Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

17/07/2008

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2007

Tá sraith tuarascálacha agus achoimrí i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna, atá á heisiúint inniu, a bhaineann leis an obair a dhéanann an tSeirbhís Chúirteanna ó thaobh bainistíocht a dhéanamh ar na cúirteanna, tacaíocht a thabhairt do na breithiúna, seirbhísí a chur ar fáil d'úsáideoirí na gcúirteanna, foirgnimh na cúirte a sholáthar agus a chothabháil, agus eolas a thabhairt don phobal maidir leis na cúirteanna.

Tugann an Tuarascáil forbhreathnú freisin ar líon na gcásanna a bhíonn ag na cúirteanna le sraith shonraithe de thuarascálacha staitistiúla.

Ag cur i láthair na Tuarascála dúirt an Príomh-Bhreitheamh an tOnórach an Breitheamh John L. Murray, "Is eagraíocht mhór dhíláraithe í an tSeirbhís Chúirteanna a bhfuil freagracht riaracháin uirthi as timpeall 170 teach cúirte agus ionad cúirte ar fud na tíre. Soláthraíonn a foireann 1,100 duine raon ollmhór de sheirbhísí agus de thacaíocht riaracháin do na breithiúna, don phobal agus d'úsáideoirí na gcúirteanna.

Is é ceann de phríomhchúiseanna ár ratha ná toilteanas laethúil na foirne, ar gach leibhéal, ní hamháin chun smaointe agus cleachtais nua a ghlacadh agus a fheidhmiú ach chun cuid mhór den nuálaíocht sin a thionscnamh iad féin.

Toisc iad a bheith chomh freagrúil agus fadradharcach, cuireann Bord, bainistíocht agus foireann na Seirbhíse ar chumas na mbreithiúna déileáil le riaradh an cheartais agus éifeachtacht a mhéadú ina leith in a lán dóigheanna."

Bhí an méid seo le rá ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna an tUasal P.J. Fitzpatrick maidir leis an mbliain seo caite:

"Chun cabhrú linn breis bainistíochta a dhéanamh ar na hathruithe seo go léir i riarachán agus i mbainistíocht na gcúirteanna, tá Clár um Bainistiú Athruithe/Cheannaireacht forbartha againn a dhíríonn ar fhorbairt na foirne agus na riachtanais atá ag úsáideoirí na cúirte.

In 2007 bhí roinnt tionscadail mhóra fós lárnach sa chlár seo, Córas Cuntasaíochta na gCúirteanna, an Córas Cuntasaíochta Cistí, an Córas Bainistíochta um Chásanna Sibhialta, an Córas Bainistíochta um Chásanna Coiriúla, Ollionad nua na gCúirteanna Coiriúla, Pleanáil Gnó agus an Córas Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin athbhreithnithe ina measc.

Bhí roinnt de na tionscadail nuachóirithe seo san áireamh sa chéad Ráiteas Aschuir uainn, a foilsíodh le linn na bliana. Tá na ráitis seo mar ghné thábhachtach de na bearta Athchóirithe Buiséid agus Meastacháin a fógraíodh in 2006. Léiríonn siad leibhéal nua trédhearcachta agus cuntasachta thar an tseirbhís phoiblí agus ligeann siad don Oireachtas iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar phróiseas na Meastachán".

Buaicphointí... 

Buaicphointí a bhain le Clár Nuachóirithe na Seirbhíse Cúirteanna

 • Rochtain ar Sheirbhísí Cúirte - Cuireadh feabhas ar rochtain ar na seirbhíse cúirteanna uair ar bith de lá nó d'oíche seacht lá na seachtaine nuair a cuireadh críoch leis an gcéad bhliain iomlán de sheirbhís na nÉileamh Bheag ar Líne ag láithreáin phíolótacha agus nuair a críochnaíodh áis chuardaigh phoiblí do Chóras Rianaithe Cáis na hArd-Chúirte.
 • 1.3 Milliún cuairt ar an láithreán gréasáin - Sholáthair ár láithreán gréasáin www.courts.ie eolas cuimsitheach i raon teangacha, tugadh 1,352,087 cuairt ar an láithreán, agus ainmníodh é mar an Láithreán Gréasáin Is Fearr de Chuid Comhlachta Stáit ag na dámhachtainí ríomhRialtais
 • Muinín as Foireann agus Oifigí na gCúirteanna - Thug suirbhé neamhspleách (le 'ceannaitheoir faoi cheilt') agus staidéar le fios go mba caidreamh gairmiúil béasach ag bhí ag an bhfoireann in oifigí poiblí agus ar an teileafón 96% den am, agus mheas 91% de na daoine go raibh an fhoireann cúirtéiseach ag us thuairiscigh 88% díobh gur thug an fhoireann muiníndóibh as an idirbheartaíocht
 • Naisc Fhíseáin idir Príosúin agus Cúirteanna - Lean an obair araghaidh chun físchomhdhálú a sholáthar idir cúirteanna agus príosúin. Cuireadh córas isteach i gCúirt Dúiche Luimnigh leis an aidhm chun físchomhdháil a thosú idir Cúirt Dúiche Luimnigh agus Príosún Luimnigh ar bhonn píolótach ó lár na bliana 2008
 • Foirgnimh agus Saoráidí na Cúirte a Fheabhsú - Leantar lenár gClár Tógála agus tá os cionn €200 milliún infheistithe anois i scoth na gcúirteanna ar fud na tíre. D'éirigh le Teacht Cúirte Thulach Mhór sa chatagóir Oidhreachta de Dhámhachtain Ailtireachta agus Tógála Opus  
 • Léargas ar Dlí Teaghlaigh - Chuir Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh, a chuireann staitisticí, treochtaí, breithiúnais agus tuairiscí ar fáil faoi imeachtaí dlí teaghlaigh, críoch lena chéad bhliain foilsitheoireachta
 • Comhéadan Leictreonach ar Shonraí - Leanamar ag obair leis An Garda Síochána chun comhéadan leictreonach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun faisnéis agus sonraí a roinnt go leictreonach idir an dá eagraíocht
 • Dul Chun Cinn Cásanna - Ullmhaíodh dréachtscéim shonraithe de rialacha a bhaineann le dul chun cinn cásanna sa Chúirt Chuarda 
 • Dímhistéiriú na gCúirteanna - Tugadh pacáiste acmhainní do dhaltaí dara leibhéal, Breathnaímis ar an Dlí, chun críche chun cur ar chumas múinteoirí nach raibh cur amach ar bith acu ar an dlí roimhe seo eolas a thabhairt do dhaoine óga faoin dlí agus faoi chóras na gcúirteanna in Éirinn
 • Á Chur le chéile - Cuireadh tús leis an obair chun ollionad cúirte coiriúla ina mbeidh 22 seomra cúirte a thógáil i mBaile Átha Cliath. Beidh na cúrsaí coiriúla ar fad ag teacht os comhair na gcúirteanna sa chathair ar aon suíomh amháin.
 • Cuntas ar an Dlí - Tá lároifig cuntasaíochta bunaithe chun idirbhearta airgeadais uile na Cúirte Dúiche a láimhseáil. Tugann Córas Cuntasaíochta na gCúirteanna deis íocaíochtaí dlí teaghlaigh, táillí agus fíneálacha a íoc ar líne, agus tá tús á chur leis an gcóras sin i mbliana.

Buaicphointí...

Staitisticí d'Oibríochtaí Cúirte

 • Bhí méadú 13% ar líon na n-achomharc diúscartha ag an gCúirt Uachtarach in 2007,  ó 202 in 2006 go 229 in 2007 agus bhí méadú 25% ar líon na mbreithiúnas forchoimeádta in 2007 thar 2006
 • Tharla méadú 26% ar na Cásanna nua a tugadh os comhair na hArd-Chúirte. 19,435 cás a bhí ann san iomlán. Áirítear leis sin méadú 70% ar chásanna faillí míochaine
 • Bhí méadú 73% ar líon na gcásanna nua a iontráladh ar liosta na Cúirte Tráchtála
 • Bhí méadú 30% ar chásanna faoin Acht Aturnaetha, suas go 63 in 2007 i gcomparáid le 48 cás an bhliain roimhe sin
 • Bhain breis agus 50% (17,481) den 30,435 cás nua sibhialta a eisíodh sa Chúirt Chuarda le sárú conartha/bailiú fiach 
 • Ba trí Chóras na nÉileamh Beag ar Líne a glacadh le 1,552 nó 41.5% de na hÉilimh Bheaga - de réir mar a rolladh an córas nua amach ar fud na tíre
 • Tharla laghdú 17% ar iarratais ar Cheadúnais Nua le haghaidh Tithe Tábhairne agus laghdú 36% ar iarratais ar Cheadúnais nua le haghaidh Beár Óstán 
 • Tharla méadú beagnach 15% ar iarratais faoin reachtaíocht um fhoréigean teaghlaigh, méadú 21% ar iarratais ar orduithe cosanta, agus méadú 16% ar orduithe sábháilteachta
 • Tharla méadú 18% ar chásanna dúnmharaithe nó dúnorgana agus méadú beagnach 26% ar líon na gcásanna éignithe i gcomparáid le líon na bliana 2006.
 • Bhain beagnach 25% de na cionta go léir sa Chúirt Choiriúil Chuarda le goid agus robáil.  Bhain 21% eile díobh le hionsaithe. Bhain beagnach 14% de chúrsaí Coiriúla na Cúirte Dúiche ar fad le cionta drugaí agus bhí cionta gnéasacha mar bheagnach 12% den iomlán
 • Tharla méadú breis agus 15% ar na cásanna coiriúla sa Chúirt Dúiche.
 • Bhain céatadán ard den iomlán le cionta tráchta ar bhóithre, mar is iondúil - leath de na cásanna ar pléadh leo,  281,641 san iomlán sa bhliain 2007 - méadú ní ba mhó ná 25%.

Tuarascáil Bhliantúil