Aturnae Ginearálta na Mionaoiseach agus na gCoimircithe sa Chúirt - Gnó Oifige

Tá an tAturnae Ginearálta i dteideal costas

Tá an tAturnae Ginearálta i dteideal costas

Tá an tAturnae Ginearálta i dteideal costais i leith na hoibre a dhéantar mar choiste agus mar aturnae. De ghnáth íoctar na costais seo as cistí na gcoimircithe. Socraíonn an coiste go socróidh Cuntasóir Costais Dlí Bille Costais foirmiúil. Tomhaiseann an cláraitheoir do Choimicithe Cúirte na billí seo nó gearrann an Máistir Fómhais Cáin orthu.

Príomhróil an Aturnae Ghinearálta

Príomhróil an Aturnae Ghinearálta

Is iad príomhróil an Aturnae Ghinearálta gníomhú mar choiste an eastáit (nó mar chaomhnóir) agus mar aturnae sna cásanna sin ina gceapfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte amhlaidh: -

Seasann an téarma 'coiste' don duine a cheapann an Ard-Chúirt chun gníomhú i ngnóthaí coimircí. Teastaíonn cead na cúirte ón gcoiste chun a chuid feidhmeanna éagsúla a chomhlíonadh. Mar choiste glacann an tAturnae Ginearálta le haitheantas dlíthiúil coimircí nó mionaoisigh.

Sna cásanna sin a bhaineann le gnóthaí mionaoiseach a shannann an Ard-Chúirt don Aturnae Ginearálta, gníomhaíonn an tAturnae Ginearálta mar chaomhnóir i ndáil lena gcuid sócmhainní. Is é ‘Guardian of the Fortune’ an téarma dlíthiúil a úsáidtear chun an duine a chur in iúl a údaraíonn an Ard-Chúirt chun gníomhú i ndáil le sócmhainní mionaoisigh. Ní hionann é agus an téarma 'caomhnóir' mar a úsáidtear é i gcúrsaí cúraim.

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé riachtanach freisin don Aturnae Ginearálta tabhairt faoi obair dlí thar ceann na gcoimircithe cúirte sin agus na mionaoiseach a fheidhmíonn sé mar choiste dóibh.

Mar choiste, éilítear ar an Aturnae Ginearálta gnóthaí coimircí a bhainistiú agus a mhaoin agus a shócmhainní a chosaint agus iad a chur i bhfeidhm ar mhaithe leis. Cuimsíonn sé seo an méid seo a leanas: -

 1. Nuair a iarrann an chúirt air riachtanais choimircí a mheas féadfaidh an coiste idirchaidreamh a dhéanamh le baill de na grúpaí seo a leanas agus moltaí a dhéanamh leis an chúirt bunaithe ar na comhairliúcháin seo: -
   
  •  Gairmithe sláinte; síciatraithe, fisiteiripeoirí, teiripeoirí ceirde, oibrithe sóisialta, altraí agus dochtúirí.
  •  Saineolaithe maoine; ceantálaithe, ailtirí, suirbhéirí, innealtóirí, pleanálaithe, tógálaithe, ceardaithe agus comhairleoirí talmhaíochta.
  •  Saineolaithe airgeadais; cuntasóirí, comhairleoirí cánach, stocbhróicéirí agus achtúirí.
   Saineolaithe dlí eile; abhcóidí agus aturnaetha
    
 2. Féadfaidh an coiste bainistíocht tailte coimircí a ghlacadh ar láimh chun treoir a thabhairt do cheantálaithe, comhaontuithe ligin a dhéanamh do thithe, do thailte agus do chuótaí bainne, cíosanna a bhailiú agus riachtanais árachais a fhíorú. D’fhéadfadh go mbeadh athruithe nó deisiúcháin ag teastáil ar na sócmhainní a shocraíonn an coiste a chur i gcrích faoi réir cheadú cúirte má tá go leor airgid ag an gcoimircí chun an costas a íoc.
   
 3. Bailíonn an coiste, nuair a thugtar treoir dó, an fhaisnéis ábhartha agus fostaíonn sé cuntasóir chun cáin ioncaim an choimircí a láimhseáil. Sa chás go bhfuil barda ag fáil bronntanais nó oidhreachta comhdaíonn an oifig tuairisceáin chánach agus íocann sé ó chistí an choimircí aon bhronntanas nó cáin oidhreachta. Dá mbeadh coimircí tar éis maoin a dhiúscairt d’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ar an oifig aon dliteanas cánach gnóthachan caipitiúil a láimhseáil.
   
 4. Is minic a údaraíonn an chúirt don choiste socrú a dhéanamh chun fáltais chuntais bhainc an choimircí a thaisceadh sa chúirt, áit a ndéanann Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais é a infheistiú chun leasa an choimircí. Ó am go ham cuirfidh an coiste iarratas chuig an gcúirt ar airgead ó infheistíochtaí an choimircí chun costas leanúnach an choimircí a íoc.
   
 5. Féadfar an coiste a údarú iarratas a dhéanamh ar ioncam an choimircí agus é a bhailiú, bíodh sé ó phinsin, anáidí, iontaobhais nó ligin.
   
 6. Déanann an coiste imscrúdú agus moltaí leis an gcúirt maidir le hiarratais ó choimircí cúirte nó óna chleithiúnaithe ar íocaíochtaí as cistí an choimircí sa chúirt. Ag brath ar mhéid chistí agus ioncaim an choimircí, féadfaidh an coiste, le cead na cúirte, na híocaíochtaí rialta seo a leanas a dhéanamh as cistí an choimircí; liúntas pearsanta nó cúramóra, áiseanna nó liúntas éadaí, cothabháil ospidéil, táillí tí altranais, costais leighis, cánacha, préimheanna árachais agus liúntas saoire.
   

Tá an tArd-Aturnae mar choiste freagrach faoi Uachtarán na hArd-Chúirte as an airgead go léir a fhaigheann, a choinníonn agus a eisíocann an tAturnae Ginearálta thar ceann an choimircí agus éilítear air cuntais a chomhdú ar bhonn tréimhsiúil le hOifig na gCoimircithe Cúirte le haghaidh dearbhúcháin agus scrúdúcháin. Tá táillí coiste iníoctha leis an gcoiste as an ioncam seo a bhailiú. Ríomhtar na táillí seo ag rátaí éagsúla ag brath ar an gcineál ioncaim a fhaightear.

 

Ceisteanna

Ceisteanna

Mura bhfuil an fhaisnéis a theastaíonn uait le fáil anseo déanfaimid iarracht do cheisteanna a fhreagairt má dhéanann tú teagmháil leis an oifig.

Tabhair faoi deara go bhfuil gnóthaí gach coimircí cúirte faoi rún agus ar an gcúis seo b’fhéidir nach mbeidh sé indéanta roinnt ceisteanna a fhreagairt má bhaineann siad le coimircí ar leith.

Gnóthaí dlí Coimircí agus Mionaoisigh

Gnóthaí dlí Coimircí agus Mionaoisigh

Mar a léirítear thuas glacann an coiste le haitheantas dlíthiúil an choimircí nó an mhionaoisigh. Mar choiste, agus é ag plé lena ngnóthaí dlí, is féidir leis an Aturnae Ginearálta do Mhionaoisigh agus Coimircithe Cúirte gníomhú mar aturnae an choimircí nó an mhionaoisigh. Ní féidir leis an Aturnae Ginearálta gníomhú mar aturnae ach amháin sna hábhair sin a shann cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte dó. Ní féidir leis an Aturnae Ginearálta cliaint phríobháideacha, amhail aturnae i gcleachtas príobháideach, a ghlacadh. Leagtar amach thíos na gnéithe dlí a thagann chun cinn go coitianta in ábhar coimircíochta.

 1. Féadfaidh an tAturnae Ginearálta gníomhú mar choiste agus mar aturnae agus é ag láimhseáil aon ghnéithe tíolactha de chás an choimircí. I measc na n-idirbheart seo tá: -
   
  •  Tithe agus tailte a cheannach agus a dhíol.
  •  Comhaontuithe ligin agus léasanna tráchtála.
  •  An chéad chlárú ar leas an choimircí i dtailte faoi alt 49 den Acht um Chlárú Teidil, 1964.
  •  Scaoileadh ualaí ar theidil lena n-áirítear díol cearta cónaithe, cothabhála agus tacaíochta ar leis na coimircithe iad.
 2. Féadfaidh an tArd-Aturnae, mar choiste agus mar aturnae, imeachtaí a thionscnamh thar ceann coimirce nó coimirce a chosaint in imeachtaí a thionscnófar ina choinne. Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh sna himeachtaí sin: -
   
  • Caingne díobhála pearsanta i gCúirteanna Dúiche, Cuarda, Ard-Chúirteanna nó Cúirteanna Uachtaracha.
  •  Caingne chun airgead nó tailte coimircí a aisghabháil.
  •  Caingne faoi alt 117 den Acht Comharbais, 1965 thar ceann coimircithe chun sciar cothrom in eastáit a dtuismitheoirí a fuair bás a aisghabháil dóibh.
  •  Imeachtaí tiarna talún agus tionóntaí.
  •  Caingne chun damáistí a aisghabháil mar gheall ar fhaillí ghairmiúil.
  •  Imeachtaí dlí teaghlaigh.
 3. Féadfaidh an tAturnae Ginearálta mar choiste agus mar aturnae riarachán nó probháid a dhéanamh ar eastát gaoil an choimircí, na sócmhainní a bhailiú agus an t-eastát a dháileadh de réir dlí. Féadfar a cheangal ar an Aturnae Ginearálta roghnú faoi alt 115 den Acht Comharbais, 1965 chun sciar ceart dlíthiúil coimircí a éileamh in eastát a chéile nach maireann.
 4. Ní féidir leis an Aturnae Ginearálta treoracha a ghlacadh ó choimirce chun uacht a dhéanamh agus i gcúinsí den sórt sin is gá don choimircí teagmháil a dhéanamh le hOifig na gCoimircithe Cúirte faoi na riachtanais thiomnacha maidir le huacht a dhéanamh.
 5. Níl coimircí cúirte in ann conradh atá ceangailteach ó thaobh dlí a dhéanamh agus i gcás ina n-údaraíonn an chúirt amhlaidh dhéanfadh an tAturnae Ginearálta aon chonradh den sórt sin thar ceann an choimircí.
 6. Tá an tArd-Aturnae i dteideal táillí agus eisíocaíochtaí a aisghabháil ó eastát an choimircí i leith na hoibre a dhéantar mar choiste agus mar aturnae agus ní mór do Chláraitheoir na gCoimircithe Cúirte na táillí seo a thomhas nó is gá don Máistir Fómhais cáin a ghearradh orthu.

 

Chomh maith le gníomhú mar aturnae i leith ghnóthaí dlí na gcoimircithe aonair, déanann an tAturnae Ginearálta an obair dlí seo a leanas freisin: -

 1. Eisiúint imeachtaí coimircíochta i leith duine aonair: -
  Féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte a ordú don Aturnae Ginearálta imeachtaí coimircíochta a thionscnamh i leith duine aonair. Má thugtar an coimircí aonair sin faoi choimirce féadfar an tAturnae Ginearálta a cheapadh mar choiste.
 2. Cánachas: -
  Sa chás go dtugann aturnae bille coimircíochta os comhair an Mháistir Fómhais chun costais a thomhas, féadfaidh cláraitheoir na gCoimircithe Cúirte a iarraidh ar an Aturnae Ginearálta gníomhú mar chéile comhraic os comhair an Mháistir Fómhais i leith na gcostas a éilítear.
 3. Amicus Curiae (cara na cúirte): -
  I gcásanna áirithe nuair nach bhfuil an tAturnae Ginearálta ina choiste de choimircí aonair, féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte treoir a thabhairt dó leas ar leith a léiriú in imeachtaí os comhair na cúirte ina mbíonn coimircí i gceist nó a bhfuil baint aici le hábhair choimircíochta.