Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Preaseisiúintí

17/07/2018

Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Chúirteanna 2017

I mBaile Átha Cliath inniu chuir an Príomh-Bhreitheamh, an tUasal Frank Clarke, Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Chúirteanna 2017 faoi bhráid an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Déanann an Tuarascáil tagairt do na 650,000 cás a tháinig ós comhair na gcúirteanna anuraidh - ina raibh 427,000 acu ina gcásanna cionnta coiriúla. Bhí glanchostas €85 milliún ar an Stát chun na cúirteanna a rith, lena n-áirítear infheistíocht i mbonneagar agus i dtionscadail caipitil. Bhí teacht isteach d’os cionn €10 milliún i bhfíneálacha ag na cúirteanna agus gineadh €45 milliún as táillí cúirte.

Leanann an tSeirbhís Chúirteanna le reachtaíocht nua a chur i bhfeidhm. D’admhaigh an Príomh-Bhreitheamh go raibh tionchar ag reachtaíocht nua ar obair na gcúirteanna agus dúirt sé go sonrach faoí reachtaíocht pleanála agus timpeallachta, “gan reachtaíocht níos soiléire beidh tionscadaimh fós ann, cé go n-éireoidh leo gach constaic a shárú ag deireadh an lae, a d’fhéadfadh a bheith siar leis trí mhoill ró-fhada a bheith coinnithe orthu”. Chuir sé fáilte roimh an moladh meitheal a bhunú chun anailís a dhéanamh ar gach reachtaíocht nua agus roimh an mbealach a bhféadfadh sé dul i bhfeidhm ar obair na gcúirteanna.

Buaicphoinntí na Tuarascála Bhliantúla 2017

Cuireann an tuairisc béim ar an leibhéal seasmhach atá ag go leor limistéar oibre sna cúirteanna, agus ar na hathruithe atá i limistéir eile. Dúirt an Príomh-Bhreitheamh cé nach n-insíonn staitisticí agus uimhreacha an scéal iomlán maidir le hobair na gcúirteanna, is féidir leo léargas réasúnta a thabhairt ar leibhéal ghníomhíochtaí.

Bhí méadú 16% ar achomhairc nua sa Chúirt Uachtarach agus dhúbail líon na gcásanna achomhairc nua a socríodh. In aineoin úsáid a bheith bainte as na hacmhainní ar fad a bhí ar fáil, bhí líon na gcásanna nua níos mó ná líon na gcásanna a socríodh. Ag leibhéal Ard-Chúirte agus Chúirte Chuarda bhí ardú ar líon na gcásanna clúmhilleadh agus díobháil phearsanta, agus laghduithe beaga ar líon na n-iarratas idirscaradh breithiúnacha agus colscaradh. Agus, tar éis roinnt blianta d’arduithe, tháinig laghdú ar líon na n-uimhreacha ordú sealbhaithe a rinneadh sa dá dhlínse. Ag leibhéal Cúirte Dúiche bhí ardú beag ar líon na n-iarratas a rinneadh faoin reachtaíocht fhoréigean baile. Thug an Príomh-Bhreitheamh le fios “gur maith a d’fhéadfadh sé gur mar gheall ar athruithe sa dlí, nó sa timpeallacht ina ndéanann muid tráchtáil nó a n-eagraíonn muid an tsochaí, atá na harduithe agus na laghaduithe seo ag tarlú”.

Dúirt sé, maidir leis na cásanna a bhí ag teacht os comhair na gcúirteanna, go raibh riaradh agus éisteacht á dhéanamh orthu ag 160 breitheamh agus tacaíocht acu siúd ó os cionn 1,025 ball foirne, 48 cúntóir breithiúnach agus 50 bolscaire cúirte. Thug sé le fios go leanann Uachtaráin na ndlínsí le tionscnaimh a thabhairt isteach chun cásanna a chur de lámh go héifeachtach ar bhealach níos fearr.

“Oibríonn muid chun tuiscint níos fearr ar na cúirteanna a bhaint amach le cabhair chláir rochtana do mhic léinn agus do ghrúpaí pobalbhunaithe. Tá muid ag cur lenár láthaireacht ar shuímh na meán shóisialta agus ar chainéil físeán, agus ag leanacht le nuacht a roinnt trínár ríomhiris ráithiúil. Craoladh cinntí na Cúirte Uachtaraí ar an teilifís don chéad uair in 2017 mar thoradh ar thionscnamh chun rochtain ar na cúirteanna agus tuiscint ar an gcóras dlí a thabhairt do lucht féachanna níos leithne”.

Mar thoradh ar chlár infheistíochta na Seirbhíse Chúirteanna críochníodh trí theach cúirte in 2017, agus iad ag cur seirbhísí agus áiseanna ar ard chaighdeán ar fáil do lucht úsáidte cúirte. Dúirt an Príomh-Bhreitheamh “déanann muid iarracht riachtanais gach úsáideoir cúirte a shásamh inár n-infheistíochtaí ar fad. Tugann sé sásamh ar leith go bhfuil seomraí finné leochaileach/tacaíocht d’íospartaigh anois in os cionn 50 teach cúirte trasna na tíre”.

Buaicphoinntí staisticiúla

Teaghlach agus sibhialta
 • Dámhadh €206 milliún ina iomláine in íocaíochtaí díobháil phearsanta: ag dul ó €500 go €15 milliún

 • Faillí leighis a bhí in 50 de na dámha seo - €99 milliún ina iomláine

 • 193 cás in Liosta Tráchtála Ard-Chúirte – ardú 23% ar 2016

 • Laghdú 37% ar chásanna gníomhú ar leith bainteach le conradh, agus 32% ar chásanna sárú conartha

 • Ardú 84% ar shocruithe fiach: go dtí 1,734

 • Laghdú 58% ar achomhairc dífhostú fostaíochta: ó 121 go 50

 • Laghdú 85% ar chásanna dícháilíochta sa Chúirt Chuarda agus laghdú 39% sna cúirteanna ar fad trí chéile

 • Laghdú 19% ar fhéimheach féindhearbhuithe – ó 559 go 454; agus laghdú 32% ar chreidiúnaithe ag lorg dearbhú féimhithe ó 69 go 47

 • Laghdú 27%, bliain ar bhliain, ar fhíneálacha maidir le neamhíocaíocht fhiacha marcáilte, agus 45% ó 2015

 • Ardú 37% ar iarratais dhócmhainneachta phearsanta os cionn dhá bhliain – go 2,385 ó 2,114 in 2016 agus 1,735 in 2015

 • Ní raibh iarratas ar bith ar stiúrthóirí cuideachta a dhícháiliú, i gcomparáid le 47 in 2016; laghdú 50% ar iarratais stiúrthóirí a theorannú: ó 29 go 14

 • Laghdú 48% ar iarratais maidir le rialú proifisiún: ó 283 go 147

 • Laghdú 19% ar orduithe sealbhaithe sa Chúirt Chuarda: ó 1,088 go 878

 • Laghdú 52% ar chásanna sealbhaithe os cionn ceithre bliana

 • Ardú 42% ar chásanna Barrántais Gabhála Eorpaigh: ó 243 go 344

 • Laghdú 30% ar orduithe urchoisc ceadaithe le 6 bliana anuas: 1,165 síos go 822 ach ardú comhchosúil in orduithe cosanta: go 5,006 ó 3,849.
Coiriúil
 • An chéad bhliain iomlán a raibh an darna Cúirt Choiriúil Speisialta ag feidhmiú go hiomlán. Shuigh an Chúirt ar feadh tréimhse 273 lá - an tréimhse is faide i stair na cúirte
 • Ardú 25% ar achomhairc coiriúla sna cúirteanna ar fad trí chéile: ó 15,000 go 20,000

 • Sa Chúirt Dúiche déileáileadh le 391,000 cás nach raibh chomh tromchúiseach - le huimhreacha na gcás, sa chuid is mó de na limistéir oibre, ag fanacht comhchosúil le blianta eile. Ardú 15% ar choireanna drugaí: ó 20,000 go 23,000
 • Éistíodh 15,000 cion coiriúil thromchúiseach sna Cúirteanna Chuarda, Lárnach agus Choiriúil Speisialta
 • Ardú 33% ar achomhairc ó Chúirt Dúiche go Cúirt Chuarda: 18,813 ó 14,132

 • Ardú 22% ar thrialacha éignithe éiste sa Phríomh-Chúirt Choiriúil

 • Ardú ar uimhir iomlán na dtrialach sa Phríomh-Chúirt Choiriúil: ó 93 go 106

 • Pianbhreitheanna sa Phríomh-Chúirt Choiriúil: Dúnorgain - 47% de phianbhreitheanna idir 2-5 bliana, 47% idir 5-10 mbliana, agus 4% os cionn 10 mbliana; Éigniú - 8.5% de phianbhreitheanna idir 2-5 bliana, 47.5% idir 5-10 mbliana agus 44% os cionn 10 mbliana.