Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : F

Forghníomhú (arna leasú le I.R. Uimh 3 de 2006)

CUID IV

Uimh. 1


O. 42B, r. 5(1)

[Teideal mar atá sna himeachtaí]

Déanaimse, AB, ....... as ........., an (gearánaí nó luaigh aon cháil eile) sna himeachtaí a bhfuil an teideal thuas orthu, agus ocht mbliana déag agus os a chionn slánaithe agam, MIONN A THABHAIRT agus deirim mar a leanas:

1. [Luaigh údarás an teisteora]. Déanaim an mhionnscríbhinn seo ó fhíorais atá ar eolas dom féin ach amháin i gcás ina léirítear a mhalairt, agus i gcás ina léirítear a mhalairt amhlaidh creidim gur fíor iad.

2. Tagraím do na himeachtaí a tharla anseo agus [don bhreithiúnas a tugadh/don ordú a rinneadh] ar an .... ú lá de ........ 20.... inar [tugadh breithiúnas i bhfabhar an ghearánaí/ordaíodh don chosantóir íocaíocht a dhéanamh leis an ngearánaí] de shuim € ...... Deirim gurb ionann [an breithiúnas/an t-ordú] sin agus breithiúnas ar éileamh neamhchonspóidithe, de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 805/2004.

3. An t-éileamh a rinneadh anseo, b’éileamh é ar shuim shonrach airgid a bhí dlite a íoc agus bhí an t-éileamh neamhchonspóidithe de réir bhrí Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 805/2004 de bhrí:

[luaigh cé acu ceann de na himthosca atá leagtha amach in Airteagal 3 a bhfuil feidhm aici]

4. Féadfar [an breithiúnas/an t-ordú] a dheimhniú mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach faoi Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 805/2004 de bhrí:

*go gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha atá leagtha amach i míreanna (a), (b), (c) agus (más cuí) (d) de mhír 1 d’Airteagal 6 den Rialachán sin i dtaca [leis an mbreithiúnas/leis an ordú] nó

*(i gcás nach gcomhlíontar aon cheann ar leith de na ceanglais nóis imeachta atá leagtha amach in airteagal amháin nó níos mó d’Airteagail 13 go 17 go huile de Rialachán (CE) Uimh. 805/2004) *go gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha atá leagtha amach i míreanna (a), (b), agus (más cuí) (d) de mhír 1 d’Airteagal 6 den Rialachán sin i dtaca [leis an mbreithiúnas/leis an ordú] agus [luaigh an bonn faoinar slánaíodh aon neamhchomhlíonadh faoi Airteagal 18(1) nó Airteagal 18(2) den Rialachán]

5. Tagraím do dhréacht-deimhniú comhlánaithe um Ordú Forghníomhaithe Eorpach san fhoirm atá in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Uimh. 1869/2005 ar a ndearna mé, agus “A” marcáilte air, m’ainm a shíniú sular mhionnaigh mé é seo, agus deirim gur fíor iad na hábhair atá sa dréacht-deimhniú sin mar a comhlánaíodh é. Iarraim, dá réir, go ndéanfar [an breithiúnas/an t-ordú] a dheimhniú mar Ordú Forghníomhaithe Eorpach de réir Airteagal 6 den Rialachán sin Uimh. 805/2004 san fhoirm den dréacht a fhoilseántar leis seo.

ARNA MHIONNÚ etc.


-----------

Uimh. 2O. 42B, r. 9(3)

[Teideal mar atá sna himeachtaí]

Rialachán (CE) Uimh 805/2004

DEIMHNIÚ MAIDIR LE DEIMHNIÚ UM ORDÚ FORGHNÍOMHAITHE EORPACH *A CHEARTÚ / * A AISTARRAINGT (Airteagal 10(3))

BÍODH SEO INA FHÓGRA, ar iarratas arna dhéanamh chun na Cúirte seo an ....ú lá de ..... 200....

GO nDEARNADH AN DEIMHNIÚ UM ORDÚ FORGHNÍOMHAITHE EORPACH SEO A LEANAS


1. An Ballstát tionscnaimh: ÉIRE (IE)

2. An Chúirt/An tÚdarás atá ag eisiúint an deimhnithe:

2.1 Ainm: *an Chúirt Uachtarach/*an Ard-Chúirt /*Máistir na hArd-Chúirte

2.2 Seoladh: Na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7, Éire

2.3 Teil/facs/r-phost:

3. Más éagsúil, an Chúirt/an tÚdarás atá ag eisiúint an bhreithiúnais:

3.1 Ainm:*an Chúirt Uachtarach /*an Ard-Chúirt /*Máistir na hArd-Chúirte

3.2 Seoladh: Na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath 7, Éire

3.3 Teil/facs/r-phost:

4. Breithiúnas:

4.1 Dáta:

4.2 Uimhir thagartha (uimhir thaifid):

4.3 Páirtithe:

4.3.1 Ainm agus seoladh an chreidiúnaí/na gcreidiúnaithe:

4.3.2 Ainm agus seoladh an fhéichiúnaí/na bhféichiúnaithe:

*5. A CHEARTÚ toisc go bhfuil an neamhréireacht seo a leanas ann idir an Deimhniú um Ordú Forghníomhaithe Eorpach agus an breithiúnas foluiteach mar gheall ar earráid ábhartha:

*6. A AISTARRAINGT de bhrí:

6.1 *gur bhain an breithiúnas deimhnithe le conradh tomhaltóra ach gur tugadh é i mBallstát nach bhfuil sainchónaí ag an tomhaltóir ann de réir bhrí Airteagal 59 de Rialachán (CE) Uimh. 44/2001

6.2 *gur léir gur deonaíodh an Deimhniú um Ordú Forghníomhaithe Eorpach go mícheart ar chúis eile:

agus nach ndearnadh an bhunchóip den Deimhniú um Ordú Forghníomhaithe Eorpach sin (agus gach dúblach de) a thaisceadh leis an gCúirt seo.

Arna dhéanamh ag na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath an ...ú lá de ...... 200..

Arna shíniú ........................

Cláraitheoir d’Ard-Chúirt na hÉireann [nó Cláraitheoir Chúirt Uachtarach na hÉireann] (séala)

* scrios más cuí