Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Sceideal: B - Foirmeacha

Foirm: 37B Mionnscríbhinn Leasa - Achtanna Dlí Teaghlaigh

I.R. Uimh. 358 de 2008

FOIRM 37B

AN CHÚIRT TEAGHLAIGH CHUARDA

CUAIRD

CONTAE

MAIDIR LEIS AN ACHT UM IDIRSCARADH BREITHIÚNACH AGUS ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1989, AGUS MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH, 1995

MAIDIR LEIS AN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COLSCARADH), 1996,

AGUS MAIDIR LE CAINGEAN ATÁ Á BEARTÚ (más cuí)


IDIR

.............. Iarratasóir

AGUS

.............. Freagróir


MIONNSCRÍBHINN LEASA

MIONNAÍMSE, [Cuir isteach ainm an Teisteora] .............,

[Cuir isteach slí bheatha an Teisteora]................,

as [Cuir isteach seoladh an Teisteora] ................,

atá 18 mbliana d'aois agus os a chionn, agus deirim mar a leanas:

1. Deirim gur mise an Gearánaí/Cosantóir [scrios de réir mar is cuí] sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu agus déanaim an Mhionnscríbhinn seo de bhun fíoras is feasach dom féin ach amháin nuair is léir a mhalairt agus nuair is léir amhlaidh creidim an céanna a bheith fíor.

2. Deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis seo.

[In imthosca nach ndíospóideann an Cosantóir na fíorais arna dteistiú ag an nGearánaí ina Mhionnscríbhinn/Mionnscríbhinn Leasa, áireofar an deimhneasc seo a leanas, á chur in ionad Mhír 2 den mhionnscríbhinn seo, agus sna himthosca sin, ní chomhlánóidh an Cosantóir an Sceideal:

2. Deirim go bhfuilim ag teacht go hiomlán leis na fíorais arna ndeimhneasc ag an nGearánaí ina Mhionnscríbhinn/Mionnscríbhinn Leasa arna mionnú san imeacht seo an .... lá de .......... agus deirim agus creidim gur fíor na fíorais atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis sin.]


AN SCEIDEAL

Cuid 1 — Mionsonraí faoi Leanaí


1. Mionsonraí faoi na leanaí a rugadh don Ghearánaí agus don Chosantóir nó a d'uchtaigh an Gearánaí agus an Cosantóir araon:

Túsainmneacha ......

Sloinne .....

Dáta Breithe .....

2. Mionsonraí faoi leanaí eile an teaghlaigh nó faoi leanaí eile a bhfuil na páirtithe nó ceachtar acu in loco parentis maidir leo:

Túsainmneacha .....

Sloinne .....

Dáta Breithe .....

Gaolmhaireacht leis an nGearánaí/leis an gCosantóir .....


Cuid II — Comhshocraíochtaí i gcomhair leanaí an teaghlaigh

1. Mionsonraí Baile:

(a) An seoladh nó na seoltaí ag a gcónaíonn na leanaí anois

(b) Tabhair mionsonraí faoi líon na seomraí cónaithe, na seomraí codlata etc. ag an seoladh/na seoltaí in (a) thuas

(c) An bhfuil an teach ar cíos nó ar úinéireacht agus, má tá, ainmnigh an tionónta/na tionóntaí nó an t-úinéir/na húinéirí?

(d) An bhfuil an cíos nó an morgáiste á íoc go rialta agus, má tá, cé atá á íoc?

(e) Tabhair ainmneacha na ndaoine eile go léir atá ina gcónaí leis na leanaí ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha agus luaigh a ngaolmhaireacht leis na leanaí, más ann.

(f) An mbeidh aon athrú ar na comhshocraíochtaí sin agus, más amhlaidh go mbeidh, tabhair mionsonraí.


Cuid III — Mionsonraí oideachais agus oiliúna

(a) Tabhair ainmneacha na scoile, an choláiste nó an ionaid oiliúna atá á freastal/áfhreastal ag gach leanbh.

(b) An bhfuil aon riachtanais speisialta oideachais ag na leanaí- Má tá, sonraigh, le do thoil.

(c) An scoil táille, coláiste táille nó ionad oiliúna táille atá sa scoil, coláiste nó ionad oiliúna? Más ea, tabhair mionsonraí.


Cuid IV — Mionsonraí faoi chúram leanaí

(a) Cé acu tuismitheoir a thugann aire do na leanaí ó lá go lá? Má roinntear an fhreagracht, tabhair mionsonraí, le do thoil.

(b) Tabhair mionsonraí faoi oibleagáidí oibre na beirte tuismitheoirí.

(c) An dtugann duine éigin aire do na leanaí nuair nach mbíonn an tuismitheoir ann? Má thugann, tabhair mionsonraí.

(d) Cé a thugann aire do na leanaí le linn laethanta saoire scoile?

(e) An mbeidh aon athrú ar na comhshocraíochtaí sin- Más amhlaidh go mbeidh,tabhair mionsonraí.


Cuid V — Cothabháil

(a) An íocann an Gearánaí/Cosantóir i leith chothabháil na leanaí? Má íocann, tabhair mionsonraí. Sonraigh, le do thoil, aon fhoinse chothabhála eile.

(b) An íoctar an chothabháil dá dtagraítear in (a) thuas faoi ordú cúirte? Má íoctar, tabhair mionsonraí.

(c) Ar comhaontaíodh cothabháil i gcomhair na leanaí? Má comhaontaíodh, tabhair mionsonraí.

(d) Murar comhaontaíodh, an mbeidh iarratas á dhéanamh agat ar ordú cothabhála ón gcúirt?


Cuid VI — Mionsonraí faoi theagmháil leis na leanaí

(a) An bhfeiceann na leanaí an Gearánaí/Cosantóir? Tabhair mionsonraí, le do thoil.

(b) An bhfanann na leanaí thar oíche agus/nó an mbíonn cuairteanna saoire ag na leanaí leis an nGearánaí/leis an gCosantóir. Tabhair mionsonraí, le do thoil.

(c) An mbeidh aon athrú ar na comhshocraíochtaí sin?


Cuid VII — Mionsonraí faoi Shláinte

(a) An bhfuil na leanaí ina sláinte go ginearálta? Tabhair mionsonraí, le do thoil, faoi aon mhíchumas tromaí nó aon tinneas ainsealach a bhí ar aon duine de na leanaí.

(b) An bhfuil aon riachtanais speisialta sláinte ag na leanaí nó ag aon duine díobh? Tabhair mionsonraí, le do thoil, faoin gcúram atá ag teastáil agus conas a chuirtear ar fáil é.

(c) An bhfuil an Gearánaí agus an Cosantóir ina sláinte go ginearálta- Mura bhfuil, tabhair mionsonraí, le do thoil.


Cuid VIII — Mionsonraí faoi chúram agus faoi Imeachtaí eile Cúirte

(a) An bhfuil na leanaí nó aon duine díobh faoi chúram Boird Sláinte nó faoi mhaoirseacht Oibrí Shóisialaigh nó Oifigigh Promhaidh? Má tá, sonraigh, le do thoil.

(b) An bhfuil nó an raibh aon imeachtaí in aon Chúirt a bhfuil nó a raibh baint acu leis na leanaí nó le haon duine díobh? Má tá nó má bhí, sonraigh, le do thoil. Is ceart na hOrduithe Cúirte iomchuí go léir a bhaineann leis na leanaí nó le haon duine díobh a bheith i gceangal leis seo.

ARNA MHIONNÚ, etc.