Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Saincheisteanna réamhthrialach

B'fhéidir go mbeidh ort iarratas a dhéanamh chun na cúirte sula mbíonn do chás ullamh lena éisteacht, chun go ndéanfaidh an chúirt plé ar réamhghnó éigin. D'fhéadfadh sé tarlú, mar shampla, go mbeadh orthu follasú taifead a fháil, rud a dhiúltaíonn an taobh eile a sholáthar duit.

Úsáidtear cáipéis ar a dtugtar fógra foriarratais chun na hiarratais réamhthrialach seo a dhéanamh.

Ba choir é seo a chomhdú sa Phríomh-Oifig mar aon le haon mhionnscríbhinn tacaíochta mar fhorasú ar d'iarratas.

Seiceáil Táillí na Cúirte Uachtaraí, na Cúirte Achomhairc agus na hArd-Chúirte chun an táille ábharta a fháil.

Foilsítear an Dialann Dlí um thráthnóna ar an lá roimh an dáta cur ar ais ar d'fhógra foriarratais. Cuirfear ar fáil ann lonnaíocht sheomra na cúirte, ainm an bhreithimh a bheidh ag déileáil leis agus an t-am a thosóidh an liosta.

Déanfaidh an Phríomh-Oifig an foriarratas a liostú ar cheann de na liostaí seo a leanas de réir an chineáil fhaoisimh atá á iarraidh agat ón gcúirt:

Liosta foriarratas seansaireachta

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Iarratais ar urghairí, gnóthaí dlí cuideachta, feidhmíocht shainiúil / cealú conarthaí
Faoiseamh iarrtha: Urghairí idirbhreitheacha, ceapadh leachtaitheoirí, Breithiúnais trí mhainneachtain láithris nó cosanta.

Liosta foriarratas sa dlí coiteann 1 and 2

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Díobhálacha Pearsanta, Briseadh Conartha, Clúmhilleadh - gach cás nach ndéileáiltear leis ar na liostaí foriarratas eile.
Faoiseamh iarrtha: Breithiúnais trí mhainneachtain láithris, Breithiúnais trí mhainneachtain cosanta, ordú a cheanglaíonn soláthar sonraí faoi leith, ordú ag tabhairt treorach maidir le hurrús i leith costas agus araile.

Liosta foriarratas neamhghiúiré

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Iarratais faoin Acht um Pleanála, Foriarratais ar Athbhreithniú Breithiúnach.
Faoiseamh iarrtha: Urghairí Pleanála, Síntí ama chun cáipéisí a chomhdú.

Liosta ex-parte athbhreithnithe breithiúnaigh

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Imeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh.
Faoiseamh iarrtha: Ag lorg cead ón gcúirt imeachtaí athbhreithnithe breithiúnaigh a eisiúint.

Liosta tearmainn

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Tearmann/inimirce
Faoiseamh iarrtha: Iarratais ar chead de bhun alt 5 den Acht um Inimircigh Neamhdhleathacha (Gáinneáil), 2000.

Iarratais ar athbhreithniú breithiúnach arna eisiúint de bhun ordaithe.
Iarratais ex-parte nó idirbhreitheacha sna cásanna thuas ar chead nó ar athbhreithniú breithiúnach. Iarratais ex-parte ar chead maidir le gnóthaí tearmainn nó inimirce (tá líon teoranta d'iarratais den sórt sin nach mbaineann Alt 5 d'Acht na bliana 2000 leo).

Liosta foriarratas comórtais

Suíonn: Uair sa choicís (gach ré Máirt)
Cineálacha cásanna: Imeachtaí comórtais
Faoiseamh iarrtha: Faoiseamh idirbhreitheach, ordú a cheanglaíonn soláthar sonraí faoi leith, ordú ag tabhairt treorach maidir le hurrús i leith costas srl.

Liosta cúitimh an Gharda Síochána

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Iarratais ar chúiteamh de bhun Achtanna Garda Síochána (Cúiteamh) 1941 go 1945.
Faoiseamh iarrtha: Measúnú ar dhamáistí amháin.

Liosta An Háig Lucsamburg

Suíonn: Dé Céadaoin
Cineálacha cásanna: Aistriú nó coinneáil éagórach páiste ón áit a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi de réir bhrí an Choinbhinsiúin maidir le Gnéithe Sibhialta d'Fhuadach Idirnáisiúnta Leanaí 1980.
Faoiseamh iairtha: An leanbh a chur ar ais san áit ina bhfuil gnáthchónaí air/uirthi.

Liosta stiúrthóirí a dhícháiliú - a shrianadh

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Foriarratais faoi alt 819 d'Acht na gCuideachtaí 2014, foriarratais faoi alt 842 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
Faoiseamh iarrtha: Síneadh ama chun iarratas a dhéanamh, treoracha maidir le comhdú, dátaí éisteachta, foriarratais ghearra chun stiúrthóirí a shrianadh faoi alt 819, foriarratais ghearra chun stiúrthóirí a dícháiliú faoi alt 819, foriarratas ag éileamh faoisimh ó dhearbhú srianaithe faoi alt 847.

Liosta toghairme speisialta na seansaireachta

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Toghairm speisialta arna traschur ag Máistir na hArdchúirte.
Faoiseamh iarrtha: Faoisimh éagsula á lorg maidir le toghairm speisialta.

Liosta achomharc na hArd-Chúirte ar chuaird

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Achomhairc ón gCúirt Chuarda maidir le díobhálacha pearsanta, díospóidí faoithalamh, díol earraí srl. Foriarratais idirbhreitheacha ar fhógra.
Faoiseamh iarrtha: Damáistí de bharr díobhálacha pearsanta agus leigheasanna eile an dlí choitinn, scrios amach de bharr teipe achomharc a thabhairt ar aghaidh. Iarratas ar bhac maidir le hachomharc ar feitheamh. Iarratas ar athchur cáis a scriosadh amach de bharr neamhláithreachta.

Liosta eiseachadta

Suíonn: Dé Máirt
Cineálacha cásanna: Iarratais faoi alt 13 den Acht um Barántas Gabhála Eorpach 2003 chun formhuiniú a dhéanamh ar bharántais ag teacht chun na tíre agus faoi alt 33 maidir le barántais ag fágáil na tíre.
Faoiseamh iarrtha: Eiseachadadh (isteach agus amach), orduithe idirbhreitheacha mar fhollasú agus bannaí

Liosta fáltas ó choireacht (An Biúró um Shócmhainní Coiriúla)

Suíonn: Dé Luain
Cineálacha cásanna: Ordú srianta maidir le maoin cosantóra a bhfuil an Biúró um Shócmhainní Coiriúla i mbun imeachtaí fúithi agus maidir le glacadóir a cheapadh don mhaoin sin.
Faoiseamh iarrtha: Faoisimh faoi Ailt 2, 3, 7 agus 10(1) de na hAchtanna um Fháltais ó Choireacht 1996 - 2005

Liosta foriarratas dlí teaghlaigh:

Suíonn: Dé hAoine
Cineálacha cásanna: Gach imeacht a bhaineann leis an dlí teaghlaigh, mar, imeachtaí neamhnithe, imeachtaí idirscartha bhreithiúnaigh, imeachtaí uchtaithe agus imeachtaí maidir le fuadach leanbh.
Faoiseamh iarrtha: Orduithe Cothabhála, Ordaithe Coimeádta Leanaí agus Orduithe treorach go soláthrófaí tuarascálacha.

Foriarratas Máistir na hArd-Chúirte

Suíonn: Dé Máirt - Dé hAoine
Cineálacha cásanna: Cásanna de gach cineál
Faoiseamh iarrtha: - seo a leanas:

 • Aon ordú taoibhe (is é sin le rá, aon ordú cúirte nach gá do bhreitheamh é a dhéanamh) seachas iad sin atá luaite in ordú 30(17) agus (18)

 • Aon ordú a dhéanfar dá thoradh sin.

 • Ordú chun caomhnóir ad item a cheapadh do naíonán nó do dhuine mímheabhrach nach bhfuarthas amhlaidh.

 • Ordú um shloinneadh ainmneacha daoine a d'fhéadfadh a bheith ina gcomhpháirtithe in aon chuideachta atá ag dul chun dlí nó atá á tabhairt chun dlí maidir le haon chaingean nó gnó.

 • Ordú breis ama a chur ar fáil chun aon ghníomh a dhéanamh, nó aon chuid de ghníomh nó de ghnó a dhéanamh.

 • Ordú maidir le follasú (bíodh sé teoranta nó ginearálta) nó iniúchadh cáipéise maidir le maoin réadach nó phearsanta, nó soláthar agarcheisteanna.

 • Ordú maidir le ceapachán nó urscaoileadh glacadóra in i gcás iarratais gan chonspóid.

 • Ordú chun caingean a dhíbhe le costais de bharr easpa ionchúisimh nó toisc nach ndearnadh mionnscríbhinn fhollasaithe, nó toisc nár freagraíodh agarcheisteanna.

 • Ordú chun cosaint a scrios amach le costais toisc nach ndearnadh mionnscríbhinn fhollasaithe nó nár freagraíodh agarcheisteanna.

 • Ordú chun fianaise a thógáil ar coimisiún.

 • Ordú ar iarratas ar threoracha maidir le toghairm tionscnaimh a sheirbheáil nuair nach toghairm inter parties í in aon chás, nó faoi aon nós imeachta in aon chaingean nó gnó.

 • Ordú chun páirtí breise a chur le himeacht nó á chur in ionad aon pháirtí eile.

 • Ordú ag ceadú idirghabhála agus láithrithe.

 • Ordú chun pléadálacha a leasú le toiliú.

 • Ordú chun earráidí cléireachais maidir le hainmneacha na bpáirtithe a cheartú in aon imeacht, bíodh sé le toiliú nó gan toiliú, ach nach gá athseirbheáil a dhéanamh mura dtoilítear dó.

 • Ordú glacadh le toiliú agus riail cúirte a dhéanamh de nuair atá na páirtithe sui juris (.i. go bhfuil siad os cionn 18 agus slánmheabhrach)
 • Ordú faoin Bankers Books Evidence Act, 1879 agus 1959.

 • Ordú maidir le híocaíocht lasmuigh den chúirt de chistí ar sochar naíonáin iad (má thugann breitheamh ordú chuige sin) chun go bhféadfaidh sé leas a bhaint agus é fós ina mhionaoiseach.

 • Ordú i gcásanna gan chonspóid go gcuirfí iad san áireamh nó go ndéanfaí fiosrú fúthu.

 • Ordú go n-eiseofaí lua chun imeachtaí a fheiceáil lasmuigh den dlínse maidir le gnóthaí conspóideacha probháide.

 • Ordú go n-eiseofaí lua chun deonú probháide nó litreacha riaracháin a lóisteáil sa chúirt.

 • Ordú ag ceadú scripteanna breise a chomhdú mar mhionnscríbhinn.

 • Ordú go lóisteálfadh aon pháirtí scripteanna.

 • Ordú chun glacadóir a cheapadh in áit glacadóra a fuair bás nó a urscaoileadh, lena n-áirítear aon treoir atá riachtanach dá thoradh sin maidir le cuntais an ghlacadóra atá marbh nó urscaoilte.

 • Ordú stoptha ar airgid nó ar urrúis i gcúirt.

 • Ordú chun subpoena a eisiúint faoi ordú 39 de riail 30.

 • Ordú chun lua a eisiúint maidir le haon chúis nó gnó pósta.

 • Ordú seacht lá maidir le híocaíocht costas nó lóisteáil urrúis maidir le cúiseanna nó gnóthaí pósta i ndiaidh teastas nó tuarascáil a fháil ón Máistir Fómhais.

 • Ordú chun lis pendens a fholmhú ar iarratas an duine a chláraigh é.

 • Ordú faoi ordú 33 de riail 1 de Rialacha na nUaschúirteanna um thoiliú, ag socrú na gceisteanna a bhí le triail.

 • Ordú ag ceadú forghníomhú a thionscnamh in ainm ionadaí pearsanta dlíthiúil an duine mhairbh nó ina (h)aghaidh.

 • Ordú ag ceadú ordú fieri facias a athnuachan i ndiaidh dó dul i léig ar feadh bliana, nó chun ordú nua fieri facias a eisiúint i ndiaidh don chéad cheann a bheith caillte (is éard atá i fieri facias ná ordú a threoraíonn don Sirriam breithiúnas a fhorfheidhmiú ar earraí duine).

 • Ordú chun na himeachtaí a aistriú chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an gCúirt Dúiche le cead an bheirt pháirtithe agus gach ordú cúnta san áireamh maidir le haistriú na suimeanna airgid a lóisteáladh sa chúirt.

 • Ordú ag ceadú fhógra tríú páirtí a seirbheáil le cead an ghearánaí.

 

______________________________________________________
Rinneadh nuashonrú ar an leatheanach seo ar an: 7 Márta 2017