Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Bannaí


Naisc gaolmhara
Oifig Cuntasaíochta na gCúirteanna
Oifigí Cúirte Cuarda
Oifigí Cúirte Dúiche
Oifig na gCúirteanna Coiriúla

Más rud é go ghabháiltear agus go chúisítear thú, tabharfar os comhair an chúirt dúiche thú a luaith is féidir. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh i gcúirt le haghaidh scaoileadh faoi bhannaí as coimeád thú.

Is é bannaí ná Nuair a scaoileadh as coimeád thú mar gheall ar bhannaí nó ar ghealltanas arna thabhairt agat nó arna thabhairt agat agus ag duine eile (ar urra é/í), chun a ráthú go láithreoidh tú ag do thriail/ag d’éisteacht athchuir. Tá bannaí bunaithe ar an bprionsabal go dtoimhdítear an cúisí a bheith neamhchiontach go dtí go gcruthófar é/í a bheith ciontach.

Má théann tú isteach i gcúirtbhanna, tá tú ag fágáil ceangail ort féin láithriú i gcúirt chun na cúisimh arna ndéanamh i d’aghaidh a fhreagairt. Má dheonaítear bannaí duit, féadfaidh an chúirt coinníollacha a leagan síos, lena n-áirítear ceangal a chur ort (nó ar d’urra) suim airgid a íoc leis an gcúirt. Ní mór suim atá cothrom le haon trian ar a laghad den tsuim sin a íoc leis an gcúirt sula bhféadfar thú a ligean amach ar bannaí. Tabharfar an t-airgead sin ar ais duit má láithríonn tú i gcúirt mar a gheall tú.

Féadfaidh an chúirt glacadh le leabhar taiscí bainc, le leabhar taiscí cumainn foirgníochta, le leabhar taiscí comhair chreidmheasa nó le leabhar taiscí postoifige mar urrús. Má ghlacann an chúirt le hurrús den sórt sin, ordóidh sí nach laghdófar an t-airgead atá i dtaisce faoi bhun na suime a bheidh le híoc leis an gcúirt má theipeann ort a bheith i láthair nó faoi bhun na suime atá i dtaisce, cibé acu is ísle.

Má chuirtear thú chun trialach sa Chúirt Choiriúil Speisialta, ní ligfear amach thú ar bannaí ach amháin mura n-ordaíonnan Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a mhalairt.

Urra:

Féadfar nach mbeidh an chúirt sásta le do ghealltanas go láithreoidh tú i gcúirt chun na cúisimh arna ndéanamh i d’aghaidh a fhreagairt. Féadfaidh an chúirt a chinneadh go bhfuil ‘urra neamhspleách’ ag teastáil chun a ráthú go mbeidh tú i láthair. Is é is urra neamhspleách ann ná duine a gcuireann freagracht air/uirthi féin as thú a bheith i láthair i gcúirt. Geallann sé/sí suim airgid a íoc leis an gcúirt mura láithríonn tú mar a aontaíodh.

Má leagtar urra i do chás, ní mór duit freastal ar an oifig don chúirt atá ag déileáil le do chás in éineacht leis an duine a d’aontaigh chun gníomhú mar urra. Ní mór don urra aitheantas fótagrafach a thabhairt agus ráiteas cothrom le dáta ó institiúid airgeadais, ina dtaispeántar go bhfuil go leor cistí ina c(h)untas chun an tsuim atá sonraithe sa chúirtbhanna a chlúdach, a chur ar fáil. Níor chóir don chuntas a bheith ina chomhchuntas.

Cineálacha bannaí:

Bannaí stáisiúin

Nuair a thugann Garda thú faoi choimeád i stáisiún na nGardaí, féadfaidh an stáisiún thú a scaoileadh as coimeád ar bannaí le hurraí nó gan urraí. Is é/í an Garda atá i gceannas ar an stáisiún a chinneann an tsuim airgid a bheidh sonraithe sa chúirtbhanna. Ní mór duit dul isteach i mbannaí chun láithriú os comhair na Cúirte Dúiche ar dháta sonraithe.

Bannaí Cúirte Dúiche

Nuair a thugtar os comhair naCúirte Dúiche thú, féadfaidh an breitheamh thú a athchur faoi choimeád nó thú a scaoileadh go coinníollach nuair a théann tú isteach i gcúirtbhanna le hurra nó gan urra. Is é/í an breitheamh a chinneann antsuim airgid (más ann) a bheidh sonraithe sa chúirtbhanna.

Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh chun tú a ligean amach ar bannaí nó achomharc a dhéanamh in aghaidh na gcoinníollacha a bhaineann le do bhannaí chuig an Ard-Chúirt. Má dhiúltaíonn an Chúirt Dúiche thú a ligean amach ar bhannaí, athchuirfear faoi choimeád thú. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh chuig an Ard-Chúirt.

Bannaí achomhairc

Is é breitheamh Cúirte Dúiche a chinneann bannaí achomhairc sa chás gur chuir cosantóir iarratas chun achomharc a dhéanamh faoi bhráid na Cúirte Cuarda. A luaithe is a shíníonn an cosantóir an cúirtbhanna, scaoilfear é/í as coimeád go dtí go n-éistfear leis an achomharc sa Chúirt Chuarda.

Má théitear isteach i mBannaí achomhairc laistigh de 14 lá ó éisteacht bhunaidh na Cúirte Dúiche, cuirtear bac ar ordú na Cúirte Dúiche go dtí go gcríochnófar an cás achomhairc. Is eisceacht air sin é ordú cothabhála, rud a bheidh i bhfeidhm go dtí toradh achomharc na Cúirte Cuarda.

Bannaí trialach (curtha ar aghaidh chun)

Má chuirtear cás ar aghaidh chun trialach sa Chúirt Chuarda Choiriúil, nó sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, féadfaidh an breitheamh Cúirte Dúiche bannaí nua a leagan síos. A luaithe is a shíníonn an cosantóir an cúirtbhanna, scaoilfear é/í as coimeád go dtí dáta na chéad éisteachta (sa Chúirt Chuarda Choiriúil/sa Phríomh-Chúirt Choiriúil). Coimeádfar aon lóisteáil airgid go dtí go gcríochnófar an cás.

Bannaí Ard-Chúirte

Má chúisítear thú as tréas, as coireanna cogaidh, as dúnmharú, as iarracht ar dhúnmharú, as comhcheilg um dhúnmharú, as píoráideacht nó as cinedhíothú, níl sé de chumhacht ag an gCúirt Dúiche bannaí a dheonú duit. Fágann cionta áirithe faoin Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit, 1939, agus faoin Acht um Rúin Oifigiúla, 1963, nach bhféadfar bannaí a dheonú sa Chúirt Dúiche. Sna cásanna sin, ní mór duit nó d’ionadaí dlí iarratas ar bhannaí a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.

Má dhiúltaítear bannaí duit sa Chúirt Dúiche (tá na forais ina leith leagtha amach in alt 2 den Acht um Bannaí, 1997), féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt. Mar an gcéanna, más mian leat laghdú a dhéanamh ar an tsuim bannaí atá leagtha ag an gCúirt Dúiche nó más mian leat cur i gcoinne coinníoll a bhaineann leis na bannaí, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt.

Taifeadtar bannaí a dheonaítear san Ard-Chúirt sa Chúirt Dúiche. Coimeádfar aon lóisteáil airgid go dtí go gcríochnófar an cás.

Bannaí a shocrú:

Do bhannaí féin gan aon lóisteáil airgid

Sa chás seo, ní mór duit an cúirtbhanna a shíniú sula bhféadfar a scaoileadh as coimeád thú.

Do bhannaí féin i dteannta lóisteáil airgid/urrúis

Sa chás seo, ní mór duit an cúirtbhanna a shíniú agus an tsuim airgid/ urrúis a iarrtar a lóisteáil sula bhféadfar thú a scaoileadh.

Do bhannaí féin agus urra neamhspleách amháin nó níos mó ná urra neamhspleách amháin

Sa chás seo, a luaithe is a fhaomhann an chúirt an t-urra, ní mór duit agus don urra an cúirtbhanna a shíniú agus aon suim airgid/ urrúis a iarrtar a lóisteáil sulabhféadfar thú a scaoileadh.

Do bhannaí féin agus lóisteáil airgid in ionad urra neamhspleách

Sa chás seo, ní mór duit an cúirtbhanna a shíniú agus féadfaidh tú a roghnú lóisteáil airgid a dhéanamh in ionad urra neamhspleách atá faofa ag an gcúirt a bheith agat.

Aisíoc bannaí:

Tá tú i dteideal aisíoc do bhannaí i gcás ina ndearna an chúirt ordú deiridh maidir le gach cás arna cheangal leis na bannaí agus inar fhreastail tú ar na héisteachtaí cúirte go léir agus inar chomhlíon tú gach coinníoll bannaí eile.

Mar an gcéanna, tá urra i dteideal aisíoc bannaí i gcás ina ndearna an chúirt orduithe deiridh agus inar fhreastail an cosantóir ar na héisteachtaí cúirte go léir agus inar chomhlíon sé/sí gach coinníoll bannaí eile.
Déanfar aon airgead a íoctar leis an gcúirt le haghaidh bannaí nó a íocann urra a aisíoc go huathoibríoch leis an duine a bhfuil an t-airgead dlite dó/di. Tabharfaidh an oifig chúirte atá freagrach as an gcás treoracha d’Oifig Cuntasaíochta na gCúirteanna, faoi réir chomhlíonadh choinníollacha an chúirtbhanna, chun na bannaí/an t-urra a aisíoc. Déanfar an íocaíocht trí sheic a chuirfear go díreach trí chasadh an phoist chugat, nó chuig an urra arna (h)ainmniú ar na bannaí, chuig an seoladh arna chur ar fáil don oifig chúirte. Ba chóir athruithe seolta a lua sa chúirt nó sonraí faoin seoladh nua a chur ar fáil don oifig chúirte. Ní eisítear seiceanna ag cuntar na hoifige.

I gcás ina bhfuil aon deacrachtaí agat maidir le haisíocaíochtaí bannaí, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an oifig chúirte a dhéileáil le do chás.

Sárú coinníollacha bannaí:

I gcás ina dteipeann ort ceann ar bith de na coinníollacha bannaí a chomhlíonadh, eiseoidh an breitheamh barántas binse. Tugann an barántas cumhacht don Gharda Síochána tú a ghabháil agus a thabhairt os comhair na cúirte chun na cúisimh go léir a bhaineann leis na bannaí a fhreagairt. Féadfaidh sárú bannaí a bheith ina chúis le cúiseamh breise i d’aghaidh.

Féadfaidh an breitheamh ordú a dhéanamh i d’aghaidh agus/nó in aghaidh d’urra maidir le ‘forghéilleadh agus eistréatadh’ an airgid bhannaí. Ciallaíonn sé sin go gcoinneoidh an Stát aon airgead a íocadh cheana mar bhannaí (forghéilleadh). Beidh aon airgead arna ghealladh lena íoc ina shuim dlite don Stát mar fhiach (eistréatadh).

Féadfaidh tú agus/nó d’urra ar aon iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche an t-ordú eistréata a athrú nó a chomhlíonadh. Is féidir leat agus/nó le d’urra achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh na Cúirte Dúiche chuig an gCúirt Chuarda.

Más rud é go dteipeann ort agus/nó ar d’urra an tsuim arna heistréatadh a íoc, eiseofar barántas cimithe don Gharda Síochána. Tugann sé sin an chumhacht dóibh tusa nó d’urra a lóisteáil i bpríosún ar feadh tréimhse a shonraíonn an chúirt.

Reachtaíocht ábharta:

  • Acht Um Chiontaí In Aghaidh An Stáit, 1939.
  • Acht um Rúin Oifigiúla, 1963
  • An tAcht Um Nós Imeachta Coiriúil, 1967
  • An tAacht Um Cheartas Coiriúil, 1984
  • An tAcht um Bannaí, 1997
  • An tAacht Um Cheartas Coiriúil, 2006
  • An tAacht Um Cheartas Coiriúil, 2007
  • An tAacht Um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009

 

Foirmeacha:

I.R. Uimh. 194 de 2001 (arna leasú)


Teastaíonn tacaíocht do JavaScript chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Déan cinnte go bhfuil do bhrabhsálaí cothrom le dáta agus go dtacaíonn sé le JavaScript.