Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Praeseisiúintí

04/06/2014

Beartaítear Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath a atheagrú

Tá an tSeirbhís Chúirteanna ar lorg aighneachtaí agus tuairimí maidir le tograí chun gnó coiriúil a lárú sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla agus chun cásanna tráchta a lárú i dteach cúirte Bhaile Bhlainséir mar chuid den atheagrú iomlán a dhéanfar ar chúirteanna cathrach agus contae Bhaile Átha Cliath.

Scríobh an tSeirbhís Chúirteanna chuig grúpaí is úsáideoirí cúirte i mBaile Átha Cliath a ndéanfadh aon athruithe difear dóibh ar mhaithe le heolas a thabhairt dóibh faoi na tograí atá ann chun cóiriú a dhéanamh ar an dóigh agus ar an áit a ndéantar gnó na Cúirte Dúiche i gcúirteanna cathrach agus contae Bhaile Átha Cliath. Is é seo an chéad athbhreithniú agus atheagrú atá á ndéanamh ar sheirbhísí den sórt sin le fada an lá agus tagann siad sna sála ar mhór-atheagrú seirbhísí ar fud na tíre sna ceithre bliana seo a chuaigh thart. Is é Coiste Foirgneamh na Seirbhíse Cúirteanna a dhéanfaidh an chéad bhreithniú ar na tograí ag deireadh mhí an Mheithimh – ina dhiaidh sin, is é Bord na Seirbhíse Cúirteanna a dhéanfaidh an cinneadh deiridh maidir le dúnadh aon ionad. Déanfaidh an Coiste Foirgneamh agus an Bord araon breithniú ar gach aighneacht a fuarthas ó pháirtithe leasmhara. Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig dublinreview@courts.ie faoin 5 Meán Fómhair 2014.

Cúirteanna Bruachbhailteacha

Is iad seo a leanas na tograí ina leith sin:

 • na hoifigí i Sord agus i nDún Laoghaire agus ionaid chúirte i Sord, i nDún Laoghaire, i mBaile Brigín agus i dTamhlacht a dhúnadh
 • dhá chúirt thiomnaithe tráchta ar bhóithre a chruthú do Bhaile Átha Cliath i dteach cúirte Bhaile Bhlainséir, agus an obair a ath-leithdháileadh mar seo a leanas:
  • gach toghairm lena mbaineann cion tráchta ar bhóithre (TB) agus lena ndéileáiltear ar Shráid na Seansaireachta, i Sord, i mBaile Brigín, i nDún Laoghaire agus i dTamhlacht a aistriú chuig na cúirteanna tiomnaithe tráchta ar bhóithre atá beartaithe i mBaile Bhlainséir
  • gnó coiriúil dhuilleog na gcúiseamh agus toghairmeacha an Gharda Síochána lena ndéileáiltear i Sord, i mBaile Brigín, i nDún Laoghaire, i dTamhlacht agus i mBaile Bhlainséir a aistriú chuig na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla ar Shráid Gheata na Páirce
  • gnó ógánach lena ndéileáiltear i mBaile Bhlainséir, i nDún Laoghaire agus i dTamhlacht a aistriú chuig an gCúirt Leanaí i Margadh na Feirme
  • gach gnó eile lena ndéileáiltear faoi láthair i Sord, i mBaile Brigín, i nDún Laoghaire agus i dTamhlacht a leithdháileadh i measc na gcúirteanna sibhialta/dlí teaghlaigh atá ann cheana i lár na cathrach
  • duilleoga na gcúiseamh coiriúil a aistriú ó chúirt Bhaile Bhlainséir chuig na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla.Tairbhí na dtograí

 • foráiltear don úsáid is fearr a bhaint as na hacmhainní cúirte atá ar fáil (foireann agus cóiríocht chúirte) trí ghnó a chomhdhlúthú sa líon is lú agus is féidir de láithreacha oifige agus cúirte sa chathair agus sa chontae
 • foráiltear do struchtúir agus do phróisis riaracháin a sholáthróidh éifeachtúlachtaí don tSeirbhís Chúirteanna agus do ghníomhaireachtaí eile ar fud an chórais cheartais choiriúil, gan cur isteach go míchuí ar rochtain ar cheartas ag an am céanna
 • soláthraítear acmhainn seomra cúirte laistigh de chúirteanna i lár Bhaile Átha Cliath chun gur féidir freastal ar an méadú ionchasach san éileamh ar chóiríocht seomra cúirte
 • baintear an chuid is fearr as na háiseanna agus as an acmhainn atá ar fáil sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla.

 

Dúirt an tSeirbhís Chúirteanna inniu, "Deis aonuaire chun feabhas a chur ar ghnó Cúirte Dúiche a eagrú agus a sholáthar i mBaile Átha Cliath is ea nahathruithe atá á mbeartú againn.Tá brú as cuimse ar an bhfoireann faoi láthair leibhéil reatha seirbhíse a chomhlíonadh agus a choimeád ar bun, agus freastal ar éileamh a bhíonn ag méadú i gcónaí ag an am céanna. Dá bharr sin, ní mór dúinn breithniú a dhéanamh ar chúrsaí a athstruchtúrú, a atheagrú agus a chur in ord tosaíochta chun a chinntiú go mbeidh riarachán lánfheidhmiúil cúirte i bhfeidhm do mhuintir Bhaile Átha Cliath. Cé go nglactar leis ina iomláine go gcuirfidh dúnadh aon oifige cúirte nó aon ionaid chúirte, cibé acu is i mBaile Átha Cliath nó in áit eile atá an dúnadh sin, isteach go dosheachanta ar dhaoine áirithe, cruthóidh na tograí sin seirbhísí níos fearr d’úsáideoirí cúirte in oifigí agus i seomraí cúirte atá oiriúnach don fheidhm, ina bhfuil áiseanna agus seirbhísí tacaíochta nach féidir a chur ar fáil in ionaid bhruachbhailteacha, agus ina gcuirtear ar chumas daoine a gcuid gnó a dhéanamh ar bhealach díniteach príobháideach. Tá sé tábhachtach nach gcuirfidh aon rud a dhéanfaimid isteach go míchuí ar rochtain ar na cúirteanna. Mura ndéanaimid aon athrú, beidh orainn seirbhísí a ghearradh siar, déanfar difear dosheachanta don chumas a bheidh againn freastal ar shuíonna cúirte, agus beidh méadú iarmhartach ar amanna feithimh. Mura ndéanaimid aon atheagrú, cuirfear isteach go dosheachanta ar shuíonna cúirte agus cuirfear ar ceal iad. Beartaítear dul i mbun comhairliúchán fairsing le gach duine lena mbaineann agus déanfaidh an Coiste Foirgneamh agus an Bord araon breithniú iomlán ar gach aighneacht a fuarthas".

Tá tionchar láidir ar na tograí ag na tosca comhshaoil seo a leanas, tosca ina bhfuil na cúirteanna i mBaile Átha Cliath ag oibriú:

(a) agus líon agus cineál na gcásanna a bhíonn ag dul trí na Cúirteanna Dúiche i mBaile Átha Cliath á gcur san áireamh, a fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil líon agus láthair reatha na n-ionad cúirte ar an gcumraíocht is éifeachtúla nó is cost-éifeachtúla maidir le rochtain ar cheartas a choinneáil ar bun

(b) an tionchar a imríonn líon laghdaithe foirne na Seirbhíse Cúirteanna, in éineacht le maoiniú laghdaithe, ar an gcumas atá aici seirbhísí tosaigh a choimeád ar bun, lena n-áirítear suíonna cúirte i mBaile Átha Cliath a thionól in ionaid atá ar chaighdeán oiriúnach

(c) an méadú ionchasach ar an ualach oibre agus ar éilimh thar na trí bliana amach romhainn. I measc na samplaí, tá:

 • an méadú i ndlínse shibhialta na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche
 • il-idirbhearta ó orduithe tráthchoda mar thoradh ar achtú an Bhille Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú) 2013
 • an méadú ionchasach in iarratais ar athshealbhuithe sa Chúirt Chuarda
 • feidhmeanna breise a bhaineann le tabhairt isteach an Bhille um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) 2013, agus
 • daingniú ionchasach an reifrinn um Chearta Leanaí agus na dualgais a bheidh ar chúirteanna dá bharr

 

(d) an brú ar infhaighteacht seomraí cúirte laistigh de na Ceithre Chúirt, brú a mhéadófar tuilleadh nuair a thabharfar Cúirt Achomhairc isteach. Ina theannta sin, cuirfear tuilleadh brú ar sheomraí cúirte i lár na cathrach maidir le freastal ar an méadú i ndlínse shibhialta na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche agus ar fhorbairtí eile.

(e) na drocháiseanna coimeádta i gCúirteanna eile i mBaile Átha Cliath, Cúirteanna Dúiche bruachbhailteacha ina measc, i gcomparáid leo siúd atá ar fáil sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla. Ní bheifí in ann infheistiú i gcúirteanna bruachbhailteacha chun iad a chur ar chomhréim leis an gcaighdeán atá ar fáil sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla agus ní bheadh údar leis an infheistiú sin ach oiread. Ina theannta sin, ba sna Tuarascálacha Eatramhacha agus Deiridh ón nGrúpa Oibre ar Bhearta Éifeachtúlachta sa Chóras Ceartais Choiriúil, a cuireadh faoi bhráid an Phríomh-Bhreithimh agus an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a aithníodh an gá atá leis an úsáid is fearr a bhaint as an acmhainn atá ar fáil i bhfoirgneamh na gCúirteanna Breithiúnais Coiriúla. Aithníodh sa tuarascáil deiridh freisin gur chóir athbhreithniúcuimsitheacha dhéanamh aran dóigh a soláthraítear seirbhísí cúirte i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

(f) Beartas an Rialtais (lena n-áirítear Comhaontú Bhóthar Haddington), lena gceanglaítear ar an tSeirbhís Chúirteanna, agus ar eagraíochtaí eile earnála poiblí, breithniú a dhéanamh ar éifeachtúlachtaí, ar atheagrú agus ar chúrsaí a chur in ord tosaíochta sula n-iarrfaidh siad acmhainní breise/athsholáthair chun dul i ngleic le dúshláin atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo. Is faoi réir reachta agus rialacha cúirte atá na seirbhísí a sholáthraíonn oifigí cúirte agus ní féidir scoir de sheirbhís a chur ar fáil dá bharr sin.

I gcomhairle le gach páirtí leasmhar, rinne an tSeirbhís Chúirteanna athbhreithniú ar oibríochtaí anuraidh agus rinneadh scrúdú ar raon roghanna a bhféadfaí a mheas go gcuireann siad ar chumas na seirbhíse seirbhísí tosaigh cúirte a sholáthar do gach úsáideoir cúirte ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí. Thug an próiseas sin deis dúinn freisin scrúdú straitéiseach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí faoi láthair agus deiseanna le haghaidh feabhais a aithint.

Cuirtear san áireamh sna tograí laghdú eile sa soláthar foirne - a bhfuil laghdú 14.9% tagtha air ó 2009 - agus léirítear iontu ceist thábhachtach maidir le hacmhainní foirne a bheith ann chun tacú le suíonna cúirte reatha i mBaile Átha Cliath - ceist atá tromchúiseach faoi láthair agus a bhíonn ag éirí níos tromchúisí i gcónaí.

Tá na nithe seo a leanas i measc na mbrúnna eile a tháinig chun cinn ó 2013:

 • tá cúirt bhreise dlí teaghlaigh ag teastáil agus ní mór í a bheith lonnaithe i dTeach Dolphin
 • táthar ag déileáil faoi láthair leis an ngá atá lena chinntiú go gcoinnítear amanna feithimh do thrialacha sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla trí shuíonna breise a sholáthar sa Phríomh-Chúirt Choiriúil agus sa Chúirt Chuarda Choiriúil (a fhágann go bhfuil foireann bhreise ag teastáil).

 

Na Chéad Chéimeanna Eile

• cuirfear tús láithreach le tréimhse chomhairliúcháin le gach grúpa is úsáideoir cúirte

• iarrfar aighneachtaí sula gcuirfear na tograí os comhair Choiste Foirgneamh na Seirbhíse Cúirteanna ag deireadh mhí an Mheithimh, agus

• cuirfear na tograí deiridh faoi bhráid Bhord na Seirbhíse Cúirteanna i mí Iúil.

Faoi réir chomhaontú an Bhoird, is dóigh go gcuirfear tús leis na socruithe nua i mí Eanáir 2015 tar éis tréimhse thosaigh sé mhí a chaitheamh ar na socruithe sin a phleanáil agus a chur chun feidhme.