DC21

Chun foráil a dhéanamh maidir le hábhair áirithe in Imeachtaí Sibhialta i gCúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath

Ar mhaithe le riaradh an cheartais agus imeachtaí a chinneadh ar bhealach atá cóir, gasta agus ar bhealach ar dócha go laghdóidh sé costais.

Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le ‘hImeachtaí sibhialta’ arna sainiú ag an Acht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020 (dá ngairtear Acht 2020 anseo feasta), ‘chun aon chúis, caingean, agra nó ábhar seachas imeacht coiriúil a áireamh’ ach  áireofar cásanna dlí teaghlaigh nó cúram leanaí.

Is iad seo a leanas an méid a threoraítear:

Cuid 1 Cian-Éisteachtaí:

  1. Féadfaidh imeachtaí Sibhialta den sórt sin nó cuid díobh dul ar aghaidh trí rannpháirtíocht trí chianéisteacht in imthosca áirithe. Sainmhínítear rannpháirtíocht i gcianéisteacht in Acht 2020 mar ‘dhuine a ghlacann páirt trí chianéisteacht in imeachtaí ina nglacann sé nó sí páirt amhlaidh ó shuíomh seachas an chúirt féin, cibé acu laistigh den Stát nó lasmuigh den Stát, agus trí mheán teicneolaíochta cumarsáide leictreonaí.’
  2. Sainmhínítear ‘teicneolaíocht cumarsáide leictreonaí’ san Acht 2020 mar ‘theicneolaíocht a chumasaíonn tarchur fíor-ama agus cumarsáid dhá bhealach, closamhairc nó closamhairc a chuireann ar chumas duine a bheith rannpháirteach san éisteacht ó láthair seachas an chúirt féin’.
  3. Nuair a dhéantar Fógra Trialach a sheirbheáil agus/nó nuair a lorgaítear dáta chun imeacht sibhialta a éisteacht faoi Ordú 49 de na Rialacha Cúirte Dúiche, féadfaidh an tIarratasóir/Éilitheoir nó an Freagróir a iarraidh go leanfar ar aghaidh leis na himeachtaí go léir nó cuid de na himeachtaí ar mhodh cian-rannpháirtíochta de bhun na Treorach Cleachtais seo.
  4. I gcás nach bhfaigheann an Cléireach agóid i gcoinne an iarratais go rachaidh na himeachtaí go léir nó cuid de na himeachtaí ar aghaidh ar mhodh cian-rannpháirtíochta laistigh de 10 lá tar éis an Fhógra Trialach a fháil agus go measann an Chúirt gur cás cuí é dul ar aghaidh trí chian-éisteacht, ordóidh an Chúirt don Chléireach dáta a shocrú le haghaidh trialach trí ardán cianéisteachta agus go gcuirfear sonraí rannpháirtíochta in iúl do na páirtithe lena n-áirítear ceanglas go gcomhlánóidh gach páirtí an fhoirm Deimhniú Rannpháirtithe Údaraithe atá ag freastal ar an Seomra Cúirte Fíorúil atá leagtha amach thíos i bhFoscríbhinn 1.
  5. Sa chás nach n-aontaíonn an páirtí eile le hiarratas i bhFilleadh ar Thriail chun páirt a ghlacadh go cianda do na himeachtaí ar fad agus/nó do chuid díobh, is féidir leis an bpáirtí sin iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ar Fhógra de bhun na Treorach Cleachtais seo agus Ordú 44 de na Rialacha Cúirte Dúiche ag lorg cinnidh ón gCúirt ar an ábhar.

Cuid 2 Orduithe Toilithe:

  1. Má tá imeacht Sibhialta socraithe ag páirtithe ar théarmaí comhaontaithe roimh an dáta éisteachta leithdháilte, agus go bhfuil gá le hOrdú Cúirte maidir le toiliú is gá na téarmaí comhaontaithe a chur faoi bhráid Oifig na Cúirte (ar mhodh Mionnscríbhinne faoi mhionn má tá fianaise ag teastáil) agus cuirfear an t-ábhar faoi bhráid an Bhreithimh ceannais a chinnfidh an t-ábhar i gcomhréir leis an dlí agus cuirfear an Cinneadh in iúl do na páirtithe.
  2. Más rud é go bhfuil páirtithe in imeacht Sibhialta ag aontú le dáta éisteachta sceidealta a chur ar atráth, ní mór an chúis agus an cuspóir a chur in iúl d’oifig na Cúirte agus cuirfear an t-ábhar faoi bhráid an Bhreithimh Ceannais a chinnfidh an t-ábhar i gcomhréir leis an dlí agus cuirfear an Cinneadh in iúl do na páirtithe.
  3. Má chinneann an Breitheamh Ceannais gur ábhar é a éilíonn éisteacht ó bhéal, cuirfidh Oifig na Cúirte in iúl do na Páirtithe faoin dáta agus faoin am a leithdháiltear.

Cuid 3 Imeachtaí trí Mhionnscríbhinn faoi mhionn:

  1. Má aontaíonn páirtithe le Cinneadh na Cúirte ar na Pléadálacha agus fianaise Mhionnscríbhinne de bhun Ordú 49 riail 1 (2) de na Rialacha Cúirte Dúiche agus go bhfuil an Breitheamh Ceannais sásta go bhfuil an fhaisnéis ábhartha go léir is gá do chinneadh comhdaithe leis an gCúirt, is féidir leis an mBreitheamh Ceannais Cinneadh a eisiúint de réir an dlí. Tá sé de fhreagracht ar na páirtithe a chinntiú sna himthosca seo go bhfuil gach fíric agus ábhar ábhartha curtha faoi bhráid na Cúirte. Cuirfear aon Chinneadh den sórt sin in iúl do na páirtithe agus seachadfar sa Chúirt é.
  2. Má chinneann an Breitheamh Ceannais gur ábhar é a éilíonn éisteacht ó bhéal, cuirfidh Oifig na Cúirte in iúl do na Páirtithe faoin dáta agus faoin am a leithdháiltear.

An 25ú lá seo de mhí Eanáir 2021.
A Onóir, an Breitheamh Colin Daly
Uachtarán na Cúirte Dúiche

Cliceáil anseo le do thoil le haghaidh Fhoscríbhinn 1 Deimhniú Rannpháirtithe Údaraithe atá ag freastal ar an Seomra Cúirte Fíorúil

District Court