DC14

Síneadh Neamhchonspóidithe ar Orduithe Cúraim Eatramhaigh

 1. I bhfianaise staid COVID-19 atá ag forbairt faoi láthair agus an gá atá le díriú ar leathadh COVID-19 sa phobal a chosc, tá cinneadh déanta ag Uachtarán na Cúirte Dúiche go mbeidh feidhm ag na bearta breise seo a leanas maidir le gnó na Cúirte maidir le hiarratais neamhchonspóidithe ar Orduithe Cúraim Eatramhaigh a Shíneadh.
   
 2. Is féidir le haturnaetha don iarratasóir, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Iarratais ar Shíntí Neamhchonspóidithe ar Ordú Cúraim Eatramhaigh a dhéanamh trí ríomhphost a chur chuig an oifig chúirte ábhartha le cóip scanta de Mhionnscríbhinn Forais faoi mhionn ina leagtar amach na forais fianaise atá leis an iarratas agus toiliú scríofa ó aturnaetha an tuismitheora/na freagróra á fhoilseánadh. Ní mór an ríomhphost seo a chóipeáil chuig na haturnaetha do gach duine de na tuismitheoirí, d’aon pháirtithe fógra agus don Chaomhnóir ad Litem.
   
 3. Tar éis dó/di an ríomhphost dá dtagraítear i Mír 2 thuas a fháil ní mór d'aturnae an Chaomhnóra ad Litem cóip scanta de Thuarascáil arna síniú ag Caomhnóir ad litem gach linbh a chur chuig an oifig chúirte iomchuí ina leagtar amach tacaíocht an Chaomhnóra ad litem don ordú atá á lorg agus na cúiseanna lena dtacaíocht ag tagairt do mhianta agus leas an linbh/na leanaí ábhartha.
   
 4. Más rud é go dtoilíonn tuismitheoir(í) an Fhreagróra, tar éis a dteidlíocht do chúnamh dlíthiúil a fháil agus cinneadh déanta acu dul ar aghaidh gan ionadaíocht dlí, leis an ordú atá á lorg, déanfar tagairt dó seo i Mionnscríbhinn Forais an Iarratasóra agus foilseántar toiliú scríofa an tuismitheora.
   
 5. Murar féidir tuismitheoir(í) an Fhreagróra a fháil agus/nó a aimsiú agus/nó má tá siad básaithe agus/nó mura bhfuil a fhios cá bhfuil siad, ní mór tagairt a dhéanamh dó seo i Mionnscríbhinn Forais an Iarratasóra.
   
 6. I gcásanna ina bhfuil toiliú den sórt sin agus gur leanadh na céimeanna atá leagtha amach thuas, is féidir leis an gCúirt cinneadh a dhéanamh faoin ábhar gan a cheangal ar an aturnae freastal go pearsanta sa chúirt chun an t-iarratas a bhogadh agus gan aon duine de na páirtithe agus/nó an Caomhnóir ad litem a bheith i láthair agus eiseoidh Oifig na Cúirte Ordú lena gcuirtear Síneadh leis an Ordú Cúraim Eatramhaigh do na leanaí. Tiocfaidh na horduithe ón dáta a shonraítear san iarratas agus cuirfear cóip den iarratas leis an toiliú ar an gcomhad cúirte.
   
 7. Ceanglófar ar Aturnaetha an Iarratasóra gealltanas a thabhairt sa ríomhphost a ghabhann lena n-iarratas go ndéanfar na Mionnscríbhinní bunaidh go léir a chomhdú san oifig chúirte ábhartha ag an gcéad deis a bheidh ar fáil chuige sin. Ceanglófar ar chaomhnóirí ad litem nó ar a n-aturnaetha gealltanas a thabhairt gach Tuairisc bhunaidh a chomhdú ag an oifig chúirte ábhartha ag an gcéad deis a bheidh ar fáil chuige sin.
   
 8. Déanfar athbhreithniú ar an Treoir seo de réir mar a thagann forbairt ar an éigeandáil sláinte poiblí agus beidh feidhm leis go dtí go bhfógrófar a mhalairt.
District Court