Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Láithreáin Éireannacha

 

Ginearálta:

www.supremecourt.ie

Láithreán gréasáin Cúirt Uachtarach na hÉireann

www.attorneygeneral.ie

Oifig an Ard-Aighne

www.dppireland.ie

Oifig Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí

www.justice.ie

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

www.isi.gov.ie

Seirbhís Dóchmhainneachta na hÉireann

www.acmhainn.ie 

Ar an láithreán seo gheofar foclóirí agus liostaí téarmaíochta, ceachtanna agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin, agus taisce de théacsanna Gaeilge.

www.coimisineir.ie 

An Coimisinéir Teanga

www.citizensinformation.ie

Acmhainn ó Rialtas na hÉireann ag soláthar faisnéise um sheirbhísí poiblí.

www.tearma.ie/

Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, maoinithe ag an AE tríd an gclár Interreg IIIA.

www.gaeilge.ie

Foras na Gaeilge

www.gov.ie 

Láithreán gréasáin oifigiúil de chuid Rialtas na hÉireann a sholáthraíonn eolas ginearálta ar Éirinn. Soláthraíonn sí naisc chomh maith go dtí eagraíochtaí rialtais, innéacsanna de na foilseacháin is déanaí agus inneall cuardaigh a chuardaíonn láithreáin uile an rialtais.

www.irishlaw.org

liosta de naisc ábhartha dlí.

www.lawreform.ie

Bunaíodh an Coimisiún mar chomhlacht neamhspleách corpraithe faoin Acht Fán gCoimisiúin um Athchóiriú an Dlí 1975. Tá sé mar phríomhaidhm aige an dlí a choinneáil faoi athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh chun é a athchóiriú.

www.legalaidboard.ie 

Eolas faoi réimse seirbhísí soláthraithe trí ionaid dlí agus seirbhís dlí na dteifeach faoi choimirce an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil.

www.oic.gov.ie

Oifig an Choimisinéara Faisnéise - Soláthraíonn an láithreán gréasáin seo faisnéis ar an Acht umShaoráil Faisnéise go ginearálta agus, go háirithe, ar ról Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Ceadaíonn sé rochtain chomh maith go dtí achomhairc ar líne a dhéanamh leis an gCoimisinéir Faisnéise.

www.oireachtas.ie

Tithe an Oireachtais

www.ombudsman.gov.ie 

Oifig an Ombudsman

www.oco.ie

Ombudsman do leanaí

www.piab.ie 

An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (PIAB)
Is comhlacht reachtúil an PIAB a bunaíodh chun measunú neamhspleách a sholáthar ar chúiteamh díobhála pearsanta d'íospartaigh thionóisce maidir leis an Áit Oibre, le Feithiclí agus Dliteanas Poiblí.

www.publicjobs.ie/ 

Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí - faisnéis faoi dheiseanna fostaíochta agus folúntais reatha san earnáil phoiblí.

www.revenue.ie 

Choimisinéirí Ioncaim na hÉireann

www.caab.ie

An Bord Comhairleach um Achtanna na Leanaí

www.cosc.ie

An Oifig Náisiúnta um Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe a Chosc

www.csvc.ie

An Coimisiún um Thacaíocht d'Íospartaigh na Coireachta - comhlacht neamhspleách bunaithe ag an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun maoiniú a dháileadh ar eagraíochtaí a chuireann tacaíocht agus cúnamh ar fáil d'íospartaigh na coireachta agus cúnamh a thabhairt i bhforbairt straitéisí agus beartas chun tacú le híospartaigh na coireachta d'fhonn comhtháthú agus comhsheasmhacht seirbhísí agus eolais atá ar fáil d'íospartaigh na coireachta a fheabhsú.

www.victimsofcrime.ie

Oifig Íospartaigh na Coireachta - oibrítear chun treisiú leis an bhforbairt ar sheirbhísí d'íospartaigh na coireachta arb í an inniúlacht, an cúram agus an éifeacht is tréith leo.

www.irishsentencing.ie

Acmhainn dóibh siúd ar mian leo gearradh pianbhreithe sna cúirteanna Éireannacha a scrúdú agus a thuiscint.

Acadúil/Taighde:

www.gcd.ie

Is coláiste neamhspleách é Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath, le céimeanna (LLB agus BA in nGnó & Dlí) creidiúnaithe ag Cumann Onórach King's Inns.

www.kingsinns.ie

Cuimsíonn Cumann Onórach King's Inns binseoirí, abhcóidí agus mic léinn. Cuimsíonn na binseoirí na breithiúna ar fad ón gCúirt Uachtarach agus ón Ard-Chúirt agus líon abhcóidí tofa. Is í an institiúid is sine oideachais dlí in Éirinn an Scoil Dlí.

www.irishjudicialstudiesjournal.ie

Iris na hInstitiúide um Staidéir Bhreithiúnacha.

www.nuigalway.ie/law 

Láithreán Gréasáin Dhámh an Dlí ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

www.law.qub.ac.uk 

Láithreán Gréasáin na Scoile Dlí ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

www.tcd.ie 

An Scoil Dlí, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

www.ucc.ie 

Dámh an Dlí, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

www.ucd.ie 

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Dámh an Dlí

www.law.ul.ie 

Dámh an Dlí, Ollscoil Luimnigh

Institiúidí/Cumainn:

www.lawlibrary.ie 

Comhairle Barra na hÉireann (Leabharlann Dlí)

www.dsba.ie

Cumann Barra Dlíodóirí Bhaile Átha Cliath

www.barlibrary.com 

Chomhairle Barra agus Leabharlann Barra ThuaisceartÉireann

www.courtsni.gov.uk

Seirbhís Chúirte Thuaisceart Éireann

www.lawsociety.ie

Cumann Dlí na hÉireann - an comhlacht oideachasúil, ionadaíoch agus rialaitheach do phroifisiún na ndlíodóirí.

 

_________________________
Nuashonrú: 7 Samhain 2017