Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

30/10/2007

Pléitear todhchaí na gCúirteanna Dlí Teaghlaigh mar a chuireann an Príomh-Bhreitheamh tuarascáil & moltaí faoi bhráid an Aire.

Bunaíonn an tSeirbhís Chúirteanna sainchoiste le moltaí ar chúirteanna dlí teaghlaigh a chur i bhfeidhm       D'fhéadfadh an Rialtas Rannóg Dlí Teaghlaigh tiomnaithe a bhunú      D'fhéadfadh go mbeadh oifig eolais sna réigiúin ag na Cúirteanna Teaghlaigh     d'fhéadfadh ról méadaithe do sheirbhísí idirghabhála an t-ualach ar na cúirteanna a laghdú     d'fhéadfadh leathnú an rialacháin ligeann don phreas bona fide freastal ar imeachtaí dlí teaghlaigh ...

Seolfaidh an tSeirbhís Chúirteanna tuarascáil an Dr Carol Coulter inniu maidir leis an Treoirthionscadal chun Dlí Teaghlaigh a Thuairisciú. Cuirfidh an Príomh-Bhreitheamh, an tOnórach an Breitheamh John L Murray, í faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Brian Lenihan TD.

Déanann an tuarascáil seo achoimre ar obair an treoirthionscadail aon bhliain a thug an Dr Coulter faoi don tSeirbhís Chúirteanna. Tagann sí ina dhá chuid. Pléann an chéad chuid an tionscadal tuairiscithe é féin agus déanann sí moltaí do threo Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh sa todhchaí, i. gur cheart go leanfadh an tionscadal ar aghaidh. Pléann an dara cuid an córas dlí teaghlaigh ina iomlán agus aithníonn sí réimsí a d'fhéadfaí athrú agus atheagrú a dhéanamh orthu.

Tuairisciú ar Dhlí Teaghlaigh

Is é atá i Cúrsaí an Dlí Teaghlaigh ná sraith tuarascálacha a cruthaíodh le léargas a thabhairt ar chúirteanna an dlí teaghlaigh agus le fáil réidh leis na miotais agus na míthuiscintí atá ann mar thoradh ar cheal faisnéise sa réimse dlí ábharthach seo a bhfuil an-bhaint aige le saol na ndaoine.

Ba de thoradh ar athrú sa rial in camera i ndlí teaghlaigh a tháinig an tionscadal seo ar an bhfód. Ceapadh an Dr Carol Coulter chun tuairisciú a dhéanamh ar dhlí teaghlaigh ar bhunús píolótach. Cosnaítear na rannpháirtithe óna n-aithint agus mínítear an réimse dlí atá á scrúdú i bhfocail intuigthe atá furasta le húsáid.

Déanann an Dr. Coulter 18 mholadh ar thodhchaí an Treoirthionscadail chun Dlí Teaghlaigh a Thuairisciú - lena n-áirítear:

 • Ba cheart don tSeirbhís Chúirteanna beartú an bhfuil sé oiriúnach di seirbhís tuairisceoireachta ar dhlí teaghlaigh a sholáthar, agus má tá, ba cheart di socrú céard a bheadh i gceist le seirbhís den sórt sin.
 • Ba cheart don Aire a mheas an bhféadfaí na Rialacháin a ainmníonn iad siúd a bhfuil sé de cheart acu freastal ar imeachtaí dlí teaghlaigh a athrú le ligeann do bhaill bona fide den phreas freastal orthu.
 • Ba cheart don tSeirbhís Chúirteanna soiléiriú a fháil ar an reachtaíocht chun a chinntiú an bhfuil cead ag aon abhcóide nó ag aon dlíodóir tuairiscí ar dhlí teaghlaigh a réiteach do na meáin.
 • Má shocraíonn an tSeirbhís Chúirteanna leanacht ar aghaidh leis an tionscadal ba cheart di é sin a dhéanamh ar feadh tréimhse bliana eile - agus taifeadadh digiteach breithiúnas á chur ar aghaidh aici.
 • Ó 2009, nó níos luaithe más féidir, ba cheart don tSeirbhís Chúirteanna breithiúnais, cinntí, staitisticí agus roinnt tuarascálacha nó cásanna samplacha a fhoilsiú ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.
 • Ba cheart don tSeirbhís Chúirteanna smaoineamh ar ionadaí a ainmniú le dul i gcomhairle le hinstitiúidí acadúla maidir le dlí teaghlaigh.
 • Riail Cúirte nua a chruthú le cead a thabhairt do bhreithimh treoir a thabhairt sa chúirt dóibh siúd atá ag tuairisciú ar imeachtaí dlí teaghlaigh, go háirithe maidir le conas neamhainmníocht dlíthithe a choimeád.
 • Ba cheart iarraidh ar an bPríomh-Oifig Staidrimh a scrúdú ar staitisticí sa tSeirbhís Chúirteanna a leathnú chuig an dlí teaghlaigh.
An CórasDl í Teaghlaigh

Ráiteas: "Mar thoradh ar fhorbairt an chóras dlí teaghlaigh nár pleanáladh lena haghaidh, ainneoin na n-iarrachtaí is fearr uaidh bhaill foirne agus uaidh bhreithimh cúirte seirbhís a chur ar fáil don phobal, bíonn liostaí róphlódaithe; cuirtear cásanna, lena n-áirítear cásanna práinneacha a bhaineann le leas leanaí, ar athló ar feadh na seachtainí nó na míonna; is minic go mbíonn cúirteanna ag suí go dtí go déanach san oíche; agus ní fhéadann dlíthithe a bheith cinnte, má chuirtear a gcás ar athló, go n-éistfidh an breitheamh céanna leis nuair a leantar ar aghaidh leis. Féadann cleachtais agus nósanna imeachta a bheith éagsúil idir Dúichí agus Cuarda, ag cur le heaspa ginearálta eolais ar conas a fheidhmíonn an córas dlí teaghlaigh." - An Dr. Carol Coulter

Pléann an dara cuid den tuarascáil seo leis an gcóras dlí teaghlaigh ina iomlán. Déanann an Dr Coulter 27 moladh, a athluann go leor de mholtaí Thuarascáil 1996 an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí maidir leis na Cúirteanna Teaghlaigh. Éilíonn ceithre mholadh de chuid an Dr Coulter go rachadh gníomh Rialtais i bhfeidhm agus d'fhéadfaí an chuid eile de na moltaí a chur i bhfeidhm trí hathruithe eagraíochta.

Áirítear iad seo a leanas i measc na moltaí ón Dr Coulter ar an gcóras dlí teaghlaigh:

 • Ba cheart don Rialtas Rannóg Cúirte Teaghlaigh nua de chuid na Cúirte Cuarda a bhunú, a bheadh bunaithe ar líonra réigiúnach 10-15 ionad ar fud na tíre.
 • Ba cheart do gach Cúirt Teaghlaigh lánaimseartha oifig eolais agus áiseanna idirghabhála a choimeád.
 • Áit a bhfuil leas leanaí ina thosaíocht, ba cheart go n-éileofaí ar iarrthóirí dul faoi íoslíon seisiún idirghabhála sula bhféadfaí cás a chur ar aghaidh go dlíthíocht.
 • D'fhéadfaí socruithe a dhéantar le linn idirghabhála a thabhairt os comhair na cúirte agus iad a dhéanamh ceangailteach.
 • Ba cheart bainistíocht cásanna a bheith mar chuid den chóras - (is féidir é seo a dhéanamh is cuma an bhfuil nó nach bhfuil rannóg dlí teaghlaigh bunaithe).

Rinne Bord na Seirbhíse Cúirteanna an tuarascáil a mheas agus chinn sé:

 • Ba cheart don tionscadal leanacht ar aghaidh ar feadh bliana eile, arna bhainistiú ag an Oifig Eolais agus go ndéanfaí athbhreithniú air arís ansin
 • Ba cheart Sainchoiste a bhunú le hathbhreithniú a dhéanamh ar an Tuarascáil agus ar chur i bhfeidhm na moltaí, agus leis an tionscadal a mhaoirsiú ar feadh bliana eile.

críoch.