Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

17/07/2012

 

Tuarascáil Bhliantúil an tSeirbhís Cúirteanna

"I gcomparáid le blianta eile, ba bhliain ghnóthach 2011 agus d’eascair corrdhúshlán ann don tSeirbhís Chúirteanna. Ar aon dul le seirbhísí túslíne eile, theastaigh ó dhaoine rochtain ar na cúirteanna a lorg - ar cheartas agus ar réiteach. Níor laghdaigh an easpa buacachta i ngeilleagar an domhain agus na hacmhainní ar ar tháinig oll-laghdú do gach seirbhís phoiblí an ceart seo chun rochtana ar na cúirteanna" - an Breitheamh Onórach Susan Denham, Príomh-Bhreitheamh na hÉireann.

Dúirt an Príomh-Bhreitheamh Susan Denham inniu "thit go leor athruithe amach i limistéir ina bhfuil an tSeirbhís Chúirteanna gnóthach agus inar gá dúinn acmhainní a dhíriú. Tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh orthu seo. Mar Phríomh-Bhreitheamh agus Cathaoirleach an Bhoird den tSeirbhís Chúirteanna, táim thar a beith bródúil a thabhairt le fios go bhfuil an tSeirbhís Chúirteanna agus na breithiúna an-réamhghníomhach maidir le freastal ar athruithe chun dul i ngleic leis an aimsir dhúshlánach atá buailte linn".

"Tá plean teagmhais á chur i dtoll a chéile ag an tSeirbhís Chúirteanna atá dírithe ar na coigiltí a bhaint amach a d’fhéadfadh bheith ag teastáil in 2013 agus 2014. Ní mheastar gur féidir aon choigiltí breise d’aon mhéid a bhaint amach gan tionchar a imirt ar shuíonna na cúirte".

"Agus sinn ag déileáil leis an athrú sin, táimid freisin ag déileáil le rud a d’fhéadfá a chur i gcomparáid le hollmhéid déine mar aon le ciorrú buiséad, mar shampla, tá laghdú 28% tagtha ar ghnéithe neamhíocaíochta ár mbuiséad ó 2008 i leith. Cuirtear seo i gcomparáid le 19.5% don chéad ghníomhaireacht eile is gaire i limistéar an Cheartais agus leis an meán 2.6% do gach Gníomhaireacht Cheartais. D’fhéadfá a mhaíomh go bhfuil na cúirteanna ag déileáil le ciorrú díréireach ar chistiú neamhíocaíochta i dtaca le Gníomhaireachtaí eile Ceartais. I gcomhthráth an dianchiorraithe seo, b’ann do mhéadú carnach 29% ar ábhair chúirte ó 2005 i leith. Tháinig méadú ó 580 go dtí 797 ar líon na gcásanna in aghaidh an bhaill foirne de bharr ciorrú foirne a bhí níos airde ná 11% - is ionann seo agus méadú 37% ar tháirgiúlacht i láimhseáil líonta cásanna. Ina theannta sin, thugamar méadú 148% faoi deara ar tháillí cúirte in achar níos giorra ná deich mbliana. Cruthóidh an cúlú ar ghníomhaíocht gheilleagrach dúshláin do leibhéal na dtáillí, mura ndéantar iad a laghdú an bhliain seo chugainn. Nuair a dhéanfaimid measúnú ar na riachtanais chistithe do bhlianta amach anseo, ba cheart a thabhairt faoi deara go gcruthaíonn an meascán de chiorrú roimhe seo agus na bunchoigiltí a bhain an tSeirbhís Chúirteanna amach laghdú 38% ar chaiteachas caipitiúil ó 2008 i leith.

B’ann do mhéadú ar chásanna éignithe in 2011, agus tháinig laghdú ar chásanna gadaíochta/calaoise/robála, mar aon le laghdú ar chásanna dúnmharaithe, cásanna drugaí agus cásanna um thrácht ar bhóithre sa cúirteanna coiriúla. Sna cúirteanna sibhialta, b’ann do mhéadú san uile dhlínse ar iarratais lenar bhain aisghabháil fiachais, cé go raibh laghduithe ar iarratais ar shealbhú san Ard-Chúirt agus ar iarratais ar chimiú de bharr neamhíocaíocht fiachais, sa Chúirt Dúiche. Sna cúirteanna teaghlaigh, ba bheag athrú a tháinig ar na líonta a chuir isteach ar scaradh agus colscaradh breithiúnach - agus chuir mná céile, den chuid is mó, isteach ar an dá rud. B’ann do laghdú suntasach ar chionta um ól ar meisce agus ar chionta tiomána eile ar leibhéal na Cúirte Dúiche.

Freagraí bhreithiúnacha agus riaracháin ar an gceist acmhainní

 • Sa Chúirt Uachtarach, thugadh isteach líon tionscnaimh im liosta bainistíochta le dul i ngleic leis an moill ar éisteacht le cásanna agus le seachadadh breithiúnas. Áiríodh leo seo, catagóiriú achomharc sa chás gur eascair saincheisteanna comónta dlí agus shuí na cúirte in dhá rannóg.
 • Rinne Uachtarán na hArd-Chúirte breis suíonna den Ard-Chúirt a sceidealú, le cúnamh bhreithimh na hArd-Chúirte, le linn Mhéan Fómhair 2011. Is éard a d’eascair as seo diúscairt breis agus 300 ábhar breise comónta dlí. Chabhraigh é sin, agus leithdháileadh breitheamh an tréimhse feithimh a laghdú do thairiscintí le haghaidh breithiúnais ó 20 seachtain anuas chuig naoi seachtaine.
 • Ina theannta sin, glac an Ard-Chúirt le héisteacht fógraí tairisceanna a lorg ordú follasaithe ar dhéileáil Máistir na hArd-Chúirte leis roimhe seo. Laghdaigh an beart seo an tréimhse feithimh I gCúirt an Mháistir ó 26 seachtain chuig ocht seachtaine.
 • Shannaigh Uachtarán na Cúirte Cuarda breis breithiúna le déileáil le cásanna coiriúla in 13 ionad - gníomh a laghdaigh na tréimhsí feithimh sna limistéir sin, agus a bhain an ceartas amach go tráthúil.
 • Sceidealaigh Uachtarán na Cúirte Dúiche breis suíonna i mBaile Átha Cliath i Lúnasa agus Meán Fomhair le breis laghdú a chur ar thréimhsí feithimh. Ina theannta sin, d’éascaigh sí síneadh dhobharcheantair na Cúirte Cóireála Drugaí - a chabhraigh le breis daoine leas a bhaint as a hacmhainní chun saoránaigh a dhéanamh dIobh athuair agus chun iad a aischur sa phobal.
 • Rinneadh feidhmeanna breise breithiúnacha a aistriú ag reacht chuig cláraitheoirí contae le linn na bliana, inar ceapadh cúigear cláraitheoirí contae freisin, mar leaschathaoirleacha den Bhinse Achomhairc Fostaíochta.
 • Cónascadh fiche ionad chúirte in 2011 - gníomh a chruthaigh am bréithiúnach agus foirne le héisteacht le breis cásanna, éisteacht shonrach dlí teachlaigh agus leanaí a leithdháileadh, agus le tréimhsí feithimh a laghdú.

 

Dúirt an Príomh-Bréitheamh "léiríonn an chaoi go bhfuil ag éirí linn seirbhís ríthábhachtach phoiblí a chur ar fail ag éirí leis an gcur chuige ‘is féidir linn’, atá ina shaintréith den tSéirbhís Chúirteanna a bhaineann aitheantas maith amach. D’eirigh linn, leis an gcur chuige seo, na dúshláin reatha a bhaint amach agus na cúirteanna a bhainistiú le rochtain leanúnach ar cheartas a chinntiú.

Athrú Oibriúcháin ag croílár freagra na Seirbhíse Cúirteanna

Chomh maith le na freagraí cúirte, bhí athchóiriú ag croílár fheidhmiú an tSeirbhís Chúirteanna - i gconas a eagrú an tSeirbhís go hinmheánach agus idirghníomhú le gníomhaireachtaí eile agus le húsáideoirí cúirte.

Dúirt Brendan Ryan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, "Ceadaíonn iarrachtaí na foirne linn an spás a chruthú chun bealaí nuálacha a chruthú chun níos mó a chur ar fail le níos lú acmhainní. Leanaimid ag oibriú in aimsir mór-neamhchinnteachta agus aimsir ina bhfuil éilimh mhéadaitheacha. Is teisiméireacht d’iarracht bhisiúil chomhphairtíochta an rath a bhí orainn córas na cúirte a choinneáil agus is dhéanann gach duine lena mbaineann."

Iarrachtaí rathúla ag athchóiriú agus coigiltis

 • Chruthaigh an úsáid mhéadaithe a baineadh as teicneolaíocht sa seomra cúirte coigiltí cheana féin ní hamhain don tSeirbhís Chúirteanna ach do ghníomhaireachtaí agus úsáideorí eile cúirte, lena n-áirítear Seirbhís Príosún no hÉireann, an Garda Síochana agus finneithe.
 • Tá taifeadadh digiteach fuaime (DAR) ar usáid de gnáth le cásanna coiriúla a thaifeadadh agus le tras-scríbhinní a chruthú. Cuireadh seo in oinad an chórais thraidisiúnta luathscríobhneoireachta a úsáideann go leor acmhainní. Faoi dheireadh 2011, bhí fail ar áiseanna DAR i 184 seomra cúirte i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre, agus bhí obair ar siúl chun áiseanna a shuiteáil sna 70 Cúirt Dúiche gan líonra.
 • Laghdaigh an Teiceolaíocht tascanna cúloifige agus bhain sí ualach den fhoireann chun poist sna seirbhísí túslíne a líonadh. Ina leith seo, íocadh 65% d’fháltais um dlí teaghlaigh agus 92% d’íocaíochtaí cothabhala um dlí teaghlaigh go leictreonach in 2011 agus íocadh breis agus 26% d’fhíneálacha ar line.
 • Tugadh breis agus dhá mhilliú cuairt ar ár láithreán gréasáin anuraidh agus chuirsé rochtain ar fhaisnéis dechineál méadaitheach mar aon le rochtain a éascú ar ár réimse de sheirbhisí ar line.
 • Dhá thoisc de rath leanúnach na gCúirteanna Breithiúnais Coiriúla (CCJ) is eaáiseanna nua-aimseartha teicneolaíochta agus cóiríocht fheabhsaithe. Ina theannta sin, ní raibh orainn léasanna ar fhoirgnimh eile le haghaidh cóiríocht chúirte i mBaile Átha Cliath, agus thacaigh seo leis an luach ar airgead agus na coigiltí a baineadh amach de bharr na mórinfheistíochta seo.
 • Lean an tSeirbhís le bheith réamhghníomhach i dtabhairt bealaí nua agus sruthlínithe chun feabhas a chur ar phróisis chúirte. Is tairgí iad go leor de na rialacha cúirte a réitíodh mar thacaíocht le tionscnaimh leasaithe nós imeachta den mhonatóireacht a dhéanann an tSeirbhís ar an reachtaíocht.
 • Anuas air sin, lean an tSeirbhís le measúnú a dheanamh ar imipleachtaí a bheartaítear d’oibríochtaí cúirte trí ionchur a chur ar fail isteach i reachtaíocht a bheartaítear, lena n-áirítear scéimeanna bille, billí, dréachtionstraimí reachtúla agus dréachtionstraimí dlí den Aontas Eorpach.
 • Rinneadh ionadaíocht don tSeirbhís ar lion grúpaí oibre agus comhlachtaí a phléann le leasú níos fairsinge gnéithe riaracháin an cheartais, lena n-áirítear dlí cuideachta, éifeachtúlacht an cheartais, cearta daonna agus saoirí bunúsacha, agus faille leighis.
 • Cuireadh tús leis an Tionscadal Comhoifige i roinnt contaetha. Déanfaidh sé dúbláil ghníomhaíocht a sheachaint, éascóidh sé seirbhísí cuí túslíne a choimeád, cabhrú le soblúbthacht níos mó a chruthú in uaireanta oscailte, ligfidh sé don fhoireann rochtain a fhail ar réimse méadaithe de shaineolas agus ligfidh sé dúinn ár gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh maidir le hobair a thacaíonn le teaghlaigh agus maidir le beartas freastail.

Buaicphointí statisticí 2011

 

Cásanna coiriúla:
 • 39 cás dúnmharaithe sa Phríomh-Chúirt Choiriúil - méadú 8% ar 2010 agus méadú 26% ar 2009
 • 80 cás éignithe sa Phríomh-Chúirt Choiriúil - méadú 27% ar 2010 agus méadú 63% ar 2009
 • 414 iarratas ar Bharántas Gabhála Eorpach san Ard-Chúirt - laghdú 9% ar 2010
 • 32 cosantóir os comhair na Cúirte Speisialta Coiriúla - méadú 52% ar 2010
 • 50 pianbhreith de 10 mbliana nó níos faide sa Chúirt Chuarda Choiriúil - mar thoradh ar chásanna gadaíochta/calaoise/robála den chuid is mó
 • 481 pianbhreith idir 5 bliana agus 10 mbliana sa Chúirt Chuarda Choiriúil - bhí 41% díobh seo mar thoradh ar chásanna gadaíochta/calaoise/robála
 • breis agus 1,800 pianbhreith idir 2 bhliain agus 5 bliana sa Chúirt Chuarda Choiriúil - bhí 44% díobh seo mar thoradh ar chásanna gadaíochta/calaoise/ robála
 • Baineann 59% de na n-orduithe i gcásanna toghairme a rinneadh a dhiúscairt sa Chúirt Dúiche le cionta tráchta ar bhóithre
 • Tháinig laghdú 7% ar líon ordú na gcionta um thiomáint chontúirteach sa Chúirt Dúiche ar fhigiúirí 2010 agus 13% ar fhigiúirí 2009
 • Tháinig laghdú 12% ar líon ordú na gcionta um thiomáint ar meisce sa Chúirt Dúiche ar fhigiúirí 2010 agus 24% ar fhigiúirí 2009

 

Cásanna sibhialta:

 

 • 16,060 caingean um ghortú pearsanta san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Chuarda - méadú 5% ar 2010
 • 305 iarratas ar chuideachtaí a fhoirceannadh san Ard-Chúirt - méadú 12% ar 2010
 • 33 féimheacht nua san Ard-Chúirt - méadú 14% ar 2010
 • Rinneadh 634 ordú ar shealbhú - 281 san Ard-Chúirt, ar laghdú 14% é seo ar 2010 agus rinneadh 353 ordú sa Chúirt Chuarda, ar méadú 15% é seo ar 2010
 • Eisíodh 7,549 deimhniú morgáiste breithiúnais san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Chuarda - méadú 16% ar 2010
 • 21,741 cás mar thoradh ar shárú conartha agus aisghabháil fiachais sa Chúirt Chuarda - laghdú 21% ar 2010 - is é seo an chatagóir ina bhfuil an líon is airde d’éilimh shibhialta go fóill (50%)
 • 3,783 breithiúnas ar aisghabháil fiachais san Ard-Chúirt - méadú35 % ar 2010 agusméadú 70% ar2009
 • Eisíodh 4,443 ordú forghníomhaithe san Ard-Chúirt - méadú 38% ar 2010 agus méadú 77% ar 2009
 • Cláraíodh 7,795 breith ar fud an uile dhlínse - méadú 42% ar 2010
 • Eisíodh 1,051 ordú cimithe mar thoradh ar neamhíocaíocht fiachais sa Chúirt Dúiche - laghdú 63% ar 2010
 • Rinneadh 1,193 iarratas ar athbhreithniú breithiúnach san Ard-Chúirt - laghdú 24% ar 2010 - baineann 59% de na hiarratais le tearmann
 • Rinneadh 1,379 iarratas ar idirscaradh breithiúnach - laghdú 3% ar 2010 - rinne mná céile an tromlach díobh (74% san Ard-Chúirt; 75% sa Chúirt Chuarda)
 • Rinneadh 3,358 iarratas ar cholscaradh - laghdú fíor-bheag ar 2010 -  rinne fir chéile an tromlach díobh san Ard-Chúirt (54%) agus mná céile sa Chúirt Chuarda (54%)
 • Ceadaíodh 2,287 ordú cúraim d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa Chúirt Dúiche - méadú 119% ar 2010