Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40.01 Fógra éilimh: damáistí ginearálta nach mó ná €15,000
I.R. Uimh. 17 de 2014
40.01

Fógra éilimh: damáistí ginearálta nach mó ná €15,000


Sceideal C
O.40, r. 5

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Idir

......... Éilitheoir

......... Freagróir


FÓGRA ÉILIMH

Eisítear an fógra éilimh seo ar iarraidh ón éilitheoir (ó na héilitheoirí) a dhéanann éileamh sa Chúirt Dúiche chun damáistí nach mó ná €15,000 a ghnóthú i gcoinne an fhreagróra i leith [cuir isteach tuairisc ar an éileamh, e.g. sárú conartha, faillí, etc]

Sonraí an chéad éilitheora:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

Slí bheatha

*Aturnae

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil

[Déan sonraí an dara héilitheoir agus d’aon éilitheoir ina dhiaidh sin a athlua]

Sonraí an chéad fhreagróra:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

*Aturnae (más eol)

Slí bheatha (más eol)

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil (más eol)

[Déan sonraí an dara freagróir agus d’aon fhreagróir ina dhiaidh sin a athlua]


RÁITEAS ÉILIMH

[Leag amach i míreanna uimhrithe ráiteas i dtaobh na bhfíoras ábhartha go léir ar a bhfuil an t-éilitheoir ag seasamh, lena n-áirítear sonraí riachtanacha i dtaobh an fhíorais sin, agus ní foláir go n-áireofar iontu an áit inar eascair, agus an dáta ar ar eascair, an t-éileamh, ach ní áireofar an fhianaise lena ndéanfar na fíorais sin a chruthú. Sonraigh sa ráiteas sin na forálacha sonracha d’aon achtachán ar a bhfuiltear ag seasamh agus an méid nó an faoiseamh nó leigheas eile a lorgaítear. Soláthraítear samplaí ag deireadh na foirme seo.]

LIOSTA COMHFHREAGRAIS AGUS DOICIMÉ AD EILE AR A mBEIDH AN tÉ ILITHEOIR AG SEASAMH I dTRIAIL
DoiciméadDátaTuairisc
1e.g. litir thairisceanna1 Meán Fómhair 2013Litir thairisceanna ón éilitheoir chuig an bhfreagróir
2e.g. conradh10 Meán Fómhair 2013Conradh arna shíniú ag an éilitheoir agus ag an bhfreagróir
Etc.---
(A) MÁ DHÍOSPÓIDEANN TÚ AN tÉILEAMH agus más mian leat na himeachtaí a chosaint, ansin ní foláir duit láithreas agus cosaint i bhFoirm 42.01, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche a thabhairt don éilitheoir nó d’aturnae an éilitheora, nó a chur leis an bpost chuige nó chuici, ag an seoladh le haghaidh seirbheála a luaitear thuas tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort, agus ag an am céanna ní foláir duit cóip de do láithreas a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thíos.

(B) MÁ ADMHAÍONN TÚ AN tÉILEAMH, is cóir duit teagmháil a dhéanamh leis an éilitheoir nó le haturnae an éilitheora laistigh de 10 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort chun socrú a dhéanamh i dtaobh comhaontú a dhéanamh an t-éileamh agus na costais a íoc, cuirfear bac ar na himeachtaí eile go léir, ní gá duit freastal sa chúirt agus seachnóidh tú tuilleadh costas.

MURA nGNÍOMHÓIDH TÚ DE RÉIR (A) NÁ (B) THUAS measfar go bhfuil an t-éileamh á admháil agat agus féadfaidh an t-éilitheoir iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar bhreithiúnas agus, má thugtar breithiúnas, féadfaidh sé nó sí forghníomhú a dhéanamh.

Arna shíniú: ........

*An tÉilitheoir *(Aturnae ar son an Éilitheora)

Don fhreagróir (Do na freagróirí) ag an seoladh (na seoltaí) a thugtar thuas

Tá an fógra éilimh seo arna eisiúint i ....... an ..... lá de ...... 20 .... ag ....... an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte agus don dúiche Chúirte thuas

*Scrios i gcás nach n-oireann


Ráitis éilimh shamplacha

Sárú conartha: earraí nó seirbhísí

1. Is úinéir agus oibritheoir bialainne ag 1 An Phríomhshráid, Baile Átha Cliath 4, an t-éilitheoir.

2. Is soláthraí mótarfheithiclí úsáidte an freagróir. Oibríonn an freagróir as seomra taispeántais, ag a bhfuil a ghnó, ag 6 An tSráid Nua, Baile Átha Cliath 4, laistigh den cheantar Cúirte agus den dúiche Chúirte a luaitear thuas.

3. An 2 Eanáir 2013 thug an t-éilitheoir cuairt ar sheomra taispeántais an fhreagróra d’fhonn veain a cheannach lena húsáid chun earraí a sheachadadh chuig custaiméirí an éilitheora.

4. Thaispeáin an freagróir veain Excelsior A den bhliain 2007 don éilitheoir arb í a huimhir chláraithe 2007 D 888888. Dheimhnigh an freagróir don éilitheoir gur 40,000 ciliméadar a bhí déanta ag an veain de réir an chloig agus go raibh an veain i mbail shármhaith oibre.

5. Cheannaigh an t-éilitheoir an veain ar €8,000 agus d’íoc sé aisti le bancdhréacht.

6. An 1 Feabhra 2013 chlis an veain lasmuigh d’áitreabh an éilitheora. Rinne meicneoir scrúdú ar an veain don éilitheoir agus dúirt sé leis an éilitheoir go ndearnadh deisiúcháin fhíorlochtacha ar an inneall thart ar dhá bhliain roimhe sin a d’fhág an veain lochtach agus contúirteach agus gurbh é €5,250, a bheag nó a mhór, an costas a bhainfeadh leis an veain a chur i riocht lena cur ar ais ar an mbóthar. Dúirt an meicneoir leis an éilitheoir freisin go raibh 120,000 ciliméadar, a bheag nó a mhór, déanta ag an veain ar an mbóthar.

7. Rinne an t-éilitheoir teagmháil leis an bhfreagróir an 3 Feabhra 2013 chun an veain a thabhairt ar ais agus chun aisíocaíocht a fháil ar an bpraghas a d’íoc an t-éilitheoir. Dhiúltaigh an freagróir an veain a ghlacadh ar ais nó aisíocaíocht a dhéanamh leis an éilitheoir.

8. Ós rud é gur dhiúltaigh an freagróir an veain a ghlacadh ar ais, b’éigean don éilitheoir veain a fháil ar cíos lena húsáid ina ghnó ar chostas €100 sa tseachtain. Thabhaigh an t-éilitheoir €400 i dtáillí meicneora freisin.

9. Éilíonn an t-éilitheoir damáistí i leith sárú conartha agus/nó i leith sárú baránta.

10. Tá an t-éilitheoir ag seasamh ar alt 13 den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980.

Faillí

1. Is úinéir agus oibritheoir bialainne ag 1 An Phríomhshráid, Baile Átha Cliath 4, an t-éilitheoir.

2. Is úinéir veain Excelsior A den bhliain 2007 arb í a huimhir chláraithe 2007 D 888888 an freagróir. Tá cónaí ar an bhfreagróir ag 6 An tSráid Nua, Baile Átha Cliath 4, laistigh den cheantar Cúirte agus den dúiche Chúirte a luaitear thuas.

3. An 2 Eanáir 2013 bhí carr an éilitheora, carr Excelsior B den bhliain 2009 arb í a uimhir chláraithe 2009 D 777777, loctha lasmuigh dá bhialann. Ag thart ar 3.00 pm, bhí an freagróir ag tiomáint a veain ar an bPríomhshráid nuair a bhuail an veain isteach i gcarr an éilitheora.

4. Rinneadh damáiste an-mhór do charr an éilitheora sa teagmhas agus ní raibh an carr feiliúnach ar chor ar bith le cur ar ais ar an mbóthar. Rinne meicneoir scrúdú ar an gcarr don éilitheoir agus dúirt sé leis an éilitheoir go ndearnadh damáiste an-mhór don chabhailobair ar thaobh an tiománaí, don inneall agus don chóras leictreach agus gurbh é €8,500, a bheag nó a mhór, an costas a bhainfeadh leis an gcarr a chur ar ais sa riocht ina raibh sé.

5. Ós rud é nach bhfuil ach árachas tríú páirtí ag an éilitheoir, ní raibh sé ábalta íoc as costas na ndeisiúchán seo agus b’éigean dó carr a fháil ar cíos lena úsáid ina ghnó ar chostas €100 sa tseachtain. Tá €200 i dtáillí meicneora tabhaithe ag an éilitheoir cheana féin.

6. Líomhnaíonn an t-éilitheoir gur de dheasca fhaillí an fhreagróra le linn dó a veain a thiomáint a tharla an teagmhas agus an damáiste a bhain do charr an éilitheora.

7. Éilíonn an t-éilitheoir damáistí i leith faillí agus/nó i leith sárú dualgais (lena n-áirítear sárú ar dhualgas reachtúil).