HC81

Liosta tearmainn, inimirce agus saoránachta

Clár Ábhair

1.      Imeachtaí lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo.
2.      Liosta an Luain.
3.      Páirtithe.
4.      Pléadálacha go ginearálta.
5.      Mionnscríbhinní go ginearálta.
6.      Páipéir freasúra go ginearálta.
7.      Iarratais ex parte.
8.      Ordú a dheonaíonn cead agus seirbheáil imeachtaí 
9.      Iarratais eatramhacha, idirbhreitheacha nó nós imeachta. 
10.    Leasú ar phléadálacha nó ar orduithe. 
11.    Fo-liostaí laistigh den Liosta Tearmainn. 
12.    An Liosta Coinneála. 
13.    An Liosta le Dátaí a Shocrú.
14.    Aighneachtaí dlíthiúla scríofa go ginearálta.
15.    Páipéir a thaisceadh le haghaidh éisteachtaí substainteacha.
16.    Teorainneacha ama ar aighneachtaí ó bhéal ag éisteachtaí.
17.    Oibleagáidí ginearálta na gcleachtóirí.
18.    Páipéir a tharchur i gcás inar nochtadh neamhdhleathacht féideartha. 19
19.    Cead chun achomharc a dhéanamh.
20.    Neamhchomhlíonadh na Treorach Cleachtais seo.
21.    Tosach Feidhme.
22.    Treoruithe Cleachtais Roimhe Seo.

 

1. Imeachtaí lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo.

Baineann an Treoir Chleachtais seo, ach amháin nuair a shonraítear a mhalairt anseo, leis an méid seo a leanas:

 1. aon imeachtaí lena n-áirítear faoiseamh faoi réir alt 5 den Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, arna leasú ó am go ham;
 2. aon imeachtaí eile lena n-áirítear faoiseamh a bhaineann le tearmann, cosaint choimhdeach, inimirce, saoirse gluaiseachta, eadóirseacht, saoránacht, póstaí, páirtnéireachtaí sibhialta nó caidrimh a líomhnaítear a rinneadh ar mhaithe le hinimirce, nó réimsí a bhaineann le haon cheann díobh sin roimhe seo; agus
 3. aon imeachtaí lena n-áirítear faoiseamh maidir le cearta dlí an AE a bhaineann le haon cheann de na hábhair roimhe seo.

2. Liosta an Luain

 1. . Ach amháin i gcásanna práinne nó le linn saoire, déanfar iarratais ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach (“iarratais ar chead”) ar an Luan sa Téarma (“liosta an Luain”) ar dtús chuig an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta Tearmainn, Inimirce agus Saoránachta (“an Breitheamh i bhfeighil an Liosta”).  Déanfaidh ionadaithe dlí an iarratasóra in aon iarratas den sórt sin, roimh 1 a chlog tráthnóna ar an Aoine roimh an Liosta Luain iomchuí, a sheoladh trí ríomhphost chuig an gCláraitheoir atá sannta don Liosta Tearmainn, Inimirce agus Saoránachta (“an Cláraitheoir Liosta.”) agus chuig asylumsubmissions@courts.ie cóip de (i) Ráiteas na bhForas agus (ii) aighneachtaí dlíthiúla scríofa an iarratasóra i gcomhréir leis an Treoir Chleachtais seo i bhformáid doiciméad Word.  Fágfar iarratais mar a fhógraítear amhlaidh le feiceáil sa Dialann Dlí ar Liosta an Luain.  Ba cheart aon iarratas seachas i gcásanna ina n-iarrtar tréimhsí práinneacha nó urghairí nach gcomhlíonann an spriocdháta seo a dhéanamh ar an gcéad Liosta Luain ina dhiaidh sin.
   
 2. Ach amháin i gcásanna práinne, déanfar aon fhoriarratas nó iarratas a bheartaítear a thairiscint in imeacht lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo a chur ar ais ar liosta an Luain.  Mura n-ordóidh an Breitheamh a bheidh i bhfeighil an Liosta a mhalairt, déanfar aon iarratas idirbhreitheach nó iarratas ar chead lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo, a luaitear le haon bhreitheamh eile le linn téarma, a chur ar ais chuig an gcéad liosta Luain oiriúnach eile chun é a éisteacht, ach amháin má éilíonn fíorphráinne go n-éistfí é níos luaithe.
   
 3. Glaofar ar liosta na gcásanna atá liostaithe le héisteacht sna cúig seachtaine ina dhiaidh sin laistigh den Téarma ar liosta an Luain chun a dheimhniú go rachaidh siad ar aghaidh agus go bhfuil ceanglais na Treorach Cleachtais seo comhlíonta. Tá sé de dhualgas ar chleachtóirí na bpáirtithe go léir a chinntiú go bhfreastalóidh siad ar an nglaoch rolla dearfach seo le treoracha leordhóthanacha chun a chinntiú go bhfuil na hábhair atá liostaithe le héisteacht réidh le dul ar aghaidh agus cuirfidh siad in iúl don chúirt go sonrach mura bhfuil aon cheanglais den sórt sin comhlíonta nó más dócha go mbeidh gá leis an gcás a aistriú chuig an Liosta Coinneála.
   
 4. Ar 10.00 a.m. glaofaidh an Cláraitheoir Liosta ar an liosta Luain san ord seo a leanas:
 1. Nithe sa Liosta Treoracha
 2. Aon iarratais ar orduithe toilithe in ábhair ar an Liosta Socraíochta;
 3. Cúrsaí éisteachta na gcúig seachtaine amach romhainn a ghlaoch.
 1. Ní mór do pháirtithe a bhfuil ábhair acu atá liostaithe ar an Liosta Treoracha nó le héisteacht le linn na gcúig seachtaine amach romhainn freastal ar ghlaoch rolla an Chláraitheora Liosta. Féadfaidh an Cláraitheoir Liosta treoruithe a thabhairt lena n-áirítear treoruithe maidir le páipéir freasúra a chomhdú agus a sheirbheáil nó maidir le leanúint d’orduithe arna ndéanamh ag céim an cheada i gcomhréir le treoruithe arna leagan síos ó am go ham ag an mBreitheamh i bhfeighil an Liosta.  Nuair a bheidh páipéir freasúra seachadta aistreofar na himeachtaí chuig Liosta an Bhreithimh ar 11.00 a.m.
   
 2. Féadfar, a luaithe a shocrófar é, aon chás sa liosta socraíochta a lua ar liosta an Chláraitheora an chéad Luan caoithiúil eile chun a chumasú ordú toilithe a dhéanamh faoi réir fho-mhír (7) agus de réir cibé treoruithe a leagfar síos ó am go chéile ag an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta.
   
 3. Aon orduithe is gá chun aon chríche a eascraíonn as liosta an Chláraitheora a dhéanfar i gcomhréir leis na treoruithe sin, déanfar iad a chríochnú in ainm an Bhreithimh i bhfeighil an Liosta (nó an breitheamh a ghlacfaidh an liosta 11 a chlog ar an dáta a bheidh i gceist, i.e. más difriúil).  Féadfar aon iarratas ina dhiaidh sin maidir le haon orduithe den sórt sin a dhéanamh chuig an mBreitheamh i bhfeighil an Liosta.
   
 4. Déanfar aon nithe ar gá aird an Bhreithimh a thabhairt orthu a aistriú go dtí liosta Dé Luain an Bhreithimh ar 11.00 a.m.
   
 5. Mura n-ordaítear a mhalairt, is mar seo a leanas an t-ord ina dtógfar nithe ar liosta Dé Luain an Bhreithimh:
 1. Dátaí éisteachta na gcúig seachtaine amach romhainn a ghlaoch;
 2. Nithe a liostaítear sa Liosta Réamhrabhaidh;
 3. Nithe a liostaítear le lua (lena n-áirítear treoruithe);
 4. Iarratais ex parte;
 5. Ábhair lena n-éisteacht,

3. Páirtithe

 1. Ainmneofar an tAire Dlí agus Cirt mar fhreagróir in aon imeachtaí lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo. 
 2. Ainmneofar an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta mar fhreagróir in aon imeachtaí a chuireann i gcoinne cinnidh nó molta ó oifigeach cosanta idirnáisiúnta (lena n-áirítear an príomhoifigeach cosanta idirnáisiúnta) óna mbeidh achomharc chun an bhinse, i gcás ina ndearnadh nó ina mbeartaítear an ceart achomhairc sin a fheidhmiú.

4. Pléadálacha go ginearálta

 1. Dírítear aird na n-iarratasóirí ar na nithe seo a leanas:
 1. Ordú 84, riail 20(3), a fhorálann nach leor d’iarratasóir dearbhú i dtéarmaí ginearálta de na forais lena mbaineann a thabhairt mar aon fhoras faoisimh nó faoisimh eatramhach, ach ba cheart don iarratasóir gach foras den sórt sin a lua go beacht, agus sonraí á dtabhairt nuair is iomchuí, agus sainaithneoidh sé i leith gach foras na fíorais nó na hábhair ar a mbeifear ag seasamh mar thaca leis an bhforas sin,
 2. breithiúnas na Cúirte Uachtaraí i Babington v. an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí & Eile [2012] IESC 65 a bhaineann le comhlíonadh an cheanglais sin, agus
 3. an ceanglas nach mór don fhaoiseamh atá á lorg cineál an chinnidh a bhfuil agóid á déanamh ina leith a shonrú, mar shampla “cinneadh an Aire an … (dáta) chun (sonraigh an cinneadh e.g. cárta cónaithe a dhiúltú don iarratasóir)”.
 1. I gcás ina dtionscnaítear imeachtaí a sháraíonn na ceanglais sin, ba cheart go mbeadh a fhios ag cleachtóirí go bhféadfaidh an chúirt diúltú faoiseamh a lorgaítear a dheonú ar fhorais chineálacha nó neamhshonraithe agus/nó go bhféadfadh sí iarmhairtí costais a ghearradh.
   
 2. Cuirtear na nithe seo a leanas i gcuimhne do chleachtóirí:
 1. D'fheadfaí a mheas go bhfuil an dualgas maidir le cur amú ama na cúirte a sheachaint á shárú ag pléadálacha a éilíonn líon iomarcach faoisimh agus/nó a mbaineann líon iomarcach foras leo agus d’fhéadfadh iarmhairtí costais a bheith ag baint le sárú dá leithéid.  Dá réir sin, níor cheart go n-éileodh ráitis na bhforas faoiseamh dearbhaithe nach bhfuil ann ach athchleachtach ar an bhfaoiseamh príomhúil atá á lorg.
 2. Ba cheart go mbeadh aird ag cleachtóirí ar an bprionsabal nach ndeonaítear faoiseamh dúblach de ghnáth, agus dá bhrí sin, le heisceachtaí teoranta, go mbíonn dearbhuithe iomarcach go ginearálta má dheonaítear faoiseamh substainteach ar mhodh certiorari nó mandamus, agus go bhfuil sé míchuí má dhiúltaítear an faoiseamh substainteach sin. Níor cheart, dá bhrí sin, faoiseamh dearbhaithe a éileamh de ghnáth ach amháin sa chás go dtugann sé sochar ar leith don iarratasóir nach bhfuil cuimsithe ag aon ordú certiorari ná mandamus atá á lorg (mar shampla, i gcás ina lorgaíonn an t-iarratasóir dearbhú ar mhíbhunreachtúlacht reachta), nó i gcás gurb amhlaidh go bhfuil féidearthacht ann go bhféadfaidh an chúirt dearbhú a dheonú mar mhalairt ar certiorari nó mandamus.
 3. Féadfaidh iarratasóir, áfach, in aon chás, chomh maith le faoiseamh substainteach trí certiorari nó mandamus, faoiseamh dearbhaithe aonair a lorg “Dearbhú/dearbhuithe den sórt sin ar chearta dlíthiúla agus/nó seasamh dlíthiúil an iarratasóra agus/nó daoine atá sa chaoi céanna de réir mar is cuí leis an gcúirt”, nó faoiseamh dá réir. Is féidir aghaidh a thabhairt ansin ar théarmaí beachta aon dearbhaithe den sórt sin a lorgaítear trí aighneachtaí dlíthiúla laistigh de theorainneacha na bhforas dlí a phléadáil i ráiteas na bhforas.
 1. Níor cheart na forais a tugadh chun cinn maidir le teidlíocht dlí ar na faoisimh a éilítear a mheascadh suas le ráiteas ar na fíorais ábhartha ar cheart a theorannú do chuid ar leith atá uimhrithe go leithleach de Ráiteas na bhForas dar teideal “Fíorais Ábhartha”.
   
 2. Caithfidh ráitis ar na forais agus ráitis freasúra ainmneacha aon abhcóide a shocraigh na doiciméid sin a lua.
   
 3. I gcás iarratasóir mionaoiseach a theacht in aois le linn shaolré na n-imeachtaí, ní mór don iarratasóir iarratas a dhéanamh go pras chuig an bPríomh-Oifig i gcomhréir le hOrdú 15 riail 16 ar dheimhniú a chuireann ar chumas an iarratasóra dul ar aghaidh ina (h)ainm féin, an deimhniú sin a chur san áireamh sa leabhar pléadálacha.

5. Mionnscríbhinní go ginearálta

 1. Ní mór mionnscríbhinn a bheith mar thaca le gach iarratas ex parte ó gach iarratasóir aosach a thaispeánfar ar na pléadálacha, arna mionnú roimh an iarratas a thairiscint, nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin, mura n-ordaíonn an Chúirt a mhalairt go sonrach.  Caithfidh mionnscríbhinn den sórt sin gach fíoras ábhartha a bhaineann leis an tsaincheist os comhair na cúirte a leagan amach. Ní mór mionnscríbhinn a bheith in éineacht le hiarratas ar an gceanglas seo a ligean thar ceal a leagann amach cén fáth nach féidir mionnscríbhinn dá leithéid a mhionnú agus a dheimhníonn go bhfuil aturnaetha an iarratasóra fós faoi threoir aon iarratasóir aosaithe den sórt sin.
   
 2. Mura bhfuil sí foilseánta cheana féin sna himeachtaí, ní mór cóip iomlán den ábhar seo a leanas (“an t-ábhar ábhartha uile”) a fhoilseánadh sa mhionnscríbhinn a bhfuil ina fhoras le haon chineál iarratais ex parte:
 1. an doiciméad lena gcuirtear tús leis an bpróiseas amhail aon mholadh ó fhreagróir nó ó chomhlacht poiblí eile nó ó shealbhóir oifige cinneadh a dhéanamh nó aon fhoirm iarratais nó fógra achomhairc arna chomhlánú ag iarratasóir nó thar ceann iarratasóir;
 2. gach aighneacht arna déanamh ag iarratasóir nó thar ceann iarratasóir agus aon ábhar eile a cuireadh isteach, lena n-áirítear, más infheidhme, nótaí ar aon agallamh leis an iarratasóir;
 3. téacs aon chinnidh ábhartha;
 4. an doiciméad lena dtugtar fógra don iarratasóir agus/nó dá (h)ionadaithe dlíthiúla maidir le haon chinneadh den sórt sin;

maidir le gach cinneadh a cuireadh isteach sna himeachtaí nó a bhaineann leis na himeachtaí agus gach cinneadh inimirce nó cosanta roimh ré a bhaineann le gach iarratasóir.

 1. Ní mór d’aistritheoir cáilithe gach doiciméad a fhoilseántar thar ceann iarratasóra a ullmhaítear i dteanga ar bith seachas Gaeilge nó Béarla a aistriú go Gaeilge nó go Béarla agus an doiciméad agus an t-aistriúchán a fhoilseánadh mar mhionnscríbhinn arna mionnú ag an aistritheoir sin.
   
 2. Meabhraítear do chleachtóirí nach féidir le teisteoir mionnscríbhinn a mhionnú i mBéarla nó i nGaeilge ach sa chás go bhfuil eolas leordhóthanach aige nó aici ar an teanga sin chun an mhionnscríbhinn agus gach foilseán a ghabhann léi a thuiscint go hiomlán.  Mura bhfuil eolas leordhóthanach den sórt sin ag an iarratasóir, déanfaidh sé nó sí, i gcomhréir le hOrdú 40, riail 13A(1), an mhionnscríbhinn a mhionnú i dteanga a thuigeann sé nó sí.  I gcomhréir le hOrdú 40, riail 13A(2) agus (3) faoi seach, déanfaidh aistritheoir cuícháilithe an mhionnscríbhinn sin a aistriú go ceann de theangacha oifigiúla an Stáit, agus comhdófar mionnscríbhinn ón aistritheoir a fhoilseánfaidh (a) cóip den mhionnscríbhinn teanga iasachta arna mionnú agus (b) an t-aistriúchán bunaidh ar an mionnscríbhinn sin go Béarla nó go Gaeilge, arna dheimhniú ag an aistritheoir.

6. Páipéir freasúra go ginearálta

 1. Dírítear aird na bhfreagróirí ar Ordú 84, riail 22(4), a fhorálann go ndéanfar an ráiteas freasúra agus an mhionnscríbhinn fíoraithe a chomhdú laistigh de thrí seachtaine ó sheirbheáil an fhógra foriarratais tionscnaimh ar an bhfreagróir. Ar an gcéad dáta luaite, mura bhfuil gá leis an bhfo-riail sin roimhe seo a chomhlíonadh go docht nó mura n-ordaítear a mhalairt in imthosca an cháis, cuirfear na himeachtaí ar atráth go ceann sé seachtaine, go dofhreagartha, chun an ráiteas freasúra a thaisceadh agus (más gá) mionnscríbhinn a fhíorú, nó ar feadh seacht seachtaine má mhainnigh an t-iarratasóir an ceanglas páipéir a sheirbheáil ar an bhfreagróir faoin Aoine den tseachtain inar deonaíodh cead.
   
 2. Ní gá go mbeadh mionnscríbhinn ag tacú le ráiteas cur i gcoinne mura bhfuil ann ach ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:
 1. trasnú ar aon cheann nó gach ceann de na hábhair a líomhnaítear i ráiteas na bhforas;
 2. pléadáil dhlíthiúil a eascraíonn as fíorais a chuir iarratasóir ar aghaidh nó as doiciméid a fhoilseánann an t-iarratasóir;
 3. pléadáil dhlíthiúil a eascraíonn as fíorais eile ar thaifead na cúirte (amhail agóid maidir le ham a eascraíonn ó dháta comhdaithe na bpléadálacha).
 1. Ní mór ráiteas freasúra ina bhfuil pléadáil dhearfach atá bunaithe ar ábhair fianaise nach mbeidh os comhair na cúirte ar shlí eile a thacú le mionnscríbhinn.
   
 2. Dírítear aird na bhfreagróirí ar Ordú 84, riail 22(5), a fhorálann nach leor do fhreagróir i ráiteas freasúra na forais a líomhnaítear sa ráiteas is bunús leis an iarratas a shéanadh go ginearálta, ach ba cheart don fhreagróir a lua go beacht gach foras freasúra, agus sonraí á dtabhairt i gcás inarb iomchuí, na fíorais nó na hábhair a mbainfear feidhm astu mar thaca leis an bhforas sin a shainaithint i leith gach foras den sórt sin, agus déileáil go sonrach le gach fíoras nó ábhar ar a mbeifear ag seasamh sa ráiteas atá ina fhoras don iarratas nach n-admhaíonn sé an fhírinne.
   
 3. Le linn éifeacht a thabhairt don cheanglas sin roimhe seo ní gá, áfach, i ráiteas freasúra go ndéanfaí na líomhaintí fíorais nó dlí a shéanadh i ráiteas forais ina n-aonar, saincheist ar shaincheist nó mír ar mhír, nó a dhearbhú nach bhfuil an t-iarratasóir i dteideal faoisimh nó costais, nó go bhfuil an freagróir/na freagróirí i dteideal costais. Is leor nach mbeadh i ráiteas freasúra ach na nithe seo a leanas:
 1. ráiteas go ndiúltaítear do na líomhaintí fíorais agus dlí i ráiteas na bhforas ach amháin (más infheidhme) go gceadaítear nithe sonraithe i ráiteas na bhforas agus/nó go gcuirtear an t-iarratasóir ar dhian-chruthúnas ar nithe sonraithe, agus/nó ráiteas nach n-eascraíonn forais dlí leis an bhfaoiseamh a éilítear as na hábhair fíorais a bhfuil an t-iarratasóir ag brath orthu; agus
 2. ráiteas maidir le haon nithe áirithe fíorais nó dlí ar a raibh an freagróir/na freagróirí ag brath go dearfach orthu, mar shampla go gcuireann fíorais nó imthosca sonraithe cosc ar dheonú an fhaoisimh, go bhfuil na himeachtaí as am nó gur agóid neamhcheadaithe comhthaobhachta iad in aghaidh sonraithe roimhe sin cinneadh gan agóid a dhéanamh, nó gur cheart an faoiseamh sin a dhiúltú mar gheall ar mhainneachtain an iarratasóra fíorais sonraithe nó nithe sonraithe a nochtadh le linn dó cead a fháil, mar gheall ar leigheas malartach sonraithe, nó de rogha na cúirte ag féachaint d’fhíorais agus d’imthosca sonraithe.
 1. I gcás contrártha leis an méid sin roimhe seo a bhfuil trasnú ró-atriallach i ráiteas freasúra nó i gcás ina mainnítear na hábhair dhearfacha a bhfuiltear ag brath orthu a shonrú go beacht, gan dochar d’aon ghníomh eile a fhéadfaidh an chúirt a ghlacadh, féadfaidh an chúirt costais an ráitis freasúra sin a dhícheadú.
   
 2. I gcás ina mainníonn iarratasóir an ceanglas maidir le gach ábhar ábhartha a fhoilseánadh a chomhlíonadh, féadfaidh an freagróir/na freagróirí cóip d’aon ábhar den sórt sin nach bhfuil á fhoilseánadh amhlaidh a thabhairt d’aturnaetha an iarratasóra, a dhéanfaidh mionnscríbhinn bhreise a sheachadadh laistigh de sheacht lá ón ábhar sin á chur ar fáil, an t-ábhar sin a fhoilseánadh.  Má theipeann ar aturnaetha an iarratasóra é sin a dhéanamh, féadfar a ordú don iarratasóir agus/nó a (h)aturnae costais aon mhionnscríbhinne ina dhiaidh sin thar ceann an fhreagróra nó na bhfreagróirí a theastaíonn chun ábhar den sórt sin a fhoilseánadh a íoc de réir mar a ordóidh an chúirt.

7. Iarratais ex parte

 1. Chun éifeacht a thabhairt don dualgas ionracais chun na cúirte ar gach ionadaí dlí, beidh aighneacht dhlíthiúil i scríbhinn thar ceann an Iarratasóra ag gabháil le gach iarratas ex parte lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo
   
 2. Ní dochar aon ábhar (cosúil le himeacht sibhialta nó coiriúil roimhe seo) a áireamh in aighneacht do theidlíocht iarratasóra a áiteamh nach mbaineann ábhar den sórt sin a nochtar go dlíthiúil le faoiseamh a dheonú nó a dhiúltú agus ach amháin i gcás ina luann an t-iarratasóir a mhalairt, ní hionann aon ábhar ar leith a chur isteach in aighneacht scríofa agus lamháltas den sórt sin ón iarratasóir.
   
 3. Beidh na hailt seo a leanas in aighneacht dhlíthiúil scríofa an iarratasóra: 
 1. Liosta ceisteanna/saincheisteanna dlí

Déanfar aon cheist nó saincheist dhlíthiúil a cheanglaítear ar an gcúirt a chinneadh a lua go gonta i liosta uimhrithe ar an gcéad leathanach agus a thíolacadh i bhfoirm páipéir eisiúna a leagtar amach sa chuid seo.

 1. Ráiteas ar fhíorais iomchuí
  Leagfar amach anseo in ord croineolaíoch na fíorais is ábhartha maidir leis na saincheisteanna dlíthiúla agus na fíorais go léir is gá chun go dtuigfidh an chúirt an cúlra iomlán, go háirithe maidir le stair inimirce an iarratasóra. Beidh tagairt d'uimhir/uimhreacha an leathanaigh sna páipéir ina bhfoilseántar an foilseán ag gabháil leis na príomhfhíorais a chruthaítear. I gcás ina ndíospóidfear fíoras, léireofar é sin. Beidh sé seo i gcorp na haighneachta agus ní in iarscríbhinn. Áireofar leis an alt seo:
 1. Sonraí iomlána ar gach iarratas ar chosaint nó inimirce a rinne gach iarratasóir, cibé acu sa Stát nó in áit eile, agus torthaí agus dátaí gach ceann díobh.
 2. Sonraí iomlána ar stair inimirce iomlán an iarratasóra ó d’fhág sé a thír thionscnaimh (más infheidhme) agus go háirithe an tréimhse iomlán láithreachta sa Stát a shainaithint agus an tréimhse sin a bhriseadh síos faoi threoir na ndátaí beachta a raibh an láithreacht sin dleathach (an bunús dlí a shainaithint agus an raibh sé neamhbhuan, gearrthéarmach nó fadtéarmach), nó neamhdhleathach de réir mar a bheidh, agus aon tréimhsí inar theip ar an iarratasóir/na hiarratasóirí na ceanglais tuairiscithe a chomhlíonadh lena linn a shainaithint.
 3. Sonraí faoi stádas inimirce reatha an iarratasóra/na n-iarratasóirí agus an bunús fíorasach don stádas sin (m.sh., fágadh an Stát go deonach, díbeartha, i láthair go neamhdhleathach, i láthair le cead agus an bunús leis sin).
 4. Má eascraíonn stádas inimirce reatha an iarratasóra as pósadh nó páirtnéireacht shibhialta nó caidreamh marthanach líomhnaithe le saoránach Éireannach nó AE, sonraí iomlána an phósta, na páirtnéireachta sibhialta nó an chaidrimh agus a fhad.
 1. Stair nós imeachta
  Luafaidh sé seo i bhfoirm achomair aon stair nós imeachta ábhartha lena n-áirítear dáta deonaithe an cheada, aon tréimhsí baic, urghairí nó gealltanais agus aon iarratais nó achomhairc idirbhreitheacha eile.

  Áireofar sa roinn seo sonraí maidir leis na nithe seo a leanas:
 1. aon imeachtaí roimhe seo a bhain le haon duine den iarratasóir/na hiarratasóirí ar an Liosta Tearmainn, Inimirce agus Saoránachta agus
 2. aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla eile, cibé acu sa Stát nó in áit eile a bhaineann le haon duine den iarratasóir/na hiarratasóirí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha d’aon cheann de na saincheisteanna nó dá chúlra fíorasach.

I gcás aon imeachtaí a cheanglaítear a lua san alt seo, tabharfar sonraí i dtaobh uimhreacha taifead, na torthaí, agus luanna agus dátaí iomlána aon bhreithiúnais nó breitheanna a tugadh. Sa chás go bhfuil aon imeachtaí coiriúla roimh ré ann a d’fhéadfadh a bheith ábhartha mar a dúradh, ní mór aon uimhir thaifid d’aon achomharc a bheith i sonraí an achomhairc agus beidh tagairt ag gabháil leis don áit a bhféadfar scríbhinn de na himeachtaí agus ráitis phianbhreithe bhreitheamh na trialach, nó tuarascáil ar na himeachtaí, arna ndeimhniú i dtaobh a gcruinneas, a fháil, a fhiolseánfar nó a chuirfear ar shlí eile os comhair na Cúirte nó, ina éagmais sin, san áireamh mar aguisín leis an aighneacht. Ní mór ráiteas dearfach a bheith sa roinn seo go bhfuil an t-aon imeacht eile a d’fhéadfadh a bheith bainteach le haon cheann de na saincheisteanna nó a gcúlra fíorasach leagtha amach sa roinn, nó nach bhfuil agus nach raibh aon imeachtaí eile den sórt sin ann.

 1. Argóintí dlíthiúla
  Ní mór argóintí dlíthiúla a ghrúpáil faoi cheannteidil a thagraíonn do na ceisteanna nó na saincheisteanna sonracha i roinn A de na haighneachtaí. Déanfaidh gach alt tagairt freisin don fhoras/na forais áirithe ar ar deonaíodh cead. Déanfar argóint dhlíthiúil imlíneach a thacaíonn leis na forais atá leordhóthanach chun cead a thabhairt don fhreagróir a fhreagairt a ullmhú a thíolacadh. Ní cheadófar argóint dhlíthiúil shubstaintiúil nach luaitear sna haighneachtaí dlíthiúla scríofa ag triail na caingne gan cead speisialta ón gcúirt.
   
 2. Ábhar ar bith eile is gá a nochtadh

Beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir leis an gcuid seo den aighneacht:

 1. Ní mór don chuid seo aird shonrach na cúirte a tharraingt ar aon ábhar fíorais shuntasach atá díobhálach do chás an iarratasóra ar fhaoiseamh.  Ní leor nithe díobhálacha den sórt sin a lua mar mhionnscríbhinn nó mar fhoilseán amháin, agus ní foláir na hábhair sin a aibhsiú go sonrach san aighneacht a thabharfar don chúirt faoin mír seo. Nochtfar san aighneacht freisin gach údarás ábhartha de chuid na nUaschúirteanna, Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh nó na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine  agus gach foráil reachtúil ábhartha nó gach reachtaíocht thánaisteach nó Eorpach, agus go háirithe gach údarás den sórt sin atá díobhálach don iarratas á dhéanamh. 
   
 2. I gcás nithe díobhálacha a nochtfar, míneofar san aighneacht cén fáth a bhféadfadh nithe fíorais nó dlí den sórt sin a bheith contrártha d’aighneacht an iarratasóra ar fhíorais shonracha an cháis (sonrófar na nithe sin leis na fíorais agus ní leagfar amach iad ar mhodh cineálach).  Míneoidh sé áitiú an iarratasóra i dtaobh cén fáth nár cheart go sáródh nithe díobhálacha den sórt sin an t-iarratasóir agus míneoidh sé conas a bheartaítear aon údarás díobhálach a idirdhealú nó a shárú.
 1. Síneoidh na hionadaithe dlíthiúla atá freagrach as a hábhar a shocrú an aighneacht dá dtagraítear sa mhír seo. Tá oibleagáid phearsanta ghairmiúil dúthrachta ar na hionadaithe dlíthiúla sin gach beart iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú go bhfuil siad ar an eolas faoi gach údarás ábhartha agus forálacha reachtúla nó reachtaíocht thánaisteach nó Eorpach ionas nach gcuirfear an chúirt amú. 
   
 2. Déanfar an aighneacht dá dtagraítear sa mhír seo a sheirbheáil ar na páirtithe eile sna himeachtaí laistigh den tréimhse ama a bheidh sonraithe san ordú ceada má dheonaítear cead agus laistigh de sheacht lá má dhiúltaítear cead.
   
 3. I gcás ina ndéanfar aon chineál iarratais ex parte chun na cúirte, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:
 1. ní mór an t-iarratas sin a fhíorú le mionnscríbhinn a chomhlíonann ceanglais mhír 5(2) chun an t-ábhar ábhartha uile a fhoilseánadh;
 2. dá réir sin tá oibleagáid ghairmiúil ar aturnae an iarratasóra go pearsanta gach beart cuí a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis is iomláine agus is féidir aige nó aici sula ndréachtaítear an t-iarratas, agus go háirithe na doiciméid agus na fíorais go léir a bhaineann leis na saincheisteanna dlí agus na fíorais go léir is gá don chúirt chun an cúlra iomlán a thuiscint, go háirithe maidir le stair inimirce an iarratasóra. Tá an dualgas fiosrúcháin seo ann chun a chinntiú gur féidir le hionadaithe dlí an iarratasóra an leagan is cruinne is féidir d’imeachtaí a thabhairt don Chúirt agus ionas nach gcuirfí an Breitheamh amú ar an gcaoi sin.
 3. mura féidir le haturnae an iarratasóra treoracha iomlána a fháil, beidh de dhualgas macántachta air nó uirthi, agus aon abhcóide a dtugtar treoir dó nó di san ábhar, a chinntiú go gcuirfear an Chúirt go hiomlán ar an eolas faoi theorainn na fianaise a chuirtear ansin os comhair na Cúirte. Tá sé seo riachtanach ionas gur féidir leis an gCúirt measúnú tomhaiste a dhéanamh ar luach promhaidh na fianaise. Ceanglaítear go pearsanta ar aturnae an iarratasóra a leagan amach go beacht ar mhionnscríbhinn cén fáth nach ndearnadh aon iarrachtaí, nó cén fáth nach ndearnadh iarracht leordhóthanach nó nár éirigh leo iarracht a dhéanamh, an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfomhír (b) a lorg agus a fháil, cathain go beacht a fuarthas treoracha agus cathain agus cén cineál iarrachtaí a rinneadh.
 1. Meabhraítear do chleachtóirí gur dualgais ghairmiúla iad na dualgais a bhaineann le dúthracht, fiosrúchán agus ionracas agus nach ceanglais nós imeachta amháin iad agus mar sin baineann siad le haon chineál iarratais ex parte lena n-áirítear iarratas faoi Airteagal 40.4 den Bhunreacht.
   
 2. Beidh aon iarratas ex parte, i dteannta a bheith bunaithe ar mhionnscríbhinn ó gach iarratasóir aosaithe de bhun mhír 5(1), bunaithe ar an méid seo a leanas maidir le gach iarratasóir den sórt sin:
 1. Mionnóidh gach iarratasóir aosaithe deimhnisc a bheidh le háireamh sa mhionnscríbhinn forais nó mionnscríbhinn ar leith (dá ngairtear “deimhnisc fíoraithe”) ina mionnóidh gach iarratasóir den sórt sin mar a leanas:
 1. i gcás gach ráiteas nó uiríoll a dhéanfaidh an t-iarratasóir nó aon duine eile de theaghlach an iarratasóra nó thar ceann an iarratasóra nó aon duine eile de theaghlach an iarratasóra, lena n-áirítear aon aturnae don iarratasóir nó aon bhall de theaghlach an iarratasóra, chuig aon chomhlacht inimirce nó cosanta, cibé acu sa Stát nó in aon áit eile, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta don Roinn nó don Aire Dlí agus Cirt, oifigeach cosanta idirnáisiúnta (lena n-áirítear an príomhoifigeach cosanta idirnáisiúnta) agus an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta, nó aon cheann dá n-eintitis réamhtheachtaí, go ndéantar na ráitis nó uiríll sin a nochtadh sa mhionnscríbhinn forais agus go bhfoilseántar iad leis an mionnscríbhinn sin, nó mura nochtfar amhlaidh é, ag sonrú a mhéid nár nochtadh amhlaidh é, ábhar an ráitis nó an uiríll nár nochtadh amhlaidh a mhéid is eol don iarratasóir agus na bearta a rinneadh chun a fháil agus a chur os comhair na cúirte cóip den ráiteas nó den léiriú sin;
   
 2. i gcás gach ráiteas nó uiríoll a dhéanfaidh an t-iarratasóir nó aon duine eile de theaghlach an iarratasóra nó thar ceann an iarratasóra nó aon duine eile de theaghlach an iarratasóra, lena n-áirítear aon aturnae don iarratasóir nó aon bhall de theaghlach an iarratasóra, chuig aon chomhlacht inimirce nó cosanta, cibé acu sa Stát nó in aon áit eile, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta don Roinn nó don Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, oifigeach cosanta idirnáisiúnta (lena n-áirítear an príomhoifigeach cosanta idirnáisiúnta) agus an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta, nó aon cheann dá n-eintitis réamhtheachtaí, gurb í an fhírinne atá iontu i ngach slí, nó murab í an fhírinne atá iontu, ag sonrú a mhéid atá aon ráitis nó uiríll den sórt sin bréagach;
   
 3. i gcás gach uile ráiteas sa Ráiteas Forais (i gcás iarratais ar chead) agus gach ráiteas a dhéanfaidh an t-iarratasóir nó aon duine eile de theaghlach an iarratasóra nó thar ceann an iarratasóra nó aon duine de theaghlach an iarratasóra, lena n-áirítear aturnae ar bith don iarratasóir nó thar ceann aon duine de theaghlach an iarratasóra, in aon mhionnscríbhinn sna himeachtaí nó in aon doiciméad a fhoilseánfar di, gurb í an fhírinne atá iontu ar gach slí, nó murab í an fhírinne atá iontu, ag sonrú a mhéid atá aon ráitis nó uiríll den sórt sin bréagach;
   
 4. gur feasach don iarratasóir gur cion mionnú éithigh é ráiteas a dhéanamh sa mhionnscríbhinn forais nó (de réir mar a bheidh) sa mhionnscríbhinn ar leithligh ina mbeidh na deimhnisc fíoraithe atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha a bhfuil a fhios aige nó aici a bheith bréagach nó míthreorach.
   
 5. reiligiún an iarratasóra a aithint (nó más amhlaidh a fhionnaítear nach bhfuil aon chreideamh den sórt sin aige nó aici nó go bhfuil mionnaí contrártha leis an reiligiún sin) agus ag deimhniú gur mionnaíodh i modh sonraithe an mhionnscríbhinn forais, agus (más infheidhme) an mhionnscríbhinn ar leith ina bhfuil na deimhnisc fíoraithe, ar modh é a aithníonn an reiligiún sin (go háirithe, ar an Tanakh (An Bíobla Eabhraigh) sa chás gurb é Giúdachas an reiligiún, an Tiomna Nua i gcás na Críostaíochta, nó an Qur'an i gcás Ioslam, agus mar an gcéanna maidir le reiligiúin eile, ag tabhairt sonraí i ngach cás ar an modh beacht a úsáideadh).
   
 6. go bhfuil ábhar agus impleachtaí na ndeimhneasc fíoraithe, gach ráiteas sa ráiteas forais (i gcás iarratais ar chead), agus sonraí gach éileamh agus uiríll roimhe sin a rinne an t-iarratasóir nó aon bhall dá t(h)eaghlach, nó a rinneadh thar a gceann, nó aon aturnae thar ceann aon duine acu, mínithe go hiomlán don iarratasóir ag a (h)aturnae, agus go dtuigeann an t-iarratasóir an méid sin go hiomlán; agus
   
 7. ag sonrú na teanga/na dteangacha a thuigeann an t-iarratasóir agus ag dearbhú go dtuigeann an t-iarratasóir go hiomlán an mhionnscríbhinn agus na foilseáin a ghabhann léi sa teanga ina bhfuil sí faoi mhionn; agus
 1.  Mionnscríbhinn ar leith, arna mionnú tar éis gach mionnscríbhinne ina mbeidh na deimhnisc fíoraithe a bheith curtha faoi mhionn, ag aturnae cleachtach (agus ní ag seirbhíseach nó ag gníomhaire don aturnae sin) a bheidh ag gníomhú thar ceann gach iarratasóra den sórt sin, ina mionnóidh an teisteoir mar a leanas:
 1. go mbeidh, de réir mar is fearr is eol don aturnae, mar a cuireadh i bhfios dó/di agus mar a chreideann sé/sí, na páipéir go léir is gá a fhoilseánadh faoin Treoir Chleachtais seo á bhfoilseánadh amhlaidh, agus go háirithe, i gcás gach ráiteas nó uiríoll arna ndéanamh ag an iarratasóir nó ag aon bhall eile dá theaghlach, nó arna ndéanamh thar a gceann, lena n-áirítear aon aturnae thar ceann an iarratasóra nó aon bhall de theaghlach an iarratasóra, chuig aon chomhlacht inimirce nó cosanta, cibé acu sa Stát nó in áit eile, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta don Roinn nó don Aire Dlí agus Cirt, comhlacht idirnáisiúnta oifigeach cosanta (lena n-áirítear an príomhoifigeach cosanta idirnáisiúnta) agus an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta, nó aon cheann dá n-eintitis réamhtheachtaí, go bhfuil siad nochta sa mhionnscríbhinn forais agus á bhfoilseánadh di, nó murar nochtadh amhlaidh é, ag sonrú a mhéid nár nochtadh í, ábhar an ráitis nó na huiríll nár nochtadh amhlaidh a mhéid is eol don teisteoir agus na bearta a rinneadh chun cóip den ráiteas nó den uiríoll sin a fháil agus a chur os comhair na cúirte;
   
 2. go bhfuil ábhar agus impleachtaí na ndeimhneasc fíoraithe, gach ráiteas sa ráiteas forais (i gcás iarratais ar chead), agus sonraí gach éileamh agus uiríll roimhe sin a rinne an t-iarratasóir nó ball dá t(h)eaghlach, nó a rinneadh thar a gceann, lena n-áirítear aon aturnae thar ceann aon duine acu, mínithe go hiomlán don iarratasóir ag an teisteoir, agus go dtuigeann an t-iarratasóir an méid sin go hiomlán, de réir mar is fearr is eol don teisteoir, mar a cuireadh i bhfios dó/di agus mar a chreideann sé/sí, ag sonrú go sonrach an teanga/na teangacha a thuigeann an t-iarratasóir, de réir mar is fearr is eol don aturnae, mar a cuireadh i bhfios dó/di agus mar a chreideann sé/sí; agus
   
 3. go bhfuil an teisteoir tar éis a dheimhniú gur feasach don iarratasóir gur cion mionnú éithigh é ráiteas a dhéanamh sa mhionnscríbhinn seo atá bréagach nó míthreorach in aon phonc ábhartha a bhfuil a fhios aige nó aici a bheith bréagach nó míthreorach.
   
 4. ag aithint, de réir mar is fearr is eol don teisteoir, mar a cuireadh i bhfios dó/di agus mar a chreideann sé/sí, creideamh an iarratasóra (nó más é an cás a dheimhneasc nach bhfuil aon chreideamh den sórt sin aige nó aici nó go bhfuil mionnaí contrártha leis an reiligiún sin) agus a dheimhniú gur mionnaíodh i modh sonraithe an mhionnscríbhinn forais agus an mhionnscríbhinn ina raibh na deimhnisc fíoraithe, ar modh é a aithníonn an reiligiún sin (go háirithe, ar an Tanakh (An Bíobla Eabhraigh) sa chás gurb é Giúdachas an reiligiún, an Tiomna Nua i gcás na Críostaíochta, nó an Qur'an i gcás Ioslam, agus mar an gcéanna maidir le reiligiúin eile, ag tabhairt sonraí i ngach cás ar an modh beacht a úsáidtear) i láthair pearsanta an teisteora.
 1. Más rud é tar éis mionnú na ndeimhneasc fíoraithe agus mionnscríbhinn aturnae, go ndéantar dearbhuithe, éilimh nó uiríll bhreise a mhionnú don iarratasóir nó a fhoilseánadh thar ceann an iarratasóra, nó go bhfuil dearbhuithe, éilimh nó uiríll bhreise, arna ndéanamh ag an iarratasóir nó thar ceann an iarratasóra, fianaithe i mionnscríbhinn thar ceann an fhreagróra nó na bhfreagróirí, beidh sé de cheangal ar an iarratasóir mionnscríbhinn bhreise fíoraithe mar aon le mionnscríbhinn aturnae eile i leith aon ábhair den sórt sin a mhionnú agus a chomhdú, agus mar sin de ó am go ham maidir le haon ábhar nua den sórt sin a chuirtear os comhair na cúirte.
   
 2. Ceanglaítear ar gach iarratasóir aosaithe a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát a bheith i láthair go pearsanta ar an dáta a bheidh ceaptha chun an t-iarratas substainteach a éisteacht ach amháin má scaoiltear leis/léi roimh ré ag an gcúirt nó le toiliú an fhreagróra/na bhfreagróirí, agus féadfar a cheangal air/uirthi na deimhnisc fíoraithe a dhearbhú ó bhéal ar a m(h)ionn (faoi réir an Oaths Act 1888).  Ceanglaítear ar gach iarratasóir den sórt sin socrú a dhéanamh le haghaidh aistriúcháin más gá agus, mura n-ordófar a mhalairt, beidh na costais a ghabhann leis an aistriúchán ina gcostais sa chúis.
   
 3. Chun comhlíonadh na Treorach Cleachtais seo a léiriú, féadfar a cheangal ar pháirtithe cibé seicliostaí de na ceanglais atá leagtha amach sa Treoir Chleachtais seo a ullmhóidh an Breitheamh atá i bhfeighil an Liosta ó am go ham a chomhlánú agus a chur faoi bhráid na cúirte roimh ré.

8. Ordú a dheonaíonn cead agus seirbheáil imeachtaí

 1. I gcás ina ndéantar ordú lena ndeonaítear cead –
 1. má leasaítear an ráiteas forais ag céim an cheada, nó más rud é, toisc gur lorgaíodh bac práinneach, nár cuireadh an ráiteas forais ar ríomhphost roimhe sin chuig an gCláraitheoir Liosta, nó má tá cláraitheoir seachas an Cláraitheoir Liosta ina shuí nuair a dheonaítear cead, seolfaidh an t-iarratasóir nó aturnae an iarratasóra an ráiteas forais (ina bhunfhoirm agus, má cheadaítear leasú ag céim an cheada, i bhfoirm leasaithe) ar ríomhphost i bhformáid MS Word (ní pdf) chuig an gCláraitheoir Liosta agus, más éagsúil, chuig an gcláraitheoir a shuíonn leis an gcúirt a dhéanann an t-ordú a dheonaíonn cead, faoi am scoir gnó an lae cúirte dár gcionn;
 2. mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, beidh foráil don mhéid seo a leanas san áireamh i dtéarmaí mainneachtana an ordaithe
  1. eiseoidh agus go seirbheálfaidh an t-iarratasóir an fógra foriarratais tionscnaimh laistigh de sheacht lá tar éis a cuireadh an t-ordú lena ndeonaítear cead i gcrích (ar éagmais aon bhac a deonaíodh ar chead a thabhairt agus ní bheidh costais an iarratasóra ar chead inghnóthaithe);
  2. seirbheálfaidh an t-iarratasóir ar an bhfreagróir/na freagróirí cóip den ráiteas forais, na mionnscríbhinní agus na foilseáin go léir a bhí os comhair na cúirte ag céim an cheada agus aighneachtaí dlíthiúla scríofa an iarratasóra, faoi am scoir gnó ar an Aoine den tseachtain inar deonaíodh cead (nó cibé tréimhse is faide ná sin a shonrófar san ordú), agus cheal seirbheáil den sórt sin ní bheidh costais an iarratasóra ar chead inghnóthaithe;
  3. beidh an fógra foriarratais tionscnaimh inchurtha ar ais don tríú Luan sa Téarma tar éis a dheonaítear an cead; agus
  4. déanfar costais an iarratais a fhorchoimeád ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha mhír (i) agus (ii) den fhomhír seo.
 1. Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin, i gcás ina n-áirítear agóid i gcoinne cinnidh faoi chóras Bhaile Átha Cliath i bhfaoiseamh dá ndeonaítear cead ina leith, tá treorú tugtha ag an gcúirt, le hordú uilíoch, go ngníomhaíonn comhdú aon iarratas den sórt sin mar bhac ar an gcinneadh a bhfuil sé beartaithe agóid a dhéanamh ina choinne, go dtí go ndéantar an cinneadh deiridh sna himeachtaí ar an iarratas sin, lena n-áirítear imeachtaí substainteacha má dheonaítear cead agus aon achomharc ina choinne, seachas má n-ordaíonn an chúirt a mhalairt ina dhiaidh sin.
   
 2. Ba cheart do chleachtóirí a thabhairt faoi deara gur cheart aon doiciméad a sheirbheáiltear go foirmiúil in aon imeachtaí i gcoinne freagróir a bhfuil údarás ag an bPríomh-Aturnae Stáit gníomhú ina leith (mar shampla, Éire agus an tArd-Aighne, Aire den Rialtas, Coimisinéir an Gharda Síochána agus comhaltaí den Gharda Síochána, rialtóir príosúin nó ionaid choinneála, an Binse Achomhairc um Chosaint Idirnáisiúnta, nó oifigeach cosanta idirnáisiúnta (lena n-áirítear an príomhoifigeach cosanta idirnáisiúnta)) a dhéanamh ar an bPríomh-Aturnae Stáit agus ní go díreach ar an bhfreagróir sin. Ní foláir, i ngach cás, an tseirbheáil a dhéanamh go docht i gcomhréir le rialacha na cúirte, agus ní seirbheáil leordhóthanach é, in imthosca ar bith, páipéir a thabhairt sa chúirt d'aturnaetha atá fostaithe in Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit nó ní mheasfar gur seirbheáil mhaith é, agus déanfar, in aon chás ina dtarlaíonn an t‑aistriú sin, seirbheáil fhoirmiúil ina dhiaidh sin i gcomhréir leis na rialacha.
   
 3. Déanfaidh an t-iarratasóir an mhionnscríbhinn a cheanglaítear le hOrdú 84, riail 22(6) de Rialacha na nUaschúirteanna a chruthaíonn seirbheáil ar gach freagróir (agus, de réir mar a bheidh, ar an Ard-Aighne nó ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas nuair a ordaítear iad a sheirbheáil, déanfaidh an t-iarratasóir fógra a sheirbheáil faoin iarratas ar chead faoi Ordú 84 riail 24 nó i gcás inar gá fógra a sheirbheáil air faoi Ordú 60A) a chomhdú ceithre lá glan roimh an gcéad dáta fillte don fhógra foriarratais tar éis an cead a dheonú, mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt.  Luafar go sainráite freisin sa mhionnscríbhinn sin cibé acu ar comhlíonadh nó nár comhlíonadh na coinníollacha maidir le seirbheáil san ordú lena ndeonaítear cead.

9. Iarratais eatramhacha, idirbhreitheacha nó nós imeachta

 1. I gcás ina mbeartaíonn páirtí iarratas eatramhach, idirbhreitheach nó nós imeachta a dhéanamh ar an Liosta Tearmainn, Inimirce agus Saoránachta (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta d’iarratas chun pléadálacha a leasú, chun am a fhadú, le haghaidh bac idirbhreitheach nó faoiseamh urghaire, ar chead achomhairc nó le haghaidh costas), beidh feidhm ag an méid seo a leanas:
 1. ní cheanglaítear ar an bpáirtí a bhfuil iarratas den sórt sin á dhéanamh aige faoiseamh den sórt sin a lorg sa Ráiteas Forais (ar cheart é a theorannú don fhaoiseamh atá le lorg ag an éisteacht shubstainteach) nó, i gcás iarratas ó fhreagróirí, sa Ráiteas Freasúra.
 2. Ní bheidh sé riachtanach fógra foriarratais foirmiúil a sheirbheáil le linn iarratas den sórt sin a dhéanamh; ach amháin maidir le follasú ina bhfuil gá le fógra foriarratais, nó i gcás ina n-ordaíonn an chúirt i gcás áirithe foriarratas a thabhairt. 
 3. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt sa Treoir Chleachtais seo nó arna ordú ag an gcúirt, ní bheidh sé riachtanach aighneachtaí i scríbhinn a sheachadadh maidir le hiarratais eatramhacha, idirbhreitheacha nó nós imeachta, seachas iarratais ar chead chun athbhreithniú breithiúnach a lorg agus iarratais ar chead achomhairc, ach féadfaidh páirtí ar bith in aon ábhar eile iarratas a dhéanamh chun na cúirte ar threoruithe ina leith sin. 
 4. Ní gá d’iarratas den sórt sin a bheith bunaithe ar mhionnscríbhinn ar leith sa chás go bhfuil na hábhair fhíorasacha a mbeifear ag seasamh orthu fíoraithe cheana féin sa Mhionnscríbhinn Forais nó ar shlí eile, nó nuair a bhíonn an t-iarratas ag brath ar aighneacht dhlíthiúil seachas ar chonspóid fhíorasach.
 5. Ach amháin maidir le haon ábhar a ndéileáiltear go sonrach leis i bhforáil eile den Treoir Chleachtais seo, déanfar iarratas idirbhreitheach ar Liosta an Luain trí fhógra a thabhairt trí chomhfhreagras don pháirtí/páirtithe eile atá comhionann leis an méid a bheadh ag teastáil i gcás fógra foriarratais foirmiúil.
 1. I bhfianaise gur faoi Choimisinéir an Gharda Síochána é orduithe díbeartha, orduithe aistrithe, orduithe aistrithe duine, orduithe eisiaimh agus ionstraimí comhchosúla a fhorghníomhú, i gcás ina ndeonaíonn an chúirt bac nó urghaire a chuireann srian le forghníomhú aon ionstraim den sórt sin, is ar an iarratasóir amháin a bheidh an dualgas fógra a thabhairt do Choimisinéir an Gharda Síochána faoi aon bhac nó urghaire den sórt sin i cibé slí a ordóidh an chúirt (mar shampla ar an teileafón), agus ní mór an fógra sin a thabhairt go díreach do Choimisinéir an Gharda Síochána agus é a chóipeáil mar eolas chuig an bPríomh-Aturnae Stáit.
   
 2. Ní shaorann an ceanglas i mír (2) an t-iarratasóir ón oibleagáid seirbheáil fhoirmiúil imeachtaí, lena n-áirítear an t-ordú foirmiúil nuair a chuirtear i gcrích é, a sheirbheáil ar an bPríomh-Aturnae Stáit.      

10. Leasú ar phléadálacha nó ar orduithe

 1. Déanfar aon phléadáil a leasaíodh, i gcomhréir le hOrdú 28, riail 9, Rialacha na nUaschúirteanna, a mharcáil le dáta an ordaithe faoina leasaítear é, agus an lá a dhéanfar an leasú sin, mar a leanas:

  “Arna leasú an …… lá de …… de bhun ordú an Bhreithimh Uasal …… dar dáta an lá …… de ….…”
   
 2. I gcás ina bhfuil sé beartaithe iarratas a dhéanamh ar chead chun ráiteas forais nó ráiteas freasúra a leasú, ní mór don iarratasóir nó (de réir mar a bheidh) an freagróir dréacht den ráiteas a ullmhú agus a chur ar fáil don chúirt agus don pháirtí nó do na páirtithe eile ina mbeidh, marcáilte go cuí, na leasuithe atá beartaithe, roimh aon iarratas den sórt sin a thairiscint.  Mar an gcéanna más mian le páirtí leasú a lorg ar threorú ón gcúirt faoin riail faoi bhotúin nó eile, ní mór cóip den dréacht-ordú arna leasú a chur ar fáil i scríbhinn roimh ré.

11. Fo-liostaí laistigh den Liosta Tearmainn

 1. Tá an Liosta Tearmainn briste síos sna fo-liostaí seo a leanas:
 1. liosta coinneála, le haghaidh cásanna nach féidir a éisteacht láithreach toisc go bhfuil siad ag fanacht le toradh i bpríomhchás,
 2.  Liosta Socraíochta, le haghaidh cásanna atá faoi shocrú gníomhach,
 3. an Liosta le Dátaí a Shocrú,
 4. an Liosta Treoracha, a ghlaoitear air gach Luan. 
 5. an Liosta Réamhrabhaidh.
 1. I gcás nach bhfuil aon imeacht beo ar leith liostaithe in aon cheann de na liostaí sin agus nach bhfuil sé go gníomhach laistigh de sheisín breitheamh áirithe, ní mór do pháirtithe an cás a thabhairt ar aird an Bhreithimh atá i bhfeighil an Liosta láithreach ionas gur féidir é a chur ar ais sa liosta cuí.

12. An Liosta Coinneála

 1. Nuair a aistrítear cás chuig an Liosta Coinneála chun fanacht ar thoradh imeachtaí eile (an “príomhchás”):
 1. tá oibleagáid ar ionadaithe dlíthiúla an dá pháirtí fógra a thabhairt don chúirt a luaithe is féidir tar éis aon bhreithiúnas a thabhairt sa phríomhchás, agus
 2. i gcás ina réitítear an cás, nó ina réitítear an cás ach amháin maidir le costais, nó ar aon chúis mhaith agus leordhóthanach eile, féadfaidh páirtí tráth ar bith an cás a lua ar fhógra d’fhonn an cás a bhaint den Liosta Coinneála.
 1. I gcás ina dtabharfar breithiúnas críochnaitheach i bpríomhchás i gcoinne an fhreagróra/na bhfreagróirí, beidh feidhm ag na socruithe seo a leanas mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt:
 1. déanfar an t-ábhar a liostú go buan don chéad Luan de Théarma atá sé seachtaine tar éis sheachadadh an bhreithiúnais; agus roimh an liostú sin eiseoidh an freagróir/na freagróirí tograí chuig aon iarratasóirí i gcásanna ábhartha ar an Liosta Coinneála nó déanfaidh sé páipéir freasúra a chomhdú agus a sheirbheáil in aon chásanna a bhfuil sé beartaithe na himeachtaí a chosaint d'ainneoin breithiúnais den sórt sin;
 2. más mó an líon cásanna iomchuí a bheartaítear a chosaint ná 20, ní gá ach páipéir freasúra don chéad 20 imeacht den sórt sin de réir uimhir taifid a sheachadadh sa tréimhse sé seachtaine dá dtagraítear i mír (a) den fhomhír seo, beidh seachtain bhreise ag an bhfreagróir/na freagróirí chun freasúra a sheachadadh sna 10 gcás ina dhiaidh sin de réir na huimhreach taifid is airde, agus mar sin de; agus
 3. sannfar dátaí ansin nó aistreofar an cás/na cásanna chuig an Liosta le Dátaí a Shocrú.
 1. I gcás ina dtabharfar breithiúnas críochnaitheach i bpríomhchás i bhfabhar an fhreagróra/na bhfreagróirí, beidh feidhm ag na socruithe seo a leanas mura n-ordaíonn an chúirt a mhalairt:
 1. déanfar an t-ábhar a liostú go buan don chéad Luan sa téarma, is é sin, ocht seachtaine tar éis an bhreithiúnais agus roimh an liostú sin beidh seachtain amháin ag an bhfreagróir/na freagróirí chun a iarraidh ar an iarratasóir nó ar na hiarratasóirí a chur in iúl an bhfuiltear ag leanúint le gach cás go fóill i bhfianaise an bhreithiúnais;
 2. beidh seachtain amháin ag an iarratasóir/na hiarratasóirí chun freagra substainteach a thabhairt agus chun tograí a dhéanamh ina leith sin; agus i gcás aon ní atá á shaothrú;
 3. beidh sé seachtaine ag an bhfreagróir/na freagróirí chun páipéir freasúra a chomhdú agus a sheirbheáil in aon chásanna atá á n-ionchúiseamh d’ainneoin breithiúnais den sórt sin; más mó ná 20 cás é líon na gcásanna ábhartha a bheartaítear a shaothrú, ní gá ach páipéir freasúra don chéad 20 cás den sórt sin de réir uimhir thaifid a sheachadadh faoi dheireadh na tréimhse ocht seachtaine a dúradh, agus beidh feidhm ag an bhfreagróir/na freagróirí seachtain bhreise chun páipéir freasúra a sheachadadh sna 10 gcás eile de réir na huimreach taifid, agus mar sin de; agus
 4. sannfar dátaí ansin nó aistreofar an cás/na cásanna chuig an Liosta le Dátaí a Shocrú.
 1. Má mhainníonn páirtí na bearta a cheanglaítear leis an mír seo a dhéanamh, déanfaidh an páirtí eile, laistigh de dhá sheachtain, an t-ábhar a lua go dofhreagartha leis an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta le haghaidh treoruithe iomchuí agus féadfaidh sé iarratas a dhéanamh ar na costais a bhaineann leis sin a dhéanamh.
   
 2. Ní féidir ábhar ar bith a chur ar an Liosta Coinneála mura gcuirtear in iúl don Chláraitheoir Liosta nó don Bhreitheamh, de réir mar a bheidh, sonraí faoin bpríomhchás lena bhfuiltear ag fanacht, ionas gur féidir na sonraí sin a thaifeadadh thar ceann an Phríomh-Chláraitheora.

13. An Liosta le Dátaí a Shocrú

 1. Ní mór iarratais ar chás a aistriú chuig an Liosta le Dátaí a Shocrú a dhéanamh chuig an mBreitheamh atá i bhfeighil an Liosta.  
   
 2. Má mheasann páirtí go mbeidh am éisteachta de dhíth sa chás sa bhreis ar an méid a shonraítear sa Treoir seo, ní mór don pháirtí é sin a chur in iúl don Bhreitheamh atá i bhFeighil an Liosta ag an am a chuirtear an cás ar an Liosta le Dátaí a Shocrú.
   
 3. Iarrtar ar chleachtóirí a thabhairt dá n-aire, i bhfianaise an fhéidearthacht go dtiocfaidh cásanna coimeádta nó cásanna práinneacha eile isteach ar an liosta gan fógra, go bhfuil dátaí éisteachta a shanntar faoi réir athraithe i gcás dáta le haghaidh cás coimeádta nó cás práinneach a bheith ag teastáil.

14. Aighneachtaí dlíthiúla scríofa go ginearálta

 1. I gcomhthéacs aighneachtaí dlíthiúla scríofa meabhraítear téarmaí alt 5.19 de Chód Iompair Bharra na hÉireann:

“I gcás sibhialta, ní mór d’abhcóidí a chur in iúl don chúirt, ag an tráth cuí sna himeachtaí, aon chinneadh iomchuí ar phonc dlí agus, go háirithe, aon údarás ceangailteach nó aon reachtaíocht is infheidhme ar feasach dóibh agus a chreideann siad go bhfuil sé ar an bpointe cibé acu ar son nó i gcoinne a n-áitithe atá sé.”

 1. Beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le haighneachtaí scríofa a ullmhú mura n-ordaítear a mhalairt:
 1. Déanfaidh an t-iarratasóir, laistigh de dhá sheachtain tar éis na himeachtaí a aistriú chuig an Liosta le Dátaí a Shocrú, a (h)aighneachtaí dlíthiúla a sheoladh chuig an bhfreagróir/na freagróirí agus a sheoladh trí ríomhphost i bhformáid doiciméad Word (ní pdf) chuig asylumsubmissions@courts.ie faoi bhráid na Cúirte.
 2. Laistigh de dhá sheachtain tar éis aighneachtaí dlíthiúla an iarratasóra a sheirbheáil ar an bhfreagróir/na freagróirí, seirbheálfaidh an freagróir/na freagróirí ar an iarratasóir agus seolfaidh sé aighneachtaí dlíthiúla an fhreagróra/na freagróirí trí ríomhphost i bhformáid doiciméad Word (ní pdf) chuig asylumsubmissions@courts.ie faoi bhráid na Cúirte 
 1. Glacfar leis nach n-áireofar in aon ordú le haghaidh costas a dhéanfar in imeachtaí na costais a bhaineann le haighneacht a sheachadtar de shárú ar aon spriocdháta arna shocrú le Treoir Chleachtais nó le hordú ón gcúirt, mura n-ordaíonn an chúirt go sainráite amhlaidh agus costais á lamháil.
   
 2. Beidh na hailt in aighneachtaí dlíthiúla scríofa an iarratasóra agus leanfaidh siad an fhormáid atá leagtha amach thuas le haghaidh aighneachtaí maidir le cead.
   
 3. Ach amháin mar a ordaítear a mhalairt go speisialta, ní cheanglófar ar an bhfreagróir aighneachtaí a sheachadadh go dtí go bhfaighidh sé aighneachtaí an iarratasóra. Beidh na hailt seo a leanas in aighneachtaí dlíthiúla scríofa an fhreagróra:
 1. Liosta Breise/Malartach de cheisteanna/saincheisteanna dlí
  liosta de na ceisteanna nó de na saincheisteanna dlí breise nó malartacha seachas na cinn a chuir an t-iarratasóir i láthair a mheasann an freagróir a bheith riachtanach.
   
 2. Ráiteas Breise/Malartach ar fhíorais ábhartha
  leagfar amach ráiteas fíorais breise nó malartach in ord croineolaíoch ina leagfar amach na leasuithe is gá ar ráiteas fíorais an iarratasóra. Beidh sé seo i gcorp na haighneachta agus ní in iarscríbhinn.
   
 3. Ráiteas Breise/Malartach ar stair nós imeachta
  déanfar ráiteas breise nó malartach ar stair nós imeachta a leagan amach in ord croineolaíoch ina leagfar amach na leasuithe is gá ar ráiteas an iarratasóra ar stair nós imeachta.
   
 4. Argóintí dlíthiúla
  Is mar fhreagra ar cheannteidil agus seicheamh argóintí an iarratasóra a bheidh argóintí dlí an fhreagróra agus leanfaidh siad iad sin, a mhéid is féidir.
 1. Síneoidh an t-abhcóide a shocraigh na haighneachtaí sin gach aighneacht dhlíthiúil.
   
 2. Ní mór tagairtí d'aighneachtaí dlíthiúla scríofa maidir le cás-dlí agus dlí reachtúil a hipearnascadh le leagan atá inrochtana don phobal más féidir e.g. www.irishstatutebook.ie, www.courts.ie, www.bailii.org
   
 3. Caithfidh líne ábhair gach ríomhphost chuig asylumsubmissions@courts.ie an fhormáid seo a leanas a leanúint: teideal an cháis, uimhir thaifid (san fhoirm bliain (spás) uimhir (spás) AB (nó cód cuí eile)), dáta agus cineál na héisteachta (má tá sé socraithe cheana féin), an páirtí a bhfuil na haighneachtaí á dtaisceadh thar a cheann agus cineál an doiciméid atá á thaisceadh; mar shampla “Smith v. IPAT 2018 1001 AB - Le haghaidh éisteacht shubstainteach 1 Nollaig 2018 - aighneachtaí dlíthiúla scríofa an iarratasóra”.

15. Páipéir a thaisceadh le haghaidh éisteachtaí substainteacha

 1. Beidh ag gabháil le gach páipéar a thaiscfear faoi bhráid an Bhreithimh i bhfeighil an Liosta litir chlúdaigh ina leagfar amach an fáth a bhfuil na páipéir sin á dtaisceadh (e.g., chun críche éisteachta substainteach atá ar feitheamh ar dháta ainmnithe).
   
 2. Lóisteálfaidh aturnae an iarratasóra sa Phríomh-Oifig don Chláraitheoir Liosta:
 1. sraith iomlán de phléadálacha;
 2. cóip chrua d'aighneachtaí dlíthiúla scríofa gach ceann de na páirtithe, stápláilte aonair, ar leithligh ón leabhar pléadálacha agus nach bhfuil faoi cheangal laistigh de; agus
 3. leabhar ceangailte comhaontaithe údaráis

tráth nach déanaí ná 12 meán lae ar an Déardaoin den tseachtain roimh an tseachtain ina bhfuil an cás liostaithe le haghaidh éisteacht shubstainteach. Ní bhaineann an ceanglas seo le hiarratais eatramhacha, idirbhreitheacha nó nós imeachta ar liosta an Luain.

 1. Sula ndéanfaidh siad leabhair phléadálacha nó údaráis a thaisceadh faoi bhráid na Cúirte, ní mór do gach páirtí cóip iomlán uimhrithe d’aon leabhar pléadálacha nó údaráis a bheartaíonn sé a thaisceadh nó a thabhairt don chúirt a sheachadadh ar an bpáirtí eile roimh ré. 
   
 2. Ba cheart leabhair agus páipéir atá le húsáid ag an gCúirt a chur i láthair agus a eagrú mar a leanas:
 1. Ba chóir gach leabhar pléadálacha agus/nó foilseáin a cheangal agus a uimhriú go hiomlán;
 2. Ba chóir go n-aithneodh gach leabhar ar a chlúdach an páirtí a thaisceann é;
 3. Ba chóir go mbeadh leathanach ábhair i ngach leabhar agus, nuair is féidir, ba chóir go mbeadh uimhir doiciméid air a fhreagraíonn d’uimhir an doiciméid san innéacs. Ba cheart gach foilseán a shainaithint ar an leathanach ábhair trí thagairt a dhéanamh d’uimhir an foilseáin, uimhir an leathanaigh ina bhfuil sé le fáil agus cur síos ar an mír (m.sh., “Foilseán AB1, Ordú díbeartha dar dáta (dáta)” seachas “Foilseán AB1”;
 4. Ní bheidh níos mó ná 150 leathanach an ceann in aon imleabhar aonair páipéir; i gcás páipéir a sháraíonn an fad sin, ba cheart imleabhair líonmhara a úsáid;
 5. Déanfaidh na páirtithe cóipeanna de na húdaráis dhlíthiúla/cásdlí dá dtagraítear sna haighneachtaí dlíthiúla scríofa a sheachadadh i leabhair cheangailte (nach mó ná 150 leathanach in aon imleabhar amháin), arna dtáblú faoi threoir chlár na n-ábhar i bhfoirm leabhair chomhaontaithe údarás.
 1. Ba cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara, i gcomhréir le halt 65(3) d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte, 1926, féadfaidh an chúirt aon pháipéir a sheachadtar chun na cúirte a choinneáil agus de ghnáth cuirfear de láimh iad go rúnda tar éis imeachtaí a thabhairt chun críche.  Mar sin níor cheart doiciméid bhunaidh a thabhairt don chúirt de ghnáth mar ní féidir aon doiciméid a chuirtear isteach a thabhairt ar ais. 

16. Teorainneacha ama ar aighneachtaí ó bhéal ag éisteachtaí

Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, beidh feidhm ag na teorainneacha ama seo a leanas maidir le héisteachtaí:

 1. ag aon éisteacht ar aon iarratas idirbhreitheach nó nós imeachta, lena n-áirítear cead achomhairc nó maidir le costais: 10 nóiméad in aghaidh an pháirtí (féadfaidh an t-iarratasóir cuid dá (h)am a chur in áirithe, le sonrú ag an tús, le haghaidh freagra);
 2. ag aon éisteacht shubstainteach: 30 nóiméad in aghaidh an pháirtí (féadfaidh an t-iarratasóir cuid dá (h)am a chur in áirithe, le sonrú ag an tús, le haghaidh freagra).

17. Oibleagáidí ginearálta na gcleachtóirí

Cuirtear na nithe seo a leanas i gcuimhne do chleachtóirí:

 1. tá oibleagáid ar aturnae a bheith agus fanacht i dteagmháil éifeachtach lena chliant nó lena cliant, agus i gcás go scoireann sé nó sí de bheith i dteagmháil leis/léi, ní mór d'aturnae iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt chun teacht as taifead go pras;
 2. tá sé de dhualgas ar chleachtóirí a sheiceáil go pearsanta cibé acu an ndearnadh nó nach ndearnadh aon leasuithe ar aon reacht a luadh agus a chinntiú go dtarraingítear aird na Cúirte orthu sin;
 3. i gcás ina dtugann cleachtóirí faoi deara go bhfuil earráid i mbreithiúnas nó ordú (cibé acu an breithiúnas ceadaithe nó neamhcheadaithe é) a thiocfadh faoin riail faoi bhotúin, tá sé d’oibleagáid orthu an t-ábhar a thabhairt os comhair na Cúirte láithreach; ba cheart é sin a dhéanamh -

 

 1. i gcás ina lorgaítear ceartúcháin neamhchonspóideacha a dhéanamh ar ordú, trí ríomhphost chuig an gcláraitheoir agus iad a chóipeáil chuig an taobh eile,
 2.  i gcás ina lorgaítear ceartúcháin neamhchonspóideacha a dhéanamh ar bhreithiúnas, trí ríomhphost chuig cúntóir breithiúnach an bhreithimh agus cóipeáil chuig an taobh eile
  agus
 3. in aon chás eile tríd an ábhar a chur faoi bhráid na Cúirte i gcúirt oscailte a luaithe is féidir;
 1. más mian le cleachtóirí (cibé abhcóidí nó aturnaetha) iad a chur leis an liosta cúrsaíochta ríomhphoist le haghaidh fógraí ginearálta a choimeádann an Cláraitheoir Liosta, is orthu féin atá an fhreagracht a seoladh ríomhphoist cothrom le dáta a chur in iúl don Chláraitheoir.

18. Páipéir a tharchur i gcás inar nochtadh neamhdhleathacht féideartha

Más rud é go bhfuil breitheamh a dhéileálann le himeachtaí lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo, nó le haon imeachtaí Ard-Chúirte eile, den tuairim go dtugann na páipéir forais le hamhras a bheith ann gur pósadh caoithiúil é aon phósadh a rinne náisiúnach neamh-Éireannach, is é sin, d'fhéadfaí gur chun leasa inimirce go príomha a rinneadh é, nó go ndearnadh aon chion a bhaineann le hinimirce, nó go ndearna aon teisteoir nó finné in imeachtaí lena mbaineann an Treoir Chleachtais seo ábhar a thaisceadh nó fianaise a thabhairt atá bréagach nó míthreorach d’aon ghnó, féadfaidh an breitheamh, gan dochar d’aon chumhacht eile é sin a dhéanamh, a threorú don pháirtí eile, nó don Phríomh-Chláraitheoir, na páipéir sna himeachtaí agus aon bhreithiúnas de chuid na cúirte a tharchur chuig an nGarda Síochána.

19. Cead chun achomharc a dhéanamh

Déanfar iarratais ar chead chun achomharc a dhéanamh de bhun alt 5(6) den Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000, (arna leasú le halt 34 den Acht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014) ar liosta an Luain ar fhógra a thabhairt don fhreagróir laistigh de 28 lá tar éis an cinneadh lena mbaineann a fhógairt ó bhéal agus beidh aighneachtaí dlíthiúla i scríbhinn ag tacú leis ina leagfar amach téacs beacht an phointe/na bpointí beartaithe dlí a bhfuil tábhacht phoiblí eisceachtúil ag baint leis/leo a eascraíonn agus a mhíníonn conas a chomhlíonann an t-iarratas na critéir maidir le cead achomhairc a dheonú.  Déanfar aighneachtaí den sórt sin a sheirbheáil ar an bhfreagróir seacht lá ar a laghad roimh an dáta ar a mbeartaítear cead achomhairc den sórt sin a lorg, agus féadfaidh an freagróir freagra a thabhairt ar aighneachtaí den sórt sin laistigh den tréimhse seacht lá sin.

20. Neamhchomhlíonadh na Treorach Cleachtais seo

I gcásanna mainneachtana an Treoir Chleachtais seo a chomhlíonadh, féadfaidh an chúirt cibé ordú is cuí léi a dhéanamh lena n-áirítear aon ordú maidir le costais i gcoinne páirtí mainneachtana, agus/nó ordú maidir le costais i gcoinne aturnae mainneachtana faoi Ordú 99, riail 6, agus/nó ordú ag dícheadú costas amhail idir aturnae agus a c(h)liant faoi Ordú 99, riail 7, agus/nó ordú ag dícheadú costais páirtí ar éirigh leis nó léi seachas sin amhail in aghaidh an pháirtí eile.

21. Tosach Feidhme

 1. Tiocfaidh an Treoir Chleachtais seo i ngníomh ar an 1 Eanáir, 2019.
 2. Faoi réir fho-mhír (3), tá feidhm ag an Treoir Chleachtais seo maidir le himeachtaí cibé acu ar cuireadh tús leo roimh an dáta dá dtagraítear i bhfomhír (1) nó dá éis.
 3. I gcás inar deonaíodh cead in aon imeachtaí roimh an 1 Eanáir, 2019, beidh ar an iarratasóir/na hiarratasóirí na mionnscríbhinní dá dtagraítear i mír 7(8) a sheachadadh ar an Aoine 18 Eanáir, 2019 nó roimhe sin.

22. Treoruithe Cleachtais Roimhe Seo

 1. Leanfaidh Treoir Chleachtais Uimh. AC68 den 22 Meán Fómhair 2016, ach amháin i gcás mhíreanna 3(d), 4 agus 6 de, faoi réir na Treorach Cleachtais seo, d'fheidhm a bheith acu.
 2. Déantar Treoir Chleachtais Uimh. AC78 den 11 Bealtaine, 2018 a chúlghairm ar theacht i bhfeidhm don Treoir Chleachtais seo.

Peter Kelly
Uachtarán na hArd-Chúirte
Arna dhátú an 17ú lá seo de Nollaig 2018.

 

Féach leagan Word téacs iomlán na treorach cleachtais seo (dar dáta 17 Nollaig 2018) anseo:  HC81 Liosta tearmainn, inimirce agus saoránachta 
Féach nóta míniúcháin a ghabhann leis an treoir chleachtais seo -
 Nóta Míniúcháin

High court