Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 40B.01 Fógra éilimh i dtaobh tiarna talún agus tionónta: seilbh áitribh a aisghabháil
I.R. Uimh. 17 de 2014
40B.01

Fógra éilimh i dtaobh tiarna talún agus tionónta: seilbh áitribh a aisghabháil


Sceideal C
O.40B, r. 4

Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

Uimhir thaifid:

Idir

........ Éilitheoir

........ Freagróir

FÓGRA ÉILIMH I dTAOBH TIARNA TALÚN AGUS TIONÓNTA Eisítear an fógra éilimh seo i dtaobh tiarna talún agus tionónta ar iarraidh ón éilitheoir (ó na héilitheoirí) a dhéanann éileamh sa Chúirt Dúiche i gcoinne an fhreagróra chun seilbh áitribh i ........ sa dúiche Chúirte *(agus sa cheantar Cúirte) thuas a aisghabháil.

Sonraí an chéad éilitheora:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

Slí bheatha

*Aturnae

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil

[Déan sonraí an dara héilitheoir agus d’aon éilitheoir ina dhiaidh sin a athlua]

Sonraí an chéad fhreagróra:

Ainm

Seoladh ......... *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)

*Aturnae (más eol)

Slí bheatha (más eol)

Seoladh le haghaidh doiciméid a sheirbheáil (más eol)

[Déan sonraí an dara freagróir agus d’aon fhreagróir ina dhiaidh sin a athlua]
Seoladh iomlán an áitribh *(sa Chúirt *(sa cheantar Cúirte) agus sa dúiche thuas)
Ainm an tiarna talún (na dtiarnaí talún)
Ainm an tionónta (na dtionóntaí)
An cineál tionóntachta nó socraithe a fhágann go bhfuil seilbh ag an bhfreagróir ar an áitreabh (sonraigh más i scríbhinn atá sé)
An bhfuil ceanglas ann an tionóntacht a chlárú sa chlár tionóntachtaí cónaithe príobháideacha arna chothabháil faoi alt 127 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004­Tá/Níl
An bhfuil an tionóntacht cláraithe sa chlár tionóntachtaí cónaithe príobháideacha arna chothabháil faoi alt 127 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004­Tá/Níl
Sonraí an chláraithe faoi alt 127 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004
Cíos ...... [Sonraigh an cíos in aghaidh na seachtaine/na míosa/na bliana, etc. é]
An líomhnaítear go ndearnadh an tionóntacht a fhoirceannadh, agus má líomhnaítear, cén chaoi a ndearnadh amhlaidh?
Má éilítear nár íocadh cíos, sonraigh an méid cíosa atá dlite agus an dáta ar anuas go dtí é a bhí an cíos sin dlite ...... anuas go dtí an ..... lá de ....... 20...

RÁITEAS ÉILIMH


[Leag amach i míreanna uimhrithe ráiteas i dtaobh na bhfíoras ábhartha go léir ar a bhfuil an t-éilitheoir ag seasamh, lena n-áirítear sonraí riachtanacha i dtaobh an fhíorais sin, agus ní foláir go n-áireofar iontu an áit inar eascair, agus an dáta ar ar eascair, an t-éileamh, ach ní áireofar an fhianaise lena ndéanfar na fíorais sin a chruthú. Sonraigh sa ráiteas sin na forálacha sonracha d’aon achtachán ar a bhfuiltear ag seasamh agus an méid nó an faoiseamh nó an leigheas eile a lorgaítear. Soláthraítear samplaí ag deireadh na foirme seo.]

LIOSTA COMHFHREAGRAIS AGUS DOICIMÉAD EILE AR A mBEIDH AN tÉILITHEOIR AG SEASAMH I dTRIAIL
.DoiciméadDáta Tuairisc
1e.g. comhaontú ligin1 Meán Fómhair 2013Comhaontú ligin idir an t-éilitheoir agus an freagróir
2...
Etc...
(A) MÁ DHÍOSPÓIDEANN TÚ AN tÉILEAMH agus más mian leat na himeachtaí a chosaint, ansin ní foláir duit láithreas agus cosaint i bhFoirm 42.1, Sceideal C de na Rialacha Cúirte Dúiche a thabhairt don éilitheoir nó d’aturnae an éilitheora, nó a chur leis an bpost chuige nó chuici, ag an seoladh le haghaidh seirbheála a luaitear thuas tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort, agus ag an am céanna ní foláir duit cóip de do láithreas a chomhdú leis an gCléireach Cúirte Dúiche ag an seoladh thíos.

(B) MÁ ADMHAÍONN TÚ AN tÉILEAMH agus más rud é, gan láithreas agus cosaint a sheirbheáil agus láithreas a chomhdú

*GO nÍOCFAIDH TÚ MÉID € ..... agus costais € ..... leis an éilitheoir nó le haturnae an éilitheora

*GO nDÉANFAIDH TÚ SOCRÚ chun seilbh an áitribh a thabhairt suas agus chun costais € ..... a íoc leis an éilitheoir nó le haturnae an éilitheora

laistigh de 10 lá tar éis an fógra éilimh seo a sheirbheáil ort, cuirfear bac ar na himeachtaí eile go léir, ní gá duit freastal sa chúirt agus seachnóidh tú tuilleadh costas.

MURA nGNÍOMHÓIDH TÚ DE RÉIR (A) NÁ (B) THUAS measfar go bhfuil an t-éileamh á admháil agat agus féadfaidh an t-éilitheoir iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche ar bhreithiúnas agus, má thugtar breithiúnas, féadfaidh sé nó sí forghníomhú a dhéanamh.

Arna shíniú: ...........

*An tÉilitheoir *(Aturnae ar son an Éilitheora)

Don fhreagróir (Do na freagróirí) ag an seoladh (na seoltaí) a thugtar thuas

Tá an fógra éilimh seo arna eisiúint i ..... an ..... lá de ...... 20.... ag ....... an Cléireach Cúirte Dúiche atá sannta don cheantar Cúirte agus don dúiche Chúirte thuas.

*Scrios i gcás nach n-oireann


Ráitis éilimh shamplacha

Rósheilbh

1. Is úinéir árasáin a ligtear ar cíos ag Árasán A, 1 An Phríomhshráid, Baile Átha Cliath 4 (an t-áitreabh) é an t-éilitheoir.

2. Ghlac an freagróir seilbh ar an áitreabh mar thionónta de chuid an éilitheora an 1 Eanáir 2012 faoi léas bliana arna dhátú an 1 Eanáir 2012 idir an t-éilitheoir agus an freagróir ar chíos míosúil €2.

3. Chuaigh an tionóntacht in éag an 31 Nollaig 2012. Níor mhian leis an éilitheoir an tionóntacht a athnuachan toisc go raibh ar intinn aige an t-áitreabh a athfhorbairt.

4. Rinne an t-éilitheoir fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bhfreagróir an 21 Eanáir 2013 á cheangal air an t-áitreabh a fhágáil láithreach.

5. D’fhan an freagróir agus tá sé fós i seilbh an áitribh agus dhiúltaigh sé seilbh an áitribh a thabhairt suas. Níl aon chuid den áitreabh i seilbh duine ar bith eile. Níor ghlac an t-éilitheoir le cíos ón bhfreagróir ón 31 Nollaig 2012 i leith.

6. Éilíonn an t-éilitheoir ordú seilbhe i leith an áitribh agus ordú i leith damáistí.

Áititheoir Ceadmhach: alt 82 den Landlord and Tenant Law Amendment (Ireland) Act 1860

1. Is úinéir áitribh ag Árasán A, 1 An Phríomhshráid, Baile Átha Cliath 4 (an t-áitreabh) é an t-éilitheoir.

2. Ghlac an freagróir seilbh ar an áitreabh mar airíoch de chuid an éilitheora an 1 Eanáir 2012 toisc go raibh beartaithe ag an éilitheoir cónaí ar an gcoigríoch le linn 2012. Cheadaigh an t-éilitheoir don fhreagróir an t-áitreabh a áitiú gan cíos a íoc i gcomaoin gnáthchothabháil a dhéanamh agus slándáil an áitribh a chinntiú.

3. D’fhill an t-éilitheoir ar Éirinn an 31 Nollaig 2012. Ba mhian leis an éilitheoir an t-áitreabh a áitiú an athuair mar a phríomháit chónaithe.

4. Rinne an t-éilitheoir fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an bhfreagróir an 1 Eanáir 2013 á cheangal air an t-áitreabh a fhágáil agus seilbh air a thabhairt suas don éilitheoir láithreach.

5. Dhiúltaigh an freagróir nó ní dhearna sé seilbh an áitribh a thabhairt suas don éilitheoir. D’fhan an freagróir i seilbh an áitribh.

6. Ón 1 Eanáir 2013 i leith, tá seilbh ar an áitreabh coimeádta ag an bhfreagróir ón éilitheoir. Níl aon chuid den áitreabh i seilbh duine ar bith eile.

7. Éilíonn an t-éilitheoir ordú seilbhe i leith an áitribh agus ordú i leith damáistí.

Seilbh áitribh a aisghabháil i leith neamhíoc cíosa

1. Is úinéir árasáin a ligtear ar cíos ag Árasán A, 1 An Phríomhshráid, Baile Átha Cliath 4 (an t-áitreabh) é an t-éilitheoir.

2. Ghlac an freagróir seilbh ar an áitreabh mar thionónta de chuid an éilitheora an 1 Eanáir 2011 faoi léas i scríbhinn arna dhátú an 1 Eanáir 2011 idir an t-éilitheoir agus an freagróir ar chíos bliantúil €20.

3. Íocadh cíos i leith 2011. Tháinig suim €20 i gcíos, is cíos aon bhliana iomláine amháin é, a bhí dlite anuas go dtí an 31 Nollaig 2012 (sonraigh an méid cíosa agus an lá gála deiridh ar anuas go dtí é a bhí sé dlite) chun bheith dlite don éilitheoir i leith an áitribh agus tá sé fós dlite dó.

4. Sheirbheáil an t-éilitheoir fógraí arís agus arís eile ar an bhfreagróir an 1 Eanáir 2013, an 1 Feabhra 2013 agus an 1 Márta 2013 á gceangal air an riaráiste cíosa a íoc nó an t-áitreabh a fhágáil láithreach.

5. Dhiúltaigh nó mhainnigh an freagróir an riaráiste cíosa a íoc agus d’fhan sé, agus tá sé fós, i seilbh an áitribh agus dhiúltaigh sé seilbh an áitribh a thabhairt suas. Níl aon chuid den áitreabh i seilbh duine ar bith eile.

6. Éilíonn an t-éilitheoir ordú seilbhe i leith an áitribh agus ordú i leith damáistí.