Is Cúirt Dúiche í an Chúirt Cóireála Drugaí (CCD) ina soláthraítear cóireáil, oideachas agus athshlánú maoirsithe do chiontóirí a bhfuil fadhb úsáid drugaí acu. Is rogha eile é seachas coinneáil. Is gá duit pléadáil ciontach nó a bheith ciontaithe as coireanna neamhfhoréigneacha sa Chúirt Dúiche. Féadann tú féin (nó d'aturnae) a iarraidh ar an mBreitheamh tú a chur siar faoi choinneáil faoi bhráid na Cúirte Cóireála Drugaí. Is faoin mbreitheamh atá sé a shocrú an bhfuil tú le cur chun na Cúirte Cóireála Drugaí.

Éireoidh leat má léiríonn tú go bhfuil tú sásta a bheith saor ó dhrugaí (seachas cógais oideasaithe) agus athruithe dearfacha a dhéanamh i do shaol. Oibríonn breitheamh agus foireann CCD i gcomhpháirt chun tacú leat cloí leis an gclár atá curtha in oiriúint do do chuid riachtanas. Tá duaiseanna le gnóthú má tá ag éirí go maith leat agus réimse pionós mura bhfuil tú ag cloí leis an gclár.

Ag an gCúirt Cóireála Drugaí, seiceálfaidh ball den Gharda Síochána cionta a rinne tú cheana. Ní ghlactar le gnóthaí trácht bóthair sa chúirt agus ba chóir nach mbeadh aon ghnó Cúirt Chuarda fós le réiteach agat. D'fhéadfadh cosc a bheith ort clárú leis an gclár má tá cúlra cionta foréigneacha agat. Táimid ag dúil nach n-athchiontóidh tú agus tú ar an gclár CCD. Nuair a ghlacfar ar an gclár thú, tá na cionta agat os comhair na Cúirte Dúiche ar feitheamh.

Buailfidh tú fosta le hoifigeach promhaidh, an comhordaitheoir oideachais agus leis an altra idirchaidrimh. Iarrfaimid tuairisc phromhaidh. Déanfaidh an t-altra idirchaidrimh plean cóireála a chomhaontú leat agus nuair a shíneofar do phlean cóireála sa chúirt, beidh tú go hoifigiúil i gCéim 1 - Cré-umha.

Bogfaidh tú trí na 3 chéim, cré-umha, airgead agus ór, ag brath ar do dhul chun cinn.

Bogfaidh tú trí na 3 chéim, cré-umha, airgead agus ór, ag brath ar do dhul chun cinn.

CÉIMEANNA AN CHLÁIR

An chéad chéim: Cré-umha

Is gá duit teacht chun na cúirte gach seachtain agus an aidhm agat éirí as úsáid hearóine, cócaoin agus amfataimín. Is gá duit freastal ar choinní promhaidh agus páirt a ghlacadh i gclár comhaontaithe oideachais nó oiliúna nó post a bheith agat.

Ní mór duit bualadh le foireann CCD gach 6 - 8 seachtain chun plean ar a dtugtar Plean Pearsanta Dul chun Cinn a chomhaontú. Féadann tú é seo a úsáid chun an dul chun cinn agat a thomhas. Déantar athbhreithniú sa chruinniú seo fosta ar cén uair a bheidh tú réidh don chéad chéim eile.

An dara céim: Airgead

Ní mór duit teacht chun na cúirte uair sa choicís chun an dul chun cinn agat a mhonatóiriú. Ní mór duit leanúint de laghdú úsáid táibléid neamh-oideasaithe, go sainiúil beinsidhé-asaipíní agus zimovane agus d'aidhm agat stad dá n-úsáid. Ní mór duit fosta leanúint den oideachas, oiliúint nó fostaíocht.

An Chéim dheiridh: Ór

Ní mór duit teacht chun na cúirte uair sa mhí, fanacht glan ar dhrugaí mídhleathacha, éirí as úsáid canabais agus freastal ar gach coinne le d'oifigeach promhaidh, comhairleoireacht san áireamh. Tosóidh tú ag réiteach plean saoil gan maoirseacht CCD nuair a éireoidh leat an clár a chur i gcrích.

Le linn na gcéimeanna éagsúla, is gá duit fosta teacht chuig seisiúin grúpa chun go míneofar an clár, iompraíocht chiontaithe, scileanna pearsanta agus feasacht andúile ar leibhéal níos mine. Beidh coinní agat le baill den fhoireann agus is féidir dul i dteagmháil leo má bhíonn deacrachtaí agat. An post atá acu cabhrú leat chun go n-éireoidh leat ar an gclár.

Bronnadh

Nuair a bheidh na 3 chéim uile curtha i gcrích agat, éireoidh leat sa CCD. Is ócáid speisialta do shearmanas bronnta mar a bhféadann tú gnóthú do spriocanna agus a bheith saor ó dhrugaí a cheiliúradh. Ar an searmanas bronnta, caithfear amach do chionta os comhair an CCD. Tá roinnt coinníollacha is gá duit a chomhlíonadh nuair a chaithfidh an breitheamh amach do chúisimh. Ní mór duit cloí le do phlean saoil iarbhronnta, an tsíocháin a choimeád agus gan athchiontú.

Má athchiontaíonn tú le linn an 12 mhí i ndiaidh an bhronnta, d'fhéadfaí do chúisimh a athiontráil. Eiseoidh an breitheamh smachtbhanna nó cuirfear deireadh leis an gclár agat láithreach má dhéanann tú aon ní díobh seo a leanas:

  • arm a bheith i do sheilbh
  • bheith foréigneach nó foréigean a bhagairt
  • aon druga mídhleathach a thabhairt chun na cúirte nó chuig aon ghníomhaíocht de chuid CCD
  • dul i mbun iompraíocht amhrasta