú nó cur leo faoin Acht um Chomhairle Bhreithiúnach, 2019, nó faoi chóid phroifisiúnta atá i bhfeidhm maidir le cleachtóirí.

 

(4) Feidhmiú an Liosta

 1. Is é an modh mainneachtana éisteachta (faoi réir aon iarratas dá mhalairt a bhreithniú) le haghaidh luaite ar liostaí an Luain, treoracha, cásbhainistiú nó cúrsaí nós imeachta ná go n-éistear leo ó chian, agus is i bpearsa a n-éistear le croscheistiú nó le fianaise ó bhéal eile. Faoi réir aon iarratais nó aighneachtaí ó na páirtithe a bhreithniú agus faoi réir an phrionsabail an cheartais a dhéanamh go poiblí, agus gach imthosca iomchuí eile, cinnfidh an chúirt an modh éisteachta in aon chás aonair nach gcumhdaítear leis an méid sin roimhe seo.
   
 2. Ba cheart d’aon duine a iarrann rochtain ar chianéisteacht seachas trí nasc a sholáthraítear do pháirtithe agus d’ionadaithe dlí dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir Liosta.
   
 3. Féadfaidh an chúirt ábhar ar na páipéir a láimhseáil nó a chinneadh i gcásanna mar:
  1. go mbaineann an t-ábhar le heagrú an liosta amháin agus ní hionann é agus riaradh an cheartais mar sin, mar shampla trí dháta fillte a shocrú chun go bhféadfar fógra foriarratais a eisiúint, nó dáta chun ábhar a liostú, nó trí cheisteanna nó saincheisteanna a scaipeadh lena mbreithniú ag na páirtithe, seachas aon chinneadh a dhéanamh;
  2. más ábhar neamhchonspóideach é, mar shampla ordú toilithe/atráth;
  3. má baineann an t-ordú le ceartúchán ar ordú faoin riail faoi bhotún; nó
  4. gur de chineál iarratais phráinneach nó rúnda é an t-ábhar ar féidir déileáil leis ar shlí seachas go poiblí de bhun alt 45(1) d’Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 nó foráil reachtúil eile.
    
 4. Chun críocha na Treorach Cleachtais seo, folaíonn tagairt do “toiliú” na bpáirtithe cás nach ndéanann páirtithe agóid i gcoinne an atrátha/ordaithe atá i gceist, agus ní fholaíonn “páirtithe” chun na críche seo páirtithe nach nglacann páirt ghníomhach sna himeachtaí ina n-iomláine nó sa mhodúl áirithe ina ndéileálann an chúirt ag an am ar leith.
   
 5. I gcás, ar chúis ar bith, nach bhfuil breitheamh an Liosta ar bith ag déileáil go breithiúnach le cás ar leith nó le catagóir de chásanna, féadfaidh an breitheamh sin, ach amháin má chuireann páirtí ina choinne roimhe sin, déileáil leis an gcás ar mhodh riaracháin, mar shampla trí chead a thabhairt an cás a lua chun críocha é a bhogadh go foirmiúil nó trí dháta a shocrú; nó féadfaidh sé/sí ordú toilithe a dhéanamh.
   
 6. Féadfaidh an Breitheamh atá i gCeannas ar an Liosta treoir (“nótaí treorach”) a sholáthar maidir le cur chun feidhme praiticiúil na Treorach Cleachtais seo, atá faoi réir rialacha cúirte agus Treoracha Cleachtais agus a fhoilseofar ar courts.ie. D’fhéadfadh, mar shampla, forálacha a bheith sna nótaí treorach lena sonraítear foirm an tseicliosta atá le comhlánú d’aon chéim ar leith (mar iarratas a dhéanamh ar dháta),sonraí a shonrú maidir le nósanna imeachta chun ábhair a uaslódáil nó ionas gur féidir nithe a liostú le lua nó le héisteacht, faisnéis a sholáthar maidir le hamanna suí nó tráthanna réamhshocraithe, páirtithe a chur ar an eolas faoi nósanna imeachta maidir le páipéir le haghaidh tagairtí CJEU, nó línte ama a leagan amach chun páipéir nó faisnéis a chur faoi bhráid Chláraitheoir an Liosta le haghaidh liostaí, agus faoi réir threoracha an Uachtaráin, féadfaidh sé socruithe nós imeachta ar an Liosta a choigeartú más gá nó más fóirsteanach é sin a dhéanamh. Sa chás go bhfuil triail rathúil déanta ar nósanna imeachta áirithe i nótaí treorach, féadfar iad a ionchorprú i leaganacha amach anseo den Treoir Chleachtais don Liosta.

 

(5) Liostaí an Luain

 1. I gcás ina bhfuil, tar éis liosta an Luain a fhoilsiú sa Dialann Dlí, ordú toilithe/ atráth le déanamh (lena n-áirítear ordú críochnaitheach) agus cuireadh Cláraitheoir an Liosta ar an eolas faoin méid sin go cuí, fógróidh Cláraitheoir an Liosta an t-ordú toilithe/ an t-atráth sa chúirt nuair a ghlaofar ar an ábhar, agus níl ar an bpáirtí a bheith i láthair le haghaidh an mhéid sin.
   
 2. Moltar do pháirtithe an oiread saincheisteanna agus is féidir a chomhaontú ionas nach mbeadh gá leis an ábhar a phlé go substaintiúil ar liosta an Luain. Ba cheart aon chomhaontú den sórt sin a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta fiú tar éis na spriocanna a leagtar amach sna nótaí treorach. I gcás ina gcuireann páirtithe Cláraitheoir an Liosta ar an eolas faoi thoiliú le hatráth tar éis an spriocdháta iomchuí, féadfaidh Cláraitheoir an Liosta iarracht a dhéanamh déileáil leis an atráth sin agus, ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl do na páirtithe, déanfaidh an chúirt an t-ordú sin ar an Luan lena mbaineann maidir le toiliú gan gá le láithreacht na bpáirtithe.
   
 3. Beidh an dréachtliosta d’aon Luan ar bith ar fáil ón gCláraitheoir Liosta nuair a bheidh sé ullmhaithe le linn na seachtaine roimhe sin.
   
 4. Is é an cuspóir a bhaineann le dréachtliosta a eisiúint, inter alia, ná chun cuidiú le páirtithe an chúirt a chur ar an eolas sula ndéantar na horduithe toilithe/ an t-atráth seo de réir mar is iomchuí.
   
 5. I gcás ina bhfuil ábhar liostaithe ar liosta an Luain, ba cheart do pháirtithe iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú ar an ord cuí sula nglaofar ar an ábhar.
   
 6. Foilseofar fógraí a bhaineann leis an Liosta ar courts.ie. Chun meabhrúcháin maidir le faisnéis den sórt sin agus scaipeadh dréacht-liostaí a éascú, ar iarratas, coimeádfaidh an Cláraitheoir Liosta liosta scaipeadh ríomhphoist d’ionadaithe dlí leasmhara nó dlíthithe pearsanta ar an Liosta. Cuirfear aon chleachtóir nó dlíthí leasmhara leis an liosta seo ar iarratas trí sheoladh ríomhphoist a thabhairt don Chláraitheoir Liosta, ar bhonn cuimsitheach agus comhionann. Bainfear dlíthithe den liosta seo ach iad a iarraidh.

 

(6) Teagmháil leis an gcúirt

 1. Go ginearálta, seachas i leith iarratais ex parte, ba cheart do pháirtithe atá i dteagmháil le Cláraitheoir an Liosta nó leis an gcúirt cóip den chumarsáid a sheoladh chuig gach aon pháirtí eile a bhfuil páirt acu sna himeachtaí. Ba cheart cumarsáidí atá dírithe go sonrach ar aird na cúirte seachas an Chláraitheoir Liosta a dhíriú chuig an seoladh ríomhphoist atá sonraithe sna Nótaí Treorach nó sa Dialann Dlí, agus cóip a dhéanamh chuig an gcúntóir breithiúnach ábhartha.
 2. Ba cheart aon chomhfhreagras idir páirtithe maidir le hábhair a ndlitear a ardú ag liostú Dé Luain den ábhar a chóipeáil chuig an seoladh ríomhphoist atá sonraithe sna Nótaí Treorach nó sa Dialann Dlí, agus chuig an gcúntóir breithiúnach ábhartha agus é a uaslódáil chuig an ardán comhroinnte comhad atá cosanta ag pasfhocal don liosta, ShareFile.

 

(7) Páipéir le taisceadh

 1. Sa chás go n-éilíonn rialacha cúirte comhdú cóip chrua de pháipéir áirithe, ní mór do pháirtithe cloí le haon cheanglais den sórt sin. A mhéid a dhéantar tagairt do sholáthar leictreonach doiciméad, ní hionann sin agus "comhdú leictreonach" a bhaineann le pléadálacha, agus nach féidir foráil a dhéanamh dó ach amháin i rialacha cúirte (féach alt. 20 den Acht um an Dlí Sibhialta agus um an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020).
 2. Ar leithligh ó sin, ba cheart do pháirtithe na páipéir go léir atá le cur faoi bhráid na cúirte a uaslódáil (de réir mar a ghintear iad) chuig an bhfillteán ShareFile don chás. Nuair is féidir, ba cheart go mbeadh siad i bhformáid PDF inchuardaithe a mhéid is féidir, ach amháin nuair atá formáid MS Word ag teastáil. Áirítear iad seo a leanas i ndoiciméid den sórt sin (is féidir a athrú le hordú i gcás ar leith):

 

Doiciméad

Formáid MS Word éigeantach?

Fo-fhillteán

Duillín Ex parte

Níl

Páipéir Tairisceana

Doiciméad ráitis cáis – le foriarratais

Éigeantach

Pléadálacha Focal

Doiciméad ráitis cháis – le haghaidh triail

Éigeantach

Pléadálacha Focal

Ráiteas forais (SOG) / ráiteas freasúra (SOO)

Éigeantach

Pléadálacha Focal

Mionnscríbhinní – le foriarratais

Éigeantach

Páipéir Tairisceana

Mionnscríbhinní – le haghaidh triail

Éigeantach

Páipéir Trialach

Taispeántais - le foriarratais

Níl

Páipéir Tairisceana

Taispeántais – le haghaidh triail

Níl

Páipéir Trialach

Mionnscríbhinní Seirbheála

 

Níl

Páipéir Tairisceana

Fógra Foriarratais Tionscnaimh

Níl

Páipéir Trialach

Fógraí Foriarratais le haghaidh faoisimh Idirbhreitheach

 

Éigeantach

Pléadálacha Focal

Aighneachtaí dlíthiúla scríofa nuair a ullmhaítear iad

Éigeantach

Aighneachtaí Focal

 

Gach doiciméad cuí eile – le foriarratais

Níl

Páipéir Tairisceana

Gach doiciméad cuí eile – le haghaidh triail

Níl

Páipéir Trialach

Comhad inneachair iomlán a leagann amach liosta de na páipéir go léir ar ShareFile, agus a shainaithníonn inneachar inste na bpáipéar sin, ag tagairt don fhillteán ábhartha agus d'ainm an chomhaid

Éigeantach

Eolaire fréimhe an fhillteáin ShareFile don chás

Leabhar croí

Níl

Leabhar Croí

Seicliosta chun dáta a shocrú

Éigeantach

Comhfhreagras & Seicliostaí

Comhfhreagras idir pháirtithe a oscailt

Níl

Comhfhreagras & Seicliostaí

Innéacs d'údaráis le hipearnaisc

Éigeantach

Údaráis

Cóipeanna d’aon údarás nach bhfuil ar fáil ar naisc idirlín

Níl

Údaráis

 

 1. Chun amhras a sheachaint, i gcomhréir le mír 4 den Treoir Cleachtais seo, beidh an Duillín Ex parte agus an SOG i dteideal:

AN ARD-CHÚIRT
PLEANÁIL & COMHSHAOIL

 1. Chun aon chríche a bhaineann leis an Liosta, seirbheálfar doiciméid ag céim ar bith (lena n-áirítear comhfhreagras roimh eisiúint na n-imeachtaí nó ina dhiaidh) ar pháirtithe a ndéanann an CSSO ionadaíocht dóibh de ghnáth (go háirithe Éire, an tArd-Aighne, Rialtas na hÉireann, Aire Rialtais, Aire Stáit, Roinn Rialtais nó aon orgán eile den rialtas láir) tríd an CSSO agus ní go díreach ar na páirtithe sin.
   
 2. Tá taispeántais le huaslódáil chuig ShareFile san fhormáid seo a leanas:
 1. ba cheart comhaid PDF rómhóra a sheachaint;
 2. ba cheart go mbeadh gach páipéar a ghineann an t-iarratasóir a bheith i bhformáid inchuardaithe, a mhéid is atá indéanta;
 3. gach páipéar eile i bhformáid inchuardaithe agus é ar fáil go poiblí ar líne (nó ar fáil go héasca don iarratasóir i gcás ar leith) i bhformáid inchuardaithe; agus
 4. i gcás nach bhfuil páipéir ar fáil i bhformáid inchuardaithe mar atá thuas, páipéir den sórt sin a bheith i bhformáid pdf, ar choinníoll go gcaithfidh an páirtí bainistíochta doiciméad, sula gcomhdaítear leabhair don éisteacht shubstainteach, idirchaidreamh leis na páirtithe eile chun a chinntiú go bhfuil oiread agus is féidir de na páipéir atá le taisceadh i bhformáid inchuardaithe.
 1. Mura n-ordaítear a mhalairt i gcás aonair ar bhealach ar leith, ní gá cóipeanna crua de na páipéir a sholáthar don chúirt. Ní bheidh gá ann eochair USB a sholáthar ach an oiread.
   
 2. Tá na doiciméid ábhartha go léir le huaslódáil chuig fillteán ShareFile an cháis san fhormáid shonraithe. Le haghaidh aon éisteachta, ba cheart do pháirtithe a mheas, áfach, an bhfuil aon doiciméid go háirithe lena n-áirítear léarscáileanna, léaráidí nó íomhánna i réiteach leordhóthanach chun cabhrú leis an gcúirt agus mura bhfuil ba chóir dóibh smaoineamh ar chóip chrua a sholáthar.
   
 3. Seachas ábhair a bhféadfar fógra breithiúnach a thabhairt ina leith de réir an dlí, níor cheart aon doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ina n-allmhairiú fianaise a uaslódáil chuig ShareFile mura dtaispeántar go cuí iad ar mhionnscríbhinn. Ba cheart do pháirtithe ar mian leo doiciméid bhreise a uaslódáil comhaontú na bpáirtithe eile a fháil maidir le mionnscríbhinn ghairid a thaispeánann na doiciméid sin a chomhdú, nó d’éagmais sin ba cheart dóibh iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt.
   
 4. Ní mór do pháirtithe comhoibriú leis an gCláraitheoir Liosta chun liosta a choimeád de na haturnaetha agus de na habhcóidí (agus, nuair is infheidhme, dlíthithe go pearsanta) a bhfuil rochtain acu ar an nasc ShareFile le haghaidh na n-imeachtaí, trína n-ainmneacha agus a seoltaí ríomhphoist a thaifeadadh.
   
 5. Ní mór do pháirtithe gach páipéar nua a uaslódáil ar bhealach eagraithe, le hainmneacha comhaid atá tuairisciúil ar a bhfuil ann (agus de réir na gcoinbhinsiún maidir le hainmniú comhad mar a shonraítear sa Treoir Chleachtais seo) agus a uaslódáiltear ar bhealach a sheachnaíonn iomadú iomarcach fofhillteán. Áiritheoidh an páirtí bainistithe doiciméad (a shainmhínítear thíos) go gcomhlíonfar na ceanglais sin roimh iarratas ar dháta.
   
 6. Cuirfear máistirdhoiciméad aonair ina leagfar amach liosta de na doiciméid go léir san fhillteán ShareFile i bhfréamheolaire an fhillteáin cháis. Ní chuirfear aon chomhad eile sa fhréamh-eolaire. Cuirfear gach páipéar eile san fhillteán nó san fho-fhillteán ábhartha.
   
 7. Níor cheart do pháirtithe fillteáin nua a chruthú más féidir na páipéir a chur i bhfillteáin atá ann cheana ar bhealach atá réasúnta.
   
 8. Agus páipéir á n-ullmhú/uaslódáil i bhformáid doiciméad Word, ba chóir do chleachtóirí formáidiú a shoiléiriú oiread agus is féidir. Mura bhforáiltear a mhalairt sa Treoir Chleachtais seo, ba cheart “ceannteidil” Word a sheachaint oiread agus is féidir. Caithfidh doiciméid Word a bheith i gcineál 12 phointe ar a laghad.
   
 9. Níor cheart do pháirtí páipéir ar bith a sheoladh chuig Cláraitheoir an Liosta (nó chuig an gcúirt) ná a chur in iúl do Chláraitheoir an Liosta nó don chúirt gur comhdaíodh na páipéir sin, gan na páipéir sin a uaslódáil chuig ShareFile roimhe sin. Go háirithe, níor cheart do pháirtí SOG nó SOG leasaithe molta a sheoladh chuig na páirtithe eile, chuig an gCláraitheoir Liosta nó chuig an gcúirt gan cóip den doiciméad sin a uaslódáil. Ní mór do pháirtithe a chinntiú go bhfuil na páipéir ábhartha go léir san fhillteán ShareFile (agus go bhfuil na páipéir sin san fhormáid cheart agus san fhillteán ceart agus go bhfuil an t-ainm ceart comhaid orthu mar atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais seo) sula liostaítear aon ábhar ar an liosta Dé Luain.
   
 10. Ba cheart do dhoiciméid a uaslódáiltear chuig an ardán ShareFile atá cosanta ag pasfhocal a bheith i bhformáid atá in-oscailte go héasca (PDF nó DOCX) agus níor cheart go gcuirfí teorainn ama leo nó nach mbeadh rochtain orthu ar bhealach eile mar shampla iad féin a bheith cosanta ag pasfhocal ina n-aonar. Seo a leanas gnásanna ainmniúcháin ShareFile:
   
  1. ní mór uimhir 6 dhigit a bheith ag gach doiciméad ag tús ainm an chomhaid ag tabhairt le fios dáta an doiciméid (seachas an uaslódáil), i bhformáid BBMMLL;
  2. caithfidh gach ainm comhaid a bheith tuairisciúil ach ní gá é a bheith foirmiúil agus a bheith chomh gearr agus atá comhsheasmhach le bheith faisnéiseach do dhaoine seachas cruthaitheoir an doiciméid, m.sh., ní “foilseáin Imleabhar 8” ach “240401 Imleabhar 8 – EIAR” etc. ; ní “Litir Chláraithe chuig Bloggs & Co dar dáta 15 Nollaig 2019) ach “191215 Roe go Bloggs”;
  3. níor cheart go gcruthódh ainmneacha comhaid agus ainmneacha fillteán le chéile cosáin chomh fada agus go gcuirfí isteach ar íoslódáil doiciméad; agus
  4. ní mór aon SOG leasaithe a uaslódáil le hainm comhaid mar seo a leanas:
   - BBMMLL SOG
   - BBMMLL SOG leasaithe
   - BBMMLL An dara leasú SOG etc.
 1. Déanfaidh leathanaigh na n-ábhar a chuimsítear i PDF ina bhfuil iliomad doiciméad cur síos gairid ar gach doiciméad seachas a uimhir thagartha a thabhairt.
   
 2. Féadfaidh an chúirt, ar iarratas chuici, agus faoi réir dhearcadh na bpáirtithe a bhreithniú chomh maith le toradh na gcoinníollacha sin agus an ceanglas a fhorchur ar na gealltanais sin, de réir mar a mheasann sí a bheith cuí, le hordú rochtain ar an ShareFile nó ar chuid ábhartha den ShareFile a thabhairt do dhaoine (lena n-áirítear ENRanna comhshaoil) nach páirtithe sna himeachtaí iad, ar choinníoll go léiríonn na daoine sin cúis dhóthanach leis an rochtain sin.
   
 3. Is iad seo a leanas na hamlínte chun páipéir/ fógraí a chur faoi bhráid Chláraitheoir an Liostaí:
 1. ba chóir gach páipéar (lena n-áirítear aighneachtaí dlíthiúla scríofa agus naisc chuig / cóipeanna d'údaráis) d'aon éisteacht a uaslódáil faoi 11:00 ar an Aoine díreach roimh an dáta glaoite. Is gnách gurb é an dáta sin ná an 2ú suí Dé Luain roimh sheachtain na héisteachta lena mbaineann.
 2. ba cheart foriarratais (mar shampla chun cás nua a ligean isteach ar an Liosta) a sheirbheáil faoi dheireadh gnó ar an Luan roimh an liosta Dé Luain ina bhfuil sé beartaithe an tairiscint a bheith ar taispeáint (m.sh. fógra ceithre lá glan); agus
 3. ba cheart gach ábhar nua molta le haghaidh aon Luan áirithe agus aon orduithe toilithe lena n-áirítear toiliú certiorari nó scriosadh amach, treoracha leasaithe toiliú nó atráthú toilithe a chur in iúl don Chláraitheoir Liosta faoi 11:00 ar an Aoine roimhe sin, agus gach páipéar (nó páipéir leasaithe) le haghaidh ba chóir aon liosta le lua ar an Luan (lena n-áirítear aon seicliosta chun iarratas a dhéanamh ar dháta) a chur isteach faoin spriocdháta sin.

 

(8) Leasú na bpléadálacha

 1. I gcomhthéacs iarratais ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a lorg, féadfaidh iarratasóir cead a lorg chun na pléadálacha a leasú i gcomhréir le hOrdú 84, r. 20(4) Rialacha na nUaschúirteanna.
   
 2. Tar éis saoire a dheonú, féadfaidh páirtí an tsaoirse a lorg chun na pléadálacha a leasú de réir O. 84 r. 23(2) CSI ar fhógra cuí a thabhairt do na páirtithe eile. Má iarrann páirtí ar bith eile é, faoi réir aon ordacháin ón gcúirt, ba cheart an t-iarratas sin a dhéanamh trí fhoriarratais arna fhorasú ar mhionnscríbhinn ina leagtar amach an míniú ar gan an pointe a bheith déanta sna pléadálacha bunaidh, mar aon le cibé fíorais is gá a fhíorú chun forais inargóinte nó substaintiúla (de réir mar a bheidh an cás) a shuíomh don chás leasaithe.
   
 3. Ag aon chéim de na himeachtaí, féadfaidh an chúirt na leasuithe sin ar phléadálacha aon pháirtí a ordú de réir mar is cuí i dtuairim na cúirte chun a chinntiú go gcomhlíontar rialacha na cúirte, Treoracha Cleachtais nó nótaí treorach, le gur féidir an cás atá á dhéanamh a shonrú nó chun aon bhotún nó débhríocht a réiteach/a shoiléiriú. Ní bheidh páirtí i dteideal de bhua treorach den sórt sin de chuid na cúirte amháin chun leasuithe substainteacha breise a dhéanamh ar a phléadálacha gan chead a fháil ón gcúirt.
   
 4. Nuair a ghlactar le cás ar an liosta, ach nach bhfuil pléadálacha san fhormáid a fhorordaítear le haon fhoráil shubstainteach reachtúil ábhartha, lena n-áirítear riail na cúirte nó treoir chleachtais reachtúil, nó nótaí treorach is infheidhme maidir leis an liosta, is é an t-ordú réamhshocraithe go mbeidh an tsaoirse ag na páirtithe a gcuid pléadálacha a leasú ach amháin a mhéid (más ann) is gá chun ceanglais den sórt sin a chomhlíonadh. Ar an dáta liostála ina dhiaidh sin, ní mór don pháirtí a bhfuil na himeachtaí á iompar aige a dhearbhú gur tugadh aghaidh ar aon neamhchomhlíonadh. Ní bheidh páirtí i dteideal de bhua threorú na cúirte amháin, mar atá leagtha amach thuas, chun leasuithe substainteacha breise a dhéanamh ar a phléadálacha gan chead a fháil ón gcúirt. I gcás ina ndéanfaidh aon pháirtí freasúra agóid go tráthúil go bhfuil aon leasú sonraithe imithe thar théarmaí ordaithe den sórt sin, is é an t-ordú réamhshocraithe go gcuirfear an phléadáil leasaithe arna chomhdú ar leataobh, go gcomhdóidh an t-iarratasóir pléadáil leasaithe nach bhfuil ann ach na hathruithe formáide nach bhfuil agóid ina leith, agus go ndéanfaidh an t-iarratasóir foriarratais ar leith ag iarraidh an athraithe a chonspóidtear, arna tacú le mionnscríbhinn ina bhfuil na mínithe is gá dá dtagraítear i mír 47.
   
 5. Má líomhnaíonn SOG (nó SOO) leasaithe fíorais nua, nó má tá pléadálacha nua ann ar gá míniú a thabhairt orthu, beidh mionnscríbhinn mar thaca leis lena bhfíorófar an ráiteas leasaithe molta, ina míneofar substaint agus riachtanas an leasaithe agus (seachas i ndáil le leasuithe a shoiléiriú nó a fhormáidiú a ordóidh an chúirt) ag míniú an mhainneachtain an t-ábhar ábhartha a áireamh sa SOG nó SOO bunaidh.
   
 6. Má ordaítear iarratasóir nó má thugtar cead dó/di RF leasaithe a chomhdú, cuirfidh an t-iarratasóir RF leasaithe nár comhdaíodh ar fáil do Chláraitheoir an Liosta i bhformáid leictreonach doiciméid Word.
   
 7. I gcás nach bhfuil aon mhionnscríbhinn tacaíochta riachtanach ar fáil ag an am sin, féadfaidh an t-ordú cead a thabhairt an RF leasaithe a chomhdú ar bhonn gealltanais mionnscríbhinn fíoraithe a chomhdú laistigh den am a shonrófar (14 lá de ghnáth).
   
 8. Mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, sonrófar aon ordú lena gceadaítear SOG leasaithe a chomhdú go bhfuil sé gan dochar d’aon phointe a d’fhéadfadh na freagróirí/páirtithe fógra (“páirtithe freasúracha”) a bheith tógtha (má thugtar fógra dóibh) nó a d’fhéadfadh sé a ghlacadh in am trátha (más ex parte), agus i gcás leasú arna dheonú roimh iarratas ar chead a bhreithniú, gan dochar d’athchuairt ar cheist an leasaithe ag an gcúirt roimh chead a dheonú más dealraitheach gur gá déanamh amhlaidh.
   
 9. Déanfar aon phléadáil leasaithe, de réir Ordú 28, riail 9, RSC, a mharcáil le dáta an ordaithe faoina leasaítear í, agus an dáta a dhéanfar an leasú sin, mar a leanas:

“Arna leasú an …… lá de …… de bhun ordú an Bhreithimh Uasal …… dar dáta an lá …… de ….…”

 1. Ba cheart an fhoirmle seo a chur isteach díreach faoi theideal na pléadála, mar shampla “Ráiteas Leasaithe i dtaobh na bhForas” agus “Arna leasú ar an ... lá de ... etc.” ina dhiaidh sin

 

(9) Atráth

 1. Maidir le hiarratas ex parte a chur ar atráth:
   
  1. i gcás nach bhfuil páipéir iarratasóra in ord mar gheall ar aon ní nach féidir leis an gcúirt ag an liostú lena mbaineann a cheartú go caothúil, mar shampla de bharr mainneachtain na páipéir riachtanacha a uaslódáil chuig ShareFile chun go bhféadfaidh an chúirt an t-ábhar a bhreithniú i gceart, toimhdeofar gur ar mhaithe leis an gceartas gur cheart atráthú aonair a bheith ag iarratasóir chun nithe a cheartú, ar seachtain suí amháin a bheidh ann de ghnáth; agus
  2. i gcás nach bhfuil páipéir iarratasóra in ord tar éis an atrátha roimhe seo ar bhealach a ligfidh don chúirt déileáil go héasca leis an iarratas (mar shampla de bharr mainneachtain páipéir a uaslódáil), féadfaidh an chúirt ceann amháin nó níos mó de na hiarmhairtí seo a leanas a ghearradh má dheonófar aon atráth eile.
    
 2. Maidir le hiarratas ar fhógra a chur ar atráth:
   
  1. i gcás ábhair ar fógraíodh ina leith, toimhdeofar, i gcás ina dtoilíonn na páirtithe le hatráth nó le hordú eile, gur chun leasa an cheartais toradh den sórt sin; dá bhrí sin i gcás ina dtoilíonn na páirtithe go léir a ghlacann ról gníomhach san iarratas lena mbaineann, de ghnáth aontóidh an chúirt leis an iarratas; agus
  2. i gcás ina lorgaíonn páirtí atráth agus nach dtoilíonn na páirtithe uile a bhfuil páirt ghníomhach acu san iarratas lena mbaineann, cinnfidh an chúirt an t-ábhar agus má dheonófar an t-atráth sin in imthosca ina raibh aon mhainneachtain nó moill ag páirtí ar bith, féadfaidh an chúirt, má tá claonadh inti chun an t-atráth a cheadú, ceann amháin nó níos mó de na hiarmhairtí ábhartha atá leagtha amach thíos a fhorchur.
    
 3. Is iad seo a leanas na hiarmhairtí dá dtagraítear thuas:
   
  1. ordú go mbeidh aon atráth eile breise dofhreagartha;
  2. i gcás iarratas ex parte, ordú le go dtabharfar fógra faoi aon phróiseáil bhreise ar an iarratas;
  3. ordú lena modhnaítear cur i bhfeidhm na dtreoruithe mainneachtana sa chás áirithe ionas go mbeifear in ann aon am a bheidh glactha gan chúis ag an bpáirtí mainneachtana a asbhaint go hiomlán nó go páirteach ó am an pháirtí sin le haghaidh céim ina dhiaidh sin.
  4. ordú lena ndícheadófar costais shonraithe an pháirtí mainneachtana nó an pháirtí a bhfuil moill air amhail idir páirtí agus páirtí nó aturnae agus cliant nó an dá cheann; agus
  5. iarmhairtí eile de réir mar a mheasann an chúirt a bheith cuí agus a bhfuil dlínse aici a dheonú (agus chuige sin tá na hiarmhairtí sonracha thuas gan dochar do chumhachtaí na cúirte maidir le costais nó maidir le rud ar bith eile).

 

CUID II – PRÓISEÁIL CÁSANNA CÉIM AR CHÉIM

 

(10) Iarratais seachas iad siúd a dhéantar le hathbhreithniú breithiúnach

 1. Tá forálacha nós imeachta na Treorach Cleachtais seo leagtha amach go príomha i dtéarmaí a n-iarratas ar athbhreithniú breithiúnach mar phríomhfhoirm dlíthíochta sa Liosta. I gcás imeachtaí seachas trí athbhreithniú breithiúnach, ar nós imeachtaí iomlánacha nó iarratais faoi O. 84C RU, nuair nach cuí foráil den Treoir Chleachtais seo a chur i bhfeidhm go díreach, iarrtar ar pháirtithe, a mhéid is réasúnach agus indéanta, agus faoi réir aon treorú ón gcúirt, foráil den sórt sin a chur i bhfeidhm leis na modhnuithe is gá nó is cuí ag féachaint do na cineálacha éagsúla dlíthíochta a fhéadfaidh teacht chun cinn. I gcásanna amhrais, ba cheart toiliú na bpáirtithe eile nó treoracha na cúirte a lorg. Féadfar prótacail níos mionsonraithe maidir le hiarratas/ modhnú den sórt sin a eisiúint trí nóta treorach de réir mar is gá maidir le cineálacha áirithe dlíthíochta.

 

(11) Iarratais bheartaithe ex parte

 1. I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag iarratasóir iarratas ex parte a lua den chéad uair, ba cheart don iarratasóir ar an gcéad dul síos dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir Liosta lena chur in iúl go bhfuil sé ar intinn aige déanamh amhlaidh.
   
 2. Ansin déanfaidh Cláraitheoir an Liosta an méid seo a leanas:
 1. comhairle a thabhairt don iarratasóir maidir leis an mbreitheamh (má tá sé/sí sannta don Liosta nó mura bhfuil) atá ar fáil chun féachaint leis an iarratas a bhogadh go foirmiúil go tráthúil;
 2. an chéad dáta liostála don ábhar a chur in iúl don iarratasóir, ar cheart é a chur ar atráth tar éis an chéad lua; agus
 3. fillteán ShareFile a chruthú agus sonraí a sholáthar de réir mar is cuí, ar cheart páipéir a uaslódáil chuige sula luaitear an t-ábhar den chéad uair más féidir, chun cúnamh a thabhairt don chúirt.

 

(12) Iarratais Bheartaithe le cur isteach ar an Liosta

 1. D'fhonn amhras a sheachaint, ní bhaineann forálacha na Treorach Cleachtais seo a bhaineann le hiarratais chun cás a ligean isteach ar an liosta le hábhair atá le liostú go huathoibríoch sa Liosta.
   
 2. Déanfaidh páirtí a bhfuil sé ar intinn aige iarratas a dhéanamh ar imeachtaí a ghlacadh ar an Liosta é sin trí theagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta ar an gcéad ásc.
   
 3. I gcás inar mian le páirtí iarratas ar chead a lua roimh agus in oirchill an iarratas ar chead isteach ar an Liosta a dhéanamh, féadfaidh sé é sin a dhéanamh agus soláthróidh an chúirt dáta fillte le haghaidh foriarratais ligean isteach agus de ghnáth cuirfidh sí an t-iarratas ar chead ar atráth go dtí an dáta sin.
   
 4. Go háirithe, spreagtar iarratasóir ar athbhreithniú breithiúnach a bhfuil sé ar intinn aige iarratas den sórt sin a dhéanamh iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt tríd an gCláraitheoir Liosta ag an gcéim is luaithe, de rogha roimh nó ag an gcéad lua den iarratas ar athbhreithniú breithiúnach.
   
 5. I gcás ina dtugtar dáta tuairisceáin le haghaidh aon fhógra foriarratais mar a thugtar thuas, faoi réir aon ordú malartach a dhéanann an chúirt, déanfar dátaí tagartha le haghaidh na himeachtaí i liosta ar bith eile a chur ar neamhní mar bheart eatramhach go dtí go gcinnfear an foriarratas agus déanfar é a chur ar ais ar an gcéad dáta oiriúnach eile i gcás go ndiúltaítear don iarratas ar iontráil ar an Liosta. Ní dhéanann scaradh na ndátaí tagartha i liostaí eile dochar ar bith don cheart atá ag aon pháirtí eile cur i gcoinne an iarratais ar ligean isteach ar an liosta, ach cinntíonn sé go ndéileálfar leis an scéal i seicheamh loighciúil.

 

(13) Ráitis i dtaobh na bhForas agus Mionnscríbhinní Forais

 1. Go ginearálta ní mór do phléadálacha na formáidí atá leagtha amach i Sceideal 3 a leanúint. Ní bhaineann na ceanglais phléadála sin agus grinnscrúdú na bpléadálacha ag an gcúirt ag céim na saoire nó tar éis, ón bprionsabal go mbeidh sé de fhreagracht gach páirtí i gcónaí a chinntiú go gcomhlíontar ceanglais phléadála an Liosta agus na reachtaíochta agus na rialacha cúirte. Agus cead isteach ar an Liosta á lorg aige, cead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach, dáta a shocrú nó aon ordú iomchuí eile, ní chuirfidh páirtí in iúl don chúirt go bhfuil páipéir in ord mura rud é go gcomhlíonann na páipéir na ceanglais sin agus freisin mura mbeidh na páipéir seirbheáilte go cuí más gá an t-iarratas áirithe a sheirbheáil. Ní mór do pháirtithe aghaidh a thabhairt ar cheanglais phléadála ón tús, agus ba cheart dóibh iarracht a dhéanamh an gá atá le leasú, méid aon fhormáidithe nó leasuithe eile agus an líon uaireanta ar gá leasuithe den sórt sin a lorg a íoslaghdú.
   
 2. I gcásanna amhrais, ba cheart do pháirtithe, a bhfuil sé ar intinn acu aon réamhchinneadh a cheistiú sula ndéantar cinneadh substainteach críochnaitheach, toiliú a lorg ó na freagróirí beartaithe agus na fógra-páirtithe a mhéid nach nglacfar le haon phointe i gcoinne na n-iarratasóirí má chuirtear an argóint ar athlá go dtí an cinneadh deireanach agus a mhéid go dtoilítear le haon síneadh ama chun na críche sin, más gá. Mura dtugtar an toiliú sin agus má dhéantar iarratas, féadfaidh an chúirt costais na hagóide sin a bhronnadh, beag beann ar an toradh a bheadh air, ar aon pháirtí a chuir costais neamhriachtanacha orthu toisc gur dhiúltaigh sé an toiliú sin a thabhairt.

Mionnscríbhinní forais

 1. Ní mór na fíorais a líomhnaítear san RF a bheith fíoraithe le mionnscríbhinn.
   
 2. Ba cheart gach doiciméad atá, i dtuairim an iarratasóra, ábhartha do na saincheisteanna a eisíodh san RF a fhoilsiú do mhionnscríbhinn forais an iarratasóra, a mhéid is atá i seilbh an iarratasóra.
   
 3. A mhéid nach bhfuil na doiciméid sin i seilbh an iarratasóra ó dháta an mhionn, ba cheart bearta réasúnacha a ghlacadh chun na doiciméid sin a fháil (a mhéid is indéanta sin) sula mionnaítear an mhionnscríbhinn forais; agus ba cheart na doiciméid sin a thaispeáint in am trátha nuair a fhaightear iad, mura rud é go bhfuil páirtí eile sna himeachtaí ar taispeáint.
   
 4. Níl sé d'oibleagáid ar an iarratasóir an t-ábhar a scagadh os comhair an chinnteora chun an méid nach meastar a bheith ábhartha a bhaint go dearfach den ábhar atá le foilsiú, agus i gcás amhrais, moltar d'iarratasóirí an t-ábhar ar fad atá ar fáil dó agus atá os comhair an chinnteora a fhoilsiú.
   
 5. I gcás go bhfuil níos mó ná iarratasóir amháin ann, is leor má dhéanann iarratasóir amháin ar a laghad mionnscríbhinn forais ar son gach iarratasóra, ar choinníoll go ndiúltóidh an t-iarratasóir taisclainne do na hiarratasóirí eile tar éis dóibh ábhar na mionnscríbhinne fíoraithe sin agus an SOG a údarú agus a fhaomhadh. I gcás gur comhlacht corpraithe nó comhlachas neamhchorpraithe é an t-iarratasóir, féadfaidh aon duine atá in údarás an mhionnscríbhinn forais a mhionnú/dearbhú ar son agus le húdarás an chomhlachta/an chomhlachais. I gcás aon deacrachta leis an méid sin roimhe seo, ba cheart treoracha na cúirte a lorg in am trátha roimh iarracht a dhéanamh na páipéir a chomhdú.
   
 6. Ní bheidh sé fíorghá d’aon pháirtí cóipeanna d’aon doiciméad a bhfuil an chúirt i dteideal de réir dlí chun fógra breithiúnach a ghlacadh ina leith a thaispeáint ar mhionnscríbhinn, ach mura gcomhaontaítear feidhmiú an fhoirceadal sin, nó dá bhféadfadh éiginnteacht teacht chun cinn maidir leis an doiciméad nó más caoithiúla é a bheith ar na páipéir go foirmiúil is fearr doiciméad den sórt sin a chur ar taispeáint. Ba cheart aon doiciméad eile nach doiciméad é ar féidir fógra breithiúnach a thabhairt ina thaobh a thaispeáint go cuí ar mhionnscríbhinn. I gcás ina mbeidh amhras ann i dtaobh an dtabharfar aird bhreithiúnach ar aon doiciméad, ní gá é a thaispeáint má chomhaontaíonn na páirtithe amhlaidh.

 

(14) Fógra foriarratais chun cás a ligean isteach ar an liosta

 1. I gcás ina measann páirtí sna himeachtaí go dtagann na himeachtaí laistigh den chatagóir cásanna atá le hiontráil go huathoibríoch ar an Liosta, tabharfaidh an páirtí sin fógra dá réir sin do Chláraitheoir an Liosta. Faoi réir aon ordachán ón mBreitheamh i gCeannas an Liosta, déanfar aon imeachtaí a dtabharfar fógra ina leith amhlaidh a liostú lena lua sa Liosta ar an gcéad suí caothúil eile Dé Luain, agus beidh liostaí in aon liosta eile folamh ó thaobh riaracháin de. I gcás ina ndéantar an t-ábhar a áireamh go huathoibríoch ar an liosta a chonspóid, is é an toradh a bheidh ar an gcúirt ná go bhfuil an t-ábhar lasmuigh de chatagóir den sórt sin, nó i gcás ina ndiúltaítear d’aon iarratas chun cás a ligean isteach ar an Liosta, déanfar an cás a thaifeadadh go riaracháin ar an liosta cuí ar an dáta is caothúil is luaithe, gan dochar d’aon chéim atá ábhartha ó thaobh dlí a glacadh cheana, amhail an t-ábhar a bheith luaite chun an clog a stopadh.
   
 2. Féadfaidh aon pháirtí in imeachtaí atá nó a d’fhéadfadh a bheith, i dtuairim an pháirtí sin, imeachtaí ar féidir iad a ligean isteach ar an Liosta agus nár ligeadh isteach go huathoibríoch ar an Liosta iarratas a dhéanamh trí fhoriarratais chun an cás a ghlacadh ar an Liosta.
   
 3. Féadfaidh páirtí freasúrach in imeachtaí iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt go ndéanfaí an t-ábhar a thaifeadadh go riaracháin sa Liosta, nó é a ligean isteach le hordú, a luaithe a thagann an páirtí sin ar an eolas faoi na himeachtaí lena n-áirítear sula seirbheálann an t-iarratasóir aon pháipéir.
   
 4. Déanfar iarratas chun cás a ligean isteach ar an liosta trí fhógra foriarratais bunaithe ar mhionnscríbhinn a mhíníonn conas is cuí an cás chun ligean isteach ar an Liosta. Féadfar an t-iarratas a dhéanamh ag aon chéim roimh thriail na gníomhaíochta. Sula n-eisítear an foriarratais, ní mór don pháirtí atá ag gluaiseacht socrú a dhéanamh leis an gCláraitheoir Liosta chun fillteán ShareFile a chruthú don chás. Agus páipéir á seirbheáil aige ní mór don pháirtí a bheith ag tairiscint a chinntiú go ndéantar gach pléadálacha agus mionnscríbhinní a uaslódáil chuig ShareFile agus go gcuirtear freagróir(í) an rúin ar an eolas faoin seoladh ríomhphoist le hiarratas a dhéanamh air chun rochtain ar an bhfillteán seo a shocrú.
   
 5. Ní fhéadfar aon iarratas chun cásanna a chur isteach ar an Liosta Tráchtála a thagann faoi raon feidhme na Treorach Chleachtais seo a dhéanamh sa liosta sin, agus ina ionad sin, ba cheart aon iarratas mar sin a dhéanamh ar an Liosta.
   
 6. Níor cheart an foriarratais ag iarraidh ligean isteach ar an liosta a thairiscint, agus níor cheart a chur in iúl don chúirt go bhfuil na páipéir in ord, mura dtoilíonn ceachtar páirtí lena ligean isteach nó mura mbeidh an tairiscint seirbheáilte ar na páirtithe go léir 4 lá glan ar a laghad roimh éisteacht an fhoriarratais. Ar fhoriarratais arna eisiúint faoi mhír 78 a éisteacht, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh chun an cás a ligean isteach ar an Liosta.

 

(15) Iarratas ar shaoire ex parte a éisteacht

 1. I gcás aon iarratais ar shaoire ex parte, cuirfidh iarratasóirí fíoras na n-imeachtaí, agus dáta an chéad lua nó an chéad liostála eile, in iúl do na páirtithe eile go léir sna himeachtaí trí ríomhphost nó trí phost cláraithe agus cuirfidh siad in iúl dóibh go bhféadfaidh siad páipéir mar fhaisnéis a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist cuí mar atá leagtha amach sna nótaí treorach nó eile, chun rochtain a fháil ar ShareFile. D'fhonn amhras a sheachaint, ní cead ar fhógra ar bheidh anseo.
   
 2. Ní bheidh aon pháirtí freasúrach faoi aon oibleagáid freastal ar aon imeachtaí ex parte go dtí go ndéanfar fógra foriarratais tionscnaimh a sheirbheáil go foirmiúil (a fhéadfaidh a bheith go leictreonach mar atá leagtha amach thíos) nó doiciméad eile dá shamhail, amhail fógra faoi ordú ón gcúirt a chuireann an t-ábhar in iúl. Ní dhéanfaidh páirtí den sórt sin dochar in aon slí mar gheall ar gan bheith i láthair amhlaidh agus ní chinnfear gur aontaigh sé in aon chéim nó gur mhainnigh sé aon agóid nó ábhar eile a ardú go tráthúil de bhua an neamhláithreachta sin. Má fhreastalaíonn páirtí den sórt sin, ceadófar dó de réir réamhshocraithe aighneachtaí gearra de chineál nós imeachta a dhéanamh ach gan a mhaíomh gur cheart diúltú don iarratas ar chead nó d’aon chuid de (mura n-ordaíonn an chúirt cead ar fhógra). Ní bheidh sé d'oibleagáid ar pháirtí den sórt sin cur leis an éisteacht ar chead ach amháin más mian leis.
   
 3. I gcás ina gcuirtear iarratas ar shaoire ar atráth mar gheall ar mhainneachtain ag nó thar ceann iarratasóir aon pháipéir a uaslódáil chuig ShareFile ar bhealach tráthúil nó ar chor ar bith, nó neamhchomhlíonadh na formáide riachtanacha den SOG nó páipéir eile, aon ordú a dhéanfar in am trátha costais an iarratais ar chead a fhorchoimeád measfar nach n-áirítear san áireamh ach na costais a bhaineann le dáta aonair agus le leagan aonair den SOG, mura rud é go ndéanfaidh an chúirt foráil shainráite dá mhalairt in ordú deiridh na cúirte ag dámhadh costas, agus faoi réir na rialach nach bhfuil toirmiscneach costasach i gcás ina bhfuil feidhm aige.
   
 4. I gcás inar féidir déileáil go caothúil le haon neamhchomhlíonadh le formáid an SOG nó páipéir eile trí fhoirm ordaithe lena ndeonaítear cead ar pháipéir leasaithe nó bhreise a chur faoi bhráid na cúirte i bhfoirm a ordaítear, féadfaidh an chúirt dul ar aghaidh chun deonú saoire a bhreithniú ar an mbonn sin, ach ní dhéanfar aon ordú a chur i gcrích go dtí go gcuirfidh an t-iarratasóir faoi bhráid na cúirte aon pháipéir leasaithe/breise mar a ordaítear amhlaidh.

 

(16) Cead a dheonú

 1. Más rud é go ndeonófar cead athbhreithniú breithiúnach a lorg, is mar atá leagtha amach i Sceideal 1 a bheidh na téarmaí caighdeánacha a mbeidh feidhm acu mura ndéantar aon ordú dá mhalairt. Tá sceideal na dtreoracha réamhshocraithe mar atá leagtha amach i Sceideal 2. Ba cheart d’aon pháirtí atá ag lorg orduithe nó treoracha malartacha ag an am nó níos déanaí iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt.

 

(17) An chéad dáta tuairisceáin le haghaidh fógra foriarratais substainteach

 1. Ar an gcéad dáta fillte ar an bhfógra substainteach foriarratais ar fhaoiseamh trí athbhreithniú breithiúnach, nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, is é an t-ordú mainneachtana ná má bhíonn an chúirt sásta amhlaidh, agus murab ionann bailíocht an bhirt lena mbaineann agus an faoiseamh príomhúil atá á lorg ag an iarratasóir, nó má léiríonn práinn nó cineál an ábhair a mhalairt, aon fhaoiseamh i gcoinne freagróirí Stáit maidir le bailíocht nó comhoiriúnacht le CECD aon reachtaíochta príomhúla nó tánaisteacha nó aon ionstraime feidhme ginearálta (amhail treoirlíne) a chur ar atráth go modúl ina dhiaidh sin, le cead athiontráil go dtí go gcinnfear na saincheisteanna eile, faoi réir cheart aon pháirtí iarratas a dhéanamh ina leith sin. Ní bheidh sé seo i bhfeidhm ar shaincheisteanna maidir le trasuí ach amháin más féidir modúlú a dhéanamh ar na saincheisteanna sin gan cur isteach ar aon saincheisteanna a bhaineann le léiriú comhréireach a d'fhéadfadh teacht chun cinn sna forais atá fágtha. Féadfaidh páirtí ar bith a chur in iúl nach bhfuil modúlú iomchuí ar fhíorais cáis ar leith agus/nó gur féidir argóintí trasuímh a mhodúlú i gceart i gcás ar leith toisc nach ndéanfaidh sé sin difear don cheist maidir le léirmhíniú comhréireach nó breithniú ar aon fhoras eile. Féadfar cineálacha eile modúlaithe a mheas freisin, mar shampla, forais agus forais bailíochta an AE a mhodúlú le chéile, má tá siad fite fuaite go leordhóthanach.
   
 2. Ar an gcéad dáta fillte nó aon tráth dá éis, má iarrann an t-iarratasóir amhlaidh ar mhaithe le hiarratais neamhriachtanach agus neamhstruchtúrtha chun na cúirte ar bhac a sheachaint, féadfaidh an chúirt, más deimhin léi gur cuí déanamh amhlaidh, agus d'éagmais comhaontaithe chun fógra den sórt sin a thabhairt, a ordú go dtabharfaidh aon fhorbróir maidir le haon toiliú forbartha blúire fógra 2 sheachtain don iarratasóir maidir le haon intinn oibreacha a dhéanamh de bhun an toilithe, chun a chumasú don chúirt déileáil go hordúil le haon saincheisteanna iarmhartacha. I gcás inar thoiligh an forbróir, nó go n-ordaítear dó, fógra den sórt sin a thabhairt, is é an t-iarratasóir a dhéanfaidh aon iarratas ar bhac laistigh den tréimhse fógra ar fhógra.

 

(18) Ráitis freasúra

 1. Ba cheart go leanfadh SOO an fhormáid i Sceideal 3.

 

(19) Saincheisteanna a eascraíonn tar éis an chéad dáta tagartha

 1. Más féidir, ba cheart do pháirtithe comhfhreagras a dhéanamh ar aon cheisteanna agus gan iad a ardú leis an gcúirt le linn an liosta sheachtainiúil mura bhfuil comhaontú iarrtha agus diúltaithe ar dtús.
   
 2. Féadfaidh Páirtithe aon ordú toilithe a chomhaontú lena ndéantar foráil maidir le hathrú ar an sceideal treoracha atá faoi réir gach páipéar a sholáthar don chúirt lena n-áirítear aighneachtaí faoi na spriocdhátaí dá dtagraítear sa Treoir Chleachtais seo agus sna nótaí treorach. Ba cheart orduithe toilithe lena n-áirítear athruithe toilithe ar scálaí ama comhaontaithe a chur in iúl don Chláraitheoir Liosta. I gcás ábhar nach bhfuil liostaithe sa Dialann Dlí, níl gá de ghnáth nithe den sórt sin a liostú chun na críche sin amháin. Ní féidir dátaí éisteachta iarbhír a athrú le toiliú agus éilíonn siad ordú sonrach ón gcúirt a dhéanfar de bhun iarratais ó bhéal. Faoi réir aighneachtaí malartacha agus ar mhaithe leis an gceartas, is é an suíomh réamhshocraithe ná:
   
  1. i bhfianaise Chuideachta Bainistíochta Heather Hill CLG & Anor v. An Bord Pleanála agus cinn eile [2022] IESC 43, [2022] 2 I.L.R.M. 313, [2022] 11 JIC 1104, moltar go láidir do pháirtithe freasúra cur i bhfeidhm na cosanta costas a dheimhniú trí fhilleadh, a luaithe a thugtar fógra faoi na himeachtaí, chun moill neamhriachtanach a sheachaint;
  2. gur cheart déileáil le haon iarratas ar chosaint costas mar an gcéad mhír ghnó sula dtabhaítear costais;
  3. ní mór déileáil le saincheisteanna maidir le tréimhsí fanachta, fionnachtain/nochtadh, croscheistiú nó modúlú de réir mar a thagann siad chun cinn roimh an éisteacht;
  4. féadfar déileáil le saincheisteanna maidir le hagóidí i gcoinne pléadálacha a leasú, saoire, seasamh, inniúlacht nó fadú ama a chur ar ceal roimh an éisteacht má ordaíonn an chúirt amhlaidh nó má iarrann páirtí amhlaidh; agus
  5. in éagmais ordú nó iarrata den sórt sin, féadfar déileáil le saincheisteanna deiridh den sórt sin ar bhonn a éascóidh dul chun cinn an cháis gan dochar d’aon argóint a dhéanfaidh na páirtithe freasúracha agus a chuireann ar athló go dtí an éisteacht shubstainteach aon argóint ar aon cheist a chonspóidtear a ardaítear leis sin.
    
 3. I gcás ina bhfuil díospóid faoi chosaint costais, meabhraítear do na páirtithe gur mar a leanas a bheidh an nós imeachta (féach Clancy & Anor v. An Bord Pleanála & Ors [2023] IEAC 233 alt 26):
 1. ba cheart do na páirtithe iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú ar cheart cosaint costas a bheith ann chun an cheist maidir le cosaint costas a argóint;
 2. mura gcomhaontaítear é sin, ba cheart go gceanglófaí ar an iarratasóir (i gcéad éisteacht achomair) a léiriú go bhfuil pointe inargóinte aige nó aici le dul ar aghaidh i gcomhthéacs na cosanta costas; ní gá don iarratasóir teidlíocht iarbhír ar chosaint costas a léiriú ach go bhfuil éileamh inargóinte ar chosaint den sórt sin;
 3. murar féidir aon phointe inargóinte a shainaithint, ní bheadh aon chosaint ar chostais do na himeachtaí, ach ní bheadh aon ordú ann maidir le costais na héisteachta achomair (mí-úsáid próisis as láthair etc.);
 4. más féidir pointe inargóinte a shainaithint ag an éisteacht achomair, ansin beidh de bhuntáiste ag an iarratasóir cosaint iomlán ar chostais chun (dara agus iomlán) éisteacht a fháil an bhfuil feidhm ag cosaint costas maidir leis na himeachtaí; ach san éisteacht sin, bheadh ar an iarratasóir teidlíocht dhlíthiúil ar chosaint den sórt sin a léiriú seachas forais inargóinte ina leith sin; agus
 5. dá dteipfeadh ar an iarratasóir éileamh den sórt sin a dhéanamh ag éisteacht iomlán an éilimh ar chosaint costas, ní bheadh aon chosaint costais ann do na himeachtaí, ach ní bheadh aon ordú ann maidir le costais éisteachta iomlán an éilimh ar chosaint costas. (mí-úsáid próisis as láthair etc.).

 

(20) Páipéir a thaisceadh roimh an dáta iarrtha

 1. Ní mór d’aon pháirtí ar mian leis dáta a fháil d’aon fhoriarratas, d’ábhar idirbhreitheach nó d’aon éisteacht shubstainteach na bearta seo a leanas a dhéanamh, mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt, faoin spriocdháta a shonraítear sa Treoir Chleachtais seo nó sna nótaí treorach (tabhair faoi deara go gciallaíonn tagairt do phléadálacha cibé pléadálacha atá ann ó dháta comhlánaithe an tseicliosta chun dáta a fháil):
 1. deimhnigh go bhfuil an páirtí bainistíochta doiciméad tar éis a chinntiú go bhfuil .pdfs comhaontaithe (inchuardaithe a mhéid is indéanta) de na pléadálacha ullmhaithe agus uaslódáilte chuig an nasc ShareFile don chás, á roinnt ar an mbealach sin idir na páirtithe go léir, go bhfuil gach cleachtóir dlí a bhfuil baint acu le hullmhú na bpléadálacha go bhfuil rochtain ag aighneachtaí ar leabhair leictreonacha comhaontaithe den sórt sin agus gur tugadh treoir do gach cleachtóir dá leithéid tagairtí sainráite a chur isteach sna .pdfanna comhaontaithe seo d’aon doiciméad ar a bhfuil aird á tarraingt sna haighneachtaí scríofa (agus chun mí-oiriúnú leanúnach a sheachaint idir uimhriú leictreonach agus fisiceach leathanaigh, ní mór go mbeadh na leabhair a chuirtear ar fáil do chleachtóirí dlí atá freagrach as aighneachtaí ag an éisteacht ina gcóipeanna comhionanna de na páipéir a uaslódáiltear chuig ShareFile (agus mar sin ní mór na huimhriúcháin uathoibrithe céanna a bheith iontu)); agus
 2. deimhnigh go bhfuil seicliosta le haghaidh dáta comhlánaithe ag an bpáirtí bainistíochta doiciméad chun dáta a fháil san fhoirm a shonraítear sna Nótaí Treorach, agus gur sheol siad ar ríomhphost é i bhformáid Word chuig an gCláraitheoir Liosta agus chuig an gcúntóir breithiúnach don Bhreitheamh i gCeannas an Liosta.
 1. Mura bhfuil cúrsaí in ord de réir an tseicliosta, tarraingeoidh na páirtithe aird na cúirte air sin trí aighneacht ó bhéal a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh ar dháta.
   
 2. Ba cheart an "Príomhleabhar" atá le cur isteach go leictreonach le haghaidh na héisteachta a bheith teoranta do na doiciméid riachtanacha agus a mhéid is go bhfuil ábhair seachas pléadálacha ann, ba cheart go mbeadh sé teoranta do dhoiciméid atá foilsithe go foirmiúil sna himeachtaí cheana féin. I gcás inar léir ag céim ullmhúcháin an phríomhleabhair nach ndearnadh doiciméad ar cheart a chur os comhair na cúirte a fhoilsiú, féachfaidh na páirtithe le réiteach réasúnta agus trédhearcach a chomhaontú agus, mura dtagtar ar chomhaontú, déanfaidh siad iarratas chuig an gcúirt a luaithe is atá indéanta. Sa phríomhleabhar, beidh an méid seo a leanas:
 1. an RF (leis na leasuithe is déanaí);
 2. aon tuarascáil cigire;
 3. aon chinneadh ionsaithe;
 4. An t-ordú lena ndeonaítear cead;
 5. na ráitis freasúra (leis na leasuithe is déanaí); agus
 6. aon doiciméad suntasach eile ar mian leis na páirtithe a áireamh sa phríomhleabhar.
 1.  Mura bhfuil na páipéir atá leagtha amach thuas uaslódáilte faoin spriocdháta a thug an chúirt, féadfaidh an chúirt aon dáta éisteachta atá sannta cheana féin a chur ar ceal nó é a athrú go dtí dáta sealadach amháin atá faoi réir treoracha eile, agus féadfaidh an chúirt chéanna ordú cuí maidir le himpleachtaí costas a mheas.

 

(21) Socrú dáta le haghaidh éisteachta & ainmniú páirtí bainistíochta doiciméad

 1. Roimh iarratas ar dháta, tá na páirtithe le haontú go mbeidh ceann de na páirtithe (ní gá gurb é an páirtí a bheidh i mbun na n-imeachtaí) ina pháirtí bainistíochta doiciméad chun críocha na héisteachta. Is é an seasamh réamhshocraithe maidir leis an bpáirtí bainistíochta doiciméad go nglacfaidh páirtí a dhéanann iarratas ar thosaíocht an ról sin ach mura ndéanann páirtí ar bith iarratas amhlaidh is mar a leanas a bheidh an seasamh:
   
  1. Mura dtairgeann ach páirtí amháin an ról sin a chomhlíonadh, is é an páirtí sin a bheidh ina pháirtí bainistíochta doiciméad;
  2. Má thairgeann níos mó ná páirtí amháin amhlaidh, is é an páirtí tairisceana a ndéanann an gnólacht aturnaetha is mó (ag coibhéisí aturnae lánaimseartha) i gcleachtas príobháideach (is é sin an CSSO agus aturnaetha inmheánacha comhlachtaí poiblí a eisiamh) a bheith ina pháirtí bainistíochta doiciméad; agus
  3. Mura dtairgfidh aon pháirtí amhlaidh, is é an páirtí bainistíochta doiciméad a bheidh mar pháirtí ag tairiscint an iarratais lena mbaineann.
    
 2. Comhoibreoidh na páirtithe eile go léir le hiarrataí réasúnacha an pháirtí bainistíochta doiciméad maidir lena chúraimí a chur i gcrích. Ullmhóidh an páirtí bainistíochta doiciméad an chéad dréacht de dhoiciméid amhail an ráiteas cáis nó doiciméid eile a bheidh le comhaontú. Comhlánóidh an páirtí bainistíochta doiciméad an seicliosta chun iarratas a dhéanamh ar dháta (mura gcuireann an páirtí sin in aghaidh dáta a shocrú).
   
 3. Áiritheoidh an páirtí bainistithe doiciméad go bhfuil fillteán ShareFile socraithe i gceart agus go mbeidh na páipéir go léir sna himeachtaí ann, agus go ndéanfar comhaid a chomhdhéanamh i gceart, a ainmniú agus a shannadh don fhillteán iomchuí, chomh maith le comhordú a dhéanamh ar ullmhú aon doiciméid chuig a chomhaontú, go háirithe ráiteas cáis. Áiritheoidh an páirtí bainistíochta doiciméad freisin (seachas doiciméid nach bhfuil treoir le comhdú fós):
   
  1. comhlíontar forálacha maidir le formáid doiciméad agus bainistíocht sa Treoir Chleachtais seo;
  2. tá struchtúr cuí ar an ShareFile, lena n-áirítear líon inláimhsithe comhad agus ainmneacha cuí comhaid;
  3. uaslódáladh leaganacha leictreonacha de na pléadálacha, de na mionnscríbhinní agus de na foilseáin chuig an bhfillteán ShareFile don chás (i bhfocal nuair atá sé éigeantach faoin Treoir Chleachtais seo, agus ar shlí eile más féidir, nó dá éagmais sin i PDF inchuardaithe a mhéid is indéanta);
  4. tá rochtain ag gach cleachtóir dlí atá páirteach san éisteacht ar na leabhair leictreonacha seo;
  5. dheimhnigh na haturnaetha go léir gur tugadh treoir do chleachtóirí dá leithéid tagairtí sainráite a chur leis an suíomh cruinn sna PDFanna comhaontaithe seo d’aon doiciméad a bhfuil aird á díriú orthu sna haighneachtaí scríofa; agus
  6. má chuirtear páipéir fhisiciúla ar fáil do chleachtóirí, níl aon neamhréir idir uimhriú leictreonach agus uimhriú fisiciúil na leathanach, ionas gur cóipeanna comhionanna nó asphriontaí de na páipéir a uaslódáiltear chuig ShareFile iad na leabhair a chuirtear ar an eolas do na cleachtóirí sin (agus dá bhrí sin na leathanaigh uathoibrithe céanna a áireamh).
    
 4. Doiciméad Word a bheidh sa doiciméad ráitis cháis ina mbeidh ráiteas comhaontaithe inste (nó i gcás nach gcomhaontaítear é, na seasaimh mhalartacha ar phointe ar leith a leagan amach) (i ngnáth-théacs, ní táblaí mar shocruithe croineolaíocha colúin) ar na nithe seo a leanas:
   
  1. mionsonraí ar thoradh aon bhreithiúnais a d’fhéadfadh a bheith ábhartha roimhe seo i ndlíthíocht idir na páirtithe, ag tabhairt luanna neodracha agus eile i ngach cás;
  2. na fíricí i insint chroineolaíoch;
  3. stair nós imeachta an ábhair i scéal croineolaíoch mar aon le haon fhorbairtí fíorasacha tar éis thús na n-imeachtaí, le cur síos ag an bpointe cuí d'insint chroineolaíoch na staire nós imeachta;
  4. na forálacha reachtacha/dlí AE faoina n-iarrtar faoiseamh nó faoina rialaítear an faoiseamh sin, ag tabhairt hipearnaisc leis na hAchtanna athbhreithnithe nó le leagan comhdhlúite foirmiúil nó neamhfhoirmiúil;
  5. na réamhcheisteanna más ann dóibh agus achoimre ghearr ar sheasaimh na bpáirtithe faoi seach orthu sin;
  6. sonraí faoi aon fhaoisimh nó forais ar na pléadálacha nach bhfuiltear ag leanúint leo;
  7. achoimre foras ar fhoras nó (in imeachtaí neamh-JR) eisiúint ar cheist ar aighneachtaí gach páirtí, ag tabhairt thart ar 1 nó 2 alt in aghaidh an fhorais/na saincheiste chun achoimre leathan a dhéanamh ar chás gach páirtí; agus
  8. i gcás aon iarratais ar thagairt do CJEU, ráiteas ar aon cheist nó ceisteanna molta.
    
 5. Nuair is féidir, sannfar dátaí de réir mar a bhaineann cásanna le dáta, ach amháin má bhíonn dóthain dátaí ar fáil. Mura bhfuil, aistreofar an cás chuig an gcéad LFD eile. Má theastaíonn éisteacht chonspóideach ar aon ábhar, seachas éisteacht atá oiriúnach do dheireadh an Liosta ar an Luan, ba chóir liostú Dé Máirt a lorg de ghnáth. Ach amháin nuair a ordaíonn an chúirt amhlaidh i gcúinsí eisceachtúla, ní thabharfar dátaí ar bhonn sealadach.
   
 6. I gcás ina bhfuil aon iarratas ar dháta le lua chuig an gcúirt seachas chuig an gCláraitheoir Liosta, ba cheart é a lua don Bhreitheamh i gCeannas an Liosta mura n-ordaítear a mhalairt.
   
 7. Is é aidhm an LDS ná chun a chinntiú go bhfuil cothromaíocht idir an gá atá le héisteachtaí tapa do chásanna go ginearálta agus an gá a chinntiú go bhfuil dóthain dátaí ar fáil chun solúbthacht a chruthú chun freastal ar chásanna sonracha a dteastaíonn éisteacht láithreach nó práinneach uathu. Sna cásanna deireanacha, déanfaidh an chúirt measúnú maidir le ceist na tosaíochta agus na dátaí á socrú, agus chuige sin, tabharfaidh an chúirt aird ar an méid seo a leanas:
 1. inmhianaitheacht éisteacht tosaíochta an dara modúl nó modúl ina dhiaidh sin sna himeachtaí atá tar éis a bheith modúlaithe agus inar déileáladh le modúl roimhe sin cheana féin;
 2. an gá atá le tosaíocht ar leith maidir le cásanna a éisteacht a bhaineann le cinntí atá suntasach ó thaobh an gheilleagair de nó a líomhnaítear go bhfuil tionchar ar leith acu ar an gcomhshaol (ag tabhairt faoi deara (i) nach dócha go dtabharfar tosaíocht faoi leith d'fhorbairtí atá cosúil le forbairtí iolracha eile a ndéantar dúshláin ina gcoinne agus (ii) de ghnáth ní thabharfar aon tosaíocht bhreise do chinneadh toisc go bhfuil cinneadh roimhe seo faoin bhforbairt nó faoin tsaincheist chéanna curtha ar neamhní ag certiorari in imeachtaí roimhe seo);
 3. leas an phobail go háirithe maidir le cásanna a réiteach go tapa maidir le forbairtí ag údaráis phoiblí, díospóidí idir údaráis phoiblí, nó bailíocht ionstraimí a bhfuil feidhm ghinearálta leo i gcás nach féidir an cás a réiteach ar bhonn saincheisteanna a bhaineann leis an dlí riaracháin; agus
 4. mura bhfuil aon chúis tosaíochta eile ann, tabharfar tús áite do chásanna de réir uimhir thaifid.
 1. Is é an t-am a thabharfar d'éisteacht shubstainteach iomlán de ghnáth ná 3 lá ar a mhéad (is faoi rogha na cúirte é an t-am deireanach a thabharfar). Go ginearálta, má éistear le dhá chás nó níos mó le chéile, ní thabharfar níos mó ná 4 lá. Is leis an gcúirt a bheidh an cinneadh deiridh maidir le fad ama. Ní bheidh gá leis na páipéir a oscailt go foirmiúil, agus is féidir le páirtithe tabhairt faoi éisteachtaí ar an mbonn go nglacfar le páipéir a bheith léite.
   
 2. I gcás ina n-ardaíonn imeachtaí pointe atá nó a thiocfaidh chun bheith ar feitheamh in imeachtaí eile ar achomharc nó os comhair an CBAE, tabharfaidh na páirtithe fógra don chúirt chomh luath agus is féidir maidir leis an tsaincheist (is cuma má socraíodh dáta le haghaidh éisteachta nó mura socraíodh) agus faoina moltaí, le haghaidh modúlaithe nó eile, ionas nach ngearrfaí isteach ar an bpróiseas achomhairc nó ar an bpróiseas Eorpach.
   
 3. I gcás nach ndearnadh moltaí den sórt sin roimh an dáta a shocrófar, cuirfidh aon pháirtí atá ar an eolas faoin bhforluí féideartha sin an chúirt ar an eolas faoin ábhar agus déanfaidh sé moltaí le haghaidh modúlaithe chomh luath agus is féidir tar éis dó teacht ar an eolas faoin bhforluí féideartha, agus in aon chás tráth nach déanaí ná ag an éisteacht.
   
 4. Tar éis dáta éisteachta a shocrú, sannfar an t-ábhar do bhreitheamh áirithe roimh an dáta éisteachta tugtha. Nuair a bheidh siad sannta, de ghnáth beidh dátaí tagartha eile (lena n-áirítear glaoch) os comhair an bhreithimh sin.
   
 5. I gcás ina liostaítear ábhar i LFD ar leith tar éis an fhreasúra a chomhdú agus go dteipeann air dáta a fháil, de ghnáth cuirfear ar atráth é go dtí an LFD seo a leanas chun dáta a ghlacadh a luaithe a chomhdaítear na páipéir go léir. Má theipeann ar ábhar dáta a fháil d’ainneoin go bhfuil deireadh le pléadálacha amhail an LFD, cuirfear an t-ábhar ar atráth go dtí an LFD seo a leanas má tá ionchas réasúnach ann go mbeidh dáta ar fáil ag an bpointe sin. Ina éagmais sin, féadfar roghanna a thairiscint do na páirtithe lena n-áirítear cur ar atráth go dtí an chéad LFD eile ar aon nós nó leithdháileadh ama éisteachta i bhfad níos giorra.

 

(22) Aighneachtaí Scríofa

 1. Tabharfar an dáta ar na haighneachtaí i scríbhinn ag an deireadh, agus beidh ainmneacha aon chleachtóirí dlí a shocraíonn iad ag an deireadh.
   
 2. Ní mór do gach aighneacht scríofa agus (má iarrann an chúirt amhlaidh) leanúint leis an seicheamh de shaincheisteanna dlí baile, saincheisteanna dlí AE agus saincheisteanna bailíochta a roinnt go soiléir mar a leagtar amach i ndáil le príomhfhorais sa Treoir Chleachtais seo, agus tabharfaidh sé aghaidh ar na saincheisteanna sin in ord na gceannteideal sin, mura n-ordaítear a mhalairt.
   
 3. Má tá páirtí ann a bhfuil tagairt á lorg aige faoi Airteagal 267 CFAE, moltar dó é sin a chur in iúl ina gcuid aighneachtaí agus iarrtar air foclaíocht na ceiste/na gceisteanna lena mbaineann a lua.
   
 4. Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas de Treoir Chleachtais AC97 ar an Liosta:
 1. alt 3(c)(v) (teorainn focal), agus ina ionad sin, beidh teorainn focal de 10,000 focal ag aighneachtaí scríofa sa Liosta gan fonótaí nó iarscríbhinní a áireamh, mura n-ordaítear a mhalairt;
 2. mír 5(g) (teorainn ar líon na n-údarás a fhéadfar a áireamh i leabhar na n-údarás); agus
 3. alt 6 (páipéir eisiúna).
 1. I gcás ina mbeidh páirtí ag brath ar aighneachtaí scríofa a d'ullmhaigh cleachtóirí dlí ("aighneachtaí substainteacha scríofa"), tabharfaidh páirtí den sórt sin aird ar Threoir Chleachtais AC101 arna leasú chun, más féidir, an gá le leagan ar leith de na aighneachtaí scríofa a ullmhú lena n-eisiúint go poiblí a sheachaint.
   
 2. Beidh an méid seo a leanas mar théarma caighdeánach d'aon ordú deiridh sa Liosta in iarratas a rabhthas ag brath ar aighneachtaí substainteacha scríofa, i gcomhréir le agus/nó ag teacht le Treoir Chleachtais AC101:
 1. cóip d'aighneachtaí scríofa ar bith a mbítear ag brath orthu le comhdú ag an bPríomh-Oifig laistigh de 14 lá ón Ordú;
 2. comhlíonfaidh an chóip sin ceanglais na Treorach Cleachtais thuasluaite agus tabharfar "Aighneachtaí Poiblí le Scaoileadh go Poiblí" mar theideal air; agus
 3. cuirfear na hAighneachtaí Scríofa le Scaoileadh go Poiblí ar fáil do dhaoine den phobal má iarrtar iad i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais.
 1. I gcás ina mbeidh folú nó leasú eile ar na haighneachtaí substainteacha i scríbhinn i gceist leis na haighneachtaí scríofa atá le scaoileadh go poiblí, deimhneoidh an páirtí a sheachadann an leagan folaithe nó leasaithe sin don chúirt go gcomhfhreagraíonn na haighneachtaí leis an haighneachtaí scríofa substainteacha a bhfuiltear ag brath orthu ag an éisteacht.

 

(23) Údaráis leis an éisteacht

 1. Tráth nach déanaí ná an spriocdháta atá leagtha amach sa sceideal treoracha (féach Sceideal 2), déanfaidh an páirtí bainistíochta doiciméad a uaslódáil chuig ShareFile liosta de na príomh-údaráis mar dhoiciméad Word le hipearnaisc chuig leagan inrochtana de gach údarás. Ba cheart cóip scanta d’aon údarás dá dtagraítear in aighneachtaí (fiú mura bhfuil sé ar an liosta príomhúdaráis comhaontaithe) nach bhfuil ar fáil ar an idirlíon a uaslódáil. Níl gá le leabhar fisiciúil na n-údarás.
   
 2. Ba cheart go n-áireodh tagairtí tagairt dá bhfoirm tuairiscithe, má thuairiscítear iad. Ba cheart go n-áireofaí naisc chuig aon ábhar lena n-áirítear cásdlí, treoracha, reachtaíocht intíre nó eile nasc chuig leagan den ábhar in html seachas PDF, má tá fáil air. Maidir le cásanna tuairiscithe, ba cheart nasc leis an tuarascáil a chur san áireamh freisin.
   
 3. Ní gá údarás a chur ar liosta na n-údarás díreach toisc go bhfuil sé luaite in aighneachtaí (mura bhfuil an téacs ar fáil ar an idirlíon). Is é an seasamh réamhshocraithe ná gur cheart do gach páirtí na 10 n-údarás is dóichí a luafaidh sé in aighneachtaí ó bhéal a ainmniú agus hipearnasc a sholáthar (nó téacs mura bhfuil an t-údarás incheangailte), agus ba cheart don pháirtí bainistíochta doiciméad hipearnasc na bpáirtithe a chomhcheangal in aon doiciméad Word amháin lena uaslódáil (mar sin i gcás ina bhfuil 4 pháirtí ann, de ghnáth ní bheadh níos mó ná 40 údarás san innéacs d’údaráis), mar aon le téacsanna d’aon údarás neamhnasctha.

 

(24) Eagrú na héisteachta

 1. Roimh an triail, déanfaidh na páirtithe iarracht roinnt an ama éisteachta a bheidh ar fáil eatarthu a chomhaontú. Ach is cinneadh don chúirt é sa deireadh, agus chuige sin cuirfidh an chúirt comhaontú nó tuairimí na bpáirtithe sin san áireamh ach ní bheidh ceangal uirthi ina leith sin agus an cinneadh á dhéanamh. Is é an gnáthchur chuige ná go mbeidh an t-am céanna ag na hiarratasóirí i dteannta a chéile leis na páirtithe freasúra (m.sh., freagróirí agus páirtithe fógra) le chéile, agus go roinnfear an t-am sin go cothrom laistigh den leithdháileadh sin, amhail idir páirtithe áirithe ar an taobh céanna den chás. Mar shampla, le haghaidh éisteacht 3 lá, is é an clúdach ama iomlán ná 12 uair (3 lá x lá cúirte 4 uair an chloig) a roinnfear i 6 huaire an chloig do gach taobh. D’fhéadfadh go mbeadh 5 uair an chloig i rannán samplach le haghaidh aighneacht oscailte an iarratasóra, 3 huaire an chloig don fhreagróir neamh-Stáit, 2 uair an chloig do na freagróirí Stáit, 1 uair le haghaidh fógra páirtí, agus 1 uair an chloig le haghaidh freagra an iarratasóra (arb ionann é agus 6 huaire ar gach taobh san iomlán).
   
 2. Faoi réir leasanna an cheartais agus aighneachtaí in aon chás ar leith, is é cur chuige ginearálta na cúirte éisteacht leis na saincheisteanna intíre agus saincheisteanna dhlí an AE ag glacadh leis go bhfuil gach reachtaíocht ábhartha agus doiciméid bheartais bailí. Má dhéantar aon agóid i leith beart a bhfuil feidhm ghinearálta leis, cibé acu an doiciméad reachtaíochta nó beartais é, ní mór dul i ngleic le haon fhorais a bhaineann le dúshlán den sórt sin ar dtús sa phríomh-mhodúl/sna príomh-mhodúil trí léirmhíniú comhréireach a lorg ar dtús. I gcás ina gcuireann an chúirt beart intíre a bhfuil feidhm ghinearálta leis ar an mbonn tuisceana seo, ní dhéanann sé dochar ar dhóigh ar bith d’oibleagáid na cúirte an beart baile a chur ar leataobh mura dtabharfadh a chur i bhfeidhm lánéifeacht do dhlí an AE. Ina ionad sin, de ghnáth is é an próiseas a bhaineann le bailíocht an bhirt a ghlacadh ar dtús báire ná an cuspóir a bhaint amach chun a aithint an féidir na himeachtaí a réiteach gan an chéim sin a bhaint amach. Mar sin, má thugann léirmhíniú comhréireach ar bheart toradh trína dtugtar lánéifeacht do dhlí an AE, ní thagann an cheist chun an beart a chur ar ceal.
   
 3. Meabhraítear do pháirtithe nach féidir glacadh leis go bhfuil an leithdháilte ama le haghaidh aighneachtaí ó bhéal ag aon éisteacht shubstainteach lán- ráthaithe agus féadfar iad a laghdú chun freastal, mar shampla, ar bhriseadh gan choinne, ionas go gcríochnófar iad faoin spriocdháta a shonraítear roimh ré. Ní mór do pháirtithe mar sin pleanáil a dhéanamh le corrlach éigin a fhágáil le haghaidh nithe den sórt sin agus a n-aighneachtaí ó bhéal á n-ullmhú acu. Spreagtar páirtithe, dá bhrí sin, chun an réamhphléití a íoslaghdú agus a bpríomhphointí a threorú in aighneachtaí ó bhéal, ag tabhairt dá haire go bhféadfaidh an chúirt a iarraidh go leanfadh aighneachtaí den sórt sin seicheamh ar leith, amhail bailíocht reachtach intíre-AE. Tá na teorainneacha ama uasta agus ní íosta, agus dá réir sin moltar do pháirtithe a n-aighneachtaí ó bhéal a chomhlánú laistigh de níos lú ama nuair is féidir.
   
 4. Is é an seasamh réamhshocraithe ná go ndéanfar trialacha ar mhionnscríbhinn gan croscheistiú. Ní féidir fógra croscheistiúcháin a sheirbheáil ach amháin le cead na cúirte. In éagmais toiliú le cead den sórt sin a dheonú, ba cheart an chúirt a chur ar an eolas maidir le haon saincheist maidir leis seo a luaithe a thagann sé i gcrích ionas gur féidir cinneadh a dhéanamh ar aon chead a lorgaítear chun fógra croscheistiúcháin a sheirbheáil tamall maith roimh aon triail bheartaithe. De ghnáth ní dheonaítear an tsaoire sin ach amháin i gcás ina bhfuil coinbhleacht fíorais ar na mionnscríbhinní, ar gá iad a réiteach chun na himeachtaí a chinneadh. Má dheonaítear saoire, is é an treoir réamhshocraithe go ndéileálfar le haon chroscheistiú mar chuid de thriail aonadach roimh aighneachtaí dlíthiúla. I gcás ina n-ordóidh an chúirt amhlaidh, ba cheart go ndéanfadh na páirtithe iarracht páipéar saincheiste a chomhaontú ina ndéantar cur síos ar na ceannteidil leathana/na saincheisteanna a bhaineann le croscheistiú agus ar na doiciméid a mbeifear ag brath orthu sa chroscheistiú. Mura gcomhaontófar, féadfaidh an Chúirt aon pháipéar eisiúna a ordaítear amhlaidh a shocrú. Go ginearálta, is féidir leis na páirtithe a bheith ag súil go mbeidh siad teoranta do cheisteanna den sórt sin le linn croscheistiú faoi réir rogha na cúirte a mhalairt a cheadú ar mhaithe leis an gceartas. Ní mór croscheistiú a dhéanamh laistigh den mheastachán ama a ordaítear don chás, agus déanfar aon am atá fágtha a roinnt go cothrom idir an dá thaobh chun críocha aighneachtaí dlíthiúla. Mura bhfaightear cead speisialta ón gcúirt, ní fhéadfar aon doiciméid a chroscheistiú mura bhfuil siad ar taispeáint sa chás cheana féin.

 

(25) Breithiúnais agus Ordaithe

 1. Gan dochar d’aon ordachán ón gcúirt go bhféadfaidh sí aon bhreithiúnas ar leith a sheachadadh sa chúirt, déanfar breithiúnais fhorchoimeádta a sheachadadh trí mhainneachtain go leictreonach agus foilseofar iad ar courts.ie, agus níor cheart do pháirtithe freastal sa chúirt chun na críche sin.
   
 2. I gcás ina dtabharfaidh an chúirt breithiúnas ar aon ábhar, féadfaidh an chúirt sa bhreithiúnas nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh:
   
  1. a chur in iúl, in éagmais iarratais dá mhalairt ar mhodh sonraithe (amhail de bhun aighneachta dlíthiúil i scríbhinn) laistigh de thréimhse shonraithe, go ndéanfar an t-ordú ar scór an bhreithiúnais a fhorghníomhú ar bhonn ordaithe sonraithe sealadacha nó ordaithe costais mhainneachtana;
  2. socrú a dhéanamh mar chuid d'aon ordú mainneachtana den sórt sin le haghaidh aon bhac ar na costais sin (i gcás costais idirbhreitheacha, arb é atá iontu de ghnáth bac ar fhorghníomhú seachas breithniú a dhéanamh ar na costais, go dtí go gcinnfear na himeachtaí); agus
  3. foráil a dhéanamh go ndéanfar an t-ábhar a liostú arís ar dháta sonraithe nó ar dháta a thabharfaidh an Cláraitheoir Liosta fógra air (de ghnáth ar an dara suí Dé Luain tar éis dháta seachadta an bhreithiúnais, nó cibé tráth eile a ordófar) le féachaint an bhfuil aon iarratas den sórt sin á dhéanamh.
    
 3. Ní áireofar in aon ordú ar chostais costais aon chéime a rinneadh lasmuigh de thréimhse ama a d'ordaigh an chúirt (arna leathnú ag an gcúirt nó le toiliú) ach amháin má ordaíonn an chúirt go sonrach amhlaidh san ordú deiridh.
   
 4. Ní dhéanfar orduithe deireanacha in imeachtaí a chur i gcrích go dtí cibé tráth a shonróidh an chúirt, nó má mhainnítear an t-ordú sin, 28 lá tar éis breithiúnas forchoimeádta (más infheidhme) a fhoilsiú.
   
 5. Más rud é le linn na tréimhse sin go n-ardaítear aon cheisteanna leis an gcúirt, trí Chláraitheoir an Liosta, maidir le, inter alia, foirm an ordaithe, costais, cead achomhairc nó bac, ní dhéanfar an t-ordú a chomhlánú (mura n-ordaítear a mhalairt) go dtí go ndéantar cinneadh i leith na saincheisteanna sin.
   
 6. Is é an réamhshocrú a bheidh ann nach ndéanfar aon ordú a dhiúscraíonn modúl ar leith a chur i gcrích go dtí go ndéanfar an t-ordú sa mhodúl deiridh agus go gcríochnófar é ionas go ndéileálfar le gach gné shubstainteach in aon ord amháin. Má dhéantar orduithe modúlacha a chomhlánú trí dhearmad cuirfear iad seo ar leataobh de ghnáth nuair a tharraingítear aird na cúirte orthu, agus cuirfear le chéile iad in aon ordú deiridh amháin.
   
 7. Ba cheart aon saincheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le hearráidí a d'fhéadfadh a bheith riachtanach a cheartú nó saincheisteanna a dteastaíonn soiléiriú uathu in orduithe nó i mbreithiúnais a chur in iúl trí ríomhphost chuig an gCláraitheoir Liosta a luaithe is féidir tar éis d'aon pháirtí a bheith ar an eolas faoi na saincheisteanna sin. Fáiltíonn an chúirt roimh aon saincheisteanna dá leithéid a dtarraingítear a aird orthu chomh luath agus is féidir.

 

SCEIDEAL 1 - TÉARMAÍ RÉAMHSHOCRAITHE ORDÚ SAOIRE

Is iad seo a leanas téarmaí réamhshocraithe ordú saoire:

 1. i gcás go lorgaítear síneadh ama go sainráite mar fhaoiseamh sa SOG agus ina theannta sin go n-iarrann an t-iarratasóir ó bhéal síneadh ama agus ina theannta sin go sásaíonn an chúirt an caighdeán cuí ag an gcéim ex parte trí fhianaise agus/nó aighneacht mar is cuí go bhfuil na critéir reachtúla le haghaidh ordú den sórt sin, lena n-áirítear O. 84, r. 21(3) CSI agus alt 50(8) d’Acht 2000, comhlíonta, an t-am sin a fhadú (má tá an chúirt sásta amhlaidh) gan dochar d’aon phointe a d’fhéadfadh na páirtithe freasúra a ardú);
 2. i gcás go bhfuil an chúirt den tuairim gur cheart an tsaoirse chun SOG leasaithe a chomhdú, a dheonú, agus do chomhlíonadh an nós imeachta atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais seo, agus faoi réir an chúirt a bheith sásta go bhfuil na ceanglais reachtúla á gcomhlíonadh, go ndeonófar an tsaoirse chun SOG leasaithe den sórt sin a chomhdú, gan dochar d’aon phointe a d’fhéadfadh na páirtithe freasúra a ardú;
 3. faoi réir gur deimhin leis an gcúirt go gcomhlíontar na ceanglais reachtúla lena n-áirítear iad siúd faoi alt. 50A d’Acht 2000 más infheidhme, agus i gcásanna lena mbaineann sé, faoi réir an chúirt a bheith sásta maidir le gach foras a chomhlíonann an tairseach chun saoire a dheonú faoi O. 84, agus faoi réir an chúirt a bheith sásta maidir le hoiriúnacht aon fhaoiseamh nó foras tugtha (agus faoi réir ordaithe in aon chás ar leith nach gcomhlíonann na pléadálacha ach go páirteach na ceanglais sin agus mar sin d'ordú lena n-eisiatar faoiseamh nó foras sonrach amháin nó níos mó ó dheonú na saoire), go ndeonófar cead chun na faoisimh a lorgaítear i gcuid (d) den SOG (leasaithe) ar na forais atá leagtha amach i roinn (e), gan dochar d’aon phointe a d’fhéadfadh na páirtithe freasúra a bheith déanta;
 4. go mbeidh an Fógra Foriarratais tionscnaimh le haghaidh athbhreithniú breithiúnach le cur ar ais faoi 09:30. ar an Luan ar a mbeidh suí ar siúl atá coicís tar éis dháta deonaithe an cheada;
 5. go mbeidh éifeacht ag seirbheáil an Fhógra Foriarratais laistigh de 7 lá tar éis an t-ordú a chur i gcrích;
 6. go mbeidh seirbheáil páipéir eile curtha i gcrích laistigh de 7 lá ó dheonú an cheada (seachas páipéir a tugadh cheana sular deonaíodh cead, a tharscaoilfear seirbheáil fhoirmiúil ina leith nó a ndéanfar an tseirbheáil iarbhír ina leith, measfar gur maith an rud é mura ndéanfaidh aon pháirtí iarratas go ndéanfar an tseirbheáil a dhéanamh arís agus go n-ordaíonn an chúirt amhlaidh);
 7. i gcás aon pháirtí freasúra a ndéanann an CSSO ionadaíocht air de ghnáth (go háirithe Éire, an tArd-Aighne, nó Aire den Rialtas), seirbhís a bheith ar an CSSO ar son na bpáirtithe sin;
 8. má dhéantar an tseirbheáil de réir an ordaithe, cuirfear costais in áirithe; agus mura ndéantar an tseirbheáil amhlaidh, ní bheifear in ann na costais ar iarratas ar chead a fháil ar ais ach amháin má ordaíonn an chúirt é sin go sainráite;
 9. beidh sceideal treoracha mainneachtana na cúirte i bhfeidhm ach amháin má aontaíonn na páirtithe ar a mhalairt agus má chuireann siad Cláraitheoir an Liosta ar an eolas, nó mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt (sonraítear na treoracha mainneachtana sin thíos);
 10. i gcomhréir le hO. 63A r. 31 RU agus/nó le dlínse dúchasach na cúirte, is mar a leanas a dhéanfar páipéir a sheirbheáil (faoi réir aon iarratais ag páirtí ar bith ag céim ar bith agus faoi réir chumhacht na cúirte chun an ceartas a chinntiú i gcás nach raibh an tseirbheáil sin éifeachtach):
 1. ní mór d'iarratasóirí seoltaí ríomhphoist le haghaidh seirbheála a roinnt leis na freagróirí agus na fógra-pháirtithe go léir a sholáthraíonn seoltaí ríomhphoist chun na críche sin;
 2. ba cheart do fhreagróirí agus do fhógra-pháirtithe seoltaí ríomhphoist a sholáthar chun críocha seirbheála;
 3.  i gcás nach soláthraíonn freagróir nó fógra-pháirtí seoladh ríomhphoist dá leithéid, déanfar an tseirbheáil sa chaoi go seolfar an bunfhógra foriarratais nó bunphléadáil eile le post cláraithe agus ag an am céanna nó dá éis tríd an bpáirtí lena mbaineann a chur ar an eolas le post cláraithe go bhfuil na doiciméid go léir le haghaidh seirbheála le huaslódáil ar ShareFile, agus ní mór an teagmháil sin a dhéanamh le Cláraitheoir an Liosta chun rochtain a fháil ar chomhad ShareFile den sórt sin;
 4. i gcás ina bhfuil ceanglas ar pháirtí doiciméad ar bith a sheirbheáil, nó má tá sé i gceist ag aon pháirtí brath ar dhoiciméad, ní mór don pháirtí sin cóip de a sheoladh le ríomhphost chuig na páirtithe a chuir seoltaí ríomhphoist ar fáil, agus cóip a uaslódáil chuig ShareFile.
 1. cuirfidh na páirtithe freasúracha in iúl i scríbhinn roimh an dáta tuairisceáin a seasamh maidir le cibé acu an mbeidh feidhm agus a mhéid a bheidh feidhm ag rialacha costas speisialta maidir leis na himeachtaí agus, i gcás comhaontaithe, go gcuirfear dréacht-ordú ón gcúirt lena dtugtar faoi deara téarmaí an chomhaontaithe sin ar aghaidh chuig Cláraitheoir an Liosta lena chur i gcrích thar ceann na cúirte;
 2. má tá bac bunaithe i gceart ar fhianaise a tugadh ar aird ar mhionnscríbhinn agus atá á lorg ag an Iarratasóir (a d'fhéadfadh a bheith ó bhéal le linn éisteacht an iarratais ar chead, toisc nach gá faoiseamh eatramhach ná idirbhreitheach a éileamh go sainráite mar fhaoiseamh san RF, cé nach mór díriú go sainráite uirthi le mionnscríbhinn), agus más deimhin leis an gcúirt i gcomhréir leis na prionsabail is infheidhme agus ar bhonn na fianaise a thug an t-iarratasóir ar aird gur iomchuí bac a dheonú, agus an prionsabal á chur san áireamh, más infheidhme, nach bhfuil na himeachtaí le bheith róchostasach, cuirfear bac ar chur chun feidhme aon chinnidh aonair a bheidh ionsaithe sna himeachtaí nó, más infheidhme, ar phróiseáil aon iarratais nó achomhairc shonraithe le héifeacht ó fhógra faoin mbac a thabhairt don pháirtí ábhartha, le cead fógra den sórt sin a chur i gcrích trí ríomhphost nó ar an teileafón, go dtí go ndéanfar cinneadh ar an iarratas ar athbhreithniú breithiúnach nó go dtí go dtabharfar ordú eile nó go dtí go mbeidh an bac imithe in éag mar gheall ar mhainneachtain an iarratasóra Fógra Foriarratais tionscnaimh ar Athbhreithniú Breithiúnach a sheirbheáil, gan dochar do cheart aon pháirtí lena mbaineann iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt ar fhógra maidir leis an mbac (ag tabhairt faoi deara chun na críche sin, cé go bhféadfaidh an chúirt, más cuí, bac a chur ar chinneadh aonair nó ar phróiseas ar leith, nach gcuirfidh sí bac ar bheart d'fheidhm ghinearálta amhail plean forbartha a sholáthar, mar dá ndéanfaí amhlaidh, d'fhéadfaí toradh pleanála a chruthú, a sháródh scaradh na gcumhachtaí, ar bhealach atá contrártha don mhéid atá socraithe ag an gcinnteoir iomchuí, i gcás go leantar leis na hiarratais a phróiseáil faoi chodanna nár bacadh de bheart na feidhme ginearálta lena mbaineann); agus
 3. cead chun iarratas a chur isteach.
   

SCEIDEAL 2 - SCEIDEAL TREORACHA RÉAMHSHOCRAITHE

Beidh an sceideal treoracha réamhshocraithe mar seo a leanas:

 1. seirbheáil an Fhógra Foriarratais bunaidh le haghaidh Athbhreithniú Breithiúnach laistigh de 7 lá tar éis an t-ordú a chur i gcrích;
 2. seachtain amháin ó dheonú ceada don iarratasóir chun na páipéir eile go léir a sheirbheáil ar na páirtithe eile go léir i gcás nach bhfuil an tseirbheáil sin déanta cheana;
 3. 6 seachtaine breise le haghaidh aon SOO agus mionnscríbhinní ó fhreagróirí neamh-Stáit;
 4. ar an Luan tar éis freagróir amháin ar a laghad a bheith seolta SOO, an t-ábhar a liostú le lua chun críche dáta práinne a shocrú nó aistriú chuig an Liosta go Dátaí a Shocrú má bheartaíonn páirtí ar bith dáta a shocrú ag an gcéim sin, ach faoi réir cheart aon pháirtí eile agóid a dhéanamh i gcoinne dáta a bheith socraithe amhlaidh agus má bhreithneoidh an chúirt aon díospóid maidir le hoiriúnacht dáta a shocrú, agus leanfar leis na treoracha seo a leanas beag beann ar an bpróiseas chun dáta a shocrú ;
 5. má tá freagróirí an Stáit ann, 2 sheachtain eile d'aon ráiteas freasúra agus mionnscríbhinní ó fhreagróirí an Stáit ach amháin má rinneadh cás i gcoinne na bhfreagróirí sin a mhodúlú;
 6. seachtain amháin bhreise le haghaidh aon ráiteas freasúra agus mionnscríbhinní ó aon fhógra-pháirtí;
 7. 3 seachtaine eile le haghaidh aon mhionnscríbhinní freagartha ón iarratasóir;
 8. 2 sheachtain eile le haghaidh aon mhionnscríbhinní freagartha deireanacha ó pháirtí ar bith eile;
 9. mura bhfuil dáta socraithe go fóill agus nach bhfuil an t-ábhar ar an gcéad Liosta eile go Dátaí Socraithe cheana féin, an t-ábhar a liostú le lua ar an Luan tar éis dheireadh na bpléadálacha chun críche dáta práinne a shocrú nó aistriú chuig an Liosta le Dátaí a Shocrú, ar iarratas ó aon pháirtí, agus na treoracha seo a leanas ag leanúint ar aghaidh beag beann ar an bpróiseas chun dáta a shocrú;
 10. 2 sheachtain a bheith ag an bpáirtí bainistíochta doiciméad chun rialtacht iomlán an fhillteáin ShareFile a chomhordú i gcomhréir dhlúth le coinbhinsiúin um ainmniú comhaid agus ceanglais fillteán na Treorach Cleachtais agus na ceanglais eile go léir is infheidhme, lena n-áirítear ullmhú agus uaslódáil chuig an eolaire fréimhe de comhad comhaontaithe inneachair (mar a thagraítear dó i mír 38) d’inneachar iomlán an fhillteáin ShareFile, chun go mbeidh tagairtí coiteanna comhaid agus leathanach ag gach aighneacht.
 11. 2 sheachtain a bheith ag an iarratasóir le haghaidh aighneachtaí dlíthiúla i scríbhinn;
 12. coicís eile ag freagróirí neamh-Stáit chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 13. má tá freagróirí Stáit ann, coicís eile do fhreagróirí dá leithéid chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 14. seachtain amháin eile do fhógra-pháirtithe chun aighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh;
 15. 2 sheachtain a bheith ag an bpáirtí bainistíochta doiciméad chun an comhaontú a chomhordú agus chun na nithe seo a leanas a uaslódáil chuig ShareFile:
  1. liosta comhaontaithe de phríomhúdaráis (le hipearnaisc);
  2. cóipeanna d’aon údaráis dá dtagraítear in aighneachtaí (fiú mura bhfuil siad ar liosta na bpríomhúdarás) nach bhfuil incheangailte;
  3. doiciméad comhaontaithe um ráiteas cáis (dá dtagraítear i mír 99); agus
  4. seicliosta nuashonraithe le haghaidh dáta; agus
 16. an méid sin roimhe seo a bheith críochnaithe, agus an críochnú sin arna dhaingniú don chúirt, tráth nach déanaí ná an glao anonn a bheidh ar an dara suí Dé Luain roimh sheachtain na héisteachta. I gcás neamhchomhlíonta ag an gcéim sin féadfaidh an chúirt ordacháin a thabhairt de réir mar is gá suas go dtí cealú dáta na héisteachta agus lena n-áirítear dáta na héisteachta a chealú a mbeidh iarmhairtí costais ag baint leo d'aon pháirtí a rinne mainneachtain, faoi réir na rialach nach bhfuil ró-chostasach.

Sna treoracha réamhshocraithe thuas:
folaíonn “mionnscríbhinní” foilseáin agus seachadfar cóipeanna de fhoilseáin laistigh de na spriocdhátaí do na mionnscríbhinní comhlachaithe; agus
folaíonn “seachtainí”, seachtainí i mí Mheán Fómhair ach ní fholaíonn sé saoire.

SCEIDEAL 3 - CEANGLAIS PHLÉADÁIL SA LIOSTA

 1. Folóidh tagairt, áfach, in aon bhreithiúnas nó ordú do na ceanglais phléadála sa Liosta ceanglais an Sceidil seo.
 2. Gach pléadálacha a chomhdaítear ar thosach feidhme na Treorach Cleachtais seo nó dá éis, beidh siad i dteideal mar atá leagtha amach i mír 4.

Ráitis Forais agus Mionnscríbhinní Forais
Formáid

 1. Ní mór don RF na ceannteidil / an t-uimhriú a úsáidtear i Rialacha na Cúirte, Foscríbhinn T, foirm Uimh. 13 a leanúint mar seo a leanas:
 1. Ainm an iarratasóra: [Tabhair faoi deara nach mór (a) seachas (1), (i) etc., agus mar sin de, a bheith mar cheannteideal ar an alt seo]
 2. Seoladh an iarratasóra:
 3. Tuairisc an iarratasóra:
 4. An faoiseamh atá á lorg:
 5. Na forais ar a lorgaítear an faoiseamh sin:
 6. Ainm agus áit chláraithe ghnó na n-aturnaetha thar ceann an Iarratasóra.

Páirtithe

 1. Más rud é go bpléadáiltear neamh-chur chun feidhme nó cur chun feidhme neamhleor aon oibleagáide dlí AE a thrasuí i gceart nó atá éifeachtach go díreach, ba cheart na heintitis atá freagrach as cur chun feidhme a ainmniú mar fhreagróirí.
   
 2. Más rud é go bpléadáiltear neamh-trasuíomh nó trasuíomh neamhleor ar aon oibleagáid dlí an AE, ba cheart Éire agus an tArd-Aighne a ainmniú mar fhreagróirí (ní gá Rialtas na hÉireann nó Airí aonair a ainmniú).
   
 3. Má chuirtear isteach ar bhailíocht nó ar chomhoiriúnacht an CECD d’aon reachtaíocht phríomhúil nó thánaisteach, nó d’fheidhm ghinearálta (cosúil le treoirlíne), ba cheart Éire agus an tArd-Aighne a ainmniú mar fhreagróirí (ní gá Rialtas na hÉireann ná Airí aonair a ainmniú).
   
 4. Sa chás go bhfuil agóid á déanamh in aghaidh cinnidh nó in aghaidh údarás nó comhlacht áitiúil nó údarás eile nó má chaitear amhras ar cheann dá ngníomhartha (mar shampla, cinneadh chun cead a shíneadh, nó chun plean limistéir áitiúil a shíneadh), ba chóir go n-ainmnítear an t-údarás mar fhreagróir seachas mar fhógra-pháirtí.
   
 5. I gcás ina lorgaítear leis na himeachtaí ordú a dhéanann difríocht do leas i dtailte (mar shampla, trí agóid a dhéanamh i gcoinne bailíocht ceada nó forála i bplean forbartha maidir le tailte den sórt sin), agus nach é an fógra-pháirtí úinéir iomlán an talaimh lena mbaineann nó úinéir an talaimh ar fad, ba cheart aon úinéirí inaitheanta eile an talaimh (go háirithe iad siúd a thug cead ar an iarratas ar chead mar chuid den phróiseas iarratais) a ainmniú mar fhógra-páirtí, ach amháin má ordaíonn an chúirt a mhalairt nó má tá sé neamhphraiticiúil mar gheall ar líon na n-úinéirí.

Faoisimh go ginearálta

 1. Tá pléadálacha a éilíonn líon iomarcach faoisimh agus/nó a bhfuil líon iomarcach forais i gceist leo míchuí. Dá réir sin, níor cheart go n-éileoidh SOG de ghnáth faoiseamh nach bhfuil ann ach athchleachtach go substaintiúil ar an bhfaoiseamh príomhúil atá á lorg, agus níor cheart go bpléadáil forais mar athfhoirmiúcháin athchleachtach.
   
 2. Ba cheart faoisimh i ndáil le doiciméid nó ionstraimí a dhíriú chuig na doiciméid nó na hionstraimí iad féin seachas chuig aon achomaireacht nó cinneadh roimh ré chun an ionstraim a dhéanamh, a ghlacadh, a fhoilsiú nó a fhógairt (mar shampla – certiorari de (nó dearbhú maidir le) doiciméad, ní certiorari an chinnidh an doiciméad a ghlacadh, nó a fhoilsiú, dá mba rud é gur chuir na heintitis dhlíthiúla céanna na céimeanna seo i gcrích). Más rud é, go heisceachtúil, go bhfuil cinneadh déanta ag an bhfreagróir doiciméad nó ionstraim a dhéanamh roimh dháta eisiúna na n-imeachtaí ach nach bhfuil an méid sin déanta i ndáiríre faoin dáta sin, ba cheart an faoiseamh cuí a bheith ina certiorari ar an doiciméad nó ar an ionstraim nuair a dhéanfar é (agus más gá, ordú á cheangal ar an bhfreagróir taifead a dhéanamh den chinneadh chun é a chur ar neamhní). Más rud é go heisceachtúil gur eintiteas difriúil é an t-aonán a dhéanann an doiciméad agus an t-eintiteas a fhormhuiníonn nó a ghlacann an doiciméad, is féidir faoisimh maidir leis an dá chinneadh (m.sh. an cinneadh atá le déanamh ag eintiteas A agus an cinneadh eintiteas B a ghlacadh) a éileamh.

Faoiseamh substaintiúil

 1. Seachas faoisimh eatramhacha (nithe ar nós tréimhsí nó síneadh ama mar atá leagtha amach thíos), ní gá don rannóg faoisimh ach faoisimh chríochnaitheacha shubstainteacha a éileamh. Níor cheart faoiseamh idirbhreitheach a áireamh seachas foirmle ghinearálta roghnach mar atá leagtha amach thíos.
   
 2. Ba cheart faoiseamh breise agus faoiseamh eile a éileamh go sainráite de ghnáth.
   
 3. Is faoiseamh substainteach iad costais agus ba cheart iad a éileamh go sainráite.

Faoiseamh eatramhach nó idirbhreitheach

 1. Ní mór orduithe eatramhacha, lena n-áirítear nuair a bheartaítear iad a lorg ar an dáta a lorgaítear saoire (amhail urghaire nó bacainn eatramhach), nó orduithe atá ina réamhchoinníollacha chun saoire a dheonú sa chéad áit (amhail síneadh ama) a éileamh go sainráite mar fhaoisimh sa SOG.
   
 2. Ní gá faoiseamh idirbhreitheach a bheith, agus níor cheart iad a éileamh i SOG. Ní chuireann faoiseamh den sórt sin aon dochar ar theidlíocht iarratasóra faoiseamh a lorg ag céim níos déanaí le foriarratas nó ar bhealach eile mar a cheadaíonn an chúirt. Féadfaidh iarratasóir faoiseamh mar seo a leanas a áireamh, áfach, chun amhras a sheachaint: “Faoiseamh idirbhreitheach den sórt a ordóidh an chúirt, lena n-áirítear faoiseamh idirbhreitheach mar a shainítear sa Treoir Chleachtais is infheidhme maidir leis an Liosta.”
   
 3. Glacfar leis go n-áirítear in éileamh ginearálta den sórt sin éileamh ar na nithe seo a leanas:
  1. cibé treoracha idirbhreitheacha is cuí;
  2. an tsaoirse chun pléadálacha a leasú nó chun pléadálacha breise a chomhdú;
  3. an tsaoirse mionnscríbhinní nó mionnscríbhinní breise a chomhdú;
  4. tréimhsí idirbhreitheach nó urghairí;
  5. orduithe idirbhreitheacha chun faisnéis nó ábhar a nochtadh cibé acu de bhun na dualgais atá ar pháirtithe freasúracha a gcártaí a chur ar aghaidh nó ar shlí eile;
  6. aimsiú;
  7. ordú lena ndéantar ceist a tharchur chuig an CJEU (nach ceist í is gá a phléadáil mar fhaoiseamh substaintiúil amhail bailíocht gnímh de chuid an AE féin);
  8. costais;
  9. orduithe nó dearbhuithe maidir le cosaint costas;
  10. cead chun iarratas a chur isteach; agus
  11. aon fhaoiseamh idirbhreitheach eile a bhfuil dlínse ag an gcúirt a dheonú.

Faoiseamh éigeantach

 1. Má lorgaítear faoiseamh sainordaitheach sa ráiteas forais, ba cheart don iarratasóir, sula n-eisítear na himeachtaí, litir réamhghníomhaíochta a scríobh ag iarraidh ar an bhfreagróir aon chéim shonraithe a ghlacadh, ag soláthar faisnéise is gá chun na críche sin, agus deis réasúnach a thabhairt chun freagra a thabhairt (is é an seasamh réamhshocraithe go gciallaíonn deis réasúnach 7 lá ar a laghad roimh eisiúint na n-imeachtaí).

Faoiseamh dearbhaithe

 1. Ba cheart faoiseamh dearbhaithe ar leith a lorg sna cásanna seo a leanas:
  1. i gcás ina líomhnaítear go bhfuil aon fhoráil den reachtaíocht phríomha nó den reachtaíocht thánaisteach nó de dhoiciméad a bhfuil feidhm ghinearálta aige (ar nós treoirlíne) neamhbhailí, más faoi threoir vires, an dlí náisiúnta, an Bhunreachta, dhlí an AE nó eile é;
  2. i gcás ina líomhnaítear nach dtagann aon fhoráil den reachtaíocht phríomha nó den reachtaíocht thánaisteach nó de dhoiciméad a bhfuil feidhm ghinearálta aige (ar nós treoirlíne) le forálacha an CECD chun críocha an Achta fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003;
  3. i gcás ina líomhnaítear gur mhainnigh an Stát gné de dhlí an AE a thrasuí ar chor ar bith;
  4. i gcás ina líomhnaítear go bhfuil an trasuíomh airbheartaithe ag an Stát ar eilimint de dhlí an AE neamhleor, neamhiomlán nó lochtach;
  5. ina lorgaíonn iarratasóir dearbhú maidir le cearta nós imeachta ar leith, a d'fhéadfadh dearbhú go mbeadh rialacha costas ar leith i bhfeidhm a bheith san áireamh ann, más faoi alt. 50B den Acht 2000, alt. 3 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011, oibleagáid forléiriúcháin Choinbhinsiún Aarhus i ndlí an AE, nó ar shlí eile iad (mar sin féin má bhaineann an tsaincheist le faoiseamh idirbhreitheach nach gá ordú deiridh i bhfoirm dearbhaithe dó, ní gá faoiseamh a bheith á lorg san RF agus féadfar é a lorg trí fhoriarratas idirbhreitheach nó ar cibé modh a ordóidh an chúirt); agus
  6. i gcás ina bpléadálann iarratasóir sárú ar aon cheanglas dlí nár chuir ann féin isteach ar rannpháirtíocht an iarratasóra sa phróiseas, mar shampla sárú ar nósanna imeachta rannpháirtíochta poiblí lena n-áirítear ceanglais maidir le fógra a thabhairt (amhail mainneachtain ag an gcinnteoir rannpháirtíocht phoiblí a éascú nó faisnéis leordhóthanach a chur ar fáil) i gcúinsí nár chuir isteach ann féin rannpháirtíocht an iarratasóra leis an bpróiseas go sonrach (agus dá bhrí sin b’fhéidir nach gá gur forais le haghaidh certiorari iad) ach a d’fhéadfadh go mbeadh údar le faoiseamh dearbhaithe a mharcáil mar sin féin (is féidir faoiseamh den sórt sin a phléadáil mar fhaoiseamh gan dochar d’éileamh an iarratasóra ar certiorari más mian leis an iarratasóir an cheist a argóint faoin gceannteideal sin freisin).
    
 2. I gcás ina ndéantar agóid i gcoinne bhailíocht nó chomhoiriúnacht CECD na reachtaíochta nó na hionstraime nó an doiciméid a bhfuil feidhm ghinearálta aige, ba cheart gurb é faoiseamh dearbhaithe an príomhfhaoiseamh a lorgaítear ina leith sin. De ghnáth, is féidir le hiarratasóirí faoiseamh den sórt sin a phléadáil mar an t-aon fhaoiseamh amháin i leith na bhforas sin (ar an mbonn gur féidir faoiseamh dearbhaithe a lorg i leith ionstraimí ginearálta nuair a chuirtear bearta den sórt sin i bhfeidhm i gcásanna áirithe).
   
 3. Go ginearálta, níl faoiseamh dearbhaithe ar leith oiriúnach sna cásanna seo a leanas:
   
  1. i gcás inarb ionann an dearbhú go substaintiúil agus athfhoirmliú ar an éileamh ar certiorari nó gur ionann é agus éileamh go bhfuil bunús maith le ceann amháin nó níos mó de na forais le haghaidh certiorari; mar shampla, más certiorari an príomhéileamh ar fhorais easpa víreanna, ní chuireann éileamh breise ar dhearbhú gur cinneadh ultra vires aon rud leis. Ba cheart go mbeadh aird ag cleachtóirí ar an bprionsabal nach ndeonaítear faoiseamh dúblach de ghnáth, agus dá bhrí sin, le heisceachtaí teoranta mar atá leagtha amach thuas, go bhfuil dearbhuithe iomarcach go ginearálta má dheonaítear faoiseamh substainteach ar mhodh certiorarimandamus, agus go bhfuil siad míchuí má dhiúltaítear an faoiseamh substainteach sin;
  2. i gcás nach leagann na dearbhuithe amach ach na forais leis na faoisimh eile a éilítear. Go ginearálta, níor cheart go ndéanfadh aon éileamh ar fhaoiseamh dearbhaithe miondealú ar na hearráidí sonracha lena mbaineann. Ba cheart é sin a dhéanamh sna tailte; agus
  3. i gcás ina bhfuil soiléiriú nó deimhniú á lorg ag an iarratasóir maidir le brí forála nó foirceadal dlí éigin; go ginearálta déanfar aon soiléirithe den sórt sin, más dóigh leis an gcúirt gur cuí iad a sholáthar, a sholáthar i mbreithiúnas na cúirte gan gá le dearbhú sonrach.
 1. Más mian le hiarratasóir nó a mhéid is mian leis an iarratasóir faoiseamh dearbhaithe a éileamh ar bhealach éigin nach bhfuil clúdaithe ag an méid roimhe seo, féadfaidh iarratasóir faoiseamh cúltaca a phléadáil mar seo a leanas: “An dearbhú/na dearbhaithe sin maidir le cearta dlíthiúla agus/nó seasamh dlíthiúil an iarratasóra agus daoine atá sa staid chéanna agus/nó dualgais dhlíthiúla agus/nó seasamh dlíthiúil an fhreagróra de réir mar a mheasann an chúirt a bheith cuí", nó faoiseamh den éifeacht chéanna.

Forais

 1. Ba cheart go ndéanfar alt (e) den RF a roinnt sna codanna seo a leanas (tá tuilleadh sonraí leagtha amach thíos):
   
  1. Príomhfhorais;
  2. Sonraí na bhForas;
  3. Critéir dhlínsiúla; agus
  4. Forais Fhíorasacha.
    
 2. Tosóidh na príomhchúiseanna le huimhir 1 (i uimhreacha Araibise), agus méadófar ar uimhriú na bhforas go slánuimhir amháin ina dhiaidh sin. Beidh an t-uimhriú leanúnach ar fud gach roinne de na príomhfhorais, sonraí na bhforas, na gcritéar dlínse, agus na forais fhíorasacha, agus ní thosóidh siad ag 1 in aon fho-cheannteideal. Déanfar fo-uimhriúcháin amhail 1.1 etc a sheachaint. Déanfar aon ghluaiseanna nó gaireas eile dá samhail a shuíomh tar éis dheireadh na bhforas fíorasach agus ní ag an tús.

Príomhfhorais

 1. Má tá níos mó ná dhá leathanach d'fhorais dhlíthiúla ann, ba cheart "Príomhfhorais" a bheith mar cheannteideal ar an gcéad chuid agus ba cheart go leagfaí amach forais achoimre na hagóide i míreanna uimhrithe, ag tosú le 1 agus san fhormáid a shonraítear san Fhoscríbhinn thíos. Ní fhéadfaidh sé dul thar 2 leathanach. Tá foirm teimpléad de bhunchúiseanna leagtha amach thíos agus féadfar é a fhorlíonadh nó a nuashonrú sna Nótaí Treorach atá le heisiúint ag an mBreitheamh i gCeannas ar an Liosta.

TEIMPLÉAD FORAIS LÁRNACHA
(Scrios de réir mar is gá/ úsáid aon mhodhnuithe is gá)
(Ba cheart go mbeadh gach fhoras i bhformáid “cóimheasa” de réir mar is pointe i gceann-nóta a bheadh ann)

CUID 1 - PRÍOMHFHORAIS

(1) FORAIS LE HAGHAIDH DLÍ BAILE

 1. Tá an cinneadh ionsaithe neamhbhailí sa mhéid agus go sáraíonn sé Airteagal X den Bhunreacht trí mhainneachtain (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

 2. Tá an (mínigh an cinneadh) (“an cinneadh ionsaithe”) neamhbhailí sa mhéid agus go sáraíonn sé alt. X den Acht .... nó rialachán Y de [rialacháin] Z trí mhainneachtain (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

 1. Tá an cinneadh ionsaithe neamhbhailí sa mhéid is go bhfuil sé (míréasúnta/ díréireach/ gan chúis etc.) sa chaoi go ..... (tabhair ceannteideal ginearálta na héiglíochta dlíthiúla riaracháin), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

 1. Tá an cinneadh ionsaithe neamhbhailí sa mhéid is nach dtagann sé le hoibleagáidí an Stáit faoi airteagal X den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (CECD), foráil de chuid an Choinbhinsiúin chun críocha alt. 3 den Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003, trí mhainneachtain (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

(2) FORAIS LE HAGHAIDH DHLÍ AN AONTAIS EORPAIGH

Bailíocht an chinnidh

 1. Tá an cinneadh ionsaithe neamhbhailí sa mhéid go sáraíonn sé airteagal X de threoir Y ar foráil í atá [arna trasuí ag alt. X den Acht .... agus/nó (de réir mar is cuí) atá éifeachtach go díreach in aghaidh an Stáit agus a sceitheadh], trí mhainneachtain (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.


Neamh-thrasuí

 1. Theip go hiomlán ar [freagróirí an Stáit] ealaín a thrasuíomh. X de threoir Y trí mhainneachtain (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl – mar shampla, sonraigh aon chuspóirí caomhantais maidir le speiceas Z ag Láithreán Eorpach A, nó toisc ealaín. Níl X (nó cuid shonraithe di) de threoir Y trasuite ina dlí), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

 2. Theip ar [fhreagróirí an Stáit] airteagal X de threoir Y a thrasuí go cuí trí (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl – mar shampla, nach mbaineann an trasuí airbheartaithe atá leagtha amach in alt B d'Acht C an aidhm a cheanglaítear le hairteagal X den treoir amach mar .... ), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

(3) FORAIS BHAILÍOCHTA REACHTAÍOCHTA

Ultra vires

 1. Tá rialachán .... de chuid (ainm na hionstraime) (I.R. Uimh. ....) agus/nó mír .... de Threoracha .... ultra vires agus neamhbhailí sa chaoi go sáraíonn sé alt. X den Acht ...., sa chaoi go soláthraíonn sé/go dteipeann air ... (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl) a sholáthar, a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

Míbhunreachtúlacht

 1. Tá alt .... den Acht.... agus/nó rialachán .... de chuid (ainm na hionstraime) (I.R. Uimh. ....) agus/nó mír .... de Threoracha .... neamhbhailí sa chaoi go sáraíonn sé Airteagal X den Bhunreacht sa chaoi go soláthraíonn sé/go dteipeann air ... (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl) a sholáthar, a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

Míbhunreachtúlacht faoi threoir dhlí an Aontais Eorpaigh

 1. Tá alt .... den Acht.... agus/nó rialachán .... de chuid (ainm na hionstraime) (I.R. Uimh. ....) agus/nó mír .... de na Threoracha .... neamhbhailí sa chaoi go sáraíonn sé airteagal X de threoir Y ar foráil í atá [arna trasuí ag alt. X den Acht .... agus/nó (de réir mar is cuí) atá éifeachtach go díreach in aghaidh an Stáit agus a sceitheadh], sa chaoi go soláthraíonn sé/go dteipeann air ... (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl), a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

Comhoiriúnacht CECD

 1. Ní réitíonn alt .... den Acht.... agus/nó rialachán.... de chuid (ainm na hionstraime) (I.R. Uimh. ....) agus/nó mír .... de Threoracha .... le hoibleagáidí an Stáit faoi airteagal X den CECD, foráil de chuid an Choinbhinsiúin chun críocha alt. 5 den Acht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine, 2003, sa chaoi go soláthraíonn sé/go dteipeann air ... (cuir ceannteideal leathan na héiglíochta in iúl) a sholáthar, a bhfuil sonraí breise ina leith leagtha amach i gCuid 2 thíos.

 2. Ba cheart go mbeadh na Príomhfhorais roinnte i dtrí fho-pháirt (a mhéid is infheidhme) mar seo a leanas (tabhair faoi deara gur cheart go mbeadh an t-uimhriú leanúnach tríd síos an ailt seo ag tosú le 1, agus gur cheart go leanfaí leis an uimhriú tríd síos an ailt seachas é a thosú arís i ngach fo-alt thíos):
  1. forais an dlí intíre (ba cheart go n-eisiafadh sé seo forais bhailíochta reachtacha ach go n-áireofaí leis sin aon agóid i gcoinne cinnidh aonair faoi threoir an CECD mar atá corpraithe sa dlí baile);
  2. Forais dhlí an AE, gan forais bhailíochta a chur san áireamh ach le forais neamh-thrasuí san áireamh; agus
  3. Forais bhailíochta (reachtacha), is é sin forais maidir le bailíocht (trí thagairt don Bhunreacht nó do dhlí baile nó AE) nó do chomhoiriúnacht an CECD d’aon reachtaíocht phríomha nó thánaisteach (cosúil le plean forbartha) nó aon bheart d’fheidhm ghinearálta amhail treoirlíne.
    
 3. I gcás ina mbítear ag brath ar phríomhfhorais nó ar shonraí na bhforas ar aon fhoráil de dhlí an AE, ba cheart an fhoráil trasuite iomchuí de dhlí na hÉireann a lua ach amháin mura bhfuil sé ábhartha ó thaobh an dlí de.
   
 4. I gcás ina mbítear ag brath ar phríomhfhorais nó ar shonraí na bhforas ar aon fhoráil de dhlí intíre lena trasuítear dlí an AE, ba cheart an fhoráil ábhartha de dhlí an AE a lua freisin ach amháin mura bhfuil sé ábhartha ó thaobh an dlí de.
   
 5. I gcás ina mbítear ag brath ar fhoráil dlí intíre lena dtrasuitear oibleagáid dhlí an AE, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an bpointe lena mbaineann san fho-chuid d'fhorais dhlí an AE. Ba cheart fo-chuid an dlí intíre a choimeád le haghaidh pointí intíre amháin gan aon ghné AE a chur san áireamh.
   
 6. I gcásanna ina lorgaítear dearbhuithe maidir le neamh-thrasuí nó trasuí easnamhach, nó maidir le bailíocht reachtaíochta, ionstraimí nó doiciméid beartas, ní mór forais iomchuí a chur san áireamh i leith aon dearbhuithe a thagraíonn go sainráite d'fhorálacha ábhartha de chuid dhlí an AE, an Bhunreachta, etc. a líomhnaítear gur sáraíodh iad.
   
 7. Go háirithe maidir le héilimh neamh-thrasuí, ba cheart pléadálacha a áireamh de rogha:
   
  1. an fhoráil bheacht nár trasuíodh a shainaithint;
  2. neamh-thrasuí den sórt sin a bhunú trí ábharthacht don dlí náisiúnta ar an iomlán seachas aon phíosa amháin reachtaíochta trasuite;
  3. ag sonrú conas a chuireann an neamh-trasuí baint amach aidhmeanna na Treorach i gcontúirt go praiticiúil; agus
  4. an neamh-thrasuí a bhaineann le fíorais ar leith an cháis atá i gceist.
    
 8. Ar an tslí chéanna, i gcásanna ina n-áirítear aon fhorais a bhaineann le faoisimh a éilíonn cur in iúl sainráite mar atá leagtha amach thuas (ar nós easpa trasuí), ní mór faoisimh mar sin a chur san áireamh, ionas go mbeadh comhfhreagras idir na faoisimh agus na forais i ngach cás.
   
 9. Ní mór d’aon éileamh a bhaineann le saincheisteanna de chineál trasuímh idirdhealú soiléir a dhéanamh idir éilimh easpa feidhmithe (nár chuir an déantóir cinntí foráil thrasuíthe de dhlí an AE i bhfeidhm i gceart), easpa trasuite (nár trasuíodh foráil shonrach de dhlí an AE), trasuíomh neamhleor (go bhfuil beart trasuímh airbheartaithe glactha agus nach bhfuil beart den sórt sin neamhbhailí ann féin ach go bhfuil sé neamhleor ar bhealach sainaitheanta éigin), agus easláine (go bhfuil an beart arna ghlacadh neamhbhailí trí thagairt do dhlí an AE mar rud a sháraíonn go dearfach oibleagáid éigin de chuid dhlí an AE.).
   
 10. Áit a bhfuil pointe á dhéanamh a théann trasna níos mó ná fo-chuid amháin (mar shampla go bhfuil an cinneadh ar bhealach sainaitheanta éigin contrártha don dlí riaracháin agus do threoir nó do reachtaíocht a thrasuí), ba cheart an gearán a roinnt ina dhá fhoras, is é ceann amháin go bhfuil an cinneadh lag, a mhéid a bhaineann sé leis an dlí baile, trí thagairt don tsaincheist a bhfuiltear ag brath air, agus an foras eile a bhaineann leis an tsaincheist a mhéid a bhaineann sé le dlí an AE lena n-áirítear reachtaíocht a thrasuí. Ba cheart go ndéileálfar le gach foras ina n-aonar san fho-chuid ábhartha. Déanfar pointí dlí intíre a mheas ar an mbonn tuisceana nach gcuireann dlí an AE leis an seasamh a bheadh ann murach an dlí intíre, agus déanfar an méid seo a athbhreithniú sa chás go measann an chúirt go bhfuil gá leis an tsaincheist a mheas ó thaobh dhlí an AE de.

Sonraí na bhForas

 1. Ba cheart “Sonraí na bhForas” a bheith mar cheannteideal ar an gcéad chuid eile agus ba cheart go leagfaí amach fo-fhorais mhionsonraithe an dúshláin i míreanna uimhrithe ina bhfuil slánuimhreacha ardaitheacha i uimhreacha Araibise, ag leanúint leis an seicheamh uimhrithe ó na príomhfhorais (ionas má tá 12 bhunchúis ann, is é foras na chéad sonraí ná uimh. 13). I gcás ina ndéantar cur síos ar na forais chun tagairt a dhéanamh go sonrach do certiorari, ach go bhfuil faoiseamh dearbhaithe á lorg freisin, ba cheart foras ginearálta a chuireann in iúl go bhfuiltear ag brath ar fhorais certiorari freisin le haghaidh faoiseamh dearbhaithe a áireamh ag deireadh an ailt seo.
   
 2. Tá aon fhoclaíocht ghinearálta amhail an fhoclaíocht a bhíonn an t-iarratasóir ag brath uirthi sa mhionnscríbhinn forais nó sna páipéir go ginearálta iomarcach ach más mian le hiarratasóir é a chur san áireamh ba cheart go mbeadh sé ag deireadh shonraí na bhforas seachas sa chuid ar na príomhfhorais.

Critéir dhlínsiúla

 1. Ba cheart go mbeadh "Critéir Dhlínsiúla" mar cheannteideal ar an gcéad chuid eile, lena mínítear conas a chomhlíonann an t-iarratas aon chritéir dhlínsiúla ábhartha a d'fhéadfadh a bheith faoi dhíospóid le réasún, faoi threoir fhorálacha reachtúla sainaitheanta nó teoiricí dlíthiúla ar leith (e.g., seasamh, inniúlacht dhlíthiúil i leith comhlacht nach bhfuil corpraithe, ídiú leigheasanna má tá sásra achomhairc nó athbhreithnithe ann). Ba cheart é seo a leagan amach i míreanna uimhrithe ina bhfuil slánuimhreacha ardaitheacha i n-uimhreacha Araibise, ag leanúint leis an seicheamh uimhrithe ó shonraí na bhforas.

Forais Fhíorasacha

 1. Ba cheart “Forais Fíorasacha” a bheith mar cheannteideal ar an gcuid deiridh agus ba cheart na fíricí agus na hábhair ábhartha a mbítear ag brath orthu a leagan amach i míreanna uimhrithe ina bhfuil slánuimhreacha ardaitheacha in uimhreacha Araibise, ag leanúint leis an seicheamh uimhrithe ó na critéir dhlínsiúla
   
 2. Ba cheart go n-áireofaí leis sin scéal cróineolaíoch cuimsitheach ina léireofar dátaí gach teagmhais fhíorasach ábhartha nó gach céime nós imeachta lena mbaineann. Sa chuid "Forais fhíorasacha" den RF, ba cheart go mbeadh, nuair is infheidhme, dátaí na gcomhairliúchán réamhiarratais, an t-iarratas ar chead, aon tuairisc/athbhreithnithe ábhartha, aon aighneachtaí a bhfuil baint ábhartha ar leith acu leis na himeachtaí, tuarascáil aon chigire, agus an cinneadh.
   
 3. Níor cheart forais atá de chineál forais dlí nó atá níos cuí lena gcur isteach i sonraí na bhforas dlí a áireamh sa chuid den RF dar teideal “Forais Fhíorasacha”.
   
 4. Is féidir fíricí a chonspóidtear a chur san áireamh sa rannán ar fhorais fhíorasacha chomh fada agus gur fíorasach amháin iad. Is féidir le forálacha doiciméad, reachtaíochta nó ionstraimí dlí a leagan amach nó a aithris go díreach a bheith sa roinn ar fhorais fhíorasacha nó dhlíthiúla de rogha an iarratasóra, ag brath ar inléiteacht. Ba cheart go mbeadh aon phointe ar ceist mheasctha fíorais agus dlí í sna forais dlí, agus mar an gcéanna ba cheart go mbeadh aon tráchtaireacht ar na fíricí nó léiriú ar a n-impleachtaí ag dul thar aithris fhíorasach amháin sna forais dlí.

Formáid

 1. Ní mór dáta a bheith ag SOG ag an deireadh agus ba chóir go luafadh siad ainmneacha aon chleachtóirí dlí a shocraigh iad.

Ráitis Fhreasúra

 1. Ní mór dáta a bheith ag na SOO ag an deireadh agus ní mór dóibh ainmneacha aon chleachtóirí dlí a shocraigh iad a lua.
   
 2. Ní gá go mbeadh mionnscríbhinn ag tacú le SOO mura ndéantar aon phléadáil fhíorasach ar leith agus nach bhfuil ann ach ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:
 1. tras ar aon cheann nó gach ceann de na hábhair a líomhnaítear sa ráiteas forais;
 2. pléadáil dhlíthiúil a eascraíonn as fíorais a chuir iarratasóir ar aghaidh nó as doiciméid a thaispeánann an t-iarratasóir; nó
 3. pléadáil dhlíthiúil a eascraíonn as fíorais eile ar thaifead na cúirte nach gá a chur i bhfianaise (amhail agóid maidir le ham a eascraíonn ó dháta comhdaithe na bpléadálacha).
 1. De réir O. 84 r. 22(4) RSC, ní mór mionnscríbhinn a thacú le ráiteas freasúra ina bhfuil pléadáil dhearfach atá bunaithe ar ábhair fhianaiseacha nach bhfuil os comhair na cúirte ar shlí eile.
   
 2. Le linn éifeacht a thabhairt d’Ordú 84 r. 22(5) RSC, an ceanglas gur cheart don fhreagróir gach foras freasúra a lua go beacht, ag tabhairt sonraí nuair is iomchuí, agus na fíorais nó na hábhair a bhfuiltear ag brath orthu mar thaca leis an bhforas sin a shainaithint, a bhfuil feidhm acu (mura n-ordaítear a mhalairt) maidir le forais shonracha freasúra amhail aon tairiscint dhearfach dhlíthiúil nó fhíorasach ar a bhfuiltear ag brath, nó sonraíocht an bhunúis le haon tairiscint shonrach dhlíthiúil nó fhíorasach arna chur chun cinn ag an iarratasóir a dhiúltú. Ní hionann séanadh foirmeálta athchleachtach ar bhonn pointe ar phointe nó mír ar mhír d’éilimh i SOG agus “forais freasúra” ar leith chun na críche sin agus ní gá dá bhrí sin. Ní gá a dhearbhú nach bhfuil an t-iarratasóir i dteideal faoisimh nó costais, nó go bhfuil an páirtí freasúrach i dteideal costais.
 3. I gcás inar féidir, áireoidh an SOO ag an tús liosta (gan a bheith níos faide ná dhá leathanach) de na príomhfhorais freasúra, ina sonrófar na príomhfhoinsí ar a n-áitítear gur cheart faoiseamh a dhiúltú.

 

SCEIDEAL 4 – FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA

 1. Sa sceideal seo ciallaíonn “lá tosaithe” 11 Nollaig 2023 arb é dáta thosach feidhme na Treorach Cleachtais seo.
   
 2. Cásanna a d’fhéadfadh teacht faoi raon feidhme an Liosta agus a bhfuil dáta socraithe lena n-éisteacht i liosta eile, fanfaidh siad sa liosta eile sin mura gcomhaontóidh na Breithiúna Liostaí faoi seach a mhalairt.
   
 3. Cásanna a d’fhéadfadh teacht faoi raon feidhme an Liosta agus atá liostaithe i liosta eile ach gan dáta éisteachta a bheith tugtha, fanfaidh siad sa liosta eile sin i dtosach ach d’fhéadfadh go mbeidís ina n-ábhar d’iarratas ar chead isteach ar an Liosta faoi mhír 2(b) den Treoir Chleachtais seo. Féadfar foriarratais den sórt sin a eisiúint ag am ar bith roimh dháta a shocrófar ar liosta eile, agus féadfar é a eisiúint roimh an lá tosaithe. Ba chóir do pháirtí a bhfuil sé ar intinn aige foriarratais den sórt sin a eisiúint roimh an lá tosaithe dul i dteagmháil leis an gCláraitheoir Liosta ar an gcéad dul síos. Beidh foriarratais den sórt sin ar ais don lá tosaithe nuair is féidir.
   
 4. Féadfar iarratas den sórt sin a dhéanamh maidir le cás ar diúltaíodh cead isteach ar an Liosta Pleanála Tráchtála agus Comhshaoil roimhe seo ag féachaint do na critéir a bhí i bhfeidhm ag an am sin.
   
 5. I gcás ina mbeidh dlíthíocht satailíte tosaithe roimh lá tosaithe na Treorach Cleachtais seo fós ar marthain, cuirfidh na páirtithe é sin in iúl láithreach do Chláraitheoir an Liosta d’fhonn an dlíthíocht satailíte a liostú lena lua sa Liosta ar an suí Dé Luain nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin chun a áirithiú go gcinnteofar an dlíthíocht sin go cothrom, go héifeachtúil agus go gasta.
   
 6. Roimh an lá tosaithe, déanfaidh aon pháirtí ar mian leis cás a bheith liostaithe sa Liosta le Dátaí a Shocrú an 11 Nollaig 2023 an seicliosta a shonraítear sna Nótaí Treorach a chomhlánú, fara aon mhodhnuithe is gá, agus déanfaidh sé an seicliosta sin a thaisceadh leis an gCláraitheoir Liosta agus leis an gCúntóir Breithiúnach don Bhreitheamh i gCeannas an Liosta an 13:00 an 8 Nollaig, 2023 nó roimhe.

Sínithe:
David Barniville.
Uachtarán na hArd-Chúirte.
Arna dhátú __5_ Nollaig, 2023.

 

NÓTAÍ TREORACH

Arna eisiúint ag an mBreitheamh i gCeannas ar an Liosta, Nollaig, 2023

 

Teagmhálaithe

Ba cheart dul i dteagmháil le Cláraitheoirí an Liosta trí ríomhphost a sheoladh chuig environment@courts.ie agus cóip a dhéanamh chuig an gcúntóir breithiúnach don bhreitheamh ábhartha. Amhail ón dáta seo, is iad na ríomhphoist ábhartha ná:

 1. Kathryn McKimm Uasal (kathrynmckimm@courts.ie) le haghaidh cásanna os comhair an Bhreithimh Humphreys,
 2. An tUasal Eoin Gormley (eoingormley@courts.ie) le haghaidh cúrsaí os comhair an Bhreithimh Holland agus
 3. Megan Delahunty Uasal (megandelahunty@courts.ie) le haghaidh cúrsaí os comhair an Bhreithimh Farrell.

 

Eolas ginearálta faoin Liosta

Tá eolas faoin Liosta leagtha amach ag https://www.courts.ie/commercial-planning-and-environment-list.

I gcás cianéisteachtaí, cuirfear an Uimhir Seomra Cúirte Fíorúil (FAOI AINM AN BHREITHEAMH) agus na treoracha ábhartha do chleachtóirí ar fáil do chomhaltaí trí Shuímh Ghréasáin Dhlí-Chumann na hÉireann agus Bharra na hÉireann:

CUMANN DLÍ NA hÉIREANN - NASC CIANDA ÉISTEACHTA
https://www.lawsociety.ie/Solicitors/business-career-resources/courts-service-information/remote-hearings

LIMISTÉAR CHOMHALTAÍ BHARRA NA hÉIREANN - NASC CIANDA ÉISTEACHTA
https://www.lawlibrary.ie/

Féadfaidh an pobal teagmháil a dhéanamh le environment@courts.ie chun rochtain a fháil ar an gcianáis cúirte.

ShareFile

Leithdháilfear fillteán ShareFile ar gach cás ar an liosta seo chun cóipeanna boga de chroídhoiciméid, pléadálacha agus foilseáin a bhaineann leis na himeachtaí a uaslódáil. Amhail ón dáta seo, moltar do chleachtóirí dlí dul i dteagmháil le conordunphy@courts.ie chun rochtain a fháil ar fhillteán ShareFile dá gcás.

An Liosta le Dátaí a Shocrú

Coinneofar liosta chun dátaí a shocrú (LFD) 2 théarma roimh thús an téarma dá bhfuil dátaí á socrú. Is iad seo a leanas na dátaí atá beartaithe le teacht:

I Lá Fhéile Michíl 2023 – 11 Nollaig, 2024 - LFD do Cháisc 2024 (8 Aibreán – 16 Bealtaine 2024)
In Hilary 2024 – 12 Feabhra 2024 – LFD do Choláiste na Tríonóide 2024 (29 Bealtaine – 31 Iúil 2024)
In Cháisc 2024 – 29 Aibreán 2024 – LFD do Mheán Fómhairagus do Lá Fhéile Michíl 2024 (3 Meán Fómhair – 20 Nollaig 2024)
I gColáiste na Tríonóide 2024 – 24 Meitheamh 2024 – LFD do Hilary 2025 (13 Eanáir – 11 Aibreán 2025)

Tabhair faoi deara go háirithe - Socróidh an Liosta chun Dátaí a Shocrú do Lá Fhéile Michíl (sceidealaithe don 29 Aibreán 2024) dátaí do mhí Mheán Fómhair freisin. Ba cheart do pháirtithe, mar sin, dátaí molta don tréimhse seo a chur san áireamh agus iarratas á dhéanamh acu ar dháta éisteachta. Cé go dtabharfaidh an chúirt aird chuí ar aon dátaí a mholann na páirtithe, níl roghanna dá leithéid ceangailteach agus féadfar dáta lena n-áirítear dáta Meán Fómhair d’aon chás ar leith a shocrú má mheasann an chúirt gur cuí sin.

Tá sé beartaithe freisin go mbeidh an gnáth-Liosta Dé Luain ar siúl ar feadh Mheán Fómhair, 2024, ag tosú Dé Luain 2 Meán Fómhair, 2024.

 

Nóta míniúcháin maidir le dleacht stampála

D'fhonn amhras a sheachaint, ní foriarratas foirmeálta sa Liosta Tráchtála é foriarratas chun ligean isteach ar an Liosta, is é an táille is iníoctha faoi I.R. Uimh. 492 de 2014 ná an táille do ghnáthfhogra foriarratais agus ní le haghaidh foriarratais don Chúirt Tráchtála.

 

Tagairtí an CBAE – treoracha maidir leis an nós imeachta

I gcás ina gcinnfidh an chúirt i bprionsabal ábhar a tharchur chuig CBAE, féadfaidh an chúirt nós imeachta réamhshocraithe a chur i bhfeidhm (bunaithe ar Eco Advocacy v. An Bord Pleanála [2021] IEHC 265) mar a leanas.

CÉIM 1 - ROIMH AN mBREITHIÚNAS FOIRMIÚIL LE HAGHAIDH TARCHUIR

(i).     i gcás ina leagann an chúirt ceisteanna beartaithe amach i mbreithiúnas tosaigh, cuirfidh na páirtithe aighneachtaí gearra i scríbhinn ar fáil ina mbeidh an méid seo a leanas:

(a).    liosta d’fhorálacha an dlí Eorpaigh a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt mar aon le tagairtí iomlána foilseacháin agus tagairtí foilseacháin don Iris Oifigiúil (IO);
(b).    liosta d’fhorálacha an chásdlí Eorpaigh a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt mar aon le tagairtí ECLI agus seoladh gréasáin inrochtana do gach cás;
(c).    liosta d’fhorálacha an dlí idirnáisiúnta (más ann dóibh) a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt, agus seoladh gréasáin inrochtana do gach ceann acu;
(d).    liosta d’fhorálacha na reachtaíochta intíre a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt agus seoladh gréasáin inrochtana do gach píosa reachtaíochta;
(e).    liosta d’fhorálacha an chásdlí intíre a mheasann siad a bheith ábhartha chun na ceisteanna a fhreagairt agus seoladh gréasáin inrochtana do gach cás;
(f).     achoimre aon abairte ar fhreagra beartaithe an pháirtí ar gach ceist (100 focal ar a mhéad in aghaidh na ceiste);
(g).    ar leithligh agus go roghnach, cúiseanna níos mionsonraithe leis an méid sin roimhe seo más mian leo; agus
(h).    tuairimí an pháirtí i dtaobh ar cheart aon amici curiae a chur leis na himeachtaí sula ndéanfar an tagairt. 

(ii).    ba cheart do na páirtithe uile na haighneachtaí sin a chur ar fáil go comhuaineach laistigh de 2 sheachtain;

(iii).    má tá aon amici curiae amháin nó níos mó le bheith curtha leis, d’iompródh na heintitis sin a gcostais féin ar feadh, i gcúirteanna na hÉireann agus i Lucsamburg, agus ní bheadh aon dliteanas orthu i leith costais aon rannpháirtí eile sna himeachtaí, agus go mbeadh eintitis den sórt sin rannpháirteach ar bhonn tíolacthaí i scríbhinn amháin mura n-ordaítear a mhalairt;

(iv).   beidh de chead ag na páirtithe aon fhiosruithe a dhéanamh le haon eintiteas oiriúnach, cibé acu comhlachtaí baile, Eorpacha nó idirnáisiúnta iad, más cuí leo agus a mhéid is cuí leo, agus chun amhras a sheachaint beidh de chead aige aon bhreithiúnas i bhfoirm neamhcheadaithe agus aon cheann de na páipéir a chur in iúl d’aon amicus curiae beartaithe;

(v).    ba cheart don iarratasóir/do na hiarratasóirí fógra a thabhairt don Ard-Aighne go bhfuil sé beartaithe an t-ábhar a tharchur, mura páirtí cheana féin é, sa chás gur mian leis an bpáirtí sin aighneacht a dhéanamh ag an gcéim seo ar an mbonn a leagtar amach thuas;

(vi).   liostófar an t-ábhar sa Liosta Dé Luain seo chugainn tar éis don tréimhse 2 sheachtain dul in éag d’fhonn an t-ordú tarchuir a thabhairt chun críche.

 

CÉIM 2 — TAR ÉIS AN BHREITHIÚNAIS FHOIRMIÚIL LE HAGHAIDH TARCHUIR

Tar éis aon aighneachtaí den sórt sin, eiseoidh an chúirt an breithiúnas foirmiúil le haghaidh tarchuir ina leagfar amach téacs críochnaitheach aon cheisteanna mar aon le hábhar a gheofar ó aighneachtaí na bpáirtithe.

Tá sé de fhreagracht ar an iarratasóir/na hiarratasóirí (nó ar an bpáirtí bainistíochta doiciméad murab ionann iad) dréacht-leathanach ábhair doiciméad a ullmhú do CBAE agus é sin a chomhaontú leis na páirtithe eile nó iarratas a dhéanamh ar an gcúirt d’éagmais comhaontaithe.  Ba cheart go n-áireofaí leis sin:

 1. gach pléadáil/míniúchán/taispeáint ábhartha/doiciméid eile; agus
 2. gach breithiúnas/ordú ábhartha sa chás lena n-áirítear an t-ordú foirmiúil tarchuir agus an breithiúnas críochnaitheach le haghaidh tarchuir.

Níor cheart cásanna ná údaráis eile a áireamh leis sin, go háirithe i gcás ina bhfuil siad luaite cheana féin sa bhreithiúnas tarchuir.

Nuair a chomhaontaítear leathanach an ábhair, is ar an iarratasóir/na hiarratasóirí (nó ar an bpáirtí bainistíochta doiciméad murab ionann iad) a bheidh an fhreagracht ansin leaganacha leictreonacha a ullmhú do CBAE mar seo a leanas:

 1. ba cheart gach comhad a bheith i bhformáid PDF nach mó ná 30 MB;
 2. ba cheart gur PDF aonair neamhspleách a bheadh sa bhreithiúnas tarchuir a shainaithneofar go soiléir amhlaidh; gur cheart an PDF sin a sheoladh i bhfoirm (ar cheart í a bheith críochnaitheach ach nach féidir í a shíniú) a chaomhnóidh na hipearnaisc seachas mar phictiúr scanta den leagan sínithe; agus
 3. ba cheart gach doiciméad eile a chuachadh le chéile in aon PDF amháin (nó níos mó ná doiciméad amháin más gá chun cloí leis an teorainn 30 MB ar mhéid an chomhaid).

Nuair a bheidh siad ullmhaithe, ba cheart na PDFanna a sheoladh chuig an gCláraitheoir Liosta trí ríomhphost nó trí nasc comhroinnte comhad. Chun na críche sin, níor cheart do pháirtithe úsáid a bhaint as aistrithe comhad atá cosanta ag pasfhocal; sa rogha eile is féidir fillteán tiomnaithe sa chás ShareFile a chruthú.

Tá sé de fhreagracht ar an gcláraitheoir a chinntiú go bhfuil na nithe seo a leanas ar fad acu sula gcuireann siad chuig Oifig an Phríomh-Chláraitheora iad lena dtarchur ar aghaidh chuig CBAE:

 1. breithiúnas na cúirte a tharchuireann an cheist/na ceisteanna chuig CBAE;
 2. ordú na cúirte a tharchuireann an cheist/na ceisteanna; agus
 3. na páipéir chomhaontaithe eile (dá dtagraítear thuas) a bheidh ag gabháil leis an tarchur chuig CBAE.

Ionas nach mbeidh gá le hábhar cóip chrua a sheoladh, tá cuntas curtha ar bun ag Oifig an Phríomh-Chláraitheora le CBAE (e-Curia) chun glacadh le doiciméid trí mheán leictreonach.

Tar éis an t-ábhar go léir a fháil ó Chláraitheoir an Liosta, déanfaidh Oifig an Phríomh-Chláraitheora an tagairt a tharchur go foirmiúil chuig CBAE. 

Déanfaidh Oifig an Phríomh-Chláraitheora an méid thuas ar fad a mhalartú (trí e-Curia) chomh maith leis an litir chumhdaigh a theastaíonn.  Nuair a fhaigheann CBAE í, eisíonn siad uimhir thagartha uathúil cáis.

 

CÉIM 3 – TAR ÉIS AN CÁS A THARCHUR CHUIG LUCSAMBURG

Tar éis an t-ábhar a tharchur, ba cheart do na páirtithe idirchaidreamh a dhéanamh lena áirithiú go ndéanfar cóip den chúirt le gach aighneacht, lena n-áirítear aighneachtaí ó na Ballstáit agus ó institiúidí an Aontais, agus tuairim an Abhcóide Ghinearálta, ós rud é go scaipeann an chúirt na doiciméid sin, agus chun teagmháil a dhéanamh leis an gcúirt a luaithe a bheidh breithiúnas CBAE tugtha.

 

Socruithe suí

Ach amháin i gcás ina n-ordaítear a mhalairt, tosóidh an Liosta Dé Luain os comhair an Bhreithimh atá i bhfeighil an Liosta ag 09:30.  Is iad amanna suí réamhshocraithe aon bhreithimh eile ar an liosta ar an Luan ná 10:00 nó 11:00 mar a shonraítear sa Dialann Dlí, mura n-ordaítear a mhalairt. 

Is ag 09:30 a bheidh amanna suí réamhshocraithe an Bhreithimh atá i bhfeighil an Liosta i rith na seachtaine mura n-ordaítear a mhalairt.  Is é a bheidh i dtráth suí réamhshocraithe aon bhreithimh eile ar an liosta ná 11:00 mura n-ordaítear a mhalairt.  Féadfaidh páirtí iarratas a dhéanamh ag lorg aon athrú ar na tráthanna sin in aon chás áirithe.

 

Foirmeacha

Mura n-ordóidh an chúirt a mhalairt, úsáidfidh páirtithe an fhoirm a ghabhann leis na Nótaí Treoracha seo nó foirm lena ngabhann an éifeacht chéanna, fara aon mhodhnuithe is gá in aon chás ar leith, nuair a bheidh dáta á lorg acu. 

SEICLIOSTA CHUN IARRATAS A DHÉANAMH NÓ CHUN DÁTA A DHEARBHÚ

Foirm eisithe mar a bhí i Mí Feabhra, 2024

Ní mór an seicliosta seo a chomhlánú agus a uaslódáil mar a leanas:

 1. Ní mór an seicliosta seo a chomhlánú agus a uaslódáil mar a leanas:
  chun dáta a shocrú, tráth nach déanaí ná 17:00 ar an gCéadaoin roimh an Liosta chun dátaí a shocrú (agus ba cheart iad a uaslódáil ar ríomhphost chuig environment@courts.ie agus chuig Cúntóir Breithiúnach an Bhreithimh Liosta, faoi láthair kathrynMcKimm@courts.ie); agus 
 2. má thagann aon athrú ábhartha ar na freagraí ag pointe níos déanaí a dhéanann difear d’ullmhacht an cháis dul ar aghaidh, ba cheart leagan athbhreithnithe a chur isteach a luaithe is féidir.

Tá feidhm ag an seicliosta seo maidir le héisteachtaí idirbhreitheacha le haon mhodhnuithe is gá.

Mura gcloítear leis an méid sin roimhe seo, d’fhéadfadh sé nach bhfaigheadh an t-ábhar dáta tosaíochta nó aon dáta nó go ndiúltóidh an chúirt dáta atá socraithe cheana a dhaingniú.

 

An tÁbhar Freagra an Pháirtí ag comhlánú na Foirme

Ainm an cháis

 

Uimh. Thaifead

 

Sonraí ábhar/sonraí aon cheada forbartha is ábhar don agóid

 

Má bhaineann an cás le forbairt(í)/suíomh(anna) ar leith sa Stát, sonraigh na húdaráis phleanála lena mbaineann  

 

NB: Sainaithin dátaí comhaontaithe féideartha le haghaidh na héisteachta: má thugtar níos mó ná dáta amháin, féadfaidh na páirtithe na dátaí sin a liostú in ord tosaíochta

Mura gcomhaontaítear aon dáta, féadfaidh an páirtí a bhfuil dáta á lorg aige a thograí féin le haghaidh dátaí a liostú (ach a shoiléiriú más amhlaidh atá)
TÁ AN CHUID SEO RIACHTANACH

Má tá tosaíocht á lorg, tabhair achoimre ar na cúiseanna anseo

 

Achoimre tháscach aon abairte ar an bpríomhcheist (nó mura bhfuil aon phríomhcheist ann, an chéad cheist shubstainteach) á háitiú - tabhair faoi deara gur chun cúnamh na cúirte amháin atá an achoimre seo agus tá sí go hiomlán gan dochar don chás pléadáilte/argaithe agus ní féidir le páirtithe freasúracha brath uirthi ag an éisteacht ná ar shlí eile

 

Sonraigh an bhfuil sé ar intinn ag iarratasóir(í) dul chun cinn a dhéanamh ag an éisteacht maidir leis an dlí baile/dlí an Aontais/an bhailíocht reachtach (scrios aon cheann nach bhfuil feidhm acu nó atá á modúlú le haghaidh éisteacht fhéideartha ar leithligh)

SCRIOS DE RÉIR MAR IS CUÍ

Dlí náisiúnta amháin

Dlí an Aontais Eorpaigh lena n-áirítear neamh-trasuí agus dlí náisiúnta lena gcuirtear dlí an Aontais chun feidhme

Bailíocht reachtach 

(Mura bhfuil dáta á lorg roimh chríochnú pléadálacha)

Deimhníonn páirtí bainistíochta na ndoiciméad gur uaslódáladh ráiteas ar cháscháipéis i gcomhréir leis an Treoir Chleachtais

 

(Mura bhfuil dáta á lorg roimh chríochnú pléadálacha)

Dearbhaítear, amhail ón dáta seo, go bhfuil na pléadálacha, na mionnscríbhinní agus na foilseáin go léir seachadta ag na páirtithe go léir agus nach bhfuil aon ábhar idirbhreitheach gan réiteach ann (ag tabhairt faoi deara nach bhfuil aon cheanglas ann aighneachtaí a bheith seachadta roimh dháta a shocrú).

 

Dearbhaítear nach bhfuil aon saincheisteanna dlíthiúla pléadáilte sa mhodúl reatha a d’fhéadfadh a bheith cinntitheach agus a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar achomhairc bheo in aon imeachtaí nó i dtagairt bheo ó CBAE in aon imeachtaí (nó más amhlaidh, moltaí an pháirtí maidir le modúlú ionas nach ngearrfar siar ar an bpróiseas achomhairc nó ar an bpróiseas Eorpach).

 

Dearbhaítear más rud é go gcuirtear in iúl do na páirtithe, má thagann aon cheann acu ar an eolas tráth ar bith amach anseo sula ndéanfar an t-ord críochnaitheach a thabhairt chun críche, go dtabharfar aird na cúirte go pras ar aon saincheisteanna dlí a phléadáiltear a d’fhéadfadh a bheith cinntitheach nó a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar achomhairc bheo in aon imeachtaí eile nó ina dtagairt bheo ó CBAE in aon imeachtaí eile, go gcuirfear an t-ábhar in iúl don chúirt go pras mar aon le tograí nós imeachta chun gearradh trasna an phróisis achomhairc nó an phróisis Eorpaigh a sheachaint.

 

Dearbhaítear nach bhfuil aon imeachtaí beo eile ann i gcoinne an chinnidh chéanna, nó má tá, ní mór iad siúd a shainaithint agus ba cheart a dheimhniú go n-iarrfar dáta comhpháirteach le haghaidh na n-imeachtaí sin go léir.

 

Dearbhaítear go bhfreastalófar ar an ábhar laistigh de na 3 lá is gnách (nó 4 lá má tá níos mó ná cás amháin á éisteacht le chéile), nó mura bhfuil, is féidir an t-ábhar a mhodhnú ar bhealach sonraithe ionas gur féidir leis an modúl reatha a bheith oiriúnach laistigh den amscála sin.

 
An mian leis an bpáirtí go sannfar dáta éisteachta sealadach mura bhfuil dáta cinnte ar fáil.  

Dearbhaíonn an páirtí bainistíochta doiciméad (ach amháin doiciméid nár ordaíodh go fóill a chomhdú) go bhfuil struchtúr cuí ar an ShareFile, lena n-áirítear maidir le líon inláimhsithe comhad agus ainmneacha comhaid cuí, agus gur ullmhaíodh agus gur comhaontaíodh PDFanna (inchuardaithe a mhéid is féidir) de na pléadálacha idir na páirtithe go léir, agus gur uaslódáladh iad chuig an nasc ShareFile don chás, go bhfuil rochtain ag gach cleachtóir dlí a bhfuil baint acu le haighneachtaí le haghaidh na héisteachta ar na leabhair leictreonacha sin agus go bhfuil treoir tugtha do gach cleachtóir den sórt sin tagairtí sainráite a chur leis an suíomh beacht sna PDFanna comhaontaithe seo d’aon doiciméad a bhfuil aird á tarraingt orthu sna haighneachtaí i scríbhinn, agus má chuirtear páipéir fhisiciúla ar fáil do chleachtóirí, níl aon neamhréir idir uimhreacha leictreonacha agus uimhreacha fisiciúla, ionas go mbeidh na leabhair a cuireadh in iúl do chleachtóirí den sórt sin ina gcóipeanna nó inphriontaí comhionanna de na páipéir a uaslódáiltear chuig ShareFile (agus dá bhrí sin go n-áirítear an uimhriú uathoibrithe céanna iontu).

 

I gcás imeachtaí a tionscnaíodh ar shlí eile seachas sa Liosta, dearbhaítear gur leasaigh na páirtithe na pléadálacha chun na ceanglais is infheidhme sa Liosta a chomhlíonadh (mar shampla, gur leag an t-iarratasóir/na hiarratasóirí amach 2 leathanach ar a mhéad d’Fhorais Lárnacha sa SOG).

 

Dearbhaítear é a mhéid is eol don pháirtí a bhfuil an seicliosta á chomhlánú aige, go gcomhlíonann na himeachtaí faoi láthair an Treoir Chleachtais éifeachtach agus na Nótaí Treoracha arna n-eisiúint ag an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta.

 
Dearbhaítear go bhfuil deis réasúnach tugtha do gach páirtí eile (7 lá ar a laghad) aontú leis an méid sin thuas agus go gcomhaontaíonn siad amhlaidh nó mura n-aontaíonn siad amhlaidh, sonraí an easaontais agus na cúiseanna nár cheart dó sin cosc a chur ar dháta a shocrú.  


Tabhair sonraí na n-ionadaithe dlí atá rannpháirteach san éisteacht atá beartaithe (gan páirtithe nach bhfuil rannpháirteach sa mhodúl reatha a áireamh)
 

Rannpháirtí ag Éisteacht

AS

BL

Aturnae(tha)

Iarratasóir(í)

 

 

 

Cinnteoir

 

 

 

Páirtithe stáit

 

 

 

Forbróir (nach iarratasóir(í) é/iad)

 

 

 

Páirtí eile 1 (sonraigh)

 

 

 

Páirtí eile 2 (sonraigh)

 

 

 

Déanaim iarratas ar dháta thar ceann an pháirtí a bhfuil an seicliosta seo á chur isteach aige, agus deimhním a mhéid is eol dom agus a chreidim go bhfuil an méid thuas in ord ach amháin i gcás ina n-aithnítear neamhchomhlíonadh.

Sínithe: ________________________

 

Aturnae don pháirtí bainistíochta doiciméad/aturnae thar ceann páirtí eile má tá an páirtí bainistíochta doiciméad ag cur i gcoinne dáta/páirtí a shocrú go pearsanta (scrios neamh-infheidhme)

Dar dáta: ________________

 

Cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas chun Leagan Word den Seicliosta a íoslódáil:  HC124 Liosta Pleanála agus Comhshaoil (Seicliosta)

High court