Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

21/07/2010

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2008

An Tuarascáil Bhliantúil 2009

Tá sraith tuarascálacha agus achoimrí i dTuarascáil Bhliantúil 2009 na Seirbhíse Cúirteanna a bhaineann leis an obair a dhéanann an tSeirbhís Chúirteanna ó thaobh bainistíocht a dhéanamh ar na cúirteanna, tacaíocht a thabhairt do na breithiúna, seirbhísí a chur ar fáil d'úsáideoirí na gcúirteanna, foirgnimh chúirte a sholáthar agus a chothabháil, agus faisnéis a thabhairt don phobal maidir leis na cúirteanna. Tugann an tuarascáil forbhreathnú freisin ar líon na gcásanna a bhíonn ag na cúirteanna trí shraith shonraithe tuarascálacha staitistiúla.

Ag cur i láthair na tuarascála dúirt an Príomh-Bhreitheamh, an tOnórach an Breitheamh John L. Murray, ''Mar gheall ar an timpeallacht eacnamaíochta reatha, bhí ar an tSeirbhís Chúirteanna tabhairt faoi dhúshláin nua agus éagsúla, ní hamháin seirbhísí bunaithe a choinneáil ag imeacht ach iad a leathnú amach nó a fheabhsú chun freastal ar an méadú leanúnach atá ag teacht ar ualach oibre na gCúirteanna. Tá na dúshláin seo níos deacra fós mar gheall ar an laghdú atá tagtha ar an maoiniú atá ar fáil chun íoc as an obair seo. Mar sin féin, níor chuir an t-athrú cúinsí seo aon chosc ar an tSeirbhís rathúlacht suntasach a bhaint amach go dtí seo. Trí chur chuige comhpháirtíochta, comhaontaithe, praiticiúil a ghlacadh maidir le fadhbanna a réiteach go hinmheánach agus go seachtracha araon, lean an tSeirbhís ar aghaidh ag déanamh dul chun cinn i rith na bliana.''

Dúirt Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna, an tUasal Brendan Ryan, ''In 2009 léirímid táirgiúlacht méadaithe intomhaiste agus luach ar airgead i seachadadh na seirbhísí. laghdaíodh an meánchostas in aghaidh an cháis don tSeirbhís ó €138 in 2006 go dtí €117 in 2009 - feabhsúchán de 15%. Tháinig laghdú ar thréimhsí feithimh i roinnt mhaith cásanna, nó níor tháinig athrú ar bith orthu, in ainneoin méaduithe suntasacha i líon na gcásanna a bhí ag teacht os comhair na gcúirteanna agus na héilimh leanúnacha ar an bhfoireann oibre. Tháinig méadú 29% ar líon na mbreithiúna idir 2002 agus 2009; tháinig méadú 40% ar an ualach cásanna sna cúirteanna idir 2006 agus 2009, ó 590,364 go dtí 830,000; fós féin d'fhan an líon foirne mórán mar an gcéanna agus táthar chun laghdú 11% a dhéanamh ar an bhfoireann anois."

Athrú, dul chun cinn agus tionscnaimh chorparáideacha

I measc na n-éachtaí corparáideacha agus eagraíochtúla bhí siad seo a leanas:

 • obair an ghrúpa a chuir tuarascáil le chéile maidir le riarachán agus struchtúir sna cúirteanna a bhunathrú. Tá sé mar aidhm ag an tuarascáil seo réitigh ionchasacha a aimsiú ar na dúshláin atá roimh an tSeirbhís agus cabhrú léi a bheith ina heagraíocht níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla
 • tá go leor de na bearta éifeachtúla agus seachadta arna moladh ag an Rialtas agus ag comhlachtaí cosúil leis an OECD aitheanta, curtha i bhfeidhm nó curtha chun cinn ag an tSeirbhís

 • rinneadh chéad suí na gcúirteanna a reáchtáil in ollionad íocónach nua na gCúirteanna Breithiúnais Coiriúla i mBaile Átha Cliath i mí na Samhna agus tá athrú á dhéanamh aige cheana féin ar mar a reáchtáiltear gnó coiriúil sa phríomhchathair.

 • obair ar phróisis a chaighdeánú i gcásanna dlí teaghlaigh agus sibhialta agus tús a chur le córas bainistíochta cásanna sibhialta

 • scéim um dhul chun cinn na gcásanna dlí teaghlaigh sa Chúirt Chuarda, a bhfuil ról lárnach ag cláraitheoirí contae iontu maidir le maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú cásanna dlí lena gcur chun trialach

 • úsáid as córais físchomhdhála idir cúirteanna agus príosúin, ag tabhairt isteach córas níos éifeachtaí agus níos éifeachtúil ar airgead chun éisteachtaí athch ur a láimhseáil

 • os cionn dhá mhilliún cuairt ar ár láithreán gréasáin anuraidh - méadú 25% - agus é ainmnithe ag Justice Served ar cheann den deich láithreán gréasáin a bhaineann le dlí is fearr ar domhan

 • tá feidhmíocht láidir léirithe ag cistí cúirte arna mbainistiú ag an tSeirbhís ar mhaithe le coimircithe cúirte agus le mionaoisigh ó leagadh síos straitéisí infheistíochta i mí na Nollag 2003. Chabhraigh sé sin le cistí cúirte a chosaint ó na hiarmhairtí is measa a d'eascair as an ngéarchéim airgeadais dhomhanda.

 


Staitisticí cúirte

Sna cúirteanna sibhialta, lean an scéal mar a bhí agus 2009 ag léiriú an athraithe sa timpeallacht eacnamaíoch. Tháinig méadú suntasach ar líon na gcásanna a bhain le tráchtáil, go háirithe iad siúd ina raibh éileamh á dhéanamh chun fiacha a aisghabháil agus iad siúd a bhain le cuideachtaí. Sna cúirteanna coiriúla, tháinig tuilleadh méadaithe ar líon na gcásanna a bhain le dúnmharú, drugaí, goid agus robáil. Tháinig laghdú ar líon na n- iarratais dlí teaghlaigh ag lorg idirscaradh breithiúnach agus colscaradh, agus ar líon ina n-iarratas faoin reachtaíocht um fhoréigean teaghlaigh.


Cúrsaí gnó agus fiachais

 • Orduithe déanta san Ard-Chúirt chun 28 cuideachta a fhoirceannadh - méadú 66% ar 2008

 • Iarratais déanta san Ard-Chúirt chun srian a chur ar stiúrthóirí 65 cuideachta - méadú 35% ar 2008.

 • 17 féimheacht nua san Ard-Chúirt - méadú 110% ar 2008

 • 7 féichiúnaithe comhshocraíochta nua san Ard-Chúirt i gcomparáid le duine amháin in 2008

 • 373 cás nua tugtha isteach ar an liosta tráchtála san Ard-Chúirt - méadú 53% ar 2008 - 304 cás diúscartha

 • Cuireadh tús le 40% de na cásanna uile a tugadh isteach ar an liosta tráchtála sa chéad cheathrú de 2009 mar éileamh ar shuim leachtaithe ar thoghairm achomair. Faoin ceathrú ráithe ba 52% a bhí i gceist

 • Rinneadh 293 ordú sealbhaithe san Ard-Chúirt - méadú 23% ar 2008

 • Rinneadh 304 ordú sealbhaithe sa Chúirt Chuarda - méadú 35% ar 2008

 • 5,653 éileamh chun suimeanna leachtaithe (fiacha) a aisghabháil san Ard-Chúirt - méadú 48% ar 2008

 • 1,884 breithiúnas neamhchosanta do shuimeanna leachtaithe san Ard-Chúirt - méadú 59% ar 2008

 • 347 breithiúnas i gcásanna cosanta chun suimeanna leachtaithe a aisghabháil (orduithe an Mháistir) - méadú 43% ar 2008

 • 13,613 breithiúnas i gcomhair suimeanna leachtaithe sa Chúirt Chuarda - méadú 33% ar 2008

 • 29,285 breithiúnas i gcomhair suimeanna leachtaithe sa Chúirt Dúiche - méadú 8% ar 2008

 • 192 ceadúnas tithe tábhairne deonaithe sa Chúirt Chuarda - laghdú 26% ar 2008

 • 34 ceadúnas bialann deonaithe - laghdú 51 % ar 2008

 • 21 ceadúnas óstáin deonaithe - laghdú 43% ar 2008

 

Cúrsaí dlí sibhialta agus dlí teaghlaigh

 • Diúscraíodh 341 achomharc Cúirte Uachtaraí in 2009 o Tá sé sin i gcomparáid le diúscairt 334 achomharc in 2008

 • Den 499 achomharc a taisceadh, rinne 15% de na hachomharcóirí go pearsanta é.

 • 1,317 iarratas ar athbhreithniú breithiúnach san Ard-Chúirt - laghdú 5% ar 2008

 • Baineann 57% de na hiarratais uile ar athbhreithniú breithiúnach le tearmann

 • 1,627 iarratas ar idirscaradh breithiúnach - laghdú 19% ar 2008 - formhór na n-iarratas á ndéanamh ag mná céile (83% san Ard-Chúirt, 73% sa Chúirt Chuarda)

 • 3,716 iarratas ar cholscaradh - laghdú 13% ar 2008 - formhór na n-iarratas á ndéanamh ag fir céile san Ard-Chúirt (64%) agus ag mná céile sa Chúirt Chuarda (54%)

 • 55 iarratas ar neamhniú - laghdú 10% ar 2008 - formhór na n-iarratas (60%) á ndéanamh ag fir céile

 • 152 achomharc chuig an Ard-Chúirt ón gCúirt Chuarda i gcásanna dlí teaghlaigh - méadú 27% ar 2008

 • 957 iarratas ar choimeád sa Chúirt Dúiche - méadú 27% ar 2008

 • 4,348 iarratas ar rochtain sa Chúirt Dúiche - méadú 25% ar 2008

 

Cúrsaí coiriúla

 • 53 cás dúnmharaithe nua sa Phríomh-Chúirt Choiriúil ? an líon is airde ó 2002 i leith

 • 49 cás éignithe nua sa Phríomh-Chúirt Choiriúil - an líon is ísle ó 2005 i leith

 • Tháinig méadú arís ar líon na n-achomharc a taisceadh sa Chúirt Achomhairc Choiriúil in 2009. Taisceadh 324 achomharc, méadú 6% ar an 305 achomharc a taisceadh in 2008. Ba i gcoinne pianbhreith amháin a bhí formhór na n-achomharc (251 nó 77%). Bhí 39 achomharc (12%) i gcoinne ciontaithe agus pianbhreith le 30 achomharc (10%) i gcoinne ciontaithe amháin.

 • Dhiúscair an Chúirt 229 achomharc, laghdú 18% ar an 279 a diúscraíodh in 2008. Bhain 70% (161) de na hachomhairc le cásanna Cúirte Cuarda agus bhain 14% (31) le cásanna na Príomh-Chúirte Coiriúla.

 • 320 iarratas ar bharántas Gabhála eorpach san Ard-Chúirt - méadú 40% ar 2008

 • 31 duine cúisithe os comhair na Cúirte Coiriúla Speisialta - an líon is airde ó 2004 i leith

 • 1,586 cion gada agus robála arna láimhseáil sa Chúirt Choiriúil Chuarda - méadú 28% ar 2008

 • 954 cion drugaí arna láimhseáil sa Chúirt Choiriúil Chuarda - méadú 23% ar 2008

 • 17,620 cion drugaí arna láimhseáil sa Chúirt Dúiche - méadú 2% ar 2008

 • 51 pianbhreith 0 mbliana nó níos mó curtha i bhfeidhm sa Chúirt Choiriúil Chuarda - as cionta drugaí den chuid is mó

 • 235 pianbreith idir cúig agus deich mbliana curtha i bhfeidhm sa Chúirt Choiriúil Chuarda - os cionn a leath as cionta drúgaí

 • Os cionn 1,000 pianbhreith idir dhá bhliain agus cúig bliana curtha i bhfeidhm sa Chúirt Choiriúil Chuarda - 38% as cionta gada agus robála, 23% as cionta drugaí

 • bhain 333,161 (64%) de chásanna achomair diúscartha sa Chúirt Dúiche le cionta tráchta bóithre, laghdú 7% ar 2008