Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

13/07/2011

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna 2010

Léirítear i dTuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna, a foilsíodh inniu, go bhfuil méadú leanúnach tagtha ar obair na gcúirteanna i réimsí na coireachta tromchúisí agus bailiú fiach. Soláthraítear fianaise sa Tuarascáil ar mhór-athchóiriú na hearnála poiblí, a bhfuil costas cistithe na Seirbhíse laghdaithe níos mó ná €30 milliún le dhá bhliain anuas dá bharr.

Deir Brendan Ryan, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, gur amhlaidh, sa chomhthéacs seo, "gur lean an tSeirbhís Chúirteanna uirthi ag cur seirbhíse den scoth ar fáil d’ainneoin laghduithe leanúnacha ar líon na mball foirne, laghduithe suntasacha breise ar an leithdháileadh buiséid agus ualach oibre méadaithe." Deir sé go léirítear sa Tuarascáil "go raibh an tSeirbhís ullamh ar shlí uathúil le haghaidh athchóirithe agus athraithe, mar gur thug sí faoi iniúchadh cuimsitheach faoina stuaim féin bliain roimh Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh."

Agus é ag trácht ar fhreagairt na Seirbhíse ar acmhainní laghdaithe an chúlaithe eacnamaíochta, dúirt an Príomh-Bhreitheamh, an Breitheamh Onórach John L. Murray, ina réamhrá leis an Tuarascáil, "agus iad á dhéanamh sin thug lucht bainistíochta agus pearsanra na Seirbhíse Cúirteanna freagairt ar na dúshláin go léir a bhí ann in 2010 leis an ilchumas agus leis an ngrinneas atá léirithe acu ó bunaíodh an tSeirbhís an chéad lá riamh." Dúirt sé gur éirigh leis an tSeirbhís "níos mó a chur ar fáil ar níos lú airgid" ar feadh na bliana 2010.

Thug an Príomh-Bhreitheamh le fios gur tháinig laghdú €30.5m ar an gcostas atá ar an Státchiste i ndáil leis an tSeirbhís Chúirteanna a fheidhmiú ó 2008 i leith, agus áirítear gnéithe pá agus neamh–phá araon sa laghdú sin. "Tá caiteachas lánroghnach teoranta ag an tSeirbhís Chúirteanna agus is cinnte go mbeidh impleachtaí diúltacha, a d’fhéadfadh a bheith tromchúiseach, ag tuilleadh laghduithe ar acmhainní, idir acmhainní airgeadais agus acmhainní daonna, maidir le feidhmiú na gcúirteanna agus lena chinntiú go mbeidh rochtain ag saoránaigh orthu, fiú ar na leibhéil mar atá i láthair na huaire," a dúirt sé.

Éifeachtúlachtaí, teicneolaíocht agus athrú

Trí thionscnaimh nuachóirithe, d’éirigh leis an tSeirbhís feidhmiú d’ainneoin laghdú 9% ar líon a ball foirne thar an dá bhliain seo a chuaigh thart, agus d’ainneoin méadú thart ar 40% ar ghnó cúirte thar fhigiúirí 2006.

Chuir infheistíocht sa teicneolaíocht, san am atá caite agus le déanaí, ar chumas na Seirbhíse costais a laghdú. Tá áiseanna físchomhdhála iomlán feidhmiúil anois i 25 láthair ar fud na tíre - agus dá bhrí sin ní gá an oiread cosantóirí a iompar ón bpríosún agus ní bhíonn ar fhinnéithe turais fhada a dhéanamh. Tá comhphlé ar siúl le Seirbhís Phríosúin na hÉireann chun úsáid na n-áiseanna sin a mhéadú agus chun an méid airgid a shábháiltear don phobal a uasmhéadú. Baineadh éifeachtúlachtaí móra amach trí thaifeadadh digiteach fuaime ar imeachtaí cúirte i 159 seomra cúirte ar fud na tíre.

Mar gheall ar an ríomhaistriú faisnéise idir an tSeirbhís Chúirteanna agus an Garda Síochána, rinneadh an méid riaracháin a bhain leis na seanmhodhanna láimhe a laghdú faoi 75% agus cuireadh uaireanta breise oibre ar fáil ar ionann iad agus thart ar 105 ball foirne coibhéiseach lánaimseartha - 100 post coibhéiseach sa Gharda Síochána agus cúig phost sa tSeirbhís Chúirteanna.

Seirbhísí ar líne

Tá mórán cineálacha éifeachtúlachtaí ann, lena n-áirítear faisnéis faoi na cúirteanna a sholáthar go díreach do lucht dlí agus don phobal. Thug breis agus 2.5 milliún duine cuairt ar an láithreán Gréasáin (www.courts.ie) le linn na bliana agus iad ag lorg faisnéise ar raon ábhar lena n-áirítear liostaí cúirte agus breithiúnais, fíneálacha a íoc, éilimh bheaga a dhéanamh nó sonraí a chuardach maidir le cásanna Ard-Chúirte.

In 2010, rinneadh an soláthar seo maidir le faisnéis ar líne a leathnú chun forbhreathnú cáilíochtúil ar phianbhreitheanna sna cúirteanna coiriúla a áireamh, trí sheoladh an Chórais Faisnéise faoi Ghearradh Pianbhreithe in Éirinn. Ba é sin an chéad iarracht a rinneadh chun léargas a sholáthar ar chúinsí coireachta agus ar fhreagairtí ar an gcoireacht sna cúirteanna.

Laghdú loirg

Tá a lorg comhshaoil á laghdú ag an tSeirbhís, mar aon lena bonn costais, trí stóráil sonraí slána a chomhroinnt leis na Coimisinéirí Ioncaim. Aistríodh gnó cúirte ó ionaid nár úsáideadh sách minic go dtí cúirteanna eile i ngar dóibh. Rinneadh 11 aistriú dá leithéid in 2010, lenar sábháladh airgead ar chothabháil agus lenar fágadh breis ama ag na breithiúna chun níos mó cásanna a éisteacht in ionad amháin. Bhí sé mar thoradh ar an aistriú freisin gur cruthaíodh laethanta suí breise i gcomhair saincheisteanna discréideacha amhail cásanna dlí teaghlaigh nó cásanna leanaí.

Cásanna os comhair na cúirte sa bhliain 2010 - buaicphointí

 
Cásanna coiriúla
 • 36 cás dúnmharaithe sa Phríomh-Chúirt Choiriúil - laghdú 32% ar 2009
 • 63 cás éignithe sa Phríomh-Chúirt Choiriúil - méadú 29% ar 2009
 • 457 iarratas ar Bharántas Gabhála Eorpach san Ard-Chúirt - méadú 43% ar 2009
 • 16 thriail sa Chúirt Choiriúil Speisialta - méadú 60% ar 2009
 • 1,186 cion drugaí arna láimhseáil sa Chúirt Choiriúil Chuarda - méadú 24% ar 2009
 • 34 pianbhreith 10 mbliana nó níos mó gearrtha sa Chúirt Choiriúil Chuarda - de bharr cionta drugaí den chuid is mó
 • 236 pianbhreith idir cúig agus deich mbliana gearrtha sa Chúirt Choiriúil Chuarda - os cionn a leath de bharr cionta drugaí
 • Os cionn 1,000 pianbhreith idir dhá bhliain agus cúig bliana gearrtha sa Chúirt Choiriúil Chuarda - 26% de bharr cionta gada agus robála, 23% de bharr cionta drugaí
 • Bhain 73% de chásanna achoimre a diúscraíodh sa Chúirt Dúiche le cionta tráchta bóthair
 • Laghdú 13% ar chionta tiomána faoi thionchar alcóil sa Chúirt Dúiche
 
Cásanna sibhialta
 • 116 ordú déanta san Ard-Chúirt chun cuideachtaí a fhoirceannadh - laghdú 9% ar 2009
 • Rinneadh iarratais san Ard-Chúirt chun srian a chur ar stiúrthóirí 69 cuideachta - laghdú 6% ar 2009
 • 29 féimheacht nua san Ard-Chúirt - méadú 71% ar 2009
 • 293 cás nua tugtha isteach ar an Liosta Tráchtála san Ard-Chúirt - laghdú 21% ar 2009
 • Rinneadh 326 ordú sealbhaithe san Ard-Chúirt - méadú 11% ar 2009
 • Rinneadh 306 ordú sealbhaithe sa Chúirt Chuarda - beagnach gan athrú ó 2009
 • 6,103 éileamh ar fhiacha a aisghabháil san Ard-Chúirt - méadú 8% ar 2009
 • 27,629 cás maidir le sárú conartha agus fiach a aisghabháil sa Chúirt Chuarda - laghdú 3% ar 2009
 • 2,792 breithiúnas maidir le fiacha a aisghabháil san Ard-Chúirt - méadú 25% ar 2009
 • Rinneadh beagnach 2,800 ordú cimithe i leith neamhíoc féich sa Chúirt Dúiche
 • 1,581 iarratas ar athbhreithniú breithiúnach san Ard-Chúirt - méadú 20% ar 2009 - baineann 59% de na hiarratais le tearmann
 • 32 ceadúnas óstáin deonaithe - laghdú 52% ar 2009
 
Cásanna teaghlaigh
 • 731 iarratas ó FSS ar orduithe maoirseachta - méadú 16% ar 2009
 • 1,046 iarratas ar orduithe cúraim - méadú 11% ar 2009
 • 1,380 iarratas ar choimeád - méadú 44% ar 2009
 • 4,784 iarratas ar rochtain - méadú 10% ar 2009
 • 1,057 iarratas ar choimeád agus ar rochtain araon - méadú 8% ar 2009
 • 2,783 iarratas ar chaomhnóireacht ó aithreacha neamhphósta - méadú 12% ar 2009
 • 1,420 iarratas ar idirscaradh breithiúnach - laghdú 13% ar 2009 - formhór na n-iarratas á ndéanamh ag mná céile (89% san Ard-Chúirt, 74% sa Chúirt Chuarda)
 • 3,381 iarratas ar cholscaradh - laghdú 9% ar 2009 - formhór na n-iarratas á ndéanamh ag fir chéile san Ard-Chúirt (54%) agus ag mná céile sa Chúirt Chuarda (54%)
 • 41 iarratas ar ne amhniú - laghdú 25% ar 2009 - formhór na n-iarratas á ndéanamh ag mná céile
 • 1,380 iarratas ar choimeád sa Chúirt Dúiche - méadú 44% ar 2009
 • 9,945 iarratas faoin reachtaíocht foréigean baile
 • 3,561 iarratas ar orduithe sábháilteachta - méadú 7% ar 2009
 • 2,726 iarratas ar orduithe urchoisc - laghdú 5% ar 2009
 • 2,926 iarratas ar orduithe cosanta - laghdú 7% ar 2009

 

Is iad fir chéile nó mná céile a dhéanann breis agus leath na n-iarratas ar chosaint i gcoinne foréigean baile

Tuarascáil Bhliantúil na tSeirbhíse Cúirteanna 2010.pdf