DC17

Úsáid Nasc Teilifíse Beo in Imeachtaí Sibhialta sa Chúirt Dúiche

Treoir Chleachtais maidir le Nasc Teilifíse Beo a úsáid

in Imeachtaí Sibhialta i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

 

Ginearálta

 1. Tiocfaidh an Treoir Chleachtais seo i bhfeidhm ar an 19 Bealtaine 2020 maidir le cúram leanaí agus imeachtaí dlí teaghlaigh mar a shonraítear anseo.
 1. Ní dhéileálann an Treoir Chleachtais seo ach le nasc beo teilifíse (“NBT”) amháin agus mar sin tá sé gan dochar d’aon treoir chleachtais/treoracha cleachtais atá ann cheana lena ndéantar foráil maidir le seoladh imeachtaí cúraim leanaí nó dlí teaghlaigh go ginearálta.
 1. Ní mór an Treoir Chleachtais seo a léamh i gcomhar le halt 25 den Acht um Fhoréigean Baile, 2018, alt 26 den Acht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2008 (“Acht 2008”), alt 21 d’Acht na Leanaí, 1997, agus na Rialacha Cúirte Dúiche, 2005 arna leasú.

An Cuspóir

 1. Úsáid a bhaint as teicneolaíocht NBT laistigh den timpeallacht chúirte nua-aimseartha chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a leathnú in imeachtaí sibhialta sonraithe trí rochtain ar an gcóras cúirte a fheabhsú, rud a sheachnaíonn an gá atá le taisteal gan ghá agus costais a shábháil, ach gan cur isteach ar chearta bunreachtúla agus dlíthiúla na bpáirtithe sna himeachtaí nó ar leas leanaí nó daoine óga is ábhar d’imeachtaí den sórt sin.

Imeachtaí lena mbaineann an treoir seo

 1. Baineann an treoir seo le himeachtaí um chúram leanaí agus dlí teaghlaigh ina bhfuil ionadaíocht dhlíthiúil ag na páirtithe (agus in imeachtaí cúraim leanaí ina gceaptar caomhnóir ad litem ) agus ina bhfuil an chúirt den tuairim nach gcruthódh úsáid na teicneolaíochta NBT míchothromaíocht do na páirtithe nó go mbeadh sé contrártha ar shlí eile le leasanna an cheartais.
 2. Ní chuireann an treoir seo cosc ar pháirtithe gan ionadaíocht i gcúrsaí dlí teaghlaigh nó cúram leanaí nó páirtithe eile in ábhair shibhialta eile iarratas a dhéanamh go n-éistfí le fianaise NBT. Éistfear iarratais den sórt sin agus cinnfidh an chúirt iad de réir an dlí.

Tús a chur leis an nós imeachta NBT

 1. Féadfaidh an chúirt, as a treoir féin nó ar iarratas ó aon cheann de na páirtithe, agus tar éis na páirtithe a éisteacht, a ordú go bhféadfaidh páirtí páirt a ghlacadh in aon éisteacht sna himeachtaí, nó go bhféadfaidh finné fianaise a thabhairt in aon éisteacht den sórt sin, ó shuíomh seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh nó lasmuigh den Stát, trí NBT.
 1. Ba cheart iarratais ar chead chun fianaise a éisteacht trí NBT a dhéanamh chuig an gcúirt tráth nach lú ná 21 lá roimh an dáta ar a bhfuil sé beartaithe fianaise a éisteacht sna himeachtaí.
 1. Ní dheonóidh an chúirt treoir den sórt sin ach amháin má tá saoráidí ar fáil a chuireann ar chumas an pháirtí nó an fhinné:
 1. na himeachtaí a fheiceáil agus a éisteacht ag an éisteacht, agus
 1. a bheith le feiceáil agus le cloisteáil ag na daoine a bheidh i láthair sa seomra cúirte ina bhfuil an éisteacht ar siúl.
 1. D’ainneoin go bhfuil an teicneolaíocht NBT ar fáil ní ordóidh an chúirt a húsáid:
 1. Dá mbeadh sé éagórach d’aon cheann de na páirtithe é sin a dhéanamh, nó
 1. Dá mbeadh sé contrártha do leasanna an cheartais é sin a dhéanamh.

 

Gealltanas aturnae

 1. Sula ndeonaítear treoir ní mór d’aturnae an pháirtí atá ag iarraidh an finné/na finnéithe a ghlaoch trí NBT gealltanas (i scríbhinn nó ó bhéal) a thabhairt don chúirt an méid seo a leanas a dhéanamh:
 1. Páirt iomlán a ghlacadh in aon ghlaonna tástála riachtanacha chuig an suíomh cianda;
 1. Aon fhaisnéis theicniúil riachtanach a sholáthar don chláraitheoir maidir leis an suíomh cianda;
 1. A chinntiú go gcuirtear na doiciméid riachtanacha go léir ar fáil don fhinné ag an suíomh cianda; agus
 1. A chinntiú go bhfuil an téacs diaga cuí chun an mionn a ghlacadh roimh theistiméireacht a thabhairt ar fáil don fhinné ag an suíomh cianda.

Imeachtaí a aistriú

 1. Ba cheart do chleachtóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go n-eascródh gá imeachtaí a aistriú chuig seomra cúirte ina bhfuil an trealamh riachtanach i gcúirt a bhfuil dlínse aici chun na himeachtaí a éisteacht agus a dhiúscairt le hiarratas rathúil ar fhianaise a éisteacht ag baint úsáid as NBT.
 1. Má dheonaítear ordachán maidir le húsáid NBT measfar an páirtí nó an finné lena mbaineann a bheith i láthair ag an éisteacht lena mbaineann.

Imeachtaí de bhun Acht 2018

 1. In imeachtaí sibhialta de bhun Acht 2018, féadfaidh duine (seachas an freagróir) fianaise a thabhairt trí NBT sa chás nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige/aici (mura n-aithníonn an chúirt cúis mhaith dá mhalairt) agus in aon chás eile, le cead na cúirte.
 1. Déanfar taifead fuaime agus físe ar gach fianaise a thaispeánann NBT in imeachtaí sibhialta de bhun fhorálacha Acht 2018.
 1. I gcás nach bhfuil saoráidí NBT i bhfeidhm i ndúiche na cúirte dúiche agus i dtuairim na cúirte lena mbaineann gur inmhianaithe an fhianaise sna himeachtaí a thabhairt trí NBT, féadfaidh an chúirt a ordú go n-aistreofar na himeachtaí chuig dúiche ina bhfuil na saoráidí i bhfeidhm. Féadfaidh breitheamh a bheidh sannta de thuras na huaire don dúiche ar aistríodh na himeachtaí chuici éisteacht leis na himeachtaí.

Éisteachtaí

 1. D’ainneoin úsáid NBT ag láthair nó láithreacha scoite ón seomra cúirte, is go príobháideach a éistfear na himeachtaí agus ní cheadófar ach d'oifigigh na cúirte, na páirtithe agus a n‑ionadaithe dlí, finnéithe agus cibé daoine eile a cheadóidh an breitheamh a bheith i láthair sa seomra cúirte nó ag an láthair/na láithreacha cianda. Féadfaidh an breitheamh a ordú d’aon fhinné nach páirtí é/í an seomra cúirte nó an láthair/na láithreacha cianda a fhágáil go dtí go mbeidh a gcuid fianaise ag teastáil nó tar éis a gcuid fianaise a bheith críochnaithe.

Rannpháirtíocht dhíreach agus/nó ionadaíocht ar an leanbh

 1. I gcás ina ndéanann leanbh iarratas ar bheith i láthair le linn na héisteachta, nó le linn cuid ar leith d’éisteacht na n-imeachtaí, ní mór an t-iarratas sin a chur faoi bhráid na cúirte. Deonóidh an chúirt an t-iarratas mura bhfeictear don chúirt, ag féachaint d’aois an linbh nó cineál na n-imeachtaí, nach mbeadh sé chun leasa an linbh aontú leis an iarratas.
 1. De bhun alt 26(1) d’Acht 2008, féadfaidh an chúirt a ordú go bhféadfaidh an leanbh a bheith i láthair trí NBT.

 

Cás atá le héisteacht ag úsáid NBT a liostú

 1. Ar a laghad 14 lá roimh an éisteacht ní mór a dhearbhú don chúirt:
 1. gur comhlíonadh go hiomlán aon nó gach treoir um chásbhainistiú,
 1. go bhfuil an NBT ar fáil agus i riocht mhaith oibre
 1. gur comhlíonadh na gealltanais a thug an t-aturnae.
 1. Chun éifeachtúlacht a chinntiú, molann an chúirt go ndéanfadh na páirtithe go léir na tuarascálacha agus na doiciméid ábhartha go léir a chomhdú go leictreonach agus go gcaithfidh na páirtithe ainmneacha na bhfinnéithe agus a gcáilíochtaí gairmiúla agus líon agus infhaighteacht na bhfinnéithe a theastaíonn don chroscheistiú a chur in iúl don chúirt.
 1. Ní mór do gach páirtí an chúirt a chur ar an eolas faoi ábhar ar bith a d’fhéadfadh moill a chur ar an éisteacht nó fad a chur léi agus sceideal réalaíoch a sholáthar don chúirt maidir le héisteacht na n-imeachtaí ionas gur féidir leis an gcúirt an t-am riachtanach a leithdháileadh chun iarracht a dhéanamh a chinntiú go gcuirtear an éisteacht i gcrích laistigh den tréimhse shonraithe.

 

Treoirlínte: Treoirlínte maidir le Cian-Éisteachtaí
Foscríbhinn 1: Foirm Dheimhnithe le haghaidh Cian-Éisteachtaí

District Court