E-filing of Application for Legal Costs Adjudication to the High Court

 • Online filing of Notice of Application for Adjudication of costs
 • Online payment of fees
  • Adjudication Application fee
  • Court duty at conclusion of adjudication process
 • Case Tracking
 • Online searchable register of Determinations
 • Greater accuracy in the collection of statistics
 • More transparency in area of Legal Costs for Practitioners and public
 • Greater certainty for all parties in relation to how costs are determined
 • Timely empirical data of decisions and determinations
 • Reasons for determinations.

The registration process is a three-stage process.

N.B. Google Chrome web browser must be used to enter data and access information on CSOL.

Stage 1 - Create Account

The first stage is the creation of an account by entering data electronically on www.csol.ie

The following data is required to be entered.

 • Account Type (Choose 'Legal Costs Accountant' or 'Legal Firm Account')
 • First Name
 • Last Name (This should be the contact person designated by the firm or office in respect of CSOL. 'Administrator')
 • Email address
 • Name of Firm or Office (Some of this information is pre-populated from a database which is provided by the ILCA or by the Law Society)
 • Direct Debit Mandate Details – Account Name, IBAN and BIC

Stage 2 - Manual documentation for registration

The legal costs accountant or legal practitioners firm/office administrator downloads from CSOL documents that are required for registration.

These documents should then be completed in hard copy along with other supporting documentation, as set out in CSOL, and returned to;

Central Application Support Unit,
Courts Service,
Circuit and District Court Operations
Phoenix House,
Smithfield,
Dublin 7

Stage 3 - Activate Firm/Office Account.

When the manual documentation is received by the Courts Service an email with an activation link issues to the email address provided.

The administrator in the firm/office follows the instructions in the email and activates a firm/office account on CSOL.

The administrator can now access CSOL and register additional users from the firm on CSOL.

Support for registration or for general use of CSOL is available by emailing casu@courts.ie

Online guides are available at the following links:

Legal Practitioners Registration process
Legal Costs Accountant Registration process
Creating and managing additional user accounts for your firm
Activating user accounts on CSOL

Please note this is a pilot project initially available to legal practitioners and legal costs accountants.

 

 

 

 

See Section 5 of the CSOL System User Manual for step by step instructions on how to complete an online application.

Step 1. Apply for a CSOL account

Step 2. Login to CSOL and complete Legal Costs Adjudication Application

( Please see CSOL System User Manual for Legal Practitioners and Legal Costs Accountants)

Step 3. Lodge all prerequisite documentation with the Office of the Legal Costs Adjudicators (OLCA)

Step 4. Hearing or Return date is given by the OLCA

Step 5. Case adjudicated and allowed costs determined

Step 6. Legal Costs Adjudicators amendments to the Bill of Costs entered on CSOL by the OLCA

Step 7. Revised Amount agreed by OLCA and Legal Costs Accountant / Solicitor

Step 8. Draft Certificate of Determination prepared by Legal Costs Accountant / Solicitor and sent into the OLCA.

Step 9. Draft Certificate checked by the OLCA and agreed with the Legal Costs Accountant / Solicitor

Step 10. Affidavit of TOTs completed and signed

Step 11. Court Duty Paid.

Step 12. Certificate of Determination completed signed and issued.

Step 13. OLCA updates and completes Legal Costs Adjudicators Register of Determinations

 • Comhdú ar líne ar Fhógra Iarratais ar Bhreithniú Costas
 • Táillí a íoc ar líne
  • Táille iarratais ar Bhreithniú
  • Dleacht chúirte ag deireadh an bhreithnithe
    
 • Cásanna a Rianú
 • Clár inchuardaithe ar líne maidir le Cinntí
 • Cruinneas níos fearr maidir le bailiú staitisticí
 • Trédhearcacht níos fearr i réimse na gCostas Dlíthiúil do Chleachtóirí agus don phobal
 • Cinnteacht níos fearr do gach páirtí i dtaca le conas a shocraítear costais
 • Sonraí eimpíreacha tráthúla maidir le cinntí
 • Cúiseanna le cinntí.

Is próiseas trí chéim é an próiseas clárúcháin:

N.B. Ní mór Google Chrome a úsáid chun sonraí a iontráil agus teacht ar fhaisnéis ar CSOL.

Céim 1 - Cuntas a Chruthú

Ní mór cuntas a chruthú ar dtús ach sonraí a iontráil go leictreonach ar www.csol.ie

Ní mór na sonraí seo a leanas a chur isteach.

 • Cineál cuntais (Roghnaigh ‘Cuntasóir Cuntas Dlíthiúil’ nó ‘Cuntas do Ghnólacht Dlí’)
 • Céadainm
 • Sloinne (Ba chóir gurbh é seo an teagmhálaí a cheap an gnólacht nó an oifig maidir le CSOL. ‘Riarthóir’)
 • Seoladh ríomhphoist
 • Ainm an Ghnólachta nó na hOifige (Tá cuid den fhaisnéis seo ann roimh ré ó bhunachar sonraí a chuireann ILCA nó an Dlí-Chumann ar fáil)
 • Sonraí an tSainordaithe Dochair Dhírigh - Ainm an Chuntais, IBAN agus BIC

Céim 2- Doiciméid láimhe chun clárú

Íoslódálann an cuntasóir costas dlíthiúil nó riarthóir cláraitheora dlí doiciméid CSOL atá ag teastáil chun clárú.

Ba chóir na doiciméid seo a chomhlánú i gcruachóip, in éineacht le doiciméid tacaíochta eile, mar a leagtar amach ar CSOL, agus a sheoladh ar ais chuig;

An Lár-Aonad um Thacaíocht Iarratais,
An tSeirbhís Chúirteanna,
Oibríochtaí na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche,
Teach an Fhionnuisce,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7

Céim 3 – Cuntas Gnólachta/Oifige a Ghníomhachtú

Nuair a fhaigheann an tSeirbhís Chúirteanna na doiciméid láimhe, cuirtear ríomhphost ina mbíonn nasc gníomhachtaithe chuig an seoladh ríomhphoist a cuireadh ar fáil.

Leanann an riarthóir sa ghnólacht/san oifig na treoracha sa ríomhphost agus gníomhachtaíonn sé/sí cuntas gnólachta/oifige ar CSOL.

Is féidir leis an riarthóir teacht ar CSOL anois agus úsáideoirí breise ón ngnólacht a chlárú ar CSOL.

Tá tacaíocht maidir le clárú nó úsáid ghinearálta CSOL ar fáil ach ríomhphost a chur chuig casu@courts.ie

Tá treoracha ar líne ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Próiseas Riaracháin do Chleachtóirí Dlí
Próiseas Riaracháin do Chuntasóir Costas Dlíthiúil
Cuntais úsáideora bhreise a chruthú agus a bhainistiú don ghnólacht
Cuntais úsáideora a ghníomhachtú ar CSOL

Tabhair do d’aire gur treoirthionscadal é seo i dtosach báire atá ar fáil do chleachtóirí dlí agus do chuntasóirí costas dlíthiúil.

Féach Mír 5 de Lámhleabhar Úsáideora Chóras CSOL chun teacht ar threoracha céim ar chéim maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne.

Céim 1. Cur isteach ar chuntas CSOL

Céim 2. Logáil isteach ar CSOL agus comhlánaigh an tIarratas ar Bhreithniú Costas Dlíthiúil

( Féach Lámhleabhar Úsáideora Chóras CSOL do Chleachtóirí Dlí agus do Chuntasóirí Costas Dlíthiúil)

Céim 3. Na doiciméid réamhriachtanacha ar fad a lóisteáil le hOifig na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil (OLCA)

Céim 4. Tugann OLCA dáta éisteachta nó freagartha

Céim 5. Déantar breithniú ar an gcás agus cinntear costais cheadaithe

Céim 6. Cuireann OLCA leasuithe na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil ar an mBille Costas ar CSOL

Céim 7. Méid athbhreithnithe a chomhaontaíonn OLCA agus Cuntasóir Costas Dlíthiúil / Aturnae

Céim 8. Dréachtdeimhniú Cinnidh arna réiteach ag Cuntasóir Costas Dlíthiúil / Aturnae agus a sheoltar chuig OLCA.

Céim 9. Dréachtdeimhniú a sheiceáil OLCA agus a comhaontaíodh le Cuntasóir Costas Dlíthiúil / Aturnae

Céim 10. Mionnscríbhinn na dtéarmaí trádála a chomhlánú agus a shíniú

Céim 11. Dleacht Chúirte a íoc.

Céim 12. Deimhniú Cinnidh a chomhlánú, a shíniú agus a eisiúint.

Céim 13. Uasdátaíonn agus comhlánaíonn OLCA Clár Cinntí na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil

Support for registration or for general use of CSOL is available by emailing casu@courts.ie

Support for E-filing of an Application for Adjudication of Legal Costs is available by emailing the Office of the Legal Costs Adjudicators at  info_legalcostsadjudicators@courts.ie

Click here to view – Frequently Asked Questions about E-filing of Applications for Legal Costs Adjudication.