Gnó na hOifige:

Cistí sa Chúirt

Cistí sa Chúirt

Conas airgead athaisceadh sa chúirt
Conas taisceadh a dhéanamh mar chosaint
Conas airgead a fháil lasmuigh den chúirt tar éis dom 18 mbliana a bhaint amach
Conas taisceadh a thógáil le cosaint
Conas taisceadh a dhéanamh nó a ghlacadh i ndáil le Breithniú ar Chostais Dlí.
Reachtaíocht, Rialacha agus Táillí Ábhartha

Conas airgead a thaisceadh sa chúirt

Déantar sceideal d’ordú cúirte nó cóip fianaithe de mhionnscríbhinn a chur i dtaisce in oifig an Chuntasóra. Ansin déanann tú an méid dá dtagraítear sa doiciméad a thaisceadh in Oifig an Chuntasóra agus eiseofar admháil ina leith. Ba cheart go mbeadh an seic nó an dréacht bainc iníoctha le Cuntasóir na gCúirteanna Dlí agus Cirt.

Conas  taisceadh a dhéanamh mar chosaint

Foirm Uimh. 9 Aguisín P de Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha le stampa €20, mar aon le cóip den toghairm thionscnaimh, fógra den taisceadh agus seic nó dréacht bainc, atá comhlánaithe ag aturnaetha an chosantóra / na gcosantóirí agus curtha i dtaisce le Cuntasóir na gCúirteanna Dlí agus Cirt. Stampáiltear fógra ar thaisceadh in Oifig an Chuntasóra agus seoltar ar ais chuig an aturnae é a fhreastalaíonn ansin ar aturnaetha an ghearánaí.

Ón 16 Aibreán 2012 ar aghaidh, caithfear taisceadh le cásanna cosanta do na cúirteanna cuarda agus dúiche a thaisceadh chuig Oifig an Chuntasóra seachas chuig oifigí cúirte áitiúla. Le cáipéisí a thaisceadh, lean na céimeanna atá leagtha amach don Ard-Chúirt ach cuir cóip den bhille sibhialta ina ionad nó an próiseas sibhialta don toghairm tionscnaimh.
Ceadaítear, le hOrdú 64A riail 9 de Rialacha na Cúirte Cuarda & Ordú 12A riail 9 de Rialacha na Cúirte Dúiche, úsáid a bhaint as na foirmeacha a fhorordaítear le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha (Foirm Uimh. 9 Aguisín P.).

Conas airgead a fháil lasmuigh den chúirt tar éis dom 18 mbliana a bhaint amach

Má tá cistí á dtaisceadh sa chúirt le do chreidmheas ar leithligh go dtí go bhfuil lán-aois bainte amach agat - is é sin 18 mbliana - ba cheart duit, agus tú beagnach 18 mbliana, teagmháil a dhéanamh go díreach le hOifig an Chuntasóra nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’aturnae chun cúnamh a fháil (tabhair faoi deara go bhféadfadh táille aturnae a bheith le híoc agat).

Ní mór uimhir PSP, an teastas breithe bunaidh agus sonraí bainc fíoraithe (BIC agus IBAN) a bheith in éineacht le gach iarratas chun airgead a fháil lasmuigh den chúirt.

Mar thoradh ar rátaí úis diúltacha gan fasach, mar a leag an Banc Ceannais Eorpach (BCE) amach in 2014, bíonn sé i bhfad níos deacra aon toradh ar airgead tirim a fháil. Ó 2014 i leith, ciallaíonn beartas airgeadaíochta BCE go raibh rátaí úis diúltacha ina ghnáthrud d’infheistíochtaí airgid gearrthéarmacha ar ardchaighdeán. Sa chomhthéacs seo, bíonn sé níos deacra caomhnú caipitil a chinntiú, fiú amháin sna straitéisí riosca is ísle. Tá sé an-dúshlánach infheistíochtaí i gcistí airgid nó leachtachta d’ardchaighdeán a dhéanamh agus cúinsí mar atá faoi láthair. Tuigtear go mbeidh timpeallacht an ráta úis dhiúltaigh i réim go ceann i bhfad agus is treocht dhomhanda í seo ar fud an tionscail, ní hamháin d’infheistíocht na gCistí Cúirte.

Foirm: Foirm Iarratais Phearsanta 2022

Conas  taisceadh a thógáil le cosaint

(1) Má rialaíodh an t-ábhar sa chúirt, déanfaidh an Phríomh-Oifig an sceideal íocaíochta a thaisceadh chuig an ordú cúirte in oifig an Chuntasóra agus próiseálfar na híocaíochtaí laistigh de 2 - 3 seachtaine.

(2) Má tá an t-ábhar socraithe sula dtéitear chun na cúirte is féidir, le toiliú aturnaetha na gcosantóirí, na foirmeacha seo a leanas a thaisceadh ionas go mbeidh tú in ann an taisceadh a thógáil.

(a) FOIRM 11 in Aguisín P a ghabhann le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha Iarratas ar Íocaíocht, le stampa €20, le síniú ag an ngearánaí nó ag aturnae an ghearánaí.

(b) FOIRM 11 in Aguisín P a ghabhann le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha Iarratas ar Íocaíocht, le stampa €20, le hoiriúnú agus le síniú ag aturnae an chosantóra.

(c) FOIRM 6 in  Aguisín C a ghabhann le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha Fógra Dearbhúcháin le seirbhís fhormhuinithe, cóip le tabhairt d'aturnae an chosantóra de láimh nó trí phost cláraithe, más dara ceann é, caithfear admháil a áireamh.

(d) LITIR THOILITHE chun glacadh le rud go déanach ó aturnae an chosantóra suas go dtí dáta áirithe.

(e) Má leagtar síos cás le haghaidh trialach - teastaíonn litreacha ón dá thaobh don Phríomh-Chláraitheoir, an Phríomh-Oifig, ag iarraidh air é a bhaint de liosta na gcúirteanna agus cóip de na litreacha d’oifig an Chuntasóra.

(f) Mura leagtar síos cás le haghaidh trialach - Deimhnigh ar Fhógra Dearbhúcháin nár socraíodh an cás le haghaidh trialach.

(3) Más aturnae an chosantóra tú agus má theastaíonn uait an taisceadh a ghlacadh ar ais beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

(a) FOIRM 11 in Aguisín P a ghabhann le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha Iarratas ar Íocaíocht, le stampa €20, le síniú ag aturnae an chosantóra. Foirm le hoiriúnú chun na críche seo.

(b) Litir thoilithe ó aturnaetha an ghearánaí.

Caithfear aon chistí a thaisctear chuig Oifig an Chuntasóra do chásanna Cúirte Cuarda nó Dúiche a thógáil ó Oifig an Chuntasóra.
Ceadaítear le hOrdú 64A riail 9 de Rialacha na Cúirte Cuarda & Ordú 12A riail 9 de Rialacha na Cúirte Dúiche úsáid a bhaint as na foirmeacha a fhorordaítear le Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha (Foirm Uimh. 11 Aguisín P nó Foirm 6 Aguisín C).

Conas taisceadh a dhéanamh nó a ghlacadh i ndáil le Breithniú ar Chostais Dlí.

Sna Rialacha a léirítear i Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha (Costais) 2019, foráiltear i gCuid XII d’Ordú 99 chun taisceadh nó tairiscint a dhéanamh i ndáil le costais dlí a chuirtear ar aghaidh chuig Oifig na mBreithneoirí Costais Dlíthiúla.

Caithfidh an páirtí atá i dteideal taisceadh a dhéanamh, an doiciméadacht chuí a thaisceadh le hOifig an Chuntasóra sna Cúirteanna Breithiúnais. Níl aon fheidhm, ná dlínse ag Oifig Bhreithneoirí na gCostas Dlíthiúil, maidir leis an bpróiseas chun taisceadh a dhéanamh.

Déantar cur síos anseo ar an bpróiseas chun a leithéid de thaisceadh a dhéanamh, mar aon le cóipeanna de na foirmeacha a theastaíonn.
Cliceáil anseo le haghaidh: Taisceadh mar chúiteamh ar Nós Imeachta na gCostas. 
Cliceáil anseo le haghaidh: Conas taisceadh a ghlacadh mar chúiteamh ar chostais - Sreabhchairt
rud a chabhraíonn le treoir a thabhairt maidir leis na foirmeacha a theastaíonn i ngach cás.

Tabhair faoi deara go gcuirtear Dleacht Stampa go díreach ar an airgead go léir a thaisctear (a íoctar isteach) agus go gcuirtear Dleacht Stampa go díreach ar an airgead a thógtar (a íoctar). Má tá níos mó ná íocaíocht amháin ann cuirfear níos mó ná táille amháin dleachta stampa i bhfeidhm. Is iad seo a leanas na táillí reatha is iníoctha de bhun Chuid 5 d’Ordú na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte (Táillí) 2014, IR 492 de 2014:

 

 

Cuid 5
Táillí Iníoctha in Oifig na gCuntasóirí

 

Mír (1)

Táille (2)

*1.

Ar threoir ón gCúirt nó ón gCuntasóir airgead a íoc nó a infheistiú nó a chur ar stoc nó scaireanna taisce nó aistrithe, i gcás gur mó an méid nó an luach ná €100 - in aghaidh gach €100 nó cuid de luach de níos mó ná an chéad €100

   €1.15 (ní féidir leis an táille a bheith níos mó ná €1,200.00 in aon chás)

4.

Ar iarratas ar chistí a thaisceadh sa chúirt gan ordú

  €20

5.

Ar iarratas chuig an gcuntasóir go n-íocfaí airgead lasmuigh den chúirt gan ordú

  €20

Reachtaíocht, Rialacha agus Táillí Ábhartha

Reachtanna:

An tAcht Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe) 1958
Ordú Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe) 1998
An tOrdú Iontaobhaithe (Infheistíochtaí Údaraithe) 1998 (Leasú) 2002
An tAcht Ceardchumann 1941
Na hAchtanna um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe 1947, 1969 & 1973
An tAcht Árachais 1964
An tAcht Iontaobhaithe 1893
Acht na gCuideachtaí 1963, Alt 307 (1)
An tAcht Clásail Talún (Comhdhlúthú) 1845

Rialacha Cúirte:

Ordú 77, Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha
Ionstraim Reachtúil Uimh. 344 de 1997
Ordú 22, Rialacha na gCúirteanna Uachtaracha
Ionstraim Reachtúil Uimh. 229 de 1990
Ionstraim Reachtúil Uimh. 265 de 1993

Táillí:

Ordú na Cúirte Uachtaraí agus na hArd-Chúirte (Táillí)

Infheistiú cistí cúirte

Infheistiú cistí cúirte

Go gairid tar éis a bunaithe, rinne an tSeirbhís Chúirteanna athbhreithniú mór ar na socruithe chun cistí a shealbhaíonn na Cúirteanna ar iontaobhas a bhainistiú agus a infheistiú thar ceann cistí Mionaoiseach agus Coimircithe na Cúirte. D'éascaigh Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus Mercer Investment Consulting an t-athbhreithniú seo. Ag eascairt ón athbhreithniú seo cheadaigh Bord na Seirbhíse cur chun feidhme socruithe nua, inar ceapadh bainisteoirí ciste tiománta (Bainisteoirí Sócmhainní Bhanc na hÉireann agus Comhairleoirí Domhanda Sráide Stáit), comhairleoirí infheistíochta neamhspleácha (Mercer Investment Consulting) mar aon le cur chun feidhme chóras cuntasaíochta cistí nua-aimseartha agus nósanna imeachta.

Le dhá bhliain anuas tá na socruithe nua curtha i bhfeidhm go hiomlán do chistí na hArd-Chúirte agus anois tar éis athruithe ar Rialacha Cúirte do na Cúirteanna Cuarda agus Dúiche a cheadú tiocfaidh na socruithe nua seo i bhfeidhm do chistí sna dlínsí seo freisin.

Le héifeacht ón 11 Eanáir 2006, déantar na cistí sin a bhainistiú agus a infheistiú de réir na socruithe nua i gcásanna nua sna Cúirteanna Cuarda agus Dúiche a mbeidh dámhachtainí do Mhionaoisigh / Coimircithe mar thoradh orthu. Go bunúsach ciallaíonn sé sin go ndéanfar na cistí seo a infheistiú go lárnach sna cistí infheistíochta nua seachas go háitiúil mar a rinneadh roimhe seo. In am trátha, aistreofar cistí a bhaineann le cásanna ar láimhseáil na Cúirteanna cheana agus a infheistíodh go háitiúil chuig na cistí infheistíochta nua.

Tá Orduithe eisithe ag Uachtaráin na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche a chuireann ar chumas na bhforálacha i rialacha athbhreithnithe na cúirte teacht i bhfeidhm ón 11 Eanáir 2006.

Seo thíos cóipeanna de na Nósanna Imeachta chun cistí a thaisceadh le haghaidh cásanna nua Mionaoiseach / Coimircithe.

má tá aon cheist agat maidir leis an ábhar seo téigh i dteagmháil le foireann na gCuntasóirí trí ríomhphost ar accountantsofficeAR@courts.ie nó ar an teileafón ar: +353 1 888 6742 / 6106 / 6188 / 6936 / 6212.

Cuntasóir na gCúirteanna Dlí agus Cirt
9 Eanáir 2006

Nósanna Imeachta Cúirte Cuarda chun cistí nua Mionaoiseach / Coimircithe a thaisceadh in Oifig na gCuntas.doc

Nósanna Imeachta Cúirte Dúiche chun tabhairt faoi chásanna nua do choimircithe in oifig na gcuntas.doc

Nuashonraíodh an leathanach seo: 19 Meitheamh 2012