Is féidir stop a chur le hiarratas ar phrobháid a rinne duine éigin eile (Caveat a chur isteach)

 1. Conas Caveat a chur isteach
 2. Rabhaidh agus Láithris
 3. Toilleadh Caveat a chur ar ceal
 4. Lua
 5. Orduithe Taoibh

 

Rachaidh Caveat in éag as féin tar éis 6 mhí mura ndéantar Rabhadh a thaisceadh (féach thíos).

Amhail an 1 Márta 2021, bhí táillí nua mar atá leagtha amach in Ionstraim Reachtúil Uimh. 80 de 2021. Táimid i mbun an fhaisnéis thíos a nuashonrú. Tabhair faoi deara go dteastaíonn táille €100.00 anois ar Caveat. 

Conas Caveat a chur isteach

 • Caveat comhlánaithe
 • Táille €100.00, iníoctha le táillí cúirte stampáilte ar an bhfoirm caveat, nó le cárta dochair/creidmheasa má thaisctear go pearsanta é.
 • An Caveat a thaisceadh in Oifig Rialacha Probháide, nó i gClár na Probháide Ceantair ábhartha ina raibh an duine a fuair bás ina chónaí. 

Rabhaidh agus Athruithe Dlíthiúla ina Dhiaidh sin
Féadfaidh an duine atá i dteideal deonú ionadaíochta a asbhaint rabhadh Caveat a thabhairt. Má mhainníonn an duine a thaisc an Caveat láithriú, scoirfidh an Caveat d’éifeacht a bheith aige. Má thaisctear láithriú, ní féidir an Caveat a chur ar leataobh ach le hOrdú ón gCúirt, nó le toiliú an dá pháirtí.

Caveat a Asbhaint
Is féidir Caveat a asbhaint i scríbhinn a fhad is nár tugadh Rabhadh ina leith.

Rabhaidh agus Láithris

Rabhaidh
Is féidir Caveat a chur ar ceal trí “Rabhadh” in éadan an Caveat a thaisceadh.

Is féidir le haon duine a bhfuil suim aige/aici san eastát é seo a dhéanamh.

Chun rabhadh a eisiúint, teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • 4 chóip den rabhadh 
 • Má tá dlíodóir ar taifead ag an duine a thaisc an Caveat, ba chóir an rabhadh a dhíriú chuig gnólacht an aturnae sin. Má thaisc sé/sí an Caveat ina gcáil féin, ba chóir é a sheoladh chuig an seoladh a thugtar ar an Caveat.
 • Táille €100.00, iníoctha le táillí cúirte stampáilte ar an bhfoirm caveat, nó le cárta dochair/creidmheasa má thaisctear go pearsanta é.
 • Má tá an rabhadh in ord, síneoidh an tOifigeach Probháide é agus stampálfaidh an Oifig Rialacha Probháide é le dáta eisithe. Caithfear an rabhadh a sheirbheáil laistigh de 14 lá oibre ón dáta stampáilte. Féadfaidh an tseirbhís a bheith pearsanta nó tríd an bpost cláraithe.

Ansin tá 14 lá oibre ag an duine a thaisc an Caveat chun láithreas a thaisceadh, ó dháta na seirbhíse.

Láithreas/Teastas Neamhláithrithe

Féadfaidh an duine a thaisc an Caveat láithreas a thaisceadh go pearsanta nó tríd an bpost trí:

 • An láithreas a chomhlánú agus a shíniú.
 • Is é €30.00 an táille, iníoctha le táillí cúirte stampáilte, nó le cárta dochair/creidmheasa má thaisctear go pearsanta é.
 • Má tugadh rabhadh Caveat agus má rinneadh láithreas a thaisceadh, fanann an Caveat ann go deo, agus ní féidir é a chur ar ceal trí Ordú ón gCúirt, nó trí thoiliú an dá pháirtí.

Mura dtaisctear aon láithreas laistigh de na 14 lá oibre, féadfar an Caveat a chur ar ceal trí Mhionnscríbhinn Seirbhíse agus táille €50.00 a thaisceadh. Ullmhóidh an Oifig Rialacha Probháide an deimhniú maidir le neamhláithriú air de bhun na Mionnscríbhinne Seirbhíse.
 

Toiliú chun Caveat a chur ar ceal

 • A luaithe agus a thugtar rabhadh Caveat agus láithreas a thaisceadh, ní féidir é a chur ar ceal ach trí Ordú ón gCúirt, nó trí thoiliú an dá pháirtí.

Teastaíonn an méid seo a leanas uainn:

 • Toiliú chun Cuir ar Ceal 
  •  Má eisíodh imeachtaí conspóideacha san eastát, caithfear aghaidh a thabhairt air seo i bhfianaise an toilithe a chur ar ceal, agus ba cheart go mbeadh an doiciméad cuí lena léirítear go bhfuil an t-ábhar curtha i gcrích ag gabháil leis an iarratas (e.g. Fógra Neamhláithrithe).
  • Ní mór do gach páirtí (i.e. an páirtí nó na páirtithe a thaisc an Caveat agus an páirtí nó na páirtithe ar eisíodh an rabhadh thar a gceann) an doiciméad a shíniú, i láthair a ndlíodóra, le tríú duine a chonaic é sin. Ba chóir go mbeadh an t-ainm i gcló in éineacht le gach síniú d’fhonn ullmhúchán an Ordaithe a éascú.
 • Is é €50.00 an táille, iníoctha le táillí cúirte stampáilte.

Má tá na páipéir in ord, déanfaimid ordú toilithe a dhréachtú agus cuirfimid an Caveat ar ceal. Má stop an Caveat iarratas, eiseofar an t-iarratas sin in am trátha tar éis an Caveat a bhaint.
 

Lua

Lua (Ordú 79 Riail 52-8, agus Foirmeacha 23-32 Aguisín Q)
Féadfaidh duine a bhfuil leas aige/aici in eastát duine a fuair bás (e.g. tairbhí nó creidiúnaí) lua a eisiúint ag éileamh ar an seiceadóir nó ar dhuine eile atá i dteideal tosaíocht deonú na huachta a chruthú nó deonú litreacha riaracháin a asbhaint i gcás nár éirigh leo é sin a dhéanamh agus ní thréigfidh siad a gcearta.

Teastaíonn uainn:

 • Caveat
 • 3 lua 
 • Mionnscríbhinn forais (a thaispeánann teastas báis agus uacht, nuair is cuí)
 • Táille €130.00 (a chuimsíonn €30.00 don lua, agus €100.00 don Caveat a thaisceadh), iníoctha le táillí cúirte stampáilte.

Má cheadaítear an lua, síneoidh an tOifigeach Probháide é agus cuirfidh sé/sí dáta leis, agus cuirfear leagan bunaidh séalaithe agus cóip ar ais chuig an iarratasóir.

Caithfear lua a sheirbheáil go pearsanta tríd an mbunleagan a sholáthar agus an chóip a fhágáil leis an bpáirtí a luadh. Má tá dlíodóir ar taifead ag an bpáirtí a luadh, féadfar seirbheáil a dhéanamh tríd an bpost cláraithe.

Tá 14 lá oibre ag an bpáirtí a luadh chun láithreas a thaisceadh ina leith (féach Orduithe Taoibh).

Luanna Príomh-Aturnaetha Stáit

Caithfidh luanna do na Príomh-Aturnaetha Stáit cruthúnas a dheimhniú go ndearnadh an lua a fhógairt ag eatraimh sheachtainiúla i gceithre fhoilseachán náisiúnta.

Lua chun Fardail a Thaispeáint (Foirm 32 Aguisín Q)

Sa chás go bhfuil deontas ionadaíochta eisithe agus gur mian le duine a bhfuil leas aige/aici in eastát an duine a fuair bás iallach a chur ar an seiceadóir/riarthóir fardal a thaispeáint, tá an nós imeachta mar an gcéanna lena luaitear thuas, ach amháin nach gá Caveat.

Chun an lua a chomhlíonadh, ní mór don pháirtí a luadh cóip amháin den fhardal a sheirbheáil ar an Oifig Rialacha Probháide, agus cóip amháin ar an bpáirtí a luaigh. Ní faoin oifig phrobháide atá sé an fardal a sholáthar don pháirtí a luaigh.

Orduithe Taoibh

Láithreas do Lua

Féadfaidh an páirtí luaite láithreas a dhéanamh go pearsanta nó tríd an bpost:

 • An láithreas a chomhlánú agus a shíniú
 • Is é €30.00 an táille, iníoctha le táillí cúirte stampáilte, nó le cárta dochair/creidmheasa má thaisctear go pearsanta é.

Is féidir glacadh le láithriú lasmuigh den am a leithroinneadh, cé go bhfuil sé seo faoi réir aon agóid a bheith á hardú ag an bpáirtí a rinne an lua.

Mura dtaiscfear aon láithreas laistigh de na 14 lá oibre, féadfaidh an páirtí a dhéanann an lua an mhionnscríbhinn seirbhíse a thaisceadh, chomh maith le táille €50.00, iníoctha le táillí cúirte stampáilte.

Ansin dréachtóidh an Oifig Rialacha Probháide deimhniú neamhláithris, ag cur tosaíocht an pháirtí a luadh ar ceal.

Rialú Ceithre Lá Déag

Má chuireann an páirtí a luadh laithreas isteach, ach má mhainníonn sé deonú a asbhaint, féadfaidh an páirtí a d’eisigh an lua, mura mbeidh síneadh ama tugtha don iarratas, an méid thíos a chomhdú:

 • Mionnscríbhinn Forais
 • Táille €50.00, iníoctha le táillí cúirte stampáilte.

Má cheadaíonn an tOifigeach Probháide, dréachtóidh agus eiseoidh an Oifig Rialacha Probháide dhá chóip den rialú ceithre lá dhéag chuig an iarratasóir.

Caithfear an rialú ceithre lá déag a sheirbheáil go pearsanta. Má tá dlíodóir ar taifead ag an bpáirtí a luadh, féadfar seirbheáil a dhéanamh tríd an bpost cláraithe.

Tá 14 lá oibre ag an duine chun iarratas ar dheontas ionadaíochta a thaisceadh. Má mhainníonn siad déanamh amhlaidh, féadfaidh an páirtí a dhéanann an lua mionnscríbhinn seirbhíse a thaisceadh, mar aon le táille €50.00, iníoctha le táillí cúirte stampáilte.

Ansin dréachtóidh an Oifig Rialacha Probháide an t-ordú taoibh deiridh, ag cur tosaíocht an pháirtí a luadh ar ceal.
 

 

Iarratais Cúirte

https://www.courts.ie/applying-probate-list

De ghnáth éisteann an Liosta Probháide le hiarratais chun uacht a chruthú i dtéarmaí cóipe, le hiarratais ar Uachtanna a admháil chun cruthúnais a thabhairt má tá amhras ann maidir le forghníomhú cuí, le Caveat a chur ar ceal, agus riarthóirí iomlána  agus riarthóirí ad litem a cheapadh faoi A 27 (4) den Acht Comharbais, 1965. Is liosta neamhchuimsitheach é seo. Is ortsa atá sé a chinneadh sa deireadh go bhfuil tú ag déanamh iarratais chuig an gcúirt cheart.
 

 • De ghnáth éisteann an Breitheamh Probháide na hiarratais seo i gcúirt oscailte Dé Luain le linn suí cúirte. Léann an Breitheamh na páipéir roimh ré agus dá bhrí sin ba chóir páipéir (lena n-áirítear freagraí agus mionnscríbhinní forlíontacha) a thaisceadh a luaithe agus is féidir.
 • Le hiarratas a chur ar an Chúirt:
  • Taisc fógra rúin, Mionnscríbhinn(í), aon Fhoilseáin bhunaidh, agus leabhrán pléadála san Oifig Rialacha Probháide, mar aon le cóipeanna le seirbheáil agus do do thaifid féin, más cuí.
  • Ba chóir go mbeadh cóipeanna den Fhógra Rúin, Mionnscríbhinn(í), aon Fhoilseáin, sa Leabhrán Pléadálacha, agus ba cheart go mbeadh sé faoi cheangal, uimhrithe agus innéacsaithe.
  • Is féidir páipéir a thaisceadh go pearsanta (ag gníomhaire san áireamh) nó tríd an bpost.
 • Tá táille €100.00 i gceist. Caithfear táillí a íoc le táillí cúirte stampáilte, nó le cárta dochair/creidmheasa má thaisctear go pearsanta é.
 • Tabharfar dáta aischuir duit. Má tá tréimhse teorann reachtúil i gceist (i.e. d’iarratas ad litem) ba cheart duit é seo a thabhairt d’aire na hoifige. Sa chás go bhfuil dlíodóir le seirbheáil, caithfear dhá lá glan a cheadú le haghaidh seirbhíse. I gcás gur neamh-dhlíodóir atá le seirbheáil, caithfear ceithre lá glan a cheadú.
 • Ní eisíonn an Oifig Rialacha uimhreacha na dtaifead. Foilsítear an liosta do gach seachtain ar an Dialann Dlí an Aoine roimh an dáta fillte, agus is féidir é a aimsiú trí “Liosta Probháide” a chuardach sa chuardach eochairfhocal
 • Tá orduithe ar fáil le bailiú ag páirtithe ábhartha ón Oifig Rialacha Probháide. Tabhair cúpla lá don Chláraitheoir na horduithe a thabhairt chun críche.