Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na nUaschúirteanna

Aguisín : M

Imeachtaí faoi Chuid 11 d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Foirceannadh Cuideachtaí ) : I.R. Uimh 255 de 2015 [arna leasú le I.R. Uimh. 616 de 2015]


Níl na foirmeacha go léir ar fáil fós sa Ghaeilge don aguisín seo.
Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla.

____________________________________________________
Foirmeacha:
Uimh.17 ¦ Uimh.41 ¦ Uimh.41A ¦ Uimh.51 ¦ Uimh.52 ¦ Uimh.53 ¦ Uimh.54 ¦
___________

Uimh. 17.

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 42

LIOSTA AN CHATHAOIRLIGH DE DHAOINE A BHEIDH AG FREASTAL AGUS TUARASCÁIL AN CHATHAOIRLIGH AR THORADH AN CHRUINNITHE.

----------------

[Teideal mar atá i bhFoirm Uimh. 1]


Déanaimse, ....... an duine a cheap an Chúirt chun gníomhú mar chathaoirleach ar chruinniú de chreidiúnaithe (nó de ranníocóirí nó de chomhaltaí) na cuideachta thuasainmnithe a gaireadh le fógrán (nó le fógra) dar dháta an ...... lá de ....., 20.. agus a tionóladh an .... lá de ....., 20 .., i ....., leis seo, toradh an chruinnithe sin a thuairisciú don Chúirt mar a leanas:

D’fhreastail ar an gcruinniú sin, go pearsanta nó trí sheachvótálaí, na creidiúnaithe seo a leanas ar ceadaíodh a n-éilimh in aghaidh na cuideachta sin sa mhéid a leagtar amach os coinne ainm gach creidiúnaí [nó ranníocóirí a shealbhaíonn an líon scaireanna sa chuideachta sin a leagtar amach os coinne ainm gach ranníocóra agus é nó í i dteideal, de réir rialacháin na cuideachta, an lín vótaí a leagtar amach os coinne ainm gach ranníocóra].

*Na creidiúnaithe a d’fhreastail
Ainm SeoladhMéid an éilimh a ceadaíodh in aghaidh na cuideachta

* Na ranníocóirí/na comhaltaí a d’fhreastail
Ainm SeoladhAn líon scaireanna sa chuideachtaAn líon vótaí

Is í an cheist a cuireadh faoi bhráid an chruinnithe sin ná, ar cheadaigh creidiúnaithe [ ranníocóirí nó comhaltaí] na cuideachta sin togra an

Leachtaitheora go (de réir mar a bheidh) agus arbh é a mian go nglacfaí leis an togra sin agus go gcuirfí in éifeacht é.

Bhí an cruinniú sin ar aon tuairim gur [nó, nár] cheart glacadh leis an togra sin agus é a chur in éifeacht.Ba é seo a leanas toradh na vótála ar an gceist sin:— Vótáil na creidiúnaithe [nó na ranníocóirí nó na comhaltaí] thíosluaite i bhfabhar glacadh leis an togra sin agus é a chur in éifeacht:—
Ainm an chreidiúnaí
[
an ranníocóra]
SeoladhMéid an éilimh a ceadaíodh [ an líon scaireanna]An líon vótaí a tugadh do gach ranníocóir le rialacháin na cuideachta
............

Vótáil na creidiúnaithe [ na ranníocóirí] thíosluaite in aghaidh glacadh leis an togra sin agus é a chur in éifeacht:—
Ainm an chreidiúnaí
[
an ranníocóra]
SeoladhMéid an éilimh a ceadaíodh [ an líon scaireanna]An líon vótaí a tugadh do gach ranníocóir le rialacháin na cuideachta
............

Níor vótáil na creidiúnaithe [ na ranníocóirí] thíosluaite ar an togra sin:—
Ainm an chreidiúnaí
[
an ranníocóra]
SeoladhMéid an éilimh a ceadaíodh [ an líon scaireanna]An líon vótaí a tugadh do gach ranníocóir le rialacháin na cuideachta
............

          Arna dhátú

          (Arna shíniú)

          Cathaoirleach.


*scrios i gcás nach n-oireann


go bharr

_______

Uimh. 41

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 86

DEARBHÚ SÓCMHAINNEACHTA.

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 2014.

FOIRCEANNADH TOILTEANACH AG COMHALTAÍ.

DEARBHÚ SÓCMHAINNEACHTA LENA N-ÁIRÍTEAR RÁITEAS AR SHÓCMHAINNÍ AGUS AR DHLITEANAIS IOMLÁNA AGUS TUARASCÁIL Ó DHUINE NEAMHSPLEÁCH.

De bhun alt 580(2), Acht na gCuideachtaí, 2014 agus Ordú 74, riail 86, Rialacha na nUaschúirteanna, 1986

(Foirm 41, Foscríbhinn M)


(Cuir isteach ainm iomlán na cuideachta).
Nóta:-Níl éifeacht leis an Dearbhú Sócmhainneachta:

(a) mura ndéantar é ag cruinniú de na stiúrthóirí a thionólfar tráth nach

luaithe ná 30 lá—

(i) roimh dháta an chruinnithe dá dtagraítear in alt 580(1) d’Acht na

gCuideachtaí, 2014, nó

(ii) más rud é go ndéantar an rún dá dtagraítear in alt 580(1) d’Acht na

gCuideachtaí, 2014 a rith ar an modh dá bhforáiltear faoi alt 193 nó 194

d’Acht na gCuideachtaí, 2014, roimh an dáta a síníodh an rún ag an

gcomhalta deireanach a shínigh é,

(b) mura luaitear ann méid iomlán shócmhainní agus dhliteanais na

cuideachta amhail ar an dáta is praiticiúil ba dhéanaí roimh an dáta a

rinneadh an dearbhú agus in aon chás ar dháta nach mó ná 3 mhí roimh

an dáta a rinneadh amhlaidh,

(c) mura bhfuil tuarascáil arna déanamh, de réir fhorálacha alt 580(4)

d’Acht na gCuideachtaí, 2014, ag duine dá dtagraítear in alt 580(4)

d’Acht na gCuideachtaí, 2014, ag gabháil leis, agus

(d) mura ndearna an chuideachta ceann amháin acu seo a leanas—

(i) cóip den dearbhú a chur ar aghaidh le gach fógra faoin gcruinniú ag a

bhfuil an rún le breithniú, nó

(ii) más rud é go leantar an modh dá dtagraítear in alt 193 nó 194 d’Acht

na gCuideachtaí, 2014 chun an rún a rith, cóip den dearbhú a chur mar

fhoscríbhinn leis an rún.

Tíolactha ag..............
Tabhair ainmneacha agus seoltaí na stiúrthóirí a bhfuil an dearbhú á dhéanamh acu

Scrios cibé ceann nach mbaineann.

*Cuir isteach tréimhse míonna nach mó ná dhá mhí dhéag.

†Ba cheart gurb é seo an dáta is praiticiúil ba dhéanaí sula ndearnadh an dearbhú (nach mó ná trí mhí de ghnáth).

Dearbhaímidne,..........................

is é sin stiúrthóirí uile/tromlach na stiúrthóirí (cuir isteach ainm iomlán na cuideachta), go sollúnta agus go fíreata, go ndearnamar fiosrúchán iomlán maidir le cúrsaí na cuideachta, agus tar éis dúinn déanamh amhlaidh, gur

thángamar ar an tuairim go mbeidh an chuideachta seo in ann a fiacha a íoc go hiomlán laistigh de thréimhse *........ mí, ó thosach an fhoirceanta.

Is € ....... méid iomlán shócmhainní na cuideachta amhail ar ....... 20 ... (ar dáta é nach mó ná 3 mhí roimh an dáta a rinneadh an dearbhú seo).

Is € ....... méid iomlán dhliteanais na cuideachta amhail ar ....... 20 ... (ar dáta é nach mó ná 3 mhí roimh an dáta a rinneadh an dearbhú seo).

Agus cuirimid ag gabháil leis seo an tuarascáil, a bhfuil an litir “A” marcáilte uirthi, ón duine dá dtagraítear in Alt 580(4) d’Acht na gCuideachtaí, 2014 de réir mar a cheanglaítear le hAlt 580(3)(c) den Acht sin.

Déanaimid an dearbhú seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor.

Sínithe ..............

.................


FOSCRÍBHINN

Tuarascáil ó ........, duine dá dtagraítear in Alt 580(4) d’Acht na gCuideachtaí, 2014, arna déanamh an .... lá de .... 20 .... (i bhfoirm Uimh. 41A)

go bharr

_______

Uimh. 41A

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 86

Tuarascáil ó ......., duine dá dtagraítear in Alt 580(4) d’Acht na gCuideachtaí, 2014

Do: (Cuir isteach ainm iomlán na cuideachta)

1. Scrúdaigh mé an dearbhú ó ........... agus ó .......... *agus ó ..........., ar stiúrthóirí iad ar an gcuideachta thuasainmnithe (“an chuideachta”), arna dhéanamh an...... lá de......... 20.......

2. Tá mé, amhail ar an dáta a rinneadh an tuarascáil seo *cáilithe le ceapadh * fós mar an t-iniúchóir reachtúil ar an gcuideachta, de bharr (déan an bonn cáilíochta a shainaithint). Is eol dom na freagrachtaí dlíthiúla atá ar stiúrthóirí agus ar iniúchóirí reachtúla.

3. (Leag amach go comair na fiosrúcháin a rinneadh maidir le cúrsaí na cuideachta agus aon mhínithe a lorgaíodh ó stiúrthóirí na cuideachta agus a thug siad d’fhonn an tuarascáil a ullmhú).

4. (Leag amach go comair aon doiciméid, fíorais nó faisnéis iomchuí bhreise ar a bhfuiltear ag seasamh chun teacht ar an tuairim a thugtar thíos agus foinse na bhfíoras nó na faisnéise sin; ba cheart cóipeanna d’aon doiciméid bhreise ar a bhfuiltear ag seasamh a bheith i sceideal a ghabhann leis an tuarascáil).

5. Ag féachaint do na fiosrúcháin atá déanta agam maidir le cúrsaí na cuideachta, *na mínithe a sholáthraigh stiúrthóirí na cuideachta dom ar nithe a ardaíodh leo d’fhonn an tuarascáil seo a ullmhú, *agus na doiciméid, na fíorais agus an fhaisnéis bhreise a luaitear ag mír 4 thuas,

Daingním mo thuairim nach bhfuil an dearbhú dá dtagraítear ag mír 1 thuas a tugadh de bhun alt 580(4) d’Acht na gCuideachtaí, 2014 míréasúnach

*Sceideal de dhoiciméid iomchuí bhreise a bhfuiltear ag seasamh orthu

Arna dhéanamh an ... lá de .... 20......

Arna shíniú: ............

[Déan ainm agus seoladh a chló]


go bharr

_______

Uimh. 51

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 87

Fógra i dtaobh leachtaitheoir a chur as oifig

Alt 643(3), Acht na gCuideachtaí, 2014

Ainm na Cuideachta (faoi leachtú toilteanach)

Uimhir na Cuideachta:.........


Tugtar fógra leis seo do Chláraitheoir na gCuideachtaí, maidir le ........ a chur as oifig mar an leachtaitheoir ar an gcuideachta thuasainmnithe.

Cathaoirleach: [Ainm i mbloclitreacha]

Síniú: ............

Dáta: ..................

Tionóladh an cruinniú ag ar cuireadh an leachtaitheoir as oifig ar an ..................


go bharr

_______

Foirm Uimh. 52

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 87

Fógra i dtaobh leachtaitheoir (leachtaitheoirí) a cheapadh tar éis an leachtaitheoir roimhe sin a bheith curtha as oifig

Alt 643(5), Acht an gCuideachtaí, 2014

Ainm na Cuideachta (faoi leachtú toilteanach)

Uimhir na Cuideachta:..................


Tugaim fógra leis seo do Chláraitheoir na gCuideachtaí, go ndearnadh mé a cheapadh mar Leachtaitheoir ar an gcuideachta thuasainmnithe, agus gur ceapadh mé le *rún ón gcuideachta *(sonraigh modhanna eile ceapacháin, e.g. ordú ón Ard-Chúirt) an.................

Leachtaitheoir [Ainm i mbloclitreacha]

Síniú: ...........

Dáta: .............


go bharr

_______

Foirm Uimh. 53

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 87

Fógra i dtaobh foirceannadh a neamhniú

Alt 669(2), Acht na gCuideachtaí, 2014

Ainm na Cuideachta

Uimhir na Cuideachta:........


Tugtar fógra leis seo do Chláraitheoir na gCuideachtaí, go ndearnadh

foirceannadh na cuideachta thuasainmnithe a neamhniú le hordú ón Ard-Chúirt a rinneadh an .........
An Cineál ImeachtaíFoirceannadh Toilteanach ag Comhaltaí
Foirceannadh Toilteanach ag Creidiúnaithe
Foirceannadh ag an gCúirt

Iarratasóir ar neamhniú [Ainm i mbloclitreacha]

Cáil: .........

Síniú: ...........

Dáta: .............


go bharr

_______

Uimh. 54

I.R. Uimh. 616 de 2015


O. 74, r. 94

TUARASCÁIL ÓN LEACHTAITHEOIR FAOI ALT 682 d’ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 2014

Ainm na Cuideachta: .......

Uimhir Chlárúcháin na Cuideachta: ........


Cuir in iúl más í seo an chéad Tuarascáil, an dara Tuarascáil, etc. nó an Tuarascáil chríochnaitheach a comhdaíodh don chuideachta thuas:

Alt 1: MIONSONRAÍ AN LEACHTAITHEORA

(Déan ceist 1 a chomhlánú i ngach Tuarascáil. Déan ceisteanna 2 go 9 a chomhlánú mar chuid den chéad Tuarascáil agus i ngach Tuarascáil ina diaidh sin i gcás go dtiocfaidh athrú ar mhionsonraí.)

1. Ainm an Leachtaitheora: .....

2. Ainm ghnólacht an Leachtaitheora (más infheidhme): .....

3. Seoladh an Leachtaitheora: .....

4. Más comhalta de chomhlacht gairmiúil thú, sonraigh cé acu comhlacht: .....

5. An cineál Leachtaithe (cuir tic le ceann amháin):

   Leachtú Toilteanach ag Creidiúnaithe: ....... Leachtú Oifigiúil: .....
6. Más Leachtú Toilteanach ag Creidiúnaithe a bhí ann, ar thú ainmní na gcomhaltaí-
   Ba mé: ..... Níor mé: .....
7. Dáta do cheapacháin mar Leachtaitheoir:

8. Ainm chomhalta foirne an Leachtaitheora atá freagrach ó lá go lá as an Leachtú (más infheidhme):

9. Mionsonraí Teagmhála (cuir tic le ceann amháin):

   don Leachtaitheoir: ..... don Chomhalta Foirne: .....
Uimhir (Uimhreacha) Theileafóin: ..... Uimhir Facs: ..... Seoladh R-phoist: .....

Alt 2: MIONSONRAÍ NA CUIDEACHTA

(Le comhlánú mar chuid den chéad Tuarascáil agus mar chuid de gach Tuarascáil ina diaidh sin i gcás go dtiocfaidh athrú ar mhionsonraí)


10. Ainm (Ainmneacha) an Ghnó/Trádála (áirigh iad siúd uile a úsáideadh sa 12 mhí roimh an dáta a thosaigh an foirceannadh):

11. Seoladh na hOifige Cláraithe Reatha:

12. Seoladh aon Oifige Cláraithe eile a úsáideadh sa 12 mhí roimh an dáta a thosaigh an foirceannadh:

13. Príomhsheoladh (Príomhsheoltaí) Trádála (áirigh iad siúd uile a úsáideadh sa 12 mhí roimh an dáta a thosaigh an foirceannadh, murab ionann é nó iad agus an Oifig Chláraithe (na hOifigí Cláraithe) thuas):

14. Cineál Ghnó na Cuideachta:

a. Luaigh an tAicmiú is iomchuí de NACE (Aicmiú Eorpach um ghníomhaíocht tionscail) ar an dáta a thosaigh an leachtú:

b. Tabhair tuairisc chruinn ar ghníomhaíochtaí na Cuideachta ar an dáta a thosaigh an leachtú:

15. Líon fostaithe de chuid na Cuideachta ar an dáta a thosaigh an leachtú: .....

16. Láimhdeachas le haghaidh gach ceann de na trí bliana airgeadais is déanaí

An Bhliain Airgeadais Dár Chríoch (dáta): Láimhdeachas: (€ méid)

An Bhliain Airgeadais Dár Chríoch (dáta): Láimhdeachas: (€ méid)

An Bhliain Airgeadais Dár Chríoch (dáta): Láimhdeachas: (€ méid)

17. Mionsonraí Trádála (luaigh mí agus bliain ar a laghad):

a. An dáta a Thosaigh an Trádáil: .....

b. An dáta a Scoir an Trádáil (más infheidhme): .....

18. Luaigh, i do thuairim, na cúiseanna go ndearnadh an Chuideachta a leachtú, agus luaigh an fhianaise a thacaíonn leis an tuairim seo ar bhileog ar leithligh.

19. An raibh aon Scéim Comhshocraíochta/Glacadóireachta/ Scrúdaitheoireachta/ Leachtaithe sa Chuideachta sna 36 mhí roimh dháta na tuarascála seo?

Bhí: ..... Ní raibh: .....

Má bhí, déan faisnéis iomchuí a sholáthar, lena n-áirítear cineál, ainm agus seoladh aon sealbhóra oifige (aon sealbhóirí oifige), dáta (dátaí) ceapacháin/a rinneadh ceapachán a fhoirceannadh, cóipeanna de gach fógra ceapacháin agus de gach tuarascáil de chuid na nglacadóirí/scrúdaitheoirí/leachtaitheoirí nó sealbhóirí oifige eile de chuid na Cuideachta le linn na tréimhse sin:

20. An bhfuil easnamh in aon tuairisceán cánach nó in aon íocaíocht cánacha?

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, sonraigh na tréimhsí, más ann, ina raibh tuairisceáin thar téarma agus/nó na méideanna a bhí dlite. Sonraigh chomh maith na méideanna a íocadh i leith na dtréimhsí sin. (cuir cóip den Ráiteas Ioncaim i dtaobh Bailiúchán agus Íocaíochtaí a eisíodh chugat ar do cheapachán mar leachtaitheoir ag gabháil leis an Tuarascáil seo. Mura mbeidh sí ag gabháil leis an Tuarascáil, luaigh an fáth nach bhfuil).

21. An bhfuil aon fhaisnéis agat a fhágann go gcreideann tú go raibh duine ag gníomhú mar chúlstiúrthóir ar an gCuideachta-(Tabhair faoi deara go bhféadfaidh pearsa aonair nó comhlacht corpraithe a bheith i gceist leis an bhfocal ‘cúlstiúrthóir’):

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, déan na mionsonraí seo a leanas i dtaobh na pearsan aonair/an chomhlachta chorpraithe atá i gceist a sholáthar:

a. Ainm Iomlán:

b. An seoladh reatha nó an seoladh is déanaí is eol a bheith aige nó aici:

c. Cén ról a bhí ag an Duine sa Chuideachta? .....

d. Ar léirigh an Duine duit gur ghníomhaigh sé/sí go macánta agus go freagrach i ndáil le seoladh chúrsaí na Cuideachta?

Léirigh: ..... Níor Léirigh: .....

Déan mionsonraí na dtosca a thacaíonn leis an bhfreagra seo agus aon fhaisnéis iomchuí eile a sholáthar ar bhileog ar leithligh.


Alt 3: STIÚRTHÓIRÍ NA CUIDEACHTA

(Le comhlánú mar chuid den chéad Tuarascáil agus mar chuid de gach Tuarascáil ina diaidh sin i gcás go dtiocfaidh athrú ar mhionsonraí)


22. San Alt seo, ceanglaítear ort gach duine a áireamh ar dealraitheach duit atá nó a bhí ina stiúrthóir ar an gCuideachta ar an dáta a thosaigh an foirceannadh nó aon tráth sa 12 mhí roimh an dáta a thosaigh an foirceannadh.

Ba cheart cóip ar leithligh den Alt seo a úsáid le haghaidh gach Duine.

a. Ainm Iomlán:

b. An seoladh reatha nó an seoladh is déanaí is eol a bheith aige nó aici:

c. Dáta breithe:

d. Tréimhse mar stiúrthóir:

Ó(dáta): ..... Go dtí(dáta): .....

e. Cén ról a bhí ag an Duine sa Chuideachta?

f. Ar léirigh an Duine duit gur ghníomhaigh sé/sí go macánta agus go freagrach i ndáil le seoladh chúrsaí na Cuideachta?

Léirigh: ..... Níor Léirigh: .....

g. Stiúrthóireachtaí Eile (déan mionsonraí iomlána a sholáthar i dtaobh cuideachtaí reatha a bhfuil an Duine seo mar Stiúrthóir orthu/i dtaobh cuideachtaí roimhe seo a raibh an Duine seo mar Stiúrthóir orthu sa tréimhse ó 12 mhí roimh an dáta a thosaigh foirceannadh na Cuideachta go dáta agus áirigh iontu uimhir chlárúcháin na cuideachta, an dáta (na dátaí) ceapacháin/a rinneadh an tréimhse mar Stiúrthóir a fhoirceannadh i ngach cás agus cuir in iúl ar oibrigh aon cheann de na cuideachtaí seo in earnáil den tsamhail chéanna leis an gCuideachta atá faoi leachtú):


Alt 4: RÁITEAS MAIDIR LE CÚRSAÍ, CUNTAIS AGUS TUARASCÁIL DO CHREIDIÚNAITHE

(Le comhlánú mar chuid den chéad Tuarascáil agus mar chuid de gach Tuarascáil ina diaidh sin i gcás go dtiocfaidh athrú ar mhionsonraí)


23. Ráiteas na Stiúrthóirí Maidir le Cúrsaí nó doiciméad den tsamhail chéanna (cuir cóip ag gabháil leis an Tuarascáil seo. Mura mbeidh cóip ag gabháil léi, luaigh an fáth nach bhfuil agus cuir mionsonraí i dtaobh shócmhainní agus dhliteanais na Cuideachta atá ar eolas ag gabháil léi):

24. An bhfuil difríocht ábhartha idir an Ráiteas Maidir le Cúrsaí nó an doiciméad den tsamhail chéanna agus an staid chríochnaitheach atá tuartha?

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, déan mionsonraí faoin méid agus faoin gcúis atá leis an difríocht ábhartha sin a sholáthar ar bhileog ar leithligh.

25. Cuntais Iniúchta/Eile (cuir ag gabháil leis an Tuarascáil seo cóip den dá shraith is déanaí de chuntais iniúchta na Cuideachta agus na dréachtchuntais nó na cuntais bhainistíochta is déanaí a ullmhaíodh tar éis na sraithe is déanaí de chuntais iniúchta. Más rud é go bhfuil an Chuideachta díolmhaithe ó iniúchadh, déan cóip de na cuntais a leagadh faoi bhráid an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil don tréimhse chéanna agus na dréachtchuntais nó na cuntais bhainistíochta is déanaí a sholáthar. Mura bhfuil cuntais ar bith ag gabháil leis an Tuarascáil, luaigh an fáth nach bhfuil):

26. Tuarascáil do Chreidiúnaithe agus aon ábhar iomchuí eile, e.g., miontuairiscí ar chruinniú na gcreidiúnaithe agus ráiteas an Chathaoirligh don chruinniú (cuir na doiciméid seo ag gabháil leis an tuarascáil agus mura bhfuil siad ar fáil, luaigh an fáth nach bhfuil):

27. Ar ceapadh Coiste Iniúchta?

Ceapadh: ..... Níor Ceapadh: .....

28. Más rud é gur ceapadh, déan ainmneacha agus seoltaí na gcomhaltaí a sholáthar:

29. An gcríochnófar an foirceannadh laistigh de 18 mí ó dháta na tuarascála seo? Críochnófar: Ní chríochnófar:

30. An raibh aon aistriú ábhartha sócmhainní de chuid na Cuideachta chuig aon duine le linn na tréimhse dar tosach 12 mhí roimh an dáta a thosaigh foirceannadh na Cuideachta agus dar críoch dáta na tuarascála seo?

Bhí: ..... Ní raibh: .....

Má bhí, déan mionsonraí a sholáthar, e.g., dáta (dátaí) an aistrithe, an cineál sócmhainne (sócmhainní), tairbhí (tairbhithe), ar bhileog ar leithligh.

31. Cén dáta nach raibh an Chuideachta in ann trádáil as a cuid deacrachtaí airgeadais? .....


Alt 5: IMEACHTAÍ

(Le comhlánú mar chuid den chéad Tuarascáil agus mar chuid de gach Tuarascáil ina diaidh sin i gcás go dtiocfaidh athrú ar mhionsonraí)


32. An bhfuil tú ag iarraidh ar Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach ag an tráth seo thú a shaoradh ón gceanglas maidir le hiarratas a dhéanamh, de bhun alt 683 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, chun stiúrthóir amháin nó níos mó de stiúrthóirí na Cuideachta a shrianadh?

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, an bhfuil faoiseamh á lorg-, (cuir tic le ceann amháin)

I leith na stiúrthóirí uile: ..... I leith stiúrthóirí ainmnithe áirithe: .....

I gceachtar cás, ainmnigh gach stiúrthóir a bhfuil faoiseamh á lorg ina leith agus luaigh na forais ar a measann tú nár cheart iarratas ar shrianadh a dhéanamh anois in aghaidh gach pearsan aonair.

Maidir le haon stiúrthóirí eile, ainmnigh iad agus cuir na forais ar a mbeidh an t-iarratas ar shrianadh á dhéanamh i ngach cás in iúl:

33. Maidir leis an gCuideachta seo an mbeidh iarratas á dhéanamh agat chun na hArd-Chúirte chun aon duine a dhícháiliú de bhun alt 842 d’Acht na gCuideachtaí, 2014?

Beidh: ..... Ní bheidh: .....

Más rud é go mbeidh, ainmnigh an duine (na daoine) atá i gceist agus cuir na forais ar a mbeidh an t-iarratas ar dhícháiliú á dhéanamh in iúl:

34. An bhfuil aon imeachtaí eile á ngabháil de láimh agat, nó á mbeartú agat, in aghaidh oifigigh de chuid na Cuideachta?

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, sonraigh cineál na n-imeachtaí, an duine (na daoine) ar ina aghaidh nó ina haghaidh nó ina n-aghaidh atá na himeachtaí á dtionscnamh nó a fhéadfar na himeachtaí a thionscnamh agus an dáta a thosaigh/an dáta tuartha a thosóidh na himeachtaí. Más rud é gur thosaigh imeachtaí luaigh cibé acu san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Chuarda atá siad agus luaigh uimhir thaifid an cháis sa Chúirt:

35. An bhfuil aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla eile á ngabháil de láimh, nó á mbeartú, ag aon duine eile in aghaidh na Cuideachta nó in aghaidh aon oifigigh dá cuid?

Tá: ..... Níl: .....

Má tá, sonraigh cineál na n-imeachtaí, an duine (na daoine) ar ina aghaidh nó ina haghaidh nó ina n-aghaidh atá na himeachtaí á dtionscnamh nó a fhéadfar na himeachtaí a thionscnamh, an dáta a thosaigh/an dáta tuartha a thosóidh na himeachtaí agus ainm, seoladh agus uimhir theileafóin an duine a bhfuil na himeachtaí á dtionscnamh aige nó aici nó a bheartaíonn na himeachtaí a thionscnamh. Más rud é gur thosaigh imeachtaí luaigh cibé acu san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Chuarda atá siad agus luaigh uimhir thaifid an cháis sa Chúirt:

36. An bhfuil tuarascáil curtha faoi bhráid, nó an bhfuil sé beartaithe agat tuarascáil a chur faoi bhráid, an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi alt 723 d’Acht na gCuideachtaí, 2014?

Tá: Níl:

Má tá, sonraigh cineál aon chiona amhrasta (aon chionta amhrasta), an duine (na daoine) lena mbaineann an tuarascáil, an caidreamh atá ag gach duine den sórt sin leis an gCuideachta agus an dáta a cuireadh/an dáta tuartha a chuirfear an tuarascáil isteach:


Alt 6: TUARASCÁIL CHRÍOCHNAITHEACH

37. An toradh ar iarratas (iarratais) ar shrianadh chun na hArd-Chúirte (más infheidhme) (déan mionsonraí a sholáthar le haghaidh gach duine):

38. An toradh ar aon imeachtaí eile cúirte a tionscnaíodh sna himthosca a leagtar amach i gceisteanna 32, 33 agus 34:


Alt 7: Ráiteas an Leachtaitheora

(Le comhlánú ar gach ócáid ar a ndéantar tuarascáil)


Is mise, ..........., leachtaitheoir na cuideachta thuas, agus luaim go bhfuil na mionsonraí agus na sonraí atá sa Tuarascáil seo agus sa doiciméadacht uile a ghabhann léi a d’ullmhaigh mé fíor, cruinn agus iomlán, de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim.

Arna shíniú: ......

Dáta: .......

Cinntigh go bhfuil cóipeanna de na nithe seo a leanas ag gabháil leis an Tuarascáil seo:

   • Bileoga ar leithligh (más infheidhme) [ítimí 18, 21(d), 22(f), 22(g), 24, 30];

   • Cóipeanna d’fhógraí ceapacháin agus tuarascálacha ó ghlacadóirí /scrúdaitheoirí / leachtaitheoirí / sealbhóirí oifige eile (más infheidhme) [ítim 19];

   • Cóip den Ráiteas Ioncaim i dtaobh Bailiúchán agus Íocaíochtaí a eisíodh chugat ar do cheapachán mar leachtaitheoir.

   • Ráiteas Maidir le Cúrsaí (nó mionsonraí i dtaobh sócmhainní agus dliteanas) [ítim 23];

   • An dá shraith is déanaí de chuntais iniúchta agus dréachtchuntais nó cuntais bhainistíochta a ullmhaíodh ina ndiaidh sin, más ann [ítim 25];

   • Tuarascáil do Chreidiúnaithe agus ábhar iomchuí eile, lena n-áirítear miontuairiscí ar chruinniú na gcreidiúnaithe agus ráiteas an Chathaoirligh don chruinniú [ítim 26];

   • Cóipeanna breise d’Alt 3: Mionsonraí i dtaobh Stiúrthóirí na Cuideachta;

   • Aon fhaisnéis bhreise nó doiciméadacht bhreise a mheasann tú is gá.


_______

go bharr

_______