Liosta na nDoiciméad agus eolas eile a éilítear chun iarratas a dhéanamh 

Neamh-Iarratais De Bonis

Neamh-Iarratais De Bonis

CLICEÁIL AR CHLÉ AGUS AR DHEIS LEIS NA DOICIMÉID A ÉILÍTEAR I NEAMH IARRATAS DE BONIS A BHREATHNÚ

Na doiciméid a chaithfear a thaisceadh i nGACH cás Cén uair a bheidh ag teastáil? Eisceachtaí (i gcás go bhféadfadh sé go mbeadh rogha eile ann seachas an doiciméad a thaisceadh) Cén fáth a bhfuil sé seo riachtanach?

Fógra Iarratais

I ngach cás Gan aon eisceacht Le gur féidir sonraí an iarratais a thaifeadadh láithreach

Mionn an tSeiceadóra (gan tiomna nó le huacht ceangailte)

I ngach cás Gan aon eisceacht An fhianaise ar a n-eiseofar deonú
Banna I ngach cás Gan aon eisceacht Riachtanach faoin Acht Comharbais 1965
Deonú Bunaidh I ngach cás Mura bhfuil an deonú bunaidh ar fáil, sa chás sin cóip atá séalaithe agus deimhnithe den Deonú Bunaidh agus (más iarratas a bhfuil uacht ceangailte leis), cóip atá séalaithe agus deimhnithe den uacht, mar aon le litir ag míniú cén fáth nach bhfuil an chóip bhunaidh ar fáil agus ag tabhairt faoi é a thaisceadh más ceart é bheith ar fáil Níor chóir gurbh ann do 2 dheonú  bunaidh agus cruthúnas ar eisiúint an deonaithe bhunaidh.
Dhá Léirscríbhinn Uachta (cóipeanna d’Uacht arna ndeimhniú ag dlíodóír mar chóipeanna dílse den bhunchóip) I ngach cás Gan aon eisceacht Tá cóip amháin le tarchur chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus ionchorprófar ceann amháin sa Deonú Probháide
Teastas Báis Bunaidh Níl gá leis N/Bh N/Bh
Foirm um Fhógra Admhála (Probháid) a fuarthas ó Choimisinéirí Ioncaim - tuilleadh faisnéise ar fáil ag Revenue.ie I ngach cás maidir le dátaí báis an 5 Nollaig 2001 agus ar aghaidh Gan aon eisceacht Le hAlt 48A den  Acht Comhdhlúite Cánacha (CAT) 2003 a chomhlíonadh

Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre iomchuí maidir le dátaí báis roimh an 5 Nollaig 2001. Baineann Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre ar leith le Neamh-dheonuithe De Bonis. Tabhair faoi deara go gcaithfear luach margaidh reatha an eastáit a úsáid síos tríd. Ní mór an chóip Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre mar atá deimhnithe ag na Coimisinéirí Ioncaim a thaisceadh. Faigh tuilleadh eolais ag Revenue.ie

I ngach cás maidir le dátaí báis roimh an 5 Nollaig 20011 Gan aon eisceacht Le hAlt 48A den  Acht Comhdhlúite Cánacha (CAT) 2003 a chomhlíonadh
Luach Probháide – Tá luach seasta ann de €150 I ngach cás Gan aon eisceacht Riachtanach faoi S.I. Uimh. 492 de 2014

 

Baintear úsáid as an Mionn Fasach ceart:

Mionn Riarthóra Banna, San Áireamh - De Bonis Non (Iarratasóir amháin)
Mionn Riarthóirí, Banna San Áireamh - De Bonis Non (Níos mó ná Iarratasóir amháin)

Mionn Riarthóra Banna agus Uacht Ceangailte leis, Banna San Áireamh - De Bonis Non (Iarratasóir amháin)
Mionn Riarthóirí agus Uacht Ceangailte leis, Banna San Áireamh - De Bonis Non (Níos mó ná Iarratasóir amháin)

Riachtanais an Mhionna:
Bunchóipeanna amháin, Níl gá le cóipeanna. 
Bí cinnte go bhfuil ainmneacha agus seoltaí na bpáirtithe uile comhsheasmhach ar fud na ndoiciméad go léir
Cinntigh gur ionann an duine nach maireann sa Mhionn agus an duine dá dtagraítear sa deonú bunaidh (agus san uacht más infheidhme)
Ní mór gach difríocht in ainmneacha agus seoltaí a thabhairt sa mhionn

Cinntigh go n-úsáidtear an Teideal ceart (Féach an Teideal faoi  Iarratais ar Dhíthiomnacht nó Iarratais le hUacht Ceangailte le tuilleadh eolais a fháil)

Luaigh gaol an iarratasóra leis an duine a fuair bás
Ní mór dáta agus áit an bháis a bheith de réir an bhanna bunaidh
Oll-Eastát Iomlán in Éirinn
Ní mór go gcloíonn Jurat le SI Uimh. 95, 2009 agus ní féidir é a fhorghníomhú os comhair an dlíodóra a dhéanann é a thaisceadh
Comhlánaigh an fhoráil chomhdaithe
Caithfidh gach foilseán a bheith sínithe ag teisteoir agus ag an duine a thug an mionn. Caithfear dáta an fhoilseáin a lua sa mhionn. N.B. ní mór an foilseán iarbhír a shíniú. Ní ghlactar le leathanaigh foilseán.
Cinntigh go dtugtar mionsonraí deontais bunaidh agus dáta báis na n-ionadaithe pearsanta dleathacha bunaidh