Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : X

Imeachtaí tráchtála : I.R. Uimh. 2 de 2004


Foirmeacha:
Uimh.1 ¦ Uimh.2 ¦ Uimh.3

0.63A r.10.


Uimh. 1

Agarcheisteanna.

[Teideal na n-imeachtaí].


Agarcheisteanna thar ceann [an ghearánaí nó an chosantóra, an achomharcóra nó an fhreagróra] chun [an cosantóir nó an gearánaí, an freagróir nó an t- achomharcóir] a cheistiú.

1. Nach ndearna, agus c.,?

2. Nach bhfuil, agus c.,?

agus c., agus c.,


go bharr
————————


0.63A r.12.

Uimh. 2

Freagra ar Agarcheisteanna.
[Teideal na nImeachtaí]


An freagra ón ... ar na hagarcheisteanna chun é a cheistiú ag an ...

Mar fhreagra ar na hagarcheisteanna sin, mionnaímse, an C.D. thuasainmnithe, agus deirim mar a leanas:—


go bharr
————————

Uimh. 3


0.63A r.17.

Ceistiúchán Réamhthrialach.

[Teideal na n-imeachtaí]


Roinn A: Nósanna Imeachta Réamhthrialach

1. Pléadálacha agus Cruthúnais

(Scrios murab infheidhme)

   (a) An bhfuil na Pléadálacha uile malartaithe? .... tá/níl

   Mura bhfuil, céard í an phléadáil ba dhéanaí a malartaíodh?

   (b) Ar tugadh comhairle i dtaobh cruthúnas? .... tugadh /níor tugadh

   (c) Más rud é nár tugadh comhairle i dtaobh cruthúnas, daingnigh, le do thoil, cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar an céanna a lorg agus comhairle a thabhairt i dtaobh an chéanna roimh an gcomhdháil réamhthrialach. ..... déanfar/ní dhéanfar

   (d) Más rud é gur tugadh comhairle i dtaobh cruthúnas, daingnigh, le do thoil, go bhfuil tú in ann iad a chomhlíonadh. ..... tá/níl

2. Ar comhlíonadh na nósanna imeachta réamhthrialach uile go hiomlán, lena n-áirítear:— (Scrios murab infheidhme)
   (a) Follasú? ..... comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (b) Admhálacha; Fógraí chun fíorais a ghlacadh? ..... comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (c) Agarcheisteanna? ..... comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (d) Saincheisteanna a shocrú? ..... comhlíonadh/níor comhlíonadh

   (e) Aon ordacháin eile a thug an Breitheamh? ..... comhlíonadh/níor comhlíonadh

3. Más rud é go bhfuil aon ní dá dtagraítear i míreanna 1-2 thuas gan déanamh, déan na cúiseanna atá leis an gcéanna a leagan amach, le do thoil. ..........

4. An bhfuil gá le haon ordacháin eile chun an cás a ullmhú le haghaidh trialach? ..... tá/níl

Má tá, mínigh na hordacháin a bhfuil gá leo agus tabhair cúiseanna. ..............

Roinn B: An Triail

1. Leag amach do mheastachán ar fhad dóchúil na trialach. ............

2. Déan cróineolaíocht na dteagmhas iomchuí ar dóigh go ndéanfar tagairt dóibh i gcúrsa na héisteachta a chur i gceangal leis seo, le do thoil. Ar comhaontaíodh an méid seo leis na páirtithe eile agus, murar comhaontaíodh, cén fáth nár comhaontaíodh? .............

3. Tabhair ráiteas comhaontaithe, le do thoil, ar na saincheisteanna atá le cinneadh i dtriail nó, a mhéid nach bhféadfar na saincheisteanna sin a chomhaontú, tabhair ráiteas gearr ar an gcéanna de réir mar a fheictear duit iad a bheith? ............

4. Ar lig an Breitheamh thar ceal an gá atá leis an leabhrán trialach nó an achoimre cáis a thaisceadh, de réir mar a cheanglaítear le hOrdú 63A, riail 21? ......... lig/níor lig .

Murar lig, daingnigh, le do thoil, go ndéanfar an céanna a thaisceadh leis an gCláraitheoir tráth nach giorra ná ceithre lá iomlána roimh an dáta a shocraítear don triail. .............. déanfar/ní dhéanfar

5. An bhfuil sé beartaithe ag na páirtithe trascríbhinní thar oíche a bheith acu? ..... tá/níl

Roinn C: Finnéithe Saineolacha agus Finnéithe eile

1. Liostaigh na finnéithe a mbeartaíonn tú glaoch orthu, agus cuir in iúl cé acu de na finnéithe sin is finnéithe saineolacha. ...............

2. An ndearna na páirtithe iarracht tuarascálacha finnéithe saineolacha a mhalartú leis an taobh eile? ....... rinne/ ní dhearna

Mura ndearna, cén fath nach ndearna? .................

3. An bhfuil gá le saoráidí speisialta sa seomra Cúirte chun gur fusa aon fhianaise shaineolach a thabhairt? .......... tá/níl

Má tá, tabhair mionsonraí. .............

4. An bhfuil saoráidí speisialta ag teastáil ó aon fhinné? ...... tá/níl

Má tá, tabhair mionsonraí. ..............

5. An bhfuil ateangaire ag teastáil ó aon fhinné? ..... tá/níl

Má tá, tabhair mionsonraí. ..........

6. An bhfuil aon saoráidí speisialta i dtaca le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (e.g. glórthaifeadadh digiteach fuaime, saoráidí físchomhdhála) ag teastáil sa seomra cúirte chun triail an cháis a éascú? ...... tá/níl

Má tá, tabhair mionsonraí. .................