Index of Circuit Court Rules

Circuit Court Rules Status: Current version as at 18 December 2019

Ordú 1 Suíonna, Teanga agus Uareanta oifige
Ordú 2 Ionad
Ordú 2A Dlínse agus Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta nó Tráchtala : I.R. Uimh. 882 de 2004
Ordú 3 Róbaí na mbreithiúna agus an modh chun na breithiúna a aitheasc
Ordú 4 Seala na cúirte
Ordú 5 Imeachtaí a thionscnamh
Ordú 5A Nós imeachta trí thoghairm díobhálacha pearsanta : I.R. Uimh. 526 de 2005
Ordú 5B Nós imeachta trí thoghairm díobhálacha pearsanta : I.R. Uimh. 526 de 2005
Ordú 6 Páirtithe
Ordú 5C An tAcht um Chlúmhilleadh 2009 : I.R. Uimh. 486 de 2009
Ordú 7 Nós imeachta tríú páirtí
Ordú 8 Caingne ag gnólachtaí agus ag daoine a bhfuil gnó á sheoladh acu faoi ainmeacha seachas a nainmneacha féin, agus caingne ina gcoinne sin
Ordú 9 Éilimh a uamadh
Ordú 10 Formhuiniú an éilimh
Ordú 11 Seirbheáil : I.R. Uimh. 132 de 2009
Ordú 12 Bille sibhialta a athnuachan : I.R. Uimh. 221 de 2019
Ordú 13 Seirbheáil lasmuigh den dlínse
Ordú 14 Seirbheáil lasmuigh den Dlínse faoi Acht 1998, Rialachán Uimh. 1215/2012 nó faoi Choinbhinsiún Lugano : I.R. Uimh. 618 de 2015
Ordú 14A Seirbheáil lasmuigh den Dlínse faoi na rialacháin seo a leanas: Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle (Cúrsaí Pósta agus Cúrsaí Freagrachta Tuismitheoirí) Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle (Oibleagáidí Cothabhála) : I.R. Uimh. 597 de 2014
Ordú 14B Doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil i mBallstáit de chuid an AE (lena n-áirítear an Stát) : I.R. Uimh. 833 de 2004 (arna leasú le I.R. Uimh. 597 de 2014)
Ordú 15 Láithriú, cosaint, taisceadh, tairiscint íocaíochta in ionad taisceadh agus frithéileamh
Ordú 16 Urrús i leith costas
Ordú 17 Sonraí agus sonraí breise in éileamh nó i gcosaint
Ordú 18 An Cláraitheoir Contae
Ordú 19 Iarratais taoibhe
Ordú 19A Gluaiseacht Cháis (Ginearálta) : I.R. Uimh. 539 de 2009
Ordú 20 Suíonna i ndlísheomraí agus iarratais idirbhreitheacha
Ordú 21 Scor de chaingean
Ordú 22 Thrú páirtithe
Ordú 23 Fianaise
Ordú 23A Fianaise a Thógáil do Chúirteanna AE : I.R. Uimh. 302 de 2013
Ordú 24 Freastas finnéithe
Ordú 25 Mionnscríbhinní
Ordú 26 Breithiúnas mainneachtana i gcásanna éileamh leachtaithe agus éileamh chun earrai agus airnéisí a sheachadadh
Ordú 27 Breithiúnas mainneachtana i gcásanna nach dtagann faoi réim an ordaithe roimhe seo
Ordú 28 Breithiúnas achomair
Ordú 29 Breithiúnas le toiliú san oifig
Ordú 30 Breithiúnais a athbhreithniú
Ordú 31 Admhálacha
Ordú 32 Doiciméid a fhollasú agus a iniúchadh agus agarcheisteanna
Ordú 33 Triail
Ordú 33A I.R. Uimh. 11 de 2018
Ordú 34 Ordú i dtaobh sainsheisteanna ar leithligh a thriail
Ordú 35 Aistriú caingne
Ordú 35A Orduithe Forfheidhmithe Eorpacha : I.R. Uimh. 1 de 2006
Ordú 35B Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas
Ordú 36 Forghníomhú
Ordú 37 Astú Agus Cimiú
Ordú 38 Fiacha a astú trí ghairnisí
Ordú 39 Glacadóir le haghaidh forghníomhú i gcothromas
Ordú 40 Idirphléadáil
Ordú 41 Achomhairc ón gcúirt dúiche
Ordú 41A I.R. Uimh. 379 de 2018
Ordú 43 Díolacháin
Ordú 44 Urrús
Ordú 45 Riarthóirí pendente lite agus glacadóirí
Ordú 46 An County Officers and Courts (Ireland) Act, 1877; Na hAchtanna um Thalamh Socraithe; Na hAchtanna um Fhaoiseamh d'Iontaobhaithe; agus Achtanna na nIontaoibhaithe
Order 46B An tAcht um Fhorbairtí Ilaonad 2011 : I.R. Uimh. 153 de 2011
Ordú 46A An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009 : I.R. Uimh. 155 de 2010
Ordú 47 Daoine mímheabhracha
Ordú 47A Meabhair-Shláinte : I.R. Uimh. 11 de 2007
Ordú 48 Cuntais
Ordú 49 Ceadúnais deochanna meisciúla
Ordú 50 Caingne probháide
Ordú 51 Tiarnaí talún agus tionóntaí
Ordú 51A An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004 : I.R. Uimh. 388 de 2005
Ordú 52 Díobhálacha mailíseacha
Ordú 53 Cuideachtaí a chur ar ais ar an gclár de bhun caibidil 2 cuid 12 dÁcht na gCuideachtaí 2014. : I.R. Uimh. 471 de 2015
Ordú 53A Scrúdaitheoireacht : I.R. Uimh. 284 de 2014 Na Rialacha Cúirte Cuarda (Scrúdaitheoireacht), 2014
Ordú 53B I.R. Uimh. 471 de 2015
Ordú 54 Acht na dTithe, 1966
Ordú 55 Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),1979 (Uimh. 27 de 1979)
Ordú 56 Pleanáil : I.R. Uimh. 312 de 2007
Ordú 57 Fostaíocht
Ordú 57A Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2004 : I.R. Uimh. 349 de 2006
Ordú 57B Ombudsman Pinsean : I.R. Uimh. 588 de 2007 & I.R. Uimh. 446 de 2010
Ordú 59 An Dlí Teaghlaigh : I.R. Uimh. 427 de 2018
Ordú 59A An Tacht Um Páirtnéireacht Shibhialta Agus Um Chearta Agus Oibleagáidí Áirithe De Chuid Comhchónaitheoirí 2010 : I.R. Uimh. 385 De 2011
Ordú 58 An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Achainíocha agus Dícháilíochtaí), 1974 (Uimh. 8 de 1974)
Ordú 60 Cosaint sonraí : I.R. Uimh. 222 de 2019
Ordú 61 Doiciméid a chur ar fáil de bhun alt 14 den Acht um Dhlínse Cúirteanna agus Forghníomhú Breithiúnas (na Comhphobail Eorpacha), 1998
Order 61A Dlínse agus Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas agus Breitheanna ón gCúirt Chuarda in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála : I.R. Uimh. 618 de 2015
Ordú 62 Cásanna sonraithe
Ordú 63 Triail a aistriú go dtí Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath
Ordú 64 Foriarratais
Ordú 64B An Nós Imeachta in Iarratais Reachtúla : I.R. Uimh. 470 de 2009
Ordú 64C An Nós Imeachta in Iarratais Reachtúla : I.R. Uimh. 470 de 2009
Ordú 64A Cistí i gCúirt : I.R. Uimh. 525 de 2005
Ordú 65 Leasuithe
Ordú 66 Costais
Ordú 66 Costais
Ordú 67 Ginearálta
Order 67A Imeachtaí a thaifeadadh : I.R. Uimh. 354 de 2008
Ordú 68 An tAcht um Chiontóirí Gnéis, 2001
Order 68B An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006 : I.R. Uimh. 596 de 2007
Ordú 68A An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 : I.R. Uimh.169 de 2007
Ordú 69 Alt 39 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1994 : I.R. Uimh. 448 de 2004
Ordú 70 An tAcht um Barántas Gabhála Eorpach 2003 : I.R. Uimh. 57 de 2005
Ordú 71 An Tacht Um Rialáil Tacsaithe 2003 : I.R. Uimh. 350 de 2006
Ordú 72 Achomhairc faoin Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 (Uimh. 26 de 2005) : I.R. Uimh. 10 de 2007
Ordú 72A Iarratais faoin Acht Sláinte (Scéim Aisíoca) 2006 (Uimh. 17 de 2006) : I.R. Uimh. 446 de 2007
Ordú 72B An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 : I.R. Uimh. 585 de 2008
Ordú: 72B I.R. Uimh. 585 de 2008: An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007
Ordú 73 Imeachtaí faoin Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012 : I.R. Uimh. 317 de 2013