Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Cuarda

Leasuithe ar: Ordú 18
I.R. Uimh. 312 de 2007: Na Rialacha Cúirte Cuarda (Ginearálta) 2007


1. Tiocfaidh na Rialacha seo, arb é na Rialacha Cúirte Cuarda (Ginearálta) 2007, is teideal dóibh, i ngníomh an 20ú lá d’Iúil 2007.

2. Forléireofar na Rialacha seo i dteannta na Rialacha Cúirte Cuarda 2001.

.....

11. Leasaítear Ordú 18 de na Rialacha Cúirte Cuarda tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 1—

   “1. (1) Is é an Cláraitheoir Contae, sa Chontae dá mbeidh sé sannta, oifigeach cuí na Cúirte i leith a dlínse uile, agus beidh sé freagrach as na dualgais uile a fhorchuirtear air féin nó ar an Oifig, le Reacht nó eile, a chomhall agus as doiciméid agus taifid uile na Cúirte a shlánchoimeád. Cuirfidh sé faoi deara go gcoimeádfar cibé comhaid agus leabhair thaifid, agus i cibé foirm, a fhorordóidh an tAire ó am go ham.

   Go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo agus gan dochar d’aon fhorálacha eile de na Rialacha seo, féadfaidh an Cláraitheoir Contae, de réir Alt 34(1) d’Acht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995, agus an Dara Sceideal a ghabhann leis, na horduithe seo a leanas a dhéanamh—


    (i) Aon ordú a fhéadfar a dhéanamh sa ghnáthchúrsa.

    (ii) Ordú ag lorg ráitis faoi ainmneacha na ndaoine is comhpháirtithe in aon ghnólacht a bheidh ag agairt nó á n-agairt i gcaingean nó in ábhar.

    (iii) Ordú chun an tréimhse ama a fhadú chun aon ghníomh nó aon bheart a dhéanamh i gcaingean nó in ábhar.

    (iv) Ordú chun doiciméid nó maoin réadach nó phearsanta a fhollasú, ar mhodh teoranta nó ginearálta, nó a iniúchadh, nó chun agarcheisteanna a sheachadadh.

    (v) Ordú coinníollach chun glacadóir a cheapadh le haghaidh forghníomhú i gcothromas agus, má thoilítear leis an gceapachán sin nó má bhíonn an ceapachán neamhchonspóidithe, ordú chun an glacadóir a cheapadh, agus ordú chun glacadóir a urscaoileadh.

      (va) Ordú coinníollach gairnisí agus, má thoilítear leis an ordú sin nó má bhíonn an t-ordú neamhchonspóidithe, ordú gairnisí.

    (vi) Ordú chun caingean a dhíbhe, maille le costais, d’uireasa í a thabhairt ar aghaidh nó toisc nach ndearnadh mionnscríbhinn fhollasaithe nó nár freagraíodh agarcheisteanna.

    (vii) Ordú chun cosaint a scriosadh amach maille le costais toisc nach ndearnadh mionnscríbhinn fhollasaithe nó nár freagraíodh agarcheisteanna.

    (viii) Ordú chun fianaise a thógáil, ar coimisiún.

    (ix) Ordú de dhroim iarratais ar ordacháin maidir le—

      (I) bille sibhialta nó doiciméad tionscnaimh eile nach ábhar inter partes é a sheirbheáil, nó

      (II) aon nós imeachta eile in aon chaingean nó ábhar.

    (x) Ordú ag cur páirtí breise isteach in aon imeacht nó ag cur páirtí in ionad páirtí eile in aon imeacht.

    (xi) Ordú ag tabhairt ceada chun idiragairt agus láithriú.

    (xii) Ordú chun pléadálacha a leasú, le toiliú.

    (xiii) Ordú chun toiliú a ghlacadh agus riail chúirte a dhéanamh de i gcás na páirtithe a bheith sui juris.

    (xiv) Ordú faoi na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959.

    (xv) Ordú chun cistí atá chun sochair do naíon a íoc amach as an gCúirt ar é nó í do theacht i lánaois, nó (má údaraítear é le hordú ó bhreitheamh) chun tairbhe dó nó di le linn mionaoise.

    (xvi) Ordú i gcásanna neamhchonspóidithe chun cuntas a thógáil nó fiosrúchán a dhéanamh.

    (xvii) Ordú chun forghairm a eisiúint, lena seirbheáil lasmuigh den dlínse, d’fhonn imeachtaí in ábhair phrobháide chointinneacha a thabhairt faoi aird.

    (xviii) Ordú chun forghairm a eisiúint d’fhonn deonú probháide nó litreacha riaracháin a thaisceadh sa chúirt in ábhair phrobháide chointinneacha.

    (xix) Ordú ag tabhairt ceada chun mionnscríbhinn fhorlíontach scríbhinní a chomhdú.

    (xx) Ordú á ordú d’aon pháirtí scríbhinní a thaisceadh.

    (xxi) Ordú ag ceapadh glacadóra in ionad glacadóra a d’éag nó a urscaoileadh, lena n-áirítear aon ordacháin iarmhartacha riachtanacha maidir le cuntais an ghlacadóra éagtha nó urscaoilte.

    (xxii) Ordú stoptha ar airgead nó urrúis sa Chúirt.

    (xxiii) Ordú chun sub-poena a eisiúint faoi Ordú 39, riail 30, de Rialacha na nUaschúirteanna.

    (xxiv) Ordú chun lis pendens a dhíchur ar iarratas—

      (I) ón duine ar ar iarratas uaidh nó uaithi a cláraíodh é, nó

      (II) ó aon duine a ndéanann sé difear dó no di, iar bhfógra chuig an duine ar ar iarratas uaidh nó uaithi a cláraíodh é, más rud é go mbeidh an chaingean lena mbaineann sé scortha nó más rud é gur cinneadh an chaingean sin nó nach ndearna an duine ar ar iarratas uaidh nó uaithi a cláraíodh é doiciméad nó pléadáil a chomhdú sa chaingean sin, nó nár comhdaíodh é nó í thar ceann an duine sin, ar feadh tréimhse bliana ar a laghad roimh an iarratas chun é a dhíchur.

    (xxv) Ordú faoi Ordú 33, riail 1, de Rialacha na nUaschúirteanna, le toiliú, ag socrú na saincheisteanna a bheidh le triail.

    (xxvi) Ordú ag tabhairt ceada chun forghníomhú a eisiúint in ainm nó i gcoinne ionadaí phearsanta dhlíthiúil de chuid páirtí éagtha.

    (xxvii) Ordú ag tabhairt ceada chun ordú forghníomhaithe a eisiúint chun ordú forghníomhaithe a bheidh caillte nó curtha amú a ionadú.

    (xxviia) Ordú ag tabhairt ceada chun ordú forghníomhaithe a eisiúint tráth ar bith le linn na tréimhse 12 bhliain ó dháta an bhreithiúnais nó an ordaithe ón gCúirt a n-ordaítear nó a n-údaraítear a fhorghníomhú leis an ordú forghníomhaithe.

    (xxviib) Ordú ag tabhairt ceada chun céannacht na bpáirtithe in ordú forghníomhaithe a leasú de réir aon leasaithe arna dhéanamh ag an gCúirt ar chéannacht na bpáirtithe sa bhreithiúnas nó san ordú ón gCúirt a n-ordaítear nó a n-údaraítear a fhorghníomhú leis an ordú forghníomhaithe tar éis bhás aon pháirtí atá i dteideal nó faoi dhliteanas forghníomhú faoin ordú sin nó an fiach atá dlite faoin ordú sin a shannadh.

    (xxviii) Ordú chun imeachtaí a aistriú chuig an Ard-Chúirt nó chuig an gCúirt Dúiche, lena n-áirítear gach ordú coimhdeach chun airgead a taisceadh sa Chúirt Chuarda a aistriú.

    (xxix) Ordú ag tabhairt ceada—

      (I) chun fógra tríú páirtí a sheirbheáil in imeachtaí iar bhfógra chuig an ngearánaí sna himeachtaí,

      (II) chun páirtí a uamadh mar chomhchosantóir in imeachtaí iar bhfógra chuig an ngearánaí sna himeachtaí, nó

      (III) chun páirtí a uamadh mar chomhghearánaí in imeachtaí iar bhfógra chuig an ngearánaí sna himeachtaí.

    (xxx) Ordú chun—

      (I) méid leachtaithe, nó

      (II) airnéis shonrach nó airnéisí sonracha,

      nó iad araon, a aisghabháil in aon imeachtaí nach mbeidh láithreas taifeadta nó cosaint seachadta iontu.

    (xxxi) Ordú chun breithiúnas a thaifeadadh i gcaingean le haghaidh damáistí neamhleachtaithe, mar aon le hús orthu agus na costais, muirir agus caiteachais i leith na caingne nach mbeidh láithreas taifeadta nó cosaint seachadta inti.

    (xxxii) Ordú chun seilbh a aisghabháil ar aon talamh in imeachtaí eisiachtana nach mbeidh láithreas taifeadta nó cosaint seachadta iontu.

    (xxxiii) Ordú chun seilbh a aisghabháil ar aon talamh de réir bhrí alt 3 den Acht um Chlárú Teidil 1964, in imeachtaí ar iarratas faoi alt 62(7) den Acht sin nach mbeidh láithreas taifeadta nó cosaint seachadta iontu.

    (xxxiv) Ordú chun seilbh a aisghabháil ar aon talamh ar scór morgáiste dlí nó muirir in imeachtaí nach n-éilítear aon fhaoiseamh eile iontu agus nach mbeidh láithreas taifeadta nó cosaint seachadta iontu.

    (xxxv) Ordú faoina bhféadfaidh an Cláraitheoir Contae—

      (I) féichiúnaí atá faoi dhliteanas faoi bhreithiúnas nó faoi ordú ón gCúirt méid airgid a íoc nó, i gcás inar comhlacht corpraithe an féichiúnaí, oifigeach, fostaí nó comhalta den chomhlacht corpraithe, agus

      (II) aon duine eile is cuí le Cláraitheoir Contae,

   a cheistiú ó bhéal chun a fhíorú cad iad na fiacha (más ann) a bheidh dlite don fhéichiúnaí agus cad í an mhaoin nó an acmhainn eile (más ann) atá ag an bhféichiúnaí chun an breithiúnas nó an t-ordú a shásamh.

   (2) In aon chás ina bhféadfaidh Cláraitheoir Contae ordú a dhéanamh de réir fho-riail (1), féadfaidh sé—


    (a) aon ordú forlíontach nó foghabhálach a dhéanamh,

    (b) bac a chur, faoi réir cibé coinníollacha a mheasfaidh sé a bheith cóir, ar aon ordú a dhéanfar, nó

    (c) aon ordacháin atá riachtanach a thabhairt


   agus féadfaidh sé, maidir le costais an iarratais, a ordú go ndéanfar suim chomhlán in ionad costas a bheidh le fómhas a íoc.

   (3) I bhfo-riail (1), léireofar “ordú forghníomhaithe” de réir an Dara Sceidil a ghabhann le hAcht na gCúirteanna agus na nOifigeach Cúirte 1995.”.

12. Leasaítear Ordú 18 de na Rialacha Cúirte Cuarda tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 7—
   “7. Aon pháirtí a bheidh míshásta le haon deimhniú, rialú nó cinneadh a bheidh tugtha ag an gCláraitheoir Contae, féadfaidh sé, laistigh de dheich lá ó dháta an deimhnithe sin nó laistigh de dheich lá ón dáta ar cuireadh an rialú nó an cinneadh sin i gcrích, a iarraidh ar an mBreitheamh trí fhoriarratas iar bhfógra an deimhniú, an rialú nó an cinneadh sin a athbhreithniú, agus air sin féadfaidh an Breitheamh cibé ordú is cuí leis a dhéanamh.”
.....