DC25

Dhúiche Uimh. 20. Cuirteanna Dúiche Mhala, Mhainistir Fhear Maí & Mhainistir na Corann: I gcás Alt 32.1 (a /b) den Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964 & Maidir le I.R. 587 de 2018

TREOIR CHLEACHTAIS
DO DHÚICHE UIMH. 20
CÚIRTEANNA DÚICHE MHALA, MHAINISTIR FHEAR MAÍ AGUS MHAINISTIR NA CORANN

Maidir le hAlt 32.1 (a /b) den Acht um Chaomhnóireacht Naíon 1964
Maidir le I.R. 587 de 2018

 

De bhun Airteagal 42A, 4.2, tá tuairimí linbh/leanaí atá in ann a dtuairimí féin a fhoirmiú le fáil amach in imeachtaí Caomhnóireachta, Coimeádta agus Rochtana.

Is é dearcadh na Cúirte gurb é an modh is fearr chun tuairimí/mianta a fháil do gach leanbh os cionn 5 bliana d’aois ná trí mheasúnú faoi Alt 32 den Acht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 (arna leasú) (a thugtar GOIA 1964 air anseo feasta)

Dá réir sin, mura bhfuil Comhaontú idir na Páirtithe in imeachtaí den sórt sin, ordóidh an Chúirt go ginearálta go lorgófar tuarascáil ó Mheasúnóir gairmiúil atá cáilithe go cuí.

Is é dearcadh na Cúirte gur cheart moilleanna sna himeachtaí seo a choinneáil chomh híseal agus is féidir agus mar sin go ndéanfar iarratais de bhun Alt 11 de GOIA 1964 a chur ar ais os comhair na Cúirte laistigh de 6 seachtaine ar a dhéanaí ón dáta a eisítear iad, chun a chinneadh an bhfuil gá le hOrdú faoi alt 32.1 (a nó b).

Má chinntear gur gá, beidh na nithe seo a leanas AG TEASTÁIL ón gCúirt.

 • Ainm agus seoladh an mheasúnóra.
 • Deimhniú go bhfuil maoiniú ann don tuarascáil.
 • An dáta inar féidir tús a chur leis an measúnú.
 • An dáta ar a gcríochnófar an measúnú.

Go ginearálta, déanfaidh an CHÚIRT ach amháin i gcúinsí eisceachtúla, ORDÚ AG CEAPADH MEASÚNÓRA chun tuarascáil a chomhlánú faoi alt 32.1 (A) AMHÁIN.

Agus cinneadh á dhéanamh maidir le leas an linbh/na leanaí, iarrfar ar an MEASÚNÓIR mianta/dearcthaí an linbh/na leanaí a mheas sna cúinsí sin.

Tá súil ag an gCÚIRT, i gcomhlíonadh nósanna imeachta córa, go scríobhfar an Tuarascáil ar an tuiscint go bhfeicfear an tuarascáil iomlán nuair a bheidh sí críochnaithe agus tugtha chun críche agus gur dócha go mbeidh sí i seilbh na bPáirtithe lena mbaineann. Déantar é seo chun cabhrú leis na Páirtithe réasúnaíocht, torthaí/moltaí na tuarascála a bhreithniú agus machnamh dáiríre a dhéanamh orthu.

Mura ndéantar a mhalairt d’iarratas roimh ré, déanfaidh An CHÚIRT ORDÚ Á ORDÚ GO SCAOILFIDH OIFIG NA CÚIRTE DÚICHE AN TUARASCÁIL ALT 32 CHUIG NA hATURNAETHA/PÁIRTITHE NUAIR A FHAIGHTEAR Í ISTEACH SAN OIFIG.

 

RIAIL MAIDIR LE CÚIRT IATA

Tá tuarascálacha ALT 32 faoi réir na RIALACH MAIDIR LE CÚIRT IATA. Ceanglóidh an Chúirt go gcloífidh na Páirtithe go docht le déine iomlán na "Rialach maidir le Cúirt Iata" agus go gcloífidh siad leo.

FÉADFAR A MHEAS GUR DÍSPEAGADH CÚIRTE É MAINNEACHTAIN TOILIÚIL AN RIAIL MAIDIR LE CÚIRT IATA A CHOMHLÍONADH AGUS FÉADFAR PIONÓS NÓ PRÍOSÚNACHT NÓ AN DÁ RUD A GHEARRADH

 

RIACHTANAIS NA TUARASCÁLA

Ní mór don MHEASÚNÓIR breithniú sonrach a dhéanamh ar na nithe seo a leanas.

 • Mianta/dearcthaí an linbh/na leanaí, (más féidir iad a fháil amach).
 • Cúinsí sheasaimh na bpáirtithe faoi seach.
 • Mianta na bpáirtithe.
 • An ráiteas maidir le Socruithe mar atá comhdaithe.
 • Aon tuarascálacha breise mar a chomhaontaítear nó a ordaítear.

Ba cheart go ndéanfadh an Tuarascáil trácht sonrach breise (agus critic a dhéanamh más cuí) ar an Ordú nó ar na hOrduithe atá á lorg ag na Páirtithe faoi seach lena n-áirítear a réasúnaíocht tacaíochta.

Ba cheart go n-aithneodh an Tuarascáil (más féidir) gach gníomh breise atá le breithniú/le déanamh ag na Páirtithe, i gcomhpháirt nó go leithleach a d’fhéadfadh coinbhleacht a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a laghdú.

IARRTAR SA TUARASCÁIL MOLTAÍ A DHÉANAMH A MHÉID IS INDÉANTA

 • MAIDIR LE TEAGMHÁIL THRÉIMHSIÚIL, IDIR DHÍREACH AGUS INDÍREACH, SA GHEARRTHÉARMA AGUS SA MHEÁNTÉARMA LENA N-ÁIRÍTEAR CÉ, CONAS AGUS CÉN ÁIT AR CHEART GO mBEADH AN BAILIÚ AGUS AN SCAOILEADH.
 • CIBÉ AR CHEART NÓ NÁR CHEART RANNPHÁIRTÍOCHT TRÍÚ PÁIRTITHE A BHEITH ANN
 • MAIDIR LE ROCHTAIN AR SAOIRE, IDIR DHÍREACH AGUS NÓ INDÍREACH
 • AG TAGAIRT DO PHARAIMÉADAIR CHUMARSÁIDE IDIR NA PÁIRTITHE MAIDIR LE CEISTEANNA ROCHTANA AGUS LEASA SA TODHCHAÍ.

CHUIRFEADH AN CHÚIRT FÁILTE ROIMH CHÚISEANNA LE GACH MOLADH,

D’FHÉADFADH GO N-IARRFADH AN CHÚIRT AR AN MEASÚNÓIR FREASTAL AR AN gCÚIRT CHUN FIANAISE A THABHAIRT CHUN AN TUARASCÁIL A MHÍNIÚ AGUS B’FHÉIDIR AGHAIDH A THABHAIRT AR SHAINCHEISTEANNA/CEISTEANNA BREISE A D’FHÉADFADH TEACHT CHUN CINN NACH FÉIDIR A CHOMHAONTÚ.

DÁ RÉIR SIN, MURA BHFUIL SÉ INGHLACTHA AN TUARASCÁIL A NOCHTADH DO NA PÁIRTITHE NÓ FREASTAL FÉIDEARTHA AR AN gCÚIRT, BA CHEART AN RANNPHÁIRTÍOCHT A DHIÚLTÚ ROIMH THÚS AN MHEASÚNAITHE.

Tiocfaidh an Fógra Cleachtais seo i bhfeidhm ón 1 Samhain 2023 agus fanfaidh sé i bhfeidhm go dtí an 1 Lúnasa 2025.

Arna dhátú an 26ú lá de Dheireadh Fómhair, 2023.
An Breitheamh Colm Roberts
AN BREITHEAMH ATÁ SANNTA DON DÚICHE SIN

District Court